Šeimų bendruomenės grupė

 

Istorija: Šeimų bendruomenė Šv. Jonų bažnyčioje susikūrė 2001 m. vasarą. Iki tol daug šeimų drauge švęsdavo šv. Mišias, bet tarpusavyje nebendraudavo. Ses. Ramunė Murauskaitė, sukvietusi visus, paklausė: „Ko šeimos norėtų?“. Pasigirdo prašymas: „Stovyklos“. Tad pirmoji stovykla tapo bendruomenės gimimo diena. Per tuos metus visas vasaras šeimos organizuoja stovyklas. Jose vaikai, kurie tuos metus ruošėsi Eucharistijos sakramentui, švenčia savo Pirmąją Komuniją. Dažnai kartu būna švenčiamos ir krikštynos. Kiekvienais metais advento ir gavėnios laikotarpiu organizuojamos rekolekcijos. Ketvirtaisias mėnesio sekmadieniais šeimos renkasi pasidalijimams ir pokalbiams. Jie vyksta kokios nors programos pagalba. Jau nagrinėta Denis Sonet "Trejų metų šeimos mokykla" ilgalaikė programa, kvietimas į ignacišką dvasingumą pagal Margaret Silf „Vidinis kompasas". Bendruomenė lankėsi Tiberiados brolių vienuolijoje Baltriškėse, dalyvavo piligriminėje kelionėje „Kryžių kalnas – Šiluva – Žemaičių Kalvarija“. 

 

Šeimų bendruomenės rekolekcijos Baltriškėse, pas Tiberiados brolius. 2008 m. pavasaris.


Sudėtis: Bendruomenės veikloje kviečiamos dalyvauti visos šeimos – ir pilnos, ir nepilnos, ir su vaikais, ir jų neturinčios. Džiaugiamės, kad vaikučių skaičius kiekvienais metais padidėja. Kitas mus džiuginantis dalykas – bendruomenės gyvenime dalyvauja ne tik kelios aktyvios mamytės, bet visi šeimos nariai – ir vaikai, ir tėvai, ir net močiutės.

Tikslai: Šeimų bendruomenės susibūrimo ir gyvavimo tikslas – pažinti bažnyčioje šalia besimeldžiančius žmones, padėti vieni kitiems tikėjimo kelionėje, ugdyti bendruomeniškumą, dalintis ir gyvenimo, ir tikėjimo patirtimi, sukurti vaikams krikščionišką erdvę.

Veikla: Sekmadieniais drauge švenčiame šv. Mišias. Ketvirtais mėnesio sekmadieniais per šv. Mišias giedame, skaitome skaitinius, nešame atnašas, o po jų renkamės Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seselių namuose teminiams susitikimams. Šiais metais kartu skaitome ir nagrinėjame Theo Schmidkonz knygą „Marija – tikėjimo paveikslas“. Pagal šią knygą bandome svarbiausius Evangelijos, o sykiu ir mūsų kasdienybės įvykius išgyventi drauge su Marija, iš jos mokantis atsakyti į klausimus, kylančius dėl šiandienos gyvenimo aktualijų. 

ŠEIMOS RENKASI KIEKVIENĄ KETVIRTĄ MĖNESIO SEKMADIENĮ Į ŠV. MIŠIAS: JOSE GIEDA, SKAITO SKAITINIUS, NEŠA ATNAŠAS.

PO ŠV. MIŠIŲ, APIE 12.30, RENKASI PAS SESELES EUCHARISTIETES PRIE ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS (DIDŽIOJI 36A).

NORINČIAS ŠEIMAS KVIEČIAME JUNGTIS.