Naujienos

 

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į GRUPES:

  • suaugusiuosius, norinčius pasikrikštyti ar/ir ruoštis Sutvirtinimo sakramentui (pirmasis susitikimas spalio 11 d. 18:30)
  • sužadėtinius, norinčius ruoštis Santuokos sakramentui (susitikimai prasideda spalio 12 d. 18:30)

Dėl registracijos kreiptis į seserį Lilę  lile.marazaite@gmail.com, tel. +370 679 67 611

 

Užsiregistravusiems prieiti Pirmosios Komunijos pamokėlės pradedamos spalio 1 d. 10 val. (vaikams ir jų tėveliams atskirai)

Užsiregistravusiems paaugliams ruoštis Sutvirtinimo sakramentui pirmasis susitikimas spalio 1 d. 10 val.

 

Taip pat kviečiame registruotis ir į dvasines pratybas

„Eik į savo kambarėlį“.

pirmasis užsiėmimas vyks spalio 5 dieną, po 18 val. šv. Mišių.

užsiregistruoti galima zakristijoje arba el. paštu  lile.marazaite@gmail.com

______________________________

 

 

 

______________________________

 

Mūsų bažnyčioje veikiančiam Gyvojo rožinio maldos būrelius -  25-eri metai!    

Jubiliejų paminėsime spalio 1 dieną, pradėdami Rožinio maldos mėnesį.

Kiekvieną spalio sekmadienį 10.15 val. visi esate kviečiami ir laukiami koplyčioje bendrai maldai.

 ___________________________

 

2017 rugsėjo 24 d., šv. Jonų bažnyčia

Mt 20,1-16a

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Vien tik Dievas mato pilną vaizdą. Atrodo, jog šiandien girdėtos tik Mato evangelijoje randamos parabolės įžanga jau pasakyta Izaijo – „Mano mintys nėra jūsų mintys“.

Jėzus buvo puikus psichologas, nors ir nebaigęs psichologijos studijų. Jis žinojo, kaip patraukti žmonių dėmesį. Jis pasakojo istorijas, tikras ir sugalvotas, kad kaip nors pasiektų žmonių protą ir širdį. Vieną tokių intriguojančių istorijų tik ką girdėjome.

Kiekvienas mūsų mėginimas pateisinti tokį darbo vynuogyne apmokėjimą žiūrint vien darbo ir atlygio logikos būtų beviltiškas. Matome, jog vynuogyno savininkas dosnus vėlai pasamdytiems, bet kodėl jis nėra taip pat dosnus ir visą dieną vargusiems? Svarbu pastebėti, kad vynuogyno šeimininkas, kuris simboliškai reiškia patį Dievą, pastebi žmones, kurie buvo palikti, kurių niekas nepasamdė. Taigi šeimininkas juos pastebi ir suteikia galimybę užsidirbti. 

Jėzaus laikais judaizmas tapo perdėm legalistinis, įsigalėjo mintis, kad išganymas gali ir turi būti užsitarnautas. Lyg ir pamišta, jog jis pirmiausia yra dovana. Buvo prigalvota daugybė religinių įstatymų, visuomenė sudalinta į teisius ir neteisius... Jėzus gi parodo, kad visa ši žmonių sugalvota sistema yra klaidinga. Nes meilė neskaičiuoja, ji ištiesia rankas ir duoda kiek reikia, ji ištiesia rankas ir apkabina tiek kartų, kiek riekia – tą patį reiškia ir ištiestos Jėzaus rankos ant kryžiaus.

Vėliausiai pasamdyti žmonės neužsidirbo tokio atlygio, kokį jiems sumokėjo vynuogyno šeimininkas. Paprastai, 1 denaras buvo laikomas teisingu dienos atlygiu už nekvalifikuotą darbą. Visą dieną dirbusiųjų klaida yra pavydas ir manymas, kad jie nusipelnė daugiau.

Maldingam katalikui kartais gali būti nelengva priimti, jog tik gyvenimo pabaigoje atsivertęs nusidėjėlis bus priimtas į tą pačią dangaus karalystę, kaip ir jis. Toks galvojimas būtų lyg komercinis sandoris, bet, ačiū Dievui, kad jo mintys – ne mūsų mintys.

Šituo visai nesumenkinamas ištikimas krikščioniškas gyvenimas ir glaudus santykis su Dievu brangintas ir puoselėtas metų metais, bet jis grįstas ne sąskaitomis, o meile ir tarpusavio pasitikėjimu.

Šiandienos evangelinis pasakojimas nėra darbo kodekso straipsnis. Tai mokymas apie malonę ir pasigailėjimą.

Evangelijos pasakojimai tam, kad turėtų konkretų poveikį mūsų gyvenimui. Man atrodė, jog pabaigai tinka popiežiaus Pranciškaus mintis iš enciklikos Evangelijos džiaugsmas, kurioje jis sako, jog Bažnyčia turi būti laisvai dovanojamo gailestingumo vieta, kur kiekvienas jaustųsi priimtas, mylimas, jaustų, jog jam atleista, jaustųsi padrąsintas gyventi. Kur bebūsime šią savaitę, esame pašaukti dovanoti gailestingumą, kitą priimti ir drąsinti gyventi.

  ___________________________

 

 2017 m. gegužės 14 d.
mūsų bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Iš viso vyskupas A. Poniškaitis jį suteikė maždaug 80-čiai žmonių.
24 iš jų pasiruošė mūsų bažnyčioje, kiti Jėzuitų gimnazijoje ir šv. Kazimiero bažnyčioje.
Mūsų bažnyčioje buvo organizuojamos suaugusiųjų ir paauglių grupės.
 
Nuotraukų autorius Vygintas Jankauskas

 

____________________________

 2017 m. gegužės 7 d.

Pirmosios komunijos iškilmės mūsų bažnyčioje
 

Šias metais mūsų bažnyčioje Pirmosios Komunijos priėjo net 40 vaikų ir 5 suaugę žmonės. Vaikus šiam sakramentui ruošė mokytoja Violeta, o suaugusiuosius – sesuo Lilė.

 Gegužės 14 d. mūsų bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Iš viso vyskupas A. Puniškaitis jį suteikė maždaug 80-čiai žmonių. 24 iš jų pasiruošė mūsų bažnyčioje, kiti Jėzuitų gimnazijoje ir šv. Kazimiero bažnyčioje. Mūsų bažnyčioje buvo organizuojamos suaugusiųjų ir paauglių grupės.

Nuotraukų autorius Vygintas Jankauskas

  ________________________

 

   

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

  

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

______________________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.