Naujienos

2017 birželio 11 d., šv. Jonų bažnyčia

Švč. Trejybė

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Moderniam žmogui, pasirodo angelas ir Dievo vardu paskelbia pasaulio pabaigą. Žmogus sako: „Aš netikiu į Dievą“. „Nieko tokio, ir Dievas tavimi netiki“ atsako angelas. Tai trumpas dialogas iš amerikiečių katastrofų filmo „Legionas“, atrodo, jis atspindi nūdienę prasmės ir pasitikėjimo krizę.

Man regis, nemaža dalis žmonių religijai abejingi, kita dalis gal klausia, kaip mums tikėti į Dievą, kai jo Bažnyčia mumis netiki ir nei mūsų padėties, nei mūsų pačių nesupranta. Pvz., kaip ji elgiasi su antrą kartą susituokusiais katalikais. Kalba dalykus tolimus nuo gyvenimo ir ne retu atveju atsuka nugarą. Drąsesni bažnyčios hierarchai išdrįsta pasakyti, kad ji nuo mūsų dienų atsilikusi maždaug 200 metų.

Kaip man tikėti Dievu, kai jo Bažnyčioje tiek netvarkos, net gi korupcijos... O kur dar veidmainiai, apsimetėliai šventeivos. Ką daugiau tokiam Dievo neigėjui gali pasakyti bažnytininkas profesionalas kaip tik tai, kad ir Dievas tavimi daugiau nebetiki, jis atitrauks nuo tavęs savo palaimą ir tada tikrai būsi pasmerktas, prakeiktas, sutriuškintas... Stiprūs žodžiai, bet jie ST Pakartoto įstatymo knygos 30 skyriaus.

Neskubėk, neskubėk, pasakytų mano teologijos profesorius, - šitose mintyse kažkur yra kirminas.

Jei tu ir sakytum – netikiu į Dievą, bet Dievas tiki tavimi, net ir tada, o galbūt dar labiau tada, kai tavo tikėjimas ima svyruoti. Jis nepalieka tavęs, net ir tada kai nesimeldi, kai apie jį net negalvoji.

Šiandien Švč. Trejybės šventė. Gali susidaryti įspūdis, kad ji mūsų tikėjimą padaro dar painesnį. Ji kalba apie tokį Dievo slėpinį, kurio protu nei aiškiai įžvelgti nei pilnai suvokti neįstengiame. Ar nepakaktų tikėti Dievu, dievybe, kosmine galia, likimu ar šiaip kuo nors didesniu už mus. Kam dar ta Dievo Trejybėje tikėjimo dogma ir ši šventė?

IV amžiuje Bažnyčioje iškilo konfliktas su Arijumi ir kitais teologais, kurie mokė, kad Jėzus Kristus nėra Dievas, o tik ypatingas žmogus. Bažnyčia turėjo atsakyti į jo mestą iššūkį ir mokė, kad mes tikime trejybėje vieną Dievą Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią. Bažnyčios istorijoje galime atrasti laikotarpių, kai Švč. Trejybės klausimas kėlė nesutarimų. Ir mūsų laikais dėl to esama skirtingų nuomonių. Man kelia įtarimą ypač tos, kurios į sudėtingus klausimus siūlo labai paprastus atsakymus.

Trejybe mes išpažįstame, kad Dievas nėra vienišas, kad jis yra asmuo ir kad Dievo klausimas galiausiai yra santykio klausimas. Ir aš esu asmuo ir man santykių klausimas yra esminis. Štai ir turime sąlyčio tašką.

Ši šventė klausia ir kviečia pamąstyti koks yra mano Dievas.

Ar jis tikrai yra toks, kokį skelbė Jėzus Kristus, kokį išpažįsta krikščionių tikėjimas, o gal aš tikiu, arba netikiu į piktą, mano nuodėmes skaičiuojantį, už gera atlyginantį, bet dar mieliau už bloga baudžiantį Dievą. Ar aš tikiu tą Dievą, kuris iš meilės sukūrė pasaulį, kuris norėjo ir nori, kad visi žmonės, ir aš konkrečiai būčiau laimingas? Ar aš tikiu, ar noriu tikėti tą Dievą, kuris eina ieškoti nuklydusios avelės, laukia sugrįžtančio vaiko ir nieko nepriekaištavęs jį apkabina, ar tikiu tą, kuris moko atleisti ir mylėti net priešus ir pats kryžiuojamas užtaria juos, ar aš tikiu tą Dievą, kuris išlieja savo Dvasią ant viso pasaulio žmonių, skirtingų tautų ir religijų, nes jam brangus kiekvienas žmogus. Ar aš tikiu tą Dievą, kuriam skauda dėl neteisybės, kuris visada skriaudžiamųjų pusėje, nesvarbu kas skriaustų, valstybė, mafija, kaimynas ar Bažnyčios institucija. Ar tikiu į Dievą, kuris yra nepaperkamas, pasiruošęs viską dovanoti ir atleisti?

Baigti turėčiau kukliai, kad Švč. Trejybė, Vienas Dievas yra didžioji paslaptis, o mūsų tikėjimas moko, jog tai nėra anoniminė, beasmenė dievybė ar galybė – tai mus sukūręs, nuolat palaikantis ir konkrečiai mane, tave ir kiekvieną mylintis Dievas. Ir dar, nėra taip, kad aš iš pradžių esu, o paskui jis mane pamilo, jis mane myli, todėl aš ir esu. Į jį galiu kreiptis kaip į kitą, Tu. Jis mane šaukia į amžiną draugystę. Juo galiu pasitikėti, nes jis niekados nenustoja tikėjęs manimi. Truputį sudėtingiau su Bažnyčia, nes ji iš žmonių, tokių kaip aš. Todėl klausdamas apie tikėjimą ja turiu klausti ir apie mano paties patikimumą.

  _____________________________

 

Jau netrukus jaunimas iš visos Lietuvos  rinksis į Vilnių, kad galėtų kartu išgyventi vienijančią piligrimystės ir  bendrystės dvasią.

Nepraleiskime tokios progos ir mes, gyvenantys čia pat.

_______________

 

 

Birželio 25 d. 14 val. Vilniaus Katedros aikštėje arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju.

Tai nepaprastas istorinis įvykis ir ypatingų malonių metas.

Kviečiame atvykti į beatifikacijos šventę kaip piligrimams ir atnešti savo maldos intencijas Teofiliaus užtarimui.

Švęskime visos Lietuvos šventę ir būkime istorinio įvykio liudytojai.

Daugiau informacijos – www.teofilius.lt

 _____________________________

 

 2017 m. gegužės 14 d.
mūsų bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Iš viso vyskupas A. Poniškaitis jį suteikė maždaug 80-čiai žmonių.
24 iš jų pasiruošė mūsų bažnyčioje, kiti Jėzuitų gimnazijoje ir šv. Kazimiero bažnyčioje.
Mūsų bažnyčioje buvo organizuojamos suaugusiųjų ir paauglių grupės.
 
Nuotraukų autorius Vygintas Jankauskas

 

____________________________

 2017 m. gegužės 7 d.

Pirmosios komunijos iškilmės mūsų bažnyčioje
 

Šias metais mūsų bažnyčioje Pirmosios Komunijos priėjo net 40 vaikų ir 5 suaugę žmonės. Vaikus šiam sakramentui ruošė mokytoja Violeta, o suaugusiuosius – sesuo Lilė.

 Gegužės 14 d. mūsų bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Iš viso vyskupas A. Puniškaitis jį suteikė maždaug 80-čiai žmonių. 24 iš jų pasiruošė mūsų bažnyčioje, kiti Jėzuitų gimnazijoje ir šv. Kazimiero bažnyčioje. Mūsų bažnyčioje buvo organizuojamos suaugusiųjų ir paauglių grupės.

Nuotraukų autorius Vygintas Jankauskas

  ________________________

 

   

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

 

 

Jau 24 metus Jonų bažnyčios Gyvojo rožinio maldos būrelis

renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį bendrai Rožinio maldai.

Visus norinčius prisijungti kviečiame bendrai maldai

kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 10.15 val. į Švč. Sakramento koplyčią.

 ______________________________

   

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

_______________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.