Naujienos

__________________________

2019 gruodžio 24 d., šv. Jonų bažnyčia
Kūčių vakaras
Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Pradedame švęsti Kalėdas. Vieną gražiausių ir laukiamiausių švenčių. Dažnam prieš akis iškyla papuošta eglutė, mielos dovanėlės, gražūs atvirukai, emocingi sveikinimai, giesmės ir tradicijos, nors šios bemaž tik apie valgius. O širdy dideli lūkesčiai ramybės, gerų santykių, geresnio gyvenimo, vilties, galiausiai – laimės. Ir Jėzaus gimimas! Ar jam dar lieka vietos mūsų mintyse ir širdy? Kaip visa apimti ir nepasimesti? Ir apskritai, ar Kalėdos su visu jų margumynu gali mums pasakyti ką nors prasmingo?

Ką švenčiame per Kalėdas, klausia prieš 800 metų gyvenęs vienuolis Eckartas ir sako, kad per Kalėdas švenčiame trejopą Jėzaus gimimą: amžiną jo gimimą iš Tėvo, jo gimimą Betliejuje ir nuolatinį gimimą mūsų širdyse.

Amžinas gimimas iš Tėvo – teologinis ir gilus dalykas. Apie jį šį tą žinome iš Biblijos, paties Jėzaus ir jo apaštalų.

Apie Jėzaus gimimą Betliejuje šį tą pasakoja evangelijos ir istorija. Tam įvykiui atminti per du tūkstančius metų krikščionys sukūrė gražias tradicijas. Jos kuriamos ir šiandien. Vienas liuteronų pastorius sako, kad kai šiandien galvojame apie Kalėdas, kai giedame apie Betliejų, viskas yra perdėm sudvasinama. O juk tai tikri dalykai tada ir šiandien.

Jėzaus tėvai buvo priversti iš Nazareto keliauti į Betliejų. Nes Romos imperatorius norėjo surašyti visus gyventojus. Jis norėjau žinoti, kiek mokesčių surinktų, kiek vyrų gali pašaukti į kariuomenę, kiek maištininkų galėtų sukilti... Taigi, Jėzus gimė ne savo tėvų mieste Nazarete, o Betliejuje, kur jo tėvai neturėjo nei giminių, nei pažįstamų, kur jo niekas nelaukė.

Ir šiandien daug vaikų negali gimti ir gyventi savo šalyje.

Vien šiais metais Europoje 72 420 vaikų prašo prieglobsčio.

Betliejus Jėzaus laikais buvo užimtas Romos imperijos.

Ir šiandien jis apjuostas 7 m. aukščio betonine tvora.

 O ką pasakyti apie Jėzaus gimimą mūsų širdyse? Tai dvasinis dalykas, kuris kiekvieną dieną gali tapti apčiuopiama tikrove, kai padedame, dalinamės, rūpinamės kitais nieko už tai nesitikėdami, kai mums ne vis vien, kaip yra kitam žmogui arti ir toliau.

Ne vienas žinome gražių kalėdinių istorijų. Viena tokių noriu pasidalinti. Ji jau kurį laiką vis iškyla mintyse.

Edzard Schaper „Kūdikėlis Jėzus iš girių glūdumos“.

Veiksmas vyksta Suomijoje. Artėjo 1941 metų Kalėdos. Taip vadinamo Žiemos karo metai, nes didžiulė Sovietų sąjunga užpuolė Suomiją.

Septyni suomių kariai buvo pasiųsti į žvalgybą už fronto linijos, į užimtą Suomijos teritoriją. Naktį jie priėjo kaimą. O jame namai tušti, nė vieno žmogaus. Tik vieno namo durys atdaros ir sklinda neaiškus garsas lyk katės kniaukimas. Kariai atsargiai užeina vidun ir mato – vidury kambario vaiko lovytė, o joje visai mažas vaikelis. Vienas karys atidengia antklodę ir norti vaiką paimti ant rankų, kai staiga kitas jį sulaiko. Pasirodo, Sovietai vaikelį pririšo prie minos. Vargais ne galais kariams pavyko vaikelį išlaisvinti ir mina nesprogo. Atrodo jau laiminga pabaiga, vaikelis išgelbėtas. Bet kariai turi žvalgybos užduotį, o dabar ir vaikelį, kuris išsigandęs ir alkanas, gali verkti ir šitaip karius išduoti priešui. Ką gi daryti? Vaikelį ant rankų paėmęs kareivis jį pavadina Jussi. Sukramtęs duonos duoda jam valgyti. Kai jis vėl pradeda niurzgėti, karys tylai šnabžda jam Jussi, Jussi, ir vaikelis nurimsta. Po dviejų įtampos naktų priešo užnugaryje visi kariai ir Jussi pasiekė savus. Dvi įtemptos naktys ir vaikelis Jussi tiesiog perkeitė tuos septynis karius. Na, dabar jau atrodo laiminga pabaiga.

Tačiau istorija tęsiasi. Karį, kuris paėmė Jussi iš lovytės, maitino ir nešė, pakviečia į štabą. Už sėkmingai atliktą pavojingą užduotį jam suteikia atostogų, bet tuo pačiu ir praneša, kad būtent tą naktį, kai jie rado vaikelį, per bombardavimą žuvo visa jo šeima. Karys visiškai surtiko, nevyko atostogų, o grįžo į frontą ir veržėsi į pavojingiausias vietas, tiesiog ieškojo mirties. Tačiau jis vis galvojo ir galvojo apie Jussi. Ir tai buvo vienintelės mintys, kurios teikė prasmės. Pagaliau progai pasitaikius jis nuvyksta į vaikų namus kurie priglaudė Jussi ir paprašo auklę su juo pasimatyti. Pamatęs svetimą kareivį, vaikelis visai neišsigando, o, atrodo, atpažino ir ištiesė rankas. Kareivis priklaupė ir paėmė vaikelį, o kai išgirdo tą patį šnabždėjimą Jussi, Jussi jo rankos apsivijo kareivio kaklą ir kažką jam vienam suprantamo murmėjo į ausį.

Edzard Schaper sako, gal Jussi tam kareiviui į ausį šnabždėjo, tai kas pranoksta mūsų žinojimą, bet ką mes ilgesingai ir kartu džiugiai nujaučiame, kad nuo tos Šventos nakties, nuo Jėzaus gimimo, nė vienas žmogus negimsta ir nemiršta tik sau. Mes vienas kitam būname ir pražuvę ir vėl atrasti iki kol visus mus apkabins Dievo ranka.

Galbūt ir šitaip galima suprasti amžiną Jėzaus gimimą mūsų širdyse.

_______________________ 

 

Akimirkos iš Bernelių Mišių (gruodžio 24 d.)

betliejus

angeliuku choras misiu pradzia - altorius

betliejaus sventinimas vaikai prie eglutes

angelu choras gieda malda

*****************************

Naujųjų metų švenčių pamaldų tvarka:

 Gruodžio 31 d. - sausio 1 d. šv. Mišių nebus

Sausio 2 d. šv. Mišios 18 val. (kaip įprastai)

*****************************

 

 *****************************

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

Kviečiame į VU MAG+S klubą

Vilniaus universitete savo veiklą pradėjo Magis klubas.
MAG+S (lot. k. magis – „daugiau, labiau“) - tai jėzuitų sielovados programa skirta 18 - 35 m. jaunimui,
siekiančiam labiau pažinti Dievą bei atrasti Jį kasdieniame gyvenime ir neįprastoje, iššūkių pilnoje aplinkoje.
Magis klubas kviečia susiburti į ignacišku dvasingumu besivadovaujančią jaunimo bendruomenę
bei periodiškais susitikimais, pagrįstais malda, pasidalinimu ir draugiška bendryste,
pasirengti savanorystės misijoms Lietuvoje ir pasaulyje.

Magis klubo susitikimai vyksta mūsų bažnyčioje ketvirtadieniais 18.30 val.

Norinčius prisijungti prie Magis klubo veiklos prašome susisiekti
su Vilniaus universitetokapelionu kun. Eugenijumi Puzynia.

Daugiau informacijos rasite čia.

_______________________

 

_______________________

Mielos ikimokyklinukų Mamos, kviečiame Jus į susitikimus
Ko reikia kiekvienai mamai”!

Tai 12 susitikimų ciklas, kuriuose remsimės knygos apie devynis pagrindinius
mamų poreikius „Ko reikia kiekvienai mamai” įžvalgomis.

Pirmasis susitikimas vyks 2019 metų spalio 24 dieną (ketvirtadienį), 10:30 – 12:00 val.
Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolijos namuose, Didžioji g. 36A

Daugiau informacijos rasite čia

Būtina išankstinė registracija.

Kontaktai registracijai ar pasiteiravimui  
tel.: +370 682 42880                                    
el. paštu: sigita.gumauskaite@gmail.com

 

 ____________________________

Kviečiame kartu melstis Rožinį

Spalio mėnuo, tai Rožinio maldos mėnuo.

Kviečiame visus kiekvieną sekmadienį 10:15 val.
Švenčiausiojo Sakramento koplyčioje kartu melstis Rožinio malda.

 ____________________________

 


Kviečiame jungtis į vaikų chorą!

  • Kviečiami vaikai ir paaugliukai jau priėmę pirmąją komuniją.
  • Repeticijos prasidės nuo spalio mėnesio.
  • Muzikinis išsilavinimas nebūtinas - svarbu geranoriškumas ir entuziazmas.

Tikimės, jog susibūrusi grupė galės ne tik kartu mokytis giesmių, giedoti
Šv. Mišiose ar dalintis arbata, bet ir dalyvauti kitose veiklose, katalikiškuose
renginiuose, žygiuose, kartu augti tikėjime.

Norėdami už(si)registruoti užpildykite registracijos anketą

 

____________________________

 

Kviečiame į šeimų su mažais vaikais maldos grupę!

Antrasis sezonas prasideda.
Pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 14 d. 11-13 val.
Susitikimai vyks kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį kun. A. Lipniūno koplyčioje.
Kartu melsimės, skaitysime šventąjį Raštą ir dalysimės, kol vaikai pabus su vadovais.
Susitikimus paprastai palydi tėvas Antanas.

Norintys pasiteirauti arba prisijungti, galite parašyti:
Sigitai (sigita.gumauskaite@gmail.com)
Danieliui (enigmatas@yahoo.com)

 

 ____________________________

 
Akimirkos iš Sutvirtinimo sakramento šventimo
Gegužės 12 d.


 
 
 
Akimirkas įamžino Vygintas Jankauskas
 
 
____________________________
 
BALANDŽIO 20 d. ATŠVENTĖME VELYKNAKTĮ
 
 
 
 
 
___________________________________

 

__________________________

Popiežius Pranciškus

Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Perskaityti galite paspaudę nuorodą:
http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2018-11-25_ligoniu-dienos-proga-2019

 

____________________________
 

Mielieji jėzuitų bičiuliai,

2018-ųjų Kalėdos – Jėzaus gimimo šventė – visai arti! Tai – Dievo tapimo žmogumi šventė. Adventas mus kvietė jai rengtis. Kalėdos įvyksta tada, kai Kristus mumyse tampa žmogumi, o mes – jame.

Visuomenėje, kur žmogiškumas patiria vis didesnį spaudimą, Kalėdos tampa dar reikšmingesnės. Kur išlieka žmogiškumas, verkiantis kūdikis, ilgesingas žvilgsnis? Kur išlieka kritiška ir kūrybinga dvasia, gebanti sukurti ką nors nauja, kai žmogus verčiamas veikti kaip mašina? Vis labiau jį pakeičia robotai. Jį valdo neuroniniai smegenų procesai, jis ištirpsta skaitmeniniame pasaulyje.

Pasaulyje, kuriame trypiamas žmoniškumas, Dievo tapimas žmogumi yra labiau nei būtinas. Kur išlieka solidarumas ir dalijimasis, saugi priebėga? Kur yra Kristaus gimimo atnešta taika ir ramybė, kai daugelyje vietų neužtikrinamos žmogaus teisės? Visame pasaulyje dar nematėme tiek pabėgėlių. Išplėšti iš savo aplinkos, palikti vieni skurde – daugeliui tai karti tikrovė.

Kultūroje, kurioje sekuliarumas tikėjimą spaudžia į kampą, esame kviečiami švęsti Išganytojo gimimą. Ar liekame atviri Dievo veikimui mumyse? Ar gyvenimas, pasak Biblijos, priimamas kaip dovana, kai mokslas ir techninė pažanga žada viską pagerinti, kai viskas paaiškinama psichologiškai ir sociologiškai? Dievas dažnai tam – tik trukdis.

Kristaus gimimas mums kviečia žvelgti į gyvenimą kaip į dovaną. Su kiekvienu nauju vaiku kaskart įteikiama ir nauja dovana. Dievas su mumis ir mumyse pasiekia žmogiškumo pilnatvę.

Tegul šios tikrovės keliamas džiugesys lydi Jus šventinėmis dienomis.

Mes, jėzuitai, linkime Jums džiugių šventų Kalėdų ir palaimos Naujiems metams.

 
**************************************
 
Nuoširdžiai sveikiname Eugenijų Puzynia SJ
gruodžio 1 d. Kaune priėmusį kunigystės šventimus!
 
Ir visa, kas jame, tegiria Tavąjį vardą!
 
 
 
 

_________________________________ 

 
 Nuo rugsėjo 1 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadienį 12 val.

Penktadienį 18 val. šv. Mišios studentams

 _________________________

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

 

 ______________________________

   

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kur jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

 

 _________________________________________________________________

 Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.