Naujienos

________________________

 

2017 balandžio 16 d., šv. Jonų bažnyčia

Velyknaktis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Šiandien mums kalba daug simbolių ir ilgi skaitiniai, todėl turėčiau kalbėti trumpai, gal 3 minutes. 

Gavėniai, o ir Velyknakčiui, svarbus žodis „Kelionė“ arba „Perėjimas“. Kviečiu po minutę apsilankyti trijuose soduose, apie kuriuos girdėjome didžiosios savaitės skaitiniuose.

Pirmasis – rojaus sodas. Jame Dievas apgyvendino Adomą ir Ievą. Pradžios knyga sako, kad tai gražus sodas, pilnas vaisių ir džiaugsmo, jame yra visko, ko reikia ir dar daugiau. Tačiau kartu tai ir vieta, kur žmogus turėjo pripažinti, jog yra priklausomas nuo Dievo. Bet Adomas ir Ieva patys norėjo būti kaip Dievas. Taip rojaus sodas tapo nuodėmės vieta. Iki šiandien nei vienas žmogus, kaip ir Adomas, negalime nuodėmės nuslėpti nei nuo Dievo, nei nuo savęs, kad ir kiek besistengtume. Todėl nusidėjusiam žmogui negera būti nei pačiam su savimi, nei su kitais, jis neturi ramybės ir, užuot džiaugęsis Dievo kūryba, blaškosi po ją, arba, dar blogiau, ją gadina. Griauna savo ir kitų gyvenimą.

Laimei, Dievas nepaliko nusidėjusio žmogaus be vilties. Girdėjome šlovinimo giesmės žodžius: „Laiminga kaltė, kuri pelnė mums tokį didį išganytoją“.

Iš rojaus gundymų sodo eikime į Getsemanės – iššūkių ir pasirinkimo sodą. Šį sodą iš tikrųjų aplankome dažnai. Tai vietos, kur mus ištinka krizės, pykčiai, kur tenka priimti sunkius sprendimus, ištverti skaudžią tikrovę, nerandat atsakymų „už ką“ ir „kodėl“... Tačiau tai yra ir vieta, kur savo skausmus jungiame su Kristaus kančia, tikėdami, kad Dievas kažkokiu būdu juos perkeis į džiaugsmą ir palaimą.

Getsemanės išmėginimų sodas tikinčiam Jėzų gali tapti vieta augti meilei. Jėzui reikėjo artimųjų palaikymo. Jo reikia ir mums.

Eikime į trečiąjį sodą, kur buvo Jėzaus kapas. Krikštu esame su juo palaidoti, o prisikėlimu kartu su juo prikelti. Krikštas Velykų sakramentas, tai pradžia naujo gyvenimo. Lyg mūsų krikšto pažadų atnaujinimui Paulius sakys – apsivilkite Kristumi: matykite, kalbėkite, gyvenkite kaip prisikėlimo žmonės.

Šiandien įėjome į bažnyčią prieblandoje, o nuo velykinės žvakės, kuri reiškia Kristų, ir nuo jūsų žvakučių tapo šviesu ir jauku. Tegul prisikėlimo šviesa, apšviečia mūsų sielos akis, kad pažintume, kokia yra viltis, į kurią esame pašaukti.  

Rojaus sodo gundymus ir Getsemanės iššūkių agoniją Prisikėlimu nugalėjo Kristus. Jis yra mūsų, o mes Jo per amžius.

 

________________________________________________

 

2017 balandžio 14 d., šv. Jonų bažnyčia

Didydis penktadienis Jn 18,1-19,42

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Šiandien tokia diena, kai atrodo, jog pirminio įvykio prisiminimas ir simboliai daugiau pasako nei žodžiai apie jį. Liturgija dėmesį kreipia į kryžių. Ne kaip į baisų kankinimo įrankį, o kad žvelgdami į jį pamatytume, kaip Dievas mus myli. Jis numirė, kad mes gyventume, jis panaikino mūsų nuodėmių skolos raštą, prismeigdamas jį prie kryžiaus – vėliau sakys Paulius. Todėl mūsų mintys šiandien turi krypti ne į savigraužą, o į Dievą, kuris mus taip myli, kad nieko dėl mūsų ir manęs konkrečiai nepagailėjo.

Kviečiu evangelijos apmąstymui.

„Jie išėjo Jėzaus suimti su žiburiais ir ginklais“. Kokia ironija. Su žiburiu ieškoti to, kuris yra Pasaulios šviesa. Viešpatie, būk šviesa mano ir daugybės žmonių tamsybėse, kai reikia priimti kasdienius ir svarbius sprendimus, tuos, nuo kurių priklauso daugybės žmonių gyvenimai ir mano artimųjų savijauta.

„Ko ieškote?“ Tai pirmieji Jėzaus žodžiai evangelijoje. O ko aš iš tikrųjų ieškau, dėl ko blaškausi, dėl ko nerimstu? Viešpatie, padėk man suvokti, kad pirmiausia ieškočiau tavęs.

„Ar aš negersiu taurės, kurią tėvas man duoda“. Nuplovęs mokiniams kojas ir padalinęs duoną bei vyną, kaip savo kūną ir kraują, Tu parodei meilę iki galo. Išlaisvink mane ir padėk tapti įgaliu veikliai mylėti, bent truputį panašiai kaip tu, t. y. labiau darbais nei žodžiais.

„Jie paėmė Jėzų, uždėjo jam kryžių ir nuvedę ant golgotos kalvos nukryžiavo“. O koks mano vaidmuo šitam kely? Daugelis esame socilinių tinklų keliuose – facebookų, twiterių ir kitų – tai prilygtų verkiančioms Jeruzalės moterims. Kai liūdime, užjaučiame žmones, kurių kryžiaus kelias baigiasi ne ant Golgotos, o Viduržemio jūros gelmėse ar teroro išpuolių vietose. Kai mus jaudina dramatiški pabėgėlių vaizdai. Kai mums ne vis tiek, kad smurtaujama prieš moteris ir vaikus.

Kai savo aukomis bent kiek palengviname prislėgtųjų dalią, esame panašūs į Veroniką ištiesusią Jėzui skepetą nusivalyti prakaitą?

Esame kaip Simonas Kirenietis, kai nukentėjusiam bent truputį palengviname naštą.

Viešpatie, kad ir kokį kryžių aš neščiau, Tu jį jau nešei. Kad tik aš nesijausčiau, jog pats vienas nešu savo kryžių.

„Žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų Raštai, Jėzus tarė „Trokštu““. Jėzau, atrodo, Tu prisiėmei viso pasaulio žmonių troškulį. Nuo tuščių ir banalių mūsų troškimų iki giliausio ilgėjimosi teisingumo, taikos, saugumo, orumo ir laisvės.

„Jis mirė ir buvo palaidotas dieną, kuri vadinama pasirengimo diena“. Tu mirei tą dieną, kai šventykloje aukojami avinėliai Paschai. Tu iš tikrųjų numirei ir buvai palaidotas. Kad aš iš nuodėmes iš mirties pereičiau į laisvę, į gyvenimą be baimės. Vaduok mus iš baimių, neveiklumo, nepasitikėjimo savimi ir kitais.

Po ano penktadienio pasaulis tapo kitoks, nei iki tol. Jėzaus kryžius, kančia ir prisikėlimas mums sako, kad niekas nebuvo ir nėra veltui.

Niekas nebuvo veltui:

Pasilieka veikli meilė, kurią dovanojome.

Pasilieka viltis, kurią kitiems širdyje įžiebėm.

Pasilieka tikėjimas, kuris įgalina matyti toliau nei mirtis.

Pasilieka tikrumas, kuriuo dalinomės.

Pasilieka mūsų rankos, kurios kitam padėjo.

Pasilieka kojos, kurios artinosi prie kito.

Pasileika geri žodžiai, kuriuos pasakėme

Visa tai pasilieka – niekas nebuvo veltui.

________________________________ 

Balandžio 6 d., ketvirtadienį, kviečiame visus į susitaikymo vakarą.

Bus galimybė pajusti Jo artumą, pasiruošti ir atlikti išpažintį.

_________________

 

Maloniai kviečiame Vilniaus universiteto bendruomenę ir visus norinčius

antradienio rytą pradėti Eucharistija

Nuo kovo 7 d. kiekvieną antradienį šv. Mišios 07:30

(Šv. Jonų bažnyčios Oginskių, švč. Sakramento, koplyčioje)


VU Kapelionas Vidmantas Šimkūnas, SJ

__________________________ 

Gavėnios laikotarpiu IŠPAŽINTĮ mūsų bažnyčioje atlikti galima

kiekvieną sekmadienį prieš 11 val. šv. Mišias.

Kunigas klausykloje budės nuo 10:15 val.

 __________________________

 

 

  

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

 

 

Jau 24 metus Jonų bažnyčios Gyvojo rožinio maldos būrelis

renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį bendrai Rožinio maldai.

Visus norinčius prisijungti kviečiame bendrai maldai

kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 10.15 val. į Švč. Sakramento koplyčią.

 ______________________________

  

Apie mūsų bažnyčios 25-ąsias atkūrimo metines ir vykusią šventę skaitykite

bei fotogaleriją peržiūrėkite čia

______________________________

 

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

_______________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.