Naujienos

Pradedama registracija į grupeles:

Tikėjimo pagilinimo kursas suaugusiems, kurio metu bus galima pasirengti ir Sutvirtinimo sakramentui.
Susitikimų pradžia spalio 11 d. (ketvirtadienį) po 18 val. šv. Mišių. 

Paauglių - jaunimo sutvirtinimo grupė pradeda ruoštis Sutvirtinimo sakramentui nuo spalio 14 d. (sekmadienis) 10 val.

Pasiruošimas Pirmajai Komunijai prasideda  spalio 14 d. (sekmadienį) 10 val. 

Spalio  16 d. ( antradienį) po 18 val. šv. Mišių  pradėsime Dvasines pratybas kasdienybėje, kurios trunka 33 savaites.

Spalio 17 d. (trečiadienį) po 18 val. šv. Mišių kviečiame kartu skaityti Šv. Raštą.
Pradėsime nuo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. 

 
Registruotis ir klausti: el. paštu aiste.balciunaite@gmail.com arba tel. 8 682 98821
 
___________________________________
 

___________________________________

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „giving food for poor man“

2018 rugsėjo 30 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Mk 9,38-43; 45; 47-48

Šiandien nelengvas uždavinys kalbėtojui ir klausytojui, nes trys stiprūs Biblijos žodžiai: pavydas, netolerancija ir papiktinimai, kažkaip turi perteikti Gerą naujieną.

Nei Mozei, nei Jėzui nerūpi mūsų dienų įstatymai apie autorines teises.

Štai pašalietis ėmė išvarinėti demonus Jėzaus vardu. O mokiniams pikta, kad kažkas kitas naudoja, sakytume, jų prekinį ženklą, t. y. kažkas iš šalies daro nuostabius dalykus jų mokytojo Jėzaus vardu. Galbūt tas žmogus buvo girdėjęs Jėzų ir panoro prisidėti prie gero darbo padėti žmonėms. Mokiniai sakė: “Mes draudėme jam”, o Jėzus klausia, kodėl drausti, jei jis daro gerus darbus?

Panašiai ir pirmajame skaitinyje. Eldadas ir Medadas nebuvo palapinėje su kitais 70 kai nužengė Dvasia, bet ir ant jų dviejų ta pati Dvasia nužengė ir jie pranašavo. Jozuė sakė Mozei – uždrausk jiems. Mozė klausia, kodėl, jei tai Dievo darbas? Ar tu pavydi? Nors ir visa tauta tegul pranašauja, kad tik tai būtų iš Dievo dvasios.
Yra toks pasakojimas apie Abraomą, didį žydų, krikščionių ir musulmonų protėvį. Abraomas pusryčius valgydavo tik tuomet, kai užsukdavo išalkęs žmogus. Vieną rytą užsuko pagyvenęs ir išalkęs pakeleivis. Kaip įpratęs Abraomas jį pakvietė pusryčių. Tačiau šis netikėtai prieš valgį pradėjo pagonišką maldą. Abraomas staiga pašoko, jį pavarė nuo stalo ir išgujo iš savo namų. Vos tik grįžęs vidun, girdi Dievo balsą: „Abraomai, Abraomai – šiam žmogui parūpinu maisto jau 80 metų, o tu negalėjai su juo ištverti nė vienų pusryčių?“

Ši legenda apie toleranciją. Ar mes kartais dėl savo siaurų pažiūrų nemėginame apriboti ir Dievo veikimo, užuot prie jo prisidėję?

Netolerancijos ir kito kitaip manančio nepriėmimo temos nėra tik praeities dalykas. Štai geras katalikas klausia: „Ar dalyvauti dukros vestuvėse, kai ji po bažnytinės santuokos išsiskyrė ir išteka antrą kartą?“ Mat dalyvaudamas jis lyg ir pritartų jos tokiam žingsniui. Tada klausiu, ar ji nustojo buvusi tavo dukra. Sako ne, tai kur problema, juk iš esmės niekas nepasikeitė. Tu ne būtinai turi džiaugtis visais dukros pasirinkimas, bet gali visada parodyti, kad ją myli.

Gaila, bet dar vis pasitaiko, kad kunigas atsisako laidoti žmogų, kuris mirė nuo savižudybės.

Dabar prieiname prie papiktinimų. Ar galime įsivaizduoti žmogų metamą į jūrą su girnų akmeniu ant kaklo? Na gal kokiame kriminaliniame trileryje. Ir vis tik Jėzus sako tokiam žmogui geriau nei papiktintojui. Papiktinimas ne tai, kad kitą sunervini, bet kad kitą įtrauki į blogį, pamokai blogų dalykų...
Vis girdime apie baisius vaikų išnaudojimo skandalus Bažnyčioje ir kitur, apie priekabiavimus, apie korupciją ir godumą tarp dvasininkų, valdininkų ir politikų. Įdomu, kad tokie žmonės vienais atvejais pasirodo visai padorūs. Jie gali būti išsilavinę, kultūringai elgtis, būti draugiški kaimynams, malonūs savo namiškiams. Kalbu apie fragmentuotą arba nevientisą asmenybę. Ne apie žmones sergančius šizofrenija, bet apie “normalius” – kaip mes.

Prieš keletą metų teko dalyvauti susitikime su rašytoju Jimmy Burns. Jis pasakoja tokį fragmentuoto žmogaus atvejį. Jaunas šeimos vyras ryte išeidamas į darbą pabučiuoja žmoną ir vaikus ir sėsdamas į prabangų automobilį, maloniai pasisveikina su kaimynu. Tačiau pakeliui į darbą paskambina meilužei, susitaria susitikti pietų pertraukos metu. Darbe noriai prisideda, kad įvarytų į bankrotą konkuruojančią įmonę, dar pasirašo neskaidrų, bet pelningą sandorį. Šalia to iš savo sąskaitos paremia ir vaikų ligoninę. Turėdamas truputį laiko parašo teismui ieškinį prieš tą patį kaimyną, su kuriuo ryte draugiškai sveikinosi, nes mano, kad jis užėmė keletą centimetrų jo žemės. Per kavos pertrauką parašo žmonai sms, kad ją myli. Vakare grįždamas vėl pasveikina kaimyną, namuose žmoną ir vaikus ir eina vakarienės.
Kaip viskas telpa viename žmoguje klausia Jimmy Burns?

Pavydas, netolerancija ir papiktinimai. Tikriausia visi sutiks jog tai blogis.
Ar kada nors Tėve mūsų maldoj tardamas “gelbėk mus nuo pikto”, turėjau omeny bent kurį iš šių trijų?
Dieve padėk mums bręsti vientisais, nefragmentuotais žmonėmis, tavo vaikais.

______________________

Sveikiname visus su akademinių metų pradžia!

_________________________ 

 

Nuo rugsėjo  2 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadieniais Šv. Mišios taip pat ir 7:30 ryte

 _________________________

 

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

____________________________

  

Mūsų bažnyčioje veikiančiam Gyvojo rožinio maldos būrelius -  25-eri metai!    

Jubiliejų paminėsime spalio 1 dieną, pradėdami Rožinio maldos mėnesį.

Kiekvieną spalio sekmadienį 10.15 val. visi esate kviečiami ir laukiami koplyčioje bendrai maldai.

 

 ____________________________

   

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

  

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

______________________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.