Naujienos

 
 
 
Sausio 16 d., nuo 10 iki 20 val. mūsų bažnyčioje vyks
Švč. sakramento adoracija.
Norinčius ir galinčius adoruoti, kviečiame ateiti ir prisijungti bet kuriuo metu.
Būtume dėkingi, jei iš anksto užsiregistruotumėte adoracijos laiką.
Tai padaryti galite sekmadienį zakristijoje arba parašydami laišką
el. pašto adresu lile.marazaite@gmail.com
Ačiū. 
 
 ______________________________
 
 
 
Pasiruošimas Santuokos sakramentui 
Sausio 19 d., ketvirtadienį, po 18 val. vakaro Mišių,
prasdės sužadėtinių kursai.
Kviečiame visus, kas ruošiasi šiais metais priimti Santuokos sakramentą mūsų bažnyčioje. 
Papildomą informaciją suteiks sesuo Lilė (tel. +370 679 67 611).

______________________________

 

 

Jn 1,29-34, Jonai 2017 01 15

kun. Vidmato Šimkūno homilija

Šiandien pamokslas trečdaliu ilgesnis nei paprastai. Jei kas klausysite, pabaigoje pasakysiu ir mažytę paslaptį.

Šiandien susitinka abu mūsų bažnyčios globėjai – Jonas Krikštytojas ir Jonas Apaštalas–Evangelistas. Galime manyti, kad Jonas Apaštalas buvo prie Jordano tuo metu, kai atėjo Jėzus ir girdėjo, o vėliau užrašė Jono Krikštytojo žodžius.

Juos esame girdėję daugybę kartų. Per kiekvienas mišias girdime, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir ne bet kaip naikina, o praliedamas savo kraują – taurė naujosios ir amžinosios sandoros, kraujo, kuris išliejamas nuodėmėms atleisti.

Mes esame atpirkti Jėzaus (Dievo Avinėlio) krauju. Šitas teiginys atrodo paprastas. Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio. Pasaulio teologai suka galvas ieškodami paaiškinimo, kaip Kristaus Kraujas atleidžia mūsų nuodėmes.

Išpirkimo teorija sako, kad Dievas supyko dėl mūsų nuodėmių ir norėjo mus nubausti. Kas nors turėjo prisiimti šią bausmę. Dievo Sūnus Jėzus Kristus ją prisiėmė vietoj Tėvo ir vietoj mūsų.

Šią teoriją žydai kritikuoja. Jie sako, kad ji prieštarauja tam, ką darė Abraomas. Abraomui buvo liepta paaukoti ne savo sūnų, o  kai ką menkesnio – avinėlį. O jūs, krikščionys, atrodo, einate priešinga kryptimi ir mokote, kad Dievas paaukojo savo sūnų.

Šios teorijos problema yra ta, kad ji Dievą laiko kerštingu, kuris reikalauja, kad kas nors būtų nubaustas už nuodėmę. Mes turime pasitikrinti, koks yra mūsų Dievas. Tačiau klausimas, kaip Kristaus kraujas mums nupelnė nuodėmių atleidimą, dar neatsakytas.

Jonas Krikštytojas sako – štai Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Dievo Avinėlis Naujajame Testamente suvokiamas kaip atpirkimo ožys, tik esama esminio skirtumo. Atpirkimo ožys suprantamas, kaip tas, kuriam užkraunamos visų kaltės.... Maištingas ir iš tikrųjų neigiamas personažas. O kas yra Dievo Avinėlis? Mūsų kalba iki galo neatskleidžia, jog tai paties Dievo vaikas, jis yra teigiamas, nekaltas, ir, būdamas Dievo, gali parodyti visai priešingą aukos kryptį. Dabar galime klausti, kas gi galiausiai reikalauja aukos. Ar jos reikalauja Dievas? Ar Dievas didįjį penktadienį piktai šaukė – „Ant kryžiaus jį“? Kas reikalavo, kad Jėzus mirtų? Minia. Taigi tam tikra prasme – ir mes. Dievas tik prašė, kad Jėzus išliktų ištikimas iki galo.

Dar vis lieka klausimas, kaip Dievo Avinėlis naikina pasaulio nuodėmes? Gal tiksliau būtų sakyti, pasaulio nuodėmę – vienaskaitos forma.

Senose pasaulio religijose būdavo nuodėmių naikinimas. Pvz., visa gentis apeiginiu veiksmu sukraudavo nuodėmes paprastai ant kokio nors gyvulio ir jį išvarydavo iš kaimo arba pakardavo, ir tai darydami jautėsi teisūs. Ir čia mes turime sąsają tarp mito ir evangelijos. Evangelija sako: jis mirė, kad sunaikintų pasaulio nuodėmes, o mitas sako – mes sunaikiname pasaulio nuodėmes, kai vienas dėl to miršta (nužudomas). Visos religijos vienokia ar kitokia forma nori sunaikinti pasaulio nuodėmes. Viena tų formų – sukrauti jas ant atpirkimo ožio ir jį išvaryti iš bendruomenės, kad žūtų.

Kas gi yra „nuodėmės“?  Visa, kas kyla iš pavydo, godumo, neapykantos, kitų nevaldomų troškimų. Tai kasdieniai dalykai, kurie vyksta beveik nepastebimai aplink mus, nes su daug kuo esame apsipratę. Tai ir nuodėmingos struktūros, prekyba ginklais, žmonėmis, narkotikais, gamtos niokojimas, pelnymasis iš karų, neturtingųjų engimas ir panašiai.

Tačiau kažkuriuo momentu šiame nedorumo sūkuryje prasideda kaltinimai, vis daugiau žmonių į juos įsitraukia ir nejučia pradedama ieškoti atpirkimo ožio. Teologai, sociologai sako: Kristaus atveju kažkaip netikėtai visi susivienija ir pasijunta teisūs apkaltinę vieną, jam sukrovę visas nuodėmes. Taigi šitas nuodėmingas sūkurys tarsi magiška mašina visų nuodėmingumą paverčia teisumu. Ir kas įdomiausia, nė vienas to nepastebi.

Dabar jau galime įžvelgti skirtumą tarp pasaulio nuodėmės ir nuodėmių. Daugelis pasaulio nuodėmių, tai visa, kas sukasi tame verpete, o pasaulio nuodėmė, tai pati ta mašina, kuri šį verpetą įsuka, kuri aptemdo akis savo nuodėmingumui, kad pradedi jį laikyti teisumu ir už visą blogį kaltini kitą.

O ką gi veikia Dievas? Jis per Savo Sūnų šaukia mus iš to įsisukusio rato, ateina susitikti su mumis pačiame verpeto centre ir sako, pamėginkime dar kartą, pamėginkime kitaip.

Pamokslo pabaigai ir savaitės pradžiai paskaitysiu maldą apie klausymą.

O Dieve, kaip dažnai mes tavęs neišgirstame.

Kartais mes tiesiog per daug užimti, išsiblaškę, įnikę į savo rūpesčius.

Kartais mūsų triukšmingas pasaulis užgožia tai, ką sakai.

Kartais mes girdime ne tai, ką tu turi omeny.

Kartais nesuprantame to, ką girdime ir nesigiliname.

Kartais visai negirdime, ką tu mums šnabždi, mes negirdime tavo tylos.

Kartais mes klausome atbuline data, manome, kad svarbiau tai, ką kalbėjai prieš šimtmečius, bet ne tai, ką sakai mums šiandien.

O kartais mes bijome klausyti, mes bijome, kad nieko daugiau neišgirsime, kaip tik savo vienišą tuštumą.

Laimei, tu mokai mus, kad gebėjimas išgirsti tave siejasi su gebėjimu išgirsti žmogų esantį šalia. Gydyk mūsų kurtumą, padėk išgirsti tavo kvietimą: pamėginkime dar kartą.

O pradžioje minėta paslaptis yra ta, kad šitą pamokslą jau sakiau čia lygiai prieš 6 metus ir 1 dieną. Ne taip svarbu, ar kas ką nors prisiminėte, svarbiau, ar kas nors per tuos 6 metus mumyse pasikeitė į gerą?

Gal pamėginkime dar kartą. Amen.

 

 ______________________________

  

Mūsų bažnyčios globėjai –

Jonas Krikštytojas skelbė ateisiantį

ir Viešpatį parodė,

Jonas Apaštalas ir Evangelistas

išmąstė Įsikūnijomo slėpinį

ir Jėzaus sekėjų vienybę įvardijo

Dievo Dvasios veikimo ženklu.

Gražių Šv. Kalėdų ir Viešpaties šviesios palaimos

visai bendruomenei, mūsų šeimoms ir darbams,

ištvermingos vilties Naujiesiems metams.

 

Vidmantas Šimkūnas SJ

 ______________________________
 

  

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

 

 

Jau 24 metus Jonų bažnyčios Gyvojo rožinio maldos būrelis

renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį bendrai Rožinio maldai.

Visus norinčius prisijungti kviečiame bendrai maldai

kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 10.15 val. į Švč. Sakramento koplyčią.

 ______________________________

  

Apie mūsų bažnyčios 25-ąsias atkūrimo metines ir vykusią šventę skaitykite

bei fotogaleriją peržiūrėkite čia

______________________________

 

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

_______________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.