Naujienos

2017 vasario 19 d., šv. Jonų bažnyčia

kun. Vidmanto Šimkūno SJ homilija

7 sekmadienis Mt 5,38-48

 

Visi 3 šios dienos skaitiniai sako: pasaulis neturi būti neapykantos, pykčio ir smurto vieta. Istorija neturi būti vien nesibaigiančių karų istorija. Darbo vieta neturi būti intrigų ir neteisybės vieta, kurioje sugriaunama žmonių sveikata ir gyvenimas. Mokykla neturi būti patyčių ar žeminimo vieta. Valstybinės institucijos turi saugoti teisingumą. Galime klausti, o kaip su šeima, namais, kokia vieta turėtų būti jie? O kaip su Bažnyčia, kokia ji turėtų būti?

Su studentais ir kitais žmonėmis teko atlikti nemažai apklausų apie Bažnyčią. Visoms bendra tai, kad kunigui keliami dideli reikalavimai, o grafa, kurioje pažymimas savo indėlis į bendruomenės gyvenimą atrodo kukliausiai. Bet apie tai galbūt kitą kartą. Grįžkime prie evangelijos.

Jėzus norėdamas parodyti kitokį gyvenimo būdą, pateikia radikalius pavyzdžius. Gali atrodyti, kad jis iš savo mokinių ir mūsų reikalauja herojiškų dorybių. Vien žmogiškai žiūrint atrodytų, kad jau pakankamai daug darai, jeigu nekeršiji. O ką sako Jėzus?

Tik vienas momentas. Jei kas tave verstų nueiti mylią, nueik su juo 2. Kas galėjo versti Jėzaus amžininkus nueiti mylią? Okupacinės Romos kariai. Bet kurį sutiktą vyrą jie turėjo teisę versti paimti kareivio nešulį ar ginklus ir nešti 1 mylią. Tai buvo okupacinės valdžios įteisinta praktika, žinoma neteisinga. Bet Jėzus sako tu nueik su juo 2 mylias, ir šitaip parodyk, kad jis neteisingai elgiasi ir apskritai visa sistema yra neteisinga.

Evangelijos ištrauka paimta iš Jėzaus kalno pamokslo. Ten jis kviečia žmones pažvelgti į save. Jeigu leisimės užvaldomi piktų minčių, nebūsime taikdariai. Jeigu vis prisiminsime nuoskaudas ir sužeidimus, nejučia įtikinsime save, jog turime teisę kerštauti, o mūsų gyvenimas taps nuolatiniu maištu. Koks džiaugsmas gyventi karo stovyje? Jėzus kviečia naujai pažvelgti ir naujai veikti. Tai priešinga pasaulio siūlomam veikimo būdui. Jėzus moko mylėti net priešus, taikiai sugyventi net su tais, kurie mūsų nekenčia. Ar jie pasikeis ar ne mes nežinome, bet neturime leisti, kad jų elgesys keistų mūsų nuostatas ir mus pačius. Neturime leisti, kad kas nors iš mūsų atimtų džiaugsmą ir ramybę kuri kyla iš artumo su Jėzumi.

Kartais nedidelėje bendruomenėje, darbo kolektyve ar kitoje grupėje atsiranda vienas šviesus žmogaus, kuris savo teigiamu požiūriu duoda pradžią naujai nuotaikai ir pagarbiam bendravimui.

Šv. Ignacas moko. Jeigu nežinai kodėl kitas netinkamai pasielgė, ar pilnai nesupranti jo motyvų – pirmiausia stenkis į tai žvelgti teigiamai.

Kiek apkalbų, įtarinėjimų, išankstinių blogų nuostatų išvengtume mėgindami pirmiausia teigiamai žiūrėti į kitą. Tam reikia ir drąsos ir nuolankumo, tačiau verta surizikuoti, nes galiausiai laimi visi.

Prisimenu praktiką didžiulėje Baltimorės ligoninėje, kur pavadavau kapelioną. Mano pareiga buvo kas rytą aplankyti visus katalikus, ypač naujai paguldytus. Paprastai visi maloniai sutikdavo. Tik kartą vienas katalikas supyko ir grubokais žodžiais išvarė mane iš palatos. Per kapelionų pasitarimą mėginau pasiguosti. Viena krikščionių kapelionė, užuot užjautusi, man sako: „Na ir kas, kad nepriėmė. Prisimink, jog ne tu, o ligoniai čia svarbiausi, esi čia, kad jiems padėtum. Todėl po pietų vėl nueisi pas tą žmogų. Tau nėra ko pykti, nėra ko nusiminti, nes nežinai kaip jis jautėsi, gal ką skaudėjo, gal naktis buvo sunki, gal artimieji neaplankė ar dar kas nors....“ . Nueiti pas jį nebuvo lengva, bet verta. Mes maloniai pasikalbėjome. Taigi laimėjo abi pusės. Esu labai dėkingas tai kapelionei už pamoką.

Namų darbas šiai savaitei mums visiems galėtų būti pirmiausia teigiamas požiūris į kitą. Pamėginkime ir stebėkime kaip jaučiamės patys ir žmonės aplink mus.

______________________________

 

  

Mūsų bažnyčios globėjai –

Jonas Krikštytojas skelbė ateisiantį

ir Viešpatį parodė,

Jonas Apaštalas ir Evangelistas

išmąstė Įsikūnijomo slėpinį

ir Jėzaus sekėjų vienybę įvardijo

Dievo Dvasios veikimo ženklu.

Gražių Šv. Kalėdų ir Viešpaties šviesios palaimos

visai bendruomenei, mūsų šeimoms ir darbams,

ištvermingos vilties Naujiesiems metams.

 

Vidmantas Šimkūnas SJ

 ______________________________
 

  

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

 

 

Jau 24 metus Jonų bažnyčios Gyvojo rožinio maldos būrelis

renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį bendrai Rožinio maldai.

Visus norinčius prisijungti kviečiame bendrai maldai

kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 10.15 val. į Švč. Sakramento koplyčią.

 ______________________________

  

Apie mūsų bažnyčios 25-ąsias atkūrimo metines ir vykusią šventę skaitykite

bei fotogaleriją peržiūrėkite čia

______________________________

 

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

_______________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.