Sekmadienio homilija

2020 spalio 11 d., šv. Jonų bažnyčia
XXVIII sekmadienis Mt 22,1-14
Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Evangelijos ištrauka apie vestuvių pokylį. Tai Dievo karalystės įvaizdis. Ji gali vaizduoti ir Eucharistijos šventę. Tad pamaniau pasidalinti pamąstymu apie tai, ką mes čia veikiame. O ir klausykloje nesu tikras kuri nuodėmė dažniau minima ar, kad tėvų neklausiau ar, kad sekmadienį nedalyvavau mišiose.

II Vatikano susirinkimas vaizdžiai ir kontrastingai sako, kad Eucharistija yra krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. Versmė atrodytų yra apačioje, viršūnė aukštai, o mes kažkur tarp jų.

Krikščionys daug ginčijasi dėl Eucharistijos. Ką ji reiškia? Kaip turėtų būti vadinama? Kaip dažnai turėtų būti švenčiama? Kam turėtų būti leista joje pilnai dalyvauti, t. y. priimti Komuniją ir t.t.

Esama daugybės požiūrių į Eucharistiją.

 • Vieniems tai yra valgymas – kitiems auka.
 • Vieniems tai apeiga, šventa ir išskirtinė – kitiems bendruomenės susirinkimas ir kuo daugiau žmonių, vaikų ir klegesio, kuo gyviau, tuo geriau.
 • Vieniems tai gili asmeninė malda, asmeninis susitikimas su Jėzumi – kitiems tai bendruomeninės pamaldos už pasaulį.
 • Vieniems labai svarbu susirinkti kartu, svarbu bendrystė - Komunija, bet turi būti tik tos pačios konfesijos (bendruomenės) nariai – tuo tarpu kitiems svarbu megzti ryšius su išore, su kitaip galvojančiais, kitaip tikinčiais, gal ir netikinčiais, su išsiskyrusiais ir vėl vedusiais, su įvairių orientacijų žmonėmis ...
 • Vieniems tai sielvartų ir rūpesčių išsakymo erdvė, prieš akis turint kenčiantį Kristų, ir todėl vieta, kur pats gali nesidrovėti palūžęs – kitiems tai erdvė švęsti džiaugsmą, prisikėlimą ir džiugiai giedoti aleliuja.
 • Vieniems tai ritualinis atminimas, istorinio Jėzaus įvykio sudabartinimas (jo mirties ir prisikėlimo, žengimo į dangų, šv. Dvasios atsiuntimo) – kitiems tai Dievo artumo, buvimo su mumis šventė.
 • Vieniems tai Jėzaus ir jo mokinių Paskutinės vakarienės šventė, kuri neturėtų būti per dažnai švenčiama – kitiems tai įvykis kai Dievas savo žmones maitina nauja mana – Kristaus kūnu ir kaip kasdien valgome žemišką maistą, taip kasdien turėtume maitintis ir šiuo.
 • Vieniems tai susitaikymo šventė, apeiga, kuria atleidžiamos nuodėmės ir vėl esi priimamas, suvienijamas su bendruomene – kitiems atrodo, kad dar prieš švenčiant Eucharistiją, turi sutaikyti ir būti vienybėje, kad galėtum dalyvauti bendroje šventėje.
 • Vieniems tai budėjimas - vigilija, kurios svarbiausia užduotis laukti, kad dar kažkas įvyks, kažkas ateis – kitiems šventimas to, kas jau yra čia ir dabar, kas nori būti atpažintas, priimtas.
 • Vieni Eucharistiją supranta, kaip duonos ir vyno perkeitimą į tikrą - fizinį Kristaus kūną ir kraują – kiti mano, kad Kristus čia tikrai, realiai yra, bet dvasiniu būdu.
 • Vieni tai vadina Viešpaties vakariene, kiti Eucharistija, dar kiti Mišiomis.
 • Vieni švenčia tik kartą per metus, kiti keturis kartus per metus, kiti kas sekmadienį, dar kiti kasdien.

Kas teisus? Iš tikrųjų Eucharistija yra visa tai ir dar daugiau. Vienas JAV teologas sako, ji kaip meistriškai nušlifuotas daugiabriaunis deimantas, įstabiai spindintis saulėje. Ji turi daugybę lygmenų, prasmių, kurios net sukuria tarpusavio įtampas. O ir Biblijoje nėra vieningos Eucharistijos teologijos, tačiau yra kelios viena kitą papildančios teologijos.

Nuo pat apaštalų laikų būta skirtingų požiūrių į Eucharistiją. Vienos bendruomenės ją vadino Viešpaties vakariene, ją siedamos su paskutine Jėzaus vakariene. Ir jos dažnai nešvęsdavo. O Krikščionys susibūrę apie apaštalą Joną Eucharistiją siejo su tuo, kad Dievas maitina savo žmones kasdien ir ją švęsdavo kasdien.

Jei mėgintume išaiškinti Eucharistiją racionaliai, kiltų daugiu klausimų nei galėtume atsakyti. Bet gal ne taip turėtume klausti. Juk nėra racionalaus paaiškinimo ir meilei, ir atsidavimui, ir gyvybės bei dvasios priėmimui prisilietimu. Turime pripažinti, kad esama tikrovių, kurios pranoksta mūsų kalbos, pojūčių ir supratimo gebėjimus. Tačiau jos veikia labiau nei žodžiai, kitaip nei racionalus
supratimas ir kitaip nei mūsų priežastingumo dėsniai.

Noriu padrąsinti domėtis ir gilintis į savo tikėjimą, bet kartu ir pasilikti erdvės paslapčiai, apie kurią primenama per kiekvienas Mišias.

Apaštalas Paulius laiške korintiečiams gražiai sako. Mūsų pažinimas dalinis, dalykus matome lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, vėliau pažinsime tobulai. O dabar svarbu tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia yra meilė.

Jeigu kartu švęsdami Eucharistiją augame tikėjime, jeigu stiprėja mūsų viltis ir mažėja baimės, jeigu auga meilė, jeigu ji bręsta, darosi vis apimlesnė ir veiklesnė, tai verta ir prasminga švęsti eucharistiją kartu su bendruomene.

Baigsiu, kuo pradėjau - klausimu. Po to, ką girdėjote jūs dabar pasakykite: tai nuodėmė ar ne, jei sekmadienį neatėjai į Mišias?

Mano atsakymas būtų toks: Sąmoningam katalikui tai nelabai prasmingas klausimas.

Būkime palaiminti, atėję į Avinėlio puotą, o išėję tapkime palaima kitiems.

__________________ 

2020 kovo 29 d.
Jn 11,1-45
Eugenijus Puzynia, SJ

 MIELI BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE,

Jau kurį laiką nesimatėme dėl pandemijos gresmės ir mus visus namuose „įkalinusio“ karantino. Žvelgiant pro langą ar iškišus trumpam nosį į lauką, jaučiasi gerokai apmiręs miesto gyvenimas – vienas kitas žmogelis paskubomis lekia, žinoma, neatidėliotino būtinumo reikalais į vaistinę ar parduotuvę... Visur neįprastai tyku, netgi kiek nejauku... Kitąvertus, pro tą patį langą kaskart vis žvaliau veržiasi saulės spinduliai, ataidi vis linksmesnė paukštelių sutartinė – sakytume, tikras, pavasariško gyvenimo pliūpsnis... Žvelgiant į širdį – permainingų jausmų maišatis: nerimas, baimė, rūpestis, apatija, ilgesys, laukimas, viltis... Tiek išorėje, tiek viduje viskas taip paradoksaliai susimaišę, net kartais nežinai ką su visu tuo daryti – ar pulti į kokį altruistišką aktivizmą, ar, nuleidus rankas, ramiai sau laukti, kol viskas praeis... O kas bus, kai jau viskas bus praėję? Koks bus gyvenimas, kokie būsime mes po viso šito netikėto išbandymo? Klausantis paukščių giesmės, žiūrint į saulės šviesos žaismę, atrodo, jog viskas bus gerai – gal net geriau, negu buvę... Skaitant internete naujienų portalus, žiūrint televiziją ar klausantis radijo, deja, taip neatrodo... Viltis ir nevitis, gyvenimas ir mirtis, meilė ir baimė... Visa tai – mums gerai žinomos mūsų tikrovės spalvos, tik šiandien jos taip, kaip niekad ryškiai, kontrastuoja tarpusavy...

Žvelkime į šios dienos Evangelijos pasakojimą apie iš mirties miego prikeltą Lozorių – atpažinsime tas pačias spalvas, pamatysime tokias pat žmogiškas tendencijas ir reakcijas, kurios, jei pasistengsime įsiklausyti širdimi, galbūt galės mums tapti pamoka mūsų šiandienei situacijai.

Jau kelis sekmadienius iš eilės skaitome ar klausome pasakojimus iš Evangelijos pagal Joną, kurie, skirtingai nuo kitų evangelijų pasakojimų, kupini įvairiausių detalių ir simbolių, ilgų dialogų ar monologų, kartais net atrodo, jog juose lengvai galima pasimesti... Išties, evangelisto Jono tikslas – ne tiek pateikti informaciją apie Jėzų, kiek mus labiau priartinti prie Jo gyvenimo slėpinio. Tarp septynių, Jono atpasakojamų, Jėzaus padarytų stebuklų, kuriuos jis vadina ženklais – Galilėjos Kanos vestuvės (2, 1-2), valdininko sūnaus išgydymas (4, 43-54), išgydimas Betzatoje (5, 1-47), duonos padauginimas (6, 1-15), ėjimas vandeniu (6, 16-20), neregio išgydymas (9, 1-7) – Lozoriaus prikėlimas (11, 1-44) yra tarsi branduolys, jungiantis ir tuo pačiu reziumuojantis du Evangelijos etapus: Jėzaus pradžią ir viešą gyvenimą bei Jo ėjimą į mirties ir Prisikėlimo slėpinį. Išties, Lozoriaus – to, kurį Jėzus myli, prikėlimas yra ženklas būsimosios Dievo šlovės, kuri bus apreikšta paties Jėzaus gyvenime, o per Jį ir tuose, kurie tikėjimu Jį priims. Nors Lozoriaus prikėlimas ir negali prilygti paties Jėzaus prisikėlimui, jame jau galime įžvelgti esminę Gerosios Naujienos mintį – galingą Dievo pergalę prieš mirtį.

Dabar detaliau pažiūrėkime į kiekvieną šio pasakojimo dalyvį bei pabandykime atpažinti kokia skirtinga gali būti žmogaus laikysena gyvenimo ir mirties slėpinio akivaizdoje – gal kuriame nors iš šių personažų atpažinsime save?

Pardėkime nuo paties Lozoriaus. Visame pasakojime jis neprataria nė žodžio, nieko nežinome nei apie jo ligą, nei kokia buvo jo mirties priežastis. Jėzus netgi kalba apie jo mirtį kaip apie tam tikros rūšies miegą (11, 11). Kaip bebūtų, Lozorius mirė ir buvo palaidotas. Po keturių dienų Jėzus atėjo jo prikelti, galingu balsu pašaukdamas vardu – „Lozoriau, išeik!“ (11, 43). Čia galėtume paklausti: kokia jėga išplėšė Lozorių iš mirties nagų, kas pabudino jį iš mirtimi užliūliuojančio miego – ar draugystės ir meilės jėga, ar Jėzaus dieviško autoriteto galia? Pasakojimo tekstas, atrodo, mus labiau veda prie antrojo varianto. Lozorius išėjo iš kapo, bet dar kaip numirėlis (!) – apraišiotas, suvaržytas mirties aprišalais, uždengtu veidu, nematantis šviesos... Lozorius buvo prikeltas, bet vis dar lieka mirtingas. Jam reikia kitų pagalbos, kad galėtų laisvai eiti – eiti neatsigręžiant, susitaikius su mirties praeitimi ir pasiruošus naujam laisvės gyvenimui. Koks jis bus, tas naujas Lozoriaus gyvenimas? Ar ne toks kaip mūsų visų, mirtingųjų – su naujais iššūkiais ir atradimais, o taip pat, neišvengiamai, ir su praradimais? O kiek iš mūsų gyvena taip lyg jau būtų mirę – apraizgyti mirties paklodėm, užliūliuoti mirties lopšinės? Ar negalėtume kiekvienas savyje atpažinti tos mūsų tikrovės dalies, kurią teisėtai galima būtų pavadinti Lozorium? Kas mus pašauks vardu, kas pabudins, kas prikels?

Dvi seserys – Morta ir Marija, kurias puikiai pažįstame iš Luko evangelijos pasakojimo (10, 38-41) – aktyvioji ir kontempliativioji. Jos ir šiame pasakojime atsiskleidžia skirtingai, nors abiejų rūpestis lygiai toks pat – „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs “ (11, 21. 32). Šiuos žodžius ištarus, Marija ima verkti, o Morta, priešingai, liudija savo tikėjimą: „Bet ir dabar žinau: ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos“ (11, 22).  Viena, sukniubusi prie Jėzaus kojų, verkia ir neprašo nieko, tiesiog išlieja savo širdgėlą ir skausmą, kita, nors ir begalinio skausmo veriama, be ašarų, be šauksmo, be pagiežos priima brolio netektį visu savo tikėjimo radikalumu. Kada reikia verkti, o kada tiesog tikėti – štai klausimas, kurį galėtume kiekvienas savęs paklausti. O gal galima verkiant tikėti ir tikint verkti – lygiai kaip būnant aktyviu kontempliuojant? Kurioje iš reakcijų save labiausiai atpažįstame? Ar nesame tie, kurie, skausmo ar iššūkių akivaizdoje, mėginame pabėgti minimalizuojant problemą arba užkietinant širdį? Morta ir Marija niekur nebėgo, tiesiog atėjo pas Jėzų tokios, kokios yra – su tikėjimu ir verksmu, bet tikros.

Galiausiai Jėzus, koks Jis atsiskleidžia šiame pasakojime? Kaip būdinga Jono evangelijai, – paslaptingas, prieštaringas? Kodėl delsė ateiti? Kaip suprasti Jo asmens paradoksą – susigraudinęs dėl mylimojo draugo mirties ir dėl mylimų draugių širdgėlos, užtikrintas savimi ir savo Tėvu, jog bus isšklausytas, dar net neįvykus stebuklui? Išties, kas Jis yra – iš vienos pusės ekstremaliai žmogiškas, is kitos pusės, ekstremaliai dieviškas? Ką būtent apie JĖZAUS GYVENIMO SLĖPINĮ mums nori atskleisti evangelistas Jonas? Yra bemaž aišku, jog Jonas konstruoja šį pasakojimą iš asmeninės Prisikėlusiojo patirties – tos patirties, kurios mes dar nepatyrėme, nors ir tikėjimu jau slėpiningai ja gyvename. Štai kodėl mums dar nesusiveda galai, štai kodėl mes liekame su nuolat atviru klausimu – KAS TU ESI? Ir šis klausimas nėra anaiptol retorinis! Jis gali ir turi būti atsakytas TIK PATIRTIMI – gyvenimo ir mirties patirtimi, tų šimtų mūsų dvasinių mirčių ir naujų prisikėlimų patirčių, kurios galiausiai mus atveda tikėjimo keliu į atsakymą: „AŠ ESU PRISIKĖLIMAS IR GYVENIMAS. KAS TIKI MANE, NORS IR NUMIRTŲ, BUS GYVAS. IR KIEKVIENAS, KURIS GYVENA IR TIKI MANE, NERAGAUS MIRTIES PER AMŽIUS. AR TAI TIKI?“(11, 25-26).

Mielieji, eidami per šios dienos iššūkius, išgyvendami netikrumą dėl rytojaus, nebijokime ateiti prie Jėzaus kojų su viskuo, kas slegia mūsų širdis, nebijokime Jam išsakyti mūsų rūpesčius ir nerimą, remkimės ir vieni kitus remkime TIKĖJIMU – tuo nematomu, bet tvirčiausiu mūsų gyvenimo ramsčiu, kuris mus visus vieną dieną atves į tikrą PRISIKĖLIMO PATIRTĮ, kurios jau dabar su viltimi ir ilgesiu laukiame. AMEN. 

__________________ 

2020 kovo 22 d., šv. Jonų bažnyčia
Jn 9,1-41
Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Kažkur skaičiau detektyvinę istoriją iš Čikagos gatvės. Į ofisą įbėga vos kvapą atgaunantis darbuotojas. Jis baisiai išsigandęs ir susijaudinęs: „Jūs nepatikėsite! Manęs ką tik vos nenušovė. Kaip kasdien ėjau nusipirkti sumuštinį. Staiga pamačiau policijos mašiną su įjungtais švyturėliais. Ji skriejo tiesiai į mane. O už manęs staiga sustojo kita mašina, iš jos iššoko vaikinai ir pradėjo šaudyti į policininkus, tie atgal. Aš parkritau ant asfalto ir girdžiu, kaip kulkos švilpia virš mano galvos. Aš toks laimingas, kad likau gyvas“. Tada vienas iš bendradarbių paklausia. Spėkite, koks jo klausimas. Jis klausia: „Ar tu kasdien valgai sumuštinius?“

Šios istorijos mintis yra ta - kartais mes tiek įninkame į savo pačių reikalus, kad nepastebime svarbesnių dalykų ir visumos.

Šios dienos evangelija parodo, koks destruktyvus gali būti toks siaurumas. Jėzus tik ką išgydė aklą žmogų, “kad būtų matomas Dievo veikimas”. Tačiau tai darydamas jis iškėlė grėsmę patogiam nusistovėjusiam religingų žydų vadovų gyvenimui. Jie negalėjo suprasti, kaip Dievas gali veikti per ką nors kitą negu jie? Dar nuogąstavo, jeigu žmonės pradės matyti, kad Dievas veikia ir šalia jų valdomų struktūrų, tada iškils grėsmė jų autoritetui. Baimindamiesi dėl savęs jie pro akis praleido faktą, kad Dievas šitaip jau veikia.

Beje ir Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas Evangelii gaudium drąsiai sako, kad jauni žmonės ieško Dievo naujose vietose... Ar šiandienėje situacijoje ir mes nesame drąsinami atvirai ir kūrybingai ieškoti Dievo, įvairiais būdais ir įvairiose vietose.

Aniems fariziejams labiau rūpėjo tai, kad Jėzus veikia ne per juos. Jiems, kaip Čikagos ofiso darbuotojams įdomiau sumuštinis, nei bendradarbio likimas. Tiek vieni, tiek kiti nemato svarbiausio.

Tautos seniūnai sugalvojo kaip diskredituoti Jėzų. Jie apkaltina jį dirbus šeštadienį, pažeidus religinį įstatymą. Net jei aklojo išgydymas ir yra Mesijo atėjimo ženklas, (jie tai turėjo žinoti iš Raštų), net jei aklo žmogaus tėvai liudijo, kad jis gimė aklas, (taigi išgydymas tikras), jie nepripažįsta, kad tai Dievo veikimas. Skaitinio pabaigoje aiškėja, kad jie patys akli.

Ši evangelijos ištrauka kviečia mus melsti, kad Dievas atvertų mūsų akis. Šventyklos vadovai ir fariziejai manė, kad to nereikia, kad patys viską teisingai supranta ir žino. Jie negali patikėti paprastu žmogumi iš Nazareto. Ir mes kartais galvojame, kad viską pilnai suprantame, nuveiksime patys.

Dievo tikrovė ir tai kaip mes ją suvokiame ne būtinai sutampa. Nors pranašai ir skelbė, bet niekas nesitikėjo Mesijo iš Nazareto. O kaip su mumis? Nors Biblija moko, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, bet ar mes nesusikuriame Dievo pagal savo paveikslą ir tada vargstame su juo. Gal bandome Jam nurodyti, kaip veikti, kaip išspręsti mūsų problemas. Kas galėtų pasakyti, ar iškylantys sunkumai nėra proga mums geriau suvokti, kas gyvenime iš tikrųjų yra svarbu? Melskime šviesos pamatyti, kad Dievas jau veikia mūsų tarpe, prisidėti kviečia mus.

_______________________

2020 vasario 9 d., šv. Jonų bažnyčia
5 sekmadienis 1 Kor 2,1-5
Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Šiandien keliaukime su apaštalu Pauliumi. Graikija, Korintas, uostas, su įvairių žmonių, naujienų, prekių, idėjų ir tikėjimų gausa. Per du kartus Paulius šiame mieste praleido apie 18 mėnesių. Laiško pradžioje jis mini, kad atvyko taikyti Korinto krikščionių. Pasidalinimas viena iš Korinto bendruomenės bėdų. Kai kurie tyrinėtojai sako, kad ši bendruomenė iš tiesų turėjo nemažų problemų, nes Pauliui prireikė rašyti dar ir antrą laišką.

Spėju, ne vienas esate buvęs Graikijoje. Kokie vaizdai iškyla prieš akis pagalvojus apie ją, net ir tiems, kurie toje šalyje nesilankėme. Gal pagalvojame apie įspūdingas šventyklas, apie prasmingas ir šiandien nepraradusias reikšmės jų dramas, apie salų paplūdimius.... Ir be abejo apie graikų filosofiją.

Atrodo senovės graikams labai rūpėjo filosofija. Ko gero labiau nei mūsų laikų žmogui. Kai apaštalas Paulius apsilankęs Graikijoje pastebėjo, kad daugelis graikų buvo pasiskirstę į filosofines mokyklas, ar stovyklas. Pavyzdžiui, buvo Heraklito pasekėjų, kurie manė, kad pasaulis nuolatos kinta. Kiti sekė Parmenidu, kuris teigė, kad pasaulis yra nekintamas. Buvo ir Platono sekėjų, kuris kalbėjo apie vidinę atmintį, apie idėjų pasaulį. Anot jo pasaulis yra mišinys iš tikrovės ir to, ką apie ją galvojame. Buvo ir Aristotelio sekėjų, kuris sakė, kad pasaulis yra toks, koks ir atrodo. Tikrovė egzistuoja ir mes pajėgūs ją suvokti.

Apaštalas Paulius, susiduria su šiais žmonėmis pats giliai nepažindamas graikų filosofijos ar filosofijų, neturėdamas iškalbos, neįvaldęs retorikos meno. 2-ame laiške korintiečiams pats pripažįsta tai ką apie jį sako kiti: „Jo laiškai, yra svarūs ir griežti, bet kūno išvaizda menka ir iškalba prasta“.

Tačiau Pauliui reikia skelbti Jėzų ir išsilavinusiems Graikijos žmonėms. Pastebime, kad jau nuo pat pradžių turime reikalą su krikščionybės įkultūrinimu. Kitaip sakant Pauliui iškilo iššūkis, kaip kalbėti apie Jėzų filosofams. Taigi ne nuostabu, kad Paulius nesijautė drąsiai prieš tuos filosofijas išmanančius žmones. O kiek kartų mes jautėmės nedrąsiai su savo šlubuojančiais krikščionybės argumentais, kukliomis istorinėmis žiniomis, kiek kartų nežinojome kaip atsakyti į kritiką ar priekaištus?

Kokia tavo filosofinė mokykla, pagal kokį filosofinį modelį tu supranti pasaulį, kokia filosofija remiasi tavo išmintis? Graikai klausia Paulių.

Paulius sako, aš atvykau ne tam, kad jus įtikinčiau žmogiška iškalba ir išmintimi.

Mano žinia ir mano mokymas nesiremia įrodymais ar įmantriais proto išvedžiojimais, o tikėjimo, Šventosios Dvasios galia. Korinto krikščionims jis sako aiškiai: „Jūsų tikėjimas remiasi ne žmonių išmintimi, o Dievo galia“.

Filosofija gera, svarbi ir būtina, tačiau jos išmintis neprilygta Dievo išminčiai. Tai yra Pauliaus žinia naujiems krikščionims Korinte ir mums Vilniuje kai esame gundomi nuvertinti savo tikėjimą. Paulius nesistengia filosofiniais ar kitokiais argumentais įrodyti korintiečiams, kad Dievas yra. Jis nesinaudoja graikų kalbėtojų išpuoselėta iškalbos įtaiga, o skelbia Jėzų ir būtent nukryžiuotą. Skelbia tą, kurį pats asmeniškai patyrė, kuris perkeitė jo gyvenimą, dėl kurio jis pasirengęs gyventi, kentėti ir mirti.

Prisimenu mano kurso kunigų susitikimą. Vienas iš kunigų sako, nežinau ką daryti, mano parapijoje mažai žmonių eina į bažnyčią. O kitas sako Jonai, bet gi mes turime žmones traukti ne į bažnyčią, o prie Dievo.

Iš tikrųjų Bažnyčios – tikinčių bendruomenės misija, arba pašaukimas pasaulyje ir yra žmones traukti prie Dievo. O popiežius Pranciškus ją palygina su kalėjimo kapelionu, kuris yra visiems ten esantiems, ne tik katalikams. Bažnyčia ne tik tiems, kurie žino kaip dalyvauti Mišiose ir priima sakramentus. Vieni į ją užeina dėl estetinio potraukio pasigėrėti architektūra, meno kūriniais, ar muzika. Kiti gal pasimelsti, gal kas užeina, dėl to, kad vasarą vėsiau, o žiemą šilčiau. Dar kiti ateina susitikti su pažįstamais, gal net ir kunigo paklausyti, kiti tiesiog ramiai pabūti... Visi ką nors gauna ir gerai ir norisi tikėti, kad tai traukia juos arčiau Dievo.

Kaip ir kuo mes konkreti Jonų bendruomenė galime artėti prie Dievo ir padėti kitiems. Apaštalas Paulius skelbė vieną, tikrą išganytoją Jėzų ir tą nukryžiuotą. Negalvokime naiviai, kad tiesmuka Jėzaus reklama daug pagelbės, bet Pauliaus pavyzdys drąsina nesureikšminti savo menkumo, baimių ar netobulumų, taip pat ir nepasiduoti pagundai siūlyti pigius laimės receptus. Jėzus vienintelis mūsų išganytojas sako Paulius, bet mums reikia Šventosios Dvasios, kad tai kasdien iš naujos suvoktume patys ir gebėtume pasakyti kitiems.

Užbaigsiu Austrijos jėzuitų provincijolo mintimi. Jis cituoja prancūzų poeto, dramaturgo ir diplomato Paul Claudel posakį „Kalbėk tik tada, kai tavęs klausia, bet gyvenk taip, kad tavęs klaustų.“ Ir sako: Ar dėl to, kaip gyvenu, kas nors manęs kada nors paklausė apie Jėzų Kristų?
Aš to neprisimenu... O tu?

__________________

2019 gruodžio 24 d., šv. Jonų bažnyčia
Kūčių vakaras
Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Pradedame švęsti Kalėdas. Vieną gražiausių ir laukiamiausių švenčių. Dažnam prieš akis iškyla papuošta eglutė, mielos dovanėlės, gražūs atvirukai, emocingi sveikinimai, giesmės ir tradicijos, nors šios bemaž tik apie valgius. O širdy dideli lūkesčiai ramybės, gerų santykių, geresnio gyvenimo, vilties, galiausiai – laimės. Ir Jėzaus gimimas! Ar jam dar lieka vietos mūsų mintyse ir širdy? Kaip visa apimti ir nepasimesti? Ir apskritai, ar Kalėdos su visu jų margumynu gali mums pasakyti ką nors prasmingo?

Ką švenčiame per Kalėdas, klausia prieš 800 metų gyvenęs vienuolis Eckartas ir sako, kad per Kalėdas švenčiame trejopą Jėzaus gimimą: amžiną jo gimimą iš Tėvo, jo gimimą Betliejuje ir nuolatinį gimimą mūsų širdyse.

Amžinas gimimas iš Tėvo – teologinis ir gilus dalykas. Apie jį šį tą žinome iš Biblijos, paties Jėzaus ir jo apaštalų.

Apie Jėzaus gimimą Betliejuje šį tą pasakoja evangelijos ir istorija. Tam įvykiui atminti per du tūkstančius metų krikščionys sukūrė gražias tradicijas. Jos kuriamos ir šiandien. Vienas liuteronų pastorius sako, kad kai šiandien galvojame apie Kalėdas, kai giedame apie Betliejų, viskas yra perdėm sudvasinama. O juk tai tikri dalykai tada ir šiandien.

Jėzaus tėvai buvo priversti iš Nazareto keliauti į Betliejų. Nes Romos imperatorius norėjo surašyti visus gyventojus. Jis norėjau žinoti, kiek mokesčių surinktų, kiek vyrų gali pašaukti į kariuomenę, kiek maištininkų galėtų sukilti... Taigi, Jėzus gimė ne savo tėvų mieste Nazarete, o Betliejuje, kur jo tėvai neturėjo nei giminių, nei pažįstamų, kur jo niekas nelaukė.

Ir šiandien daug vaikų negali gimti ir gyventi savo šalyje.

Vien šiais metais Europoje 72 420 vaikų prašo prieglobsčio.

Betliejus Jėzaus laikais buvo užimtas Romos imperijos.

Ir šiandien jis apjuostas 7 m. aukščio betonine tvora.

O ką pasakyti apie Jėzaus gimimą mūsų širdyse? Tai dvasinis dalykas, kuris kiekvieną dieną gali tapti apčiuopiama tikrove, kai padedame, dalinamės, rūpinamės kitais nieko už tai nesitikėdami, kai mums ne vis vien, kaip yra kitam žmogui arti ir toliau.

Ne vienas žinome gražių kalėdinių istorijų. Viena tokių noriu pasidalinti. Ji jau kurį laiką vis iškyla mintyse.

Edzard Schaper „Kūdikėlis Jėzus iš girių glūdumos“.

Veiksmas vyksta Suomijoje. Artėjo 1941 metų Kalėdos. Taip vadinamo Žiemos karo metai, nes didžiulė Sovietų sąjunga užpuolė Suomiją.

Septyni suomių kariai buvo pasiųsti į žvalgybą už fronto linijos, į užimtą Suomijos teritoriją. Naktį jie priėjo kaimą. O jame namai tušti, nė vieno žmogaus. Tik vieno namo durys atdaros ir sklinda neaiškus garsas lyk katės kniaukimas. Kariai atsargiai užeina vidun ir mato – vidury kambario vaiko lovytė, o joje visai mažas vaikelis. Vienas karys atidengia antklodę ir norti vaiką paimti ant rankų, kai staiga kitas jį sulaiko. Pasirodo, Sovietai vaikelį pririšo prie minos. Vargais ne galais kariams pavyko vaikelį išlaisvinti ir mina nesprogo. Atrodo jau laiminga pabaiga, vaikelis išgelbėtas. Bet kariai turi žvalgybos užduotį, o dabar ir vaikelį, kuris išsigandęs ir alkanas, gali verkti ir šitaip karius išduoti priešui. Ką gi daryti? Vaikelį ant rankų paėmęs kareivis jį pavadina Jussi. Sukramtęs duonos duoda jam valgyti. Kai jis vėl pradeda niurzgėti, karys tylai šnabžda jam Jussi, Jussi, ir vaikelis nurimsta. Po dviejų įtampos naktų priešo užnugaryje visi kariai ir Jussi pasiekė savus. Dvi įtemptos naktys ir vaikelis Jussi tiesiog perkeitė tuos septynis karius. Na, dabar jau atrodo laiminga pabaiga.

Tačiau istorija tęsiasi. Karį, kuris paėmė Jussi iš lovytės, maitino ir nešė, pakviečia į štabą. Už sėkmingai atliktą pavojingą užduotį jam suteikia atostogų, bet tuo pačiu ir praneša, kad būtent tą naktį, kai jie rado vaikelį, per bombardavimą žuvo visa jo šeima. Karys visiškai surtiko, nevyko atostogų, o grįžo į frontą ir veržėsi į pavojingiausias vietas, tiesiog ieškojo mirties. Tačiau jis vis galvojo ir galvojo apie Jussi. Ir tai buvo vienintelės mintys, kurios teikė prasmės. Pagaliau progai pasitaikius jis nuvyksta į vaikų namus kurie priglaudė Jussi ir paprašo auklę su juo pasimatyti. Pamatęs svetimą kareivį, vaikelis visai neišsigando, o, atrodo, atpažino ir ištiesė rankas. Kareivis priklaupė ir paėmė vaikelį, o kai išgirdo tą patį šnabždėjimą Jussi, Jussi jo rankos apsivijo kareivio kaklą ir kažką jam vienam suprantamo murmėjo į ausį.

Edzard Schaper sako, gal Jussi tam kareiviui į ausį šnabždėjo, tai kas pranoksta mūsų žinojimą, bet ką mes ilgesingai ir kartu džiugiai nujaučiame, kad nuo tos Šventos nakties, nuo Jėzaus gimimo, nė vienas žmogus negimsta ir nemiršta tik sau. Mes vienas kitam būname ir pražuvę ir vėl atrasti iki kol visus mus apkabins Dievo ranka.

Galbūt ir šitaip galima suprasti amžiną Jėzaus gimimą mūsų širdyse.

__________________

2019 lapkričio 24 d., šv. Jonų bažnyčia
Kristus Karalius Lk 19,1-10
Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Nuo popiežiaus Pijus XI enciklikos Quas Primas paskelbimo 1925 m. švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę. Ji nukreipta prieš sekuliarizmą ir nacionalizmą. Pijus XI šia enciklika norėjo išjudinti pasauliečius krikščionis labiau, gyviau tikėti Jėzų Kristų.

O šiandien evangelistas Lukas mus veda į Kalvarijos kalną į Didžiojo Penktadienio dramą. Pamąstymą pradėsiu klausimu. Pasirinkau antrąjį asmenį „tu“. Vėliau pasakysiu kodėl. Atsiprašau jei mano kalba bus tiesmuka. Ar kada nors mėginai pagudrauti, kad gautumei ko nori? Ar kam nors sakei pagražintus dalykus, nes turėjai ateities ketinimų? Pvz. pokalbio su darbdaviu metu, ar kitu atveju.

Prezbiterionų pastorius Rik Mobley pastebi, kad net vaikai moka tuo žaisti. Kai sako: „Mama, aš tave myliu, tu esi geriausia mama pasaulyje“. Tikrai mielas komplimentas, skamba nuoširdžiai, bet kai jis prieš Kalėdas. Tada pagalvoji, o ko vaikas iš tikrųjų tuo nori?

Ar kada nors patyrei, kad buvai tikras, jog kitas iš tikrųjų tavimi rūpinasi, o paaiškėjo, kad tik siekė naudos. Kaip tada pasijutai?

O ką jeigu Jėzus pasisuktų į tave ir paklaustų – ko nori, kad padaryčiau? Galbūt vienas sakys – nieko, tik atstok ir palik mane ramybėje. Kitas gal sakys – noriu tavo pažado, kad man padėsi sunkumuose. Dar kitas gal sakys – aš seksiu tavimi, jeigu tik viskas gyvenime vyks pagal mano planą. Galbūt kas nors net sakys – noriu išganymo ir amžino gyvenimo. Bet spėju, kad nė vieno iš tų atsakymų Jėzus nesitikėjo iš tavęs.

Lukas apie Jėzų pasakoja dviejų plėšikų scena. Kiekvienas jų iš Jėzaus kažko nori. Nė vieno tų vaikinų nenorėčiau sutikti vakare Vilniaus senamiestyje. Jie gi buvo tiesiog banditai. Visada pasiimdavo tai, ko norėdavo ir nemanė, kad įklius. Bet štai pasitaikė kažkas stipresnis ir jie pasmerkti nukryžiuoti. Jie tikriausia nešė savo kryžius kaip ir Jėzus, o dabar su juo nukryžiuoti dešinėje ir kairėje.

Lukas mini, kad prie tų trijų kryžių buvo daug žmonių. Jeigu ten reporteris ką iš minios būtų paklausęs – ko nori iš Jėzaus būtų išgirdęs įvairių atsakymų noriu, kad jis mirtų ir dingtų iš mano gyvenimo. Noriu, kad nesikankintų, greitai numirtų. Noriu, kad padarytų dar vieną didelį stebuklą, kad būtų aišku ar jis tas kuo save laiko. Pastebėkime kur link viskas krypsta. Jėzus pats kaltas, kad nukryžiuotas, nes pakankamai nepadarė, kad jį tikėtų žmonės po kryžiumi ir šiandien.

Virš nukryžiuoto Jėzaus galvos prikaltas užrašas: „Jėzus nazarietis, žydų karalius“. Ko gi kairysis plėšikas gali norėti iš karaliaus. Jis nori pakeisti savo padėtį. Jei esi kuo skelbiesi, tai turi galią išgelbėti save ir mus. Iš esmės jis tik norėjo, kad Jėzus jį išlaisvintų ir dingti jam iš akių. Iš tikrųjų jis netiki, kad Jėzus yra Mesijas, Pateptasis – Karalius. Jei tikėtų, nebūtų nurodinėjęs, ką karaliui daryti, ar ko nedaryti.

Ar kartais nesielgi kaip jis? Tiki Dievą, bet ar iš tikrųjų pripažįsti, kad jis yra tavo gyvenimo Viešpats? „Kol viskas klostosi kaip aš noriu tol su Dievu neturiu problemų, sakė vienas Žalgirio komandos sirgalius“. Bet toks „Dievas“, kuris tik vykdo tavo užsakymus iš tikrųjų nėra vertas nei tavo pagarbos nei tarnavimo, o tuo labiau meilės.

Ar tavo Dievas gali tau mesti iššūkį sprendžiant kas teisinga ir kas ne? Ar jis gali tau liepti atleisti kitam žmogui? Ar jis gali liepti tau atsiprašyti? Ar gali liepti būti dosnesniam? Ar jis gali pareikalauti daugiau tavo laiko maldai, dvasiniam augimui, šeimai? Ar jis gali tau pasakyti - tau nereikia to daikto, kurio taip nori...? O gal tu pasitenkinsi tik prašymu išsisukti iš keblios padėties, ir tada tvarkysiesi pats iki kito karto? Klausia pastorius Rick Mobley.

Evangelistai Morkus ir Matas sako, kad abu plėšikai matė ir girdėjo Jėzų nuo suėmimo, tikėtina ir anksčiau apie jį yra girdėję. Tačiau paskutiniu momentu dešiniojo plėšiko širdy kažkas įvyko. Gal jį paveikė Jėzaus malda: „Tėve atleisk jiems, nes jie nežino ką daro“? Gal jis pajuto, kad į tą maldą Jėzus įtraukė ir jį asmeniškai? Aš manau Jėzus į šią maldą įtraukė mus kiekvieną. Ir ačiū jam už tai.

Dešinysis plėšikas Jėzuje atpažino ne tik iškankintą žmogų, kuriam liko pora valandų gyventi, bet ir Dievo Sūnų, kuris iš tikrųjų valdo situaciją. Nuostabus dalykas, jis, tapo paskutiniu liudininku Jėzui dar esant gyvam, kad jis yra Dievo Sūnus. Minia, ir kairysis plėšikas buvo prieš Jėzų, o jis stojo Jėzaus pusėn. Gal pagalvojome, bepigu, kai jau neturi ką prarasti. Bet kaip jauteisi kai buvai vienas prieš visus ar daugumą?

Ko gi dešinysis plėšikas nori iš Jėzaus? Jis nori su Jėzumi būti amžinai. Ko tu /aš turėčiau norėti iš Jėzaus jei tikiu, kad jis yra Karalius? Ar ne galimybės jam tarnauti ir su juo būti? Dešinys plėšikas sutiko Jėzų skausmingiausiu savo gyvenimo momentu ir nori tik vienio – būti su juo.

Minėtas pastorius šią istoriją užbaigia lyg kalambūrų. Kairysis plėšikas buvo nukryžiuotas ir mirė savo nuodėmėje. Dešinysis buvo nukryžiuotas ir mirė nuodėmei. Jėzus buvo nukryžiuotas ir mirė už mūsų nuodėmes. Kuriuo seksi kairiuoju ar dešiniuoju?
O dabar, kodėl vartojau antrą asmenį „Tu“. Todėl kad taip darė dešinysis plėšikas kreipdamasis tiesiog – Jėzau! ir tai vienintelis kartas Biblijoje. Nuo tada aš ir tu turime šią privilegiją.

______________________

2019 lapkričio 3 d., šv. Jonų bažnyčia
31 eilinis sekmadienis Lk 19,1-10
Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Didelė ar maža mūsų visata? Galėtume klausti šiandien išgirdę Išminties knygos ištrauką. Spėju tarp mūsų esama astronomų ar astrofizikų. Jie labai įdomiai papasakotų apie visatos kilmę, amžių, sandarą, svorį ir kitus matmenis. Tikriausiai jie sakytų, kad visata labai sunki ir labai didelė, žmogui galbūt net neįsivaizduojamai didelė. Išminties knyga matuoja kitaip ir sako, kad palyginus su Dievu ji kaip smiltelė ar rasos lašelis ant svarstyklių. Visa visata ir mažiausias kūrinys Dievo norėtas ir mylimas, antraip jo visai nebūtų. Tai didelė paslaptis ir paguoda, ypač tada, kai savęs nemėgstame, kai jaučiamės menki, nieko neverti... nors iš tikrųjų esame Dievo norėti, mylimi dabar ir per amžius. Kartais reikia kito ir kitų, kurie mums tai primintų. Šią mintį tęsia evangelistas Lukas.

Praeitą sekmadienį girdėjome Jėzaus sugalvotą palyginimą apie muitininką šventykloje, o šiandien Lukas veda mus į senovės Jerichą ir pasakoja tikrą istoriją.  Jerichas buvo turtingas prekybos miestas Jordano slėnyje, garsus datulių palmėmis ir balzamiku. Vienas iš dviejų pagrindinių Izraelio kelių ėjo per Jerichą, todėl mieste buvo svarbi muitinė. Nuo Julijaus Cezario laikų vykdavo tarsi aukcionai muitininkų viršininko pareigybei. Kas pasiūlydavo daugiausia mokesčių Romai, tas ir laimėdavo. Jis sumokėdavo tuos mokesčius iš savo pinigų avansu, o paskui pasamdęs agentus išieškodavo iš savo krašto žmonių su kaupu, kad sumokėtų agentams ir dar liktų nemenkas pelnas.

Toks buvo Zachiejus – muitininkų viršininkas su daug turto ir mažai draugų. Jericho žmonėms jis buvo vagis ir skriaudikas, nusidėjėlis ir atmata, ir dar mažas – žemo ūgio. O kaip Dievui? Ar Dievas jį tokį gali mylėti?

Buvo Velykų laikas. Daugybė žmonių iš Galilėjos, ėjo į Jeruzalę, sustodami Jeriche susimokėti mokesčius. Iš Galilėjos į Jeruzalę ėjo ir Jėzus. Jis jau buvo žinomas, todėl nenuostabu, kad daug žmonių norėjo jį pamatyti. Gali būti, kad Zachiejus jau buvo girdėjęs apie kitą muitininką Levį, kuris tapo Jėzaus mokiniu. Gal ir tai paskatino jį lipti į šilkmedį, pamatyti tą Jėzų? Įdomu, kad ir Jėzus jį pamato šakose ir linksmai šaukia: Zachiejau lipk žemyn einam pas tave vakarienės. Zachiejaus poelgis lipti į medį tikriausia kėlė minios pašaipą. Dabar girdime priekaištus, kad Jėzaus eina vakarienės pas viešą nusidėjėlį. Tie žmonės dar nepajėgia išgirsti Gerą naujieną, kad Jėzus atėjo ieškoti ir gelbėti to, kas buvo pražuvę.

Ši istorija pasakoja kaip Dievo malonė pranoksta žmonių lūkesčius ir pakeičia planus. Zachiejus visai neketino susitikti su Jėzumi ir visiškai nenumatė, kad jis ateis pas jį vakarienės. Šis susitikimas viską pakreipė nenumatyta linkme. Tekstas sako, kad Zachiejus lipo į medį „pamatyti Jėzų – koks jis yra“ ir pamatė – patyrė, kad jis nepriekaištauja ir yra gailestingas.

Zachiejaus istorija priminė Straipsnį pavadinimu „Penkios (stebinančios) vietos sutikti Dievą“, Puikios progos dvasiškai augti.
1. Darbas. Kasdien atėję į darbą, turime progą daugiau sužinoti apie save ir savo dovanomis prisidėti prie visuotinio gėrio.
2. Sunkūs santykiai. Visur gali būti progų atsikratyti charakterio trūkumų ir praktikuoti dorybes.
3. Nesėkmės. Gręždamiesi į Dievą ir atsiverdami jo malonei bei atleidimui, mes tampame geresniais žmonėmis.
4. Vienatvė. Net ir savo tuštumos sūkuryje gali išgirsti „tylų, švelnų“ Dievo balsą, į tavo vienatvę ir nerimą atliepiantį meile, kuri vienintelė visiškai patenkina.
5. Malonumas. Anot šv. Irenėjaus, „Dievo garbė yra pilnatvę išgyvenantis žmogus“. Todėl ir malonumas yra vieta sutikti Dievą.

Prie susitikimo su Jėzumi vietų Lukas prideda medį ir vakarienę. Galbūt verta ir mums permąstyti savo kasdienos vietas, kur galime sutikti Jėzų. Galimas daiktas, kad nemenkai nustebsime.

______________________

2019 birželio 16 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Švč. Trejybė


Šv. Augustino vizija kai vaikas bando perpilti jūrą į pakrantėje išsikastą duobutę.
Augustinui nusistebėjus, vaikas atsakė, kad jūrą perpils greičiau, nei šis mokytas vyras supras Trejybės paslaptį.
Šv. Ignaco meditacija apie Trejybę, kaip trijų klavišų darniai skambantį akordą ir aiškinimai apie tris vandens stovius: skystą, kietą – ledą ir dujas – garus. Kokie bebūtų aiškinimai, jei niekada mūsų protui neatsakys, kaip vienas Dievas yra trejybė. Pagaliau pati sąvoka Trejybė yra žmonių sugalvota.

Todėl, manau, turiu pradėti kukliai priimdamas, jog Trejybėje vienas Dievas yra didelė paslaptis.

Gali atrodyti, kad ši paslaptis mūsų tikėjimą tik daro dar painesnį. Ji kalba apie tokį Dievo slėpinį, kurio protu nei aiškiai įžvelgti, nei pilnai suvokti neįstengiame. Ar nepakaktų tikėti Dievu – dievybe, kosmine galia, likimu ar šiaip kuo nors didesniu už mus? Kam dar galvą sukti apie Dievą ir dar Trejybėje vieną. Kai kas galbūt taip ir tiki, tik ar tai yra krikščionių tikėjimas?

Šalia ko kita, man atrodo, kad šia švente Bažnyčia kviečia klausti kokį Dievą iš tikrųjų tikime? Kviečia pasitikrinti, ar jis yra tas, kurį skelbė Jėzus, ar mūsų pačių sugalvotas, susikurtas pagal save, poreikį, situaciją?

Pirmame Jono laiške skaitome – Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas jame. Galime sakyti, kad šie Jono žodžiai gražiai išsako mūsų krikščioniško tikėjimo apie Dievą esmę. Mažiausiai tikėtina, kad suklysime sakydami, kad Dievas yra meilė, visuotinė ir konkreti mums kiekvienam. Aš esu tik todėl, kad Dievas manęs norėjo, nori ir norės per amžius. Mes kuriame ar perkame daiktus, nes mums jų reikia dėl kokios nors priežasties. Mes gimėme, nes tėvai norėjo sūnaus ar dukros, o Dievas pirmiausia norėjo ir nori manęs. Be sąlygų, be apribojimų, nepaisant mano klaidų, nuodėmių ir nesąmonių, jis mane myli ir mylės. Šitoks mylintis, einantis į žmogiškus santykius Dievas buvo nežinomas nei Europos antikai, nei pagonybei. Tačiau būtent šitokį Dievą skelbė Jėzus, šitokį jį tiki krikščionių
bendruomenė.

Ši bendruomenė Trejybės švente sako, kad Dievas nėra vienišas, nėra individualistas užsidaręs tik savyje. Jam rūpi pasaulis, visi žmonės, gyvi ir jau mirę, sveiki, gražūs, sėkmingi, ligoniai, seneliai ir vargšai, visi ir kiekvienas taip
pat ir mes ir aš.

Sakoma, kad pažintum žmogų, turi jį pamatyti trijose situacijose: lietingą niūrią dieną, kai susipainioja siūlai ar žvejybinis valas ir kai oro uoste pasimeta jo lagaminas. Todėl kviečiu klausti koks yra mano Dievas ne tik meldžiantis, ne tik bažnyčioje, bet ir gatvėje, namuose, kai sekasi ir nesiseka, kai bendrauju su mielais ir su sunkiais žmonėmis, kai skauda man ar mano artimui, kai linksma ar liūdna, kai viskas vyksta pagal planą ir kai žemė slysta iš po kojų.

O baigti dera, kukliai, kaip ir pradėjau. Kiek begalvotume, bemąstytume – neperprasime Trejybės paslapties, bet gal giliau suvoksime, pajusime, nujausime, kad Dievas myli mus visus ir konkrečiai mane. Kas benutiktų.


______________________
2019 kovo 3 d., šv. Jonų bažnyčia

Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Lk 6,39-45

kito smerkimas

Švenčiame 8-tą eilinį sekmadienį. Taip pat ir Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventę ir jau šeštus metus meldžiamės už lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje. Šiuos metus LR Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais.

Šiandienos evangelijos skaitiniuose gausu aforizmų – trumpų posakių apie gyvenimišką tiesą. Šiandien jie visi klausimo forma. Jie man priminė kalambūrą apie jėzuitus. Žmogus klausia jėzuitą kunigą: „Ar tiesa, kad jūs jėzuitai į klausimą visada atsakote klausimu?“ Jėzuitas atsiliepią: „O kas tau tai sakė“?

Grįžkime prie Jėzaus klausimų: „Ar aklas gali vesti aklą, ar jie abu neįkris į duobę“
Žmonės negali mokyti kitų, kol patys neišmoko. Taip yra visose gyvenimo srityse, Bažnyčioje tai pat. Bažnyčios mokytojai - popiežius, vyskupai, teologai ir patarėjai vadinami magisteriumu. Jų užduotis nustatyti Bažnyčiai kryptį, saugoti tikėjimą ir moralę. Bažnyčios magisteriumą sudaro ne tik hierarchija, bet ir visi priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą, nes ir jie gavo šv. Dvasią. Visai Dievo tautai vadovauja šv. Dvasia.

Kitas aforizmas: „Kodėl matai krislą brolio akyje, o nematai rąsto savo aky“?
Skaičiau, kad psichologai šį aforizmą aiškintų taip, jog mes linkę pyktį dėl savo nesėkmių perkelti į kitus. Todėl kito klaidas smerkdami bandome už jų slėptis patys. Atrodo ir Jėzus išmanė psichologiją kviesdamas pirma išsiritinti rąstą iš savo akies – tai yra pirma pažiūrėti į savo klaidas nei rodyti į kito. Kai mus ima erzinti aplinkiniai, ar tai nėra ženklas nurimti ir paklausti, o koks mano elgesys kitus skaudina ar nervina. Ir ką darau, kad mane erzina ar liūdina mano paties elgesys.

Kartais žmonės mano, kad dėl jo blogos savijautos ar nuotaikos yra kaltas tik kitas ar kiti. Kartais mano, kad problemų šaltinis net artimas žmogus, pavyzdžiui, sutuoktinis ar sutuoktinė. Bet kai į kitą žmogų pradedi žiūrėti kaip į problemą, tai ir turi problemą. Ar ne išmintingiau, ne labiau krikščioniška, į kitą žvelgti, kaip slėpinį. Tada lieka erdvės santykiams, pažinimui, išsikalbėjimui. Ar ne išmintingiau mėginti išsiugdyti nuostatą – jeigu ko nors kitame nesupranti, pirmiausia mėginti išsiaiškinti teigiamai. Ne kartą paaiškėja, kad toli gražu ne viską vieni apie kitus žinome.

„Ar geras medis gali duoti blogus vaisius, o blogas gerus“?
Paskutinis aforizmas sako, kad medį pažinsi iš jo vaisių. Gal panašiai ir žmogų, vaisiai parodo, kas jis ir koks. Biblija moko, kad kalba daug pasako apie žmogaus vidų, jo nuostatas. Jau neprisimenu autoriaus, kurio knygoje skaičiau, jog yra tokia indėnų gentis, kuri norėdama nukirsti medį savo reikmėms, jį pirmiausia užmuša žodžiais. Susirenka visi genties vyrai ir keletą dienų sustoję aplinkui medį jį koneveikia bjauriais žodžiais, kol šis pradeda vysti, tada jį nukerta. Autorius klausia: jeigu žodžiais galima užmušti medį, tai kaip žodžiai gali paveikti gyvą žmogų?

Trys aforizmai evangelijoje, trys klausimai savaitei:

 1. Ar bandysiu kiek nors labiau pažinti savo tikėjimą?
 2. Kaip su mano kritika artimiems ir bendradarbiams?
 3. Kaip su mano žodžiais jie labiau žeis ar gydys?

  ___________________

2019 vasario 17 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Jer 17,5-8

 

 Daug kartų girdėjome apie Biblijos palaiminimus. Mato evangelijoje Jėzus jais prabyla nuo kalno, štai Luko – lygumoje. Ko gero, kiekvienam jie kelia vis kitas mintis. Man jie, viena vertus, atrodo lengvai pritaikomi pamokslui tiek laidotuvėms, tiek vestuvėms, tiek krikštynoms ar kitomis progomis. O kita vertus, giliau pažvelgus ne viskas taip paprasta. Bet vienaip ar kitaip – visi trokštame laimės.

Pradėsiu nuo anekdotinio pasakojimo.

Jaunas šuniukas suaugusiam šuniui sako: „Iš savo neilgos patirties galiu pasakyti, kad laimė yra uodegoje. Todėl ir gaudau savo uodegą ir sukuosi aplink. Kai pagausiu būsiu tikrai laimingas.“ Suaugęs šuo atsakė: „Iš savo ilgos patirties galiu pasakyti, kad laimė šuniui yra geras dalykas, ir kad ji yra uodegoje. Bet aš pastebėjau, kad kai tik noriu ją sugauti – ji nuo manęs bėga, o kai darau savo darbą, ji eina paskui mane.“ Moralas būtų toks - jei darai, kas tau pridera, laimė seka iš paskos.

Per lengva, per daug paprasta, per daug primityvu ir neatsargu būtų suabsoliutinti tokius posakius. Be to, palaiminimai ne visai tas pats kaip laimė. O ir to, kas yra laimė iki galo nežinome, gal tik nujaučiame, kad kažkas ypatingai gero, ko visada per mažai, o kai truputį patiri, ateina ir nerimas, kad gali baigtis, gali netekti...

Vien Naujajame Testamente priskaičiuojama 37 palaiminimai. Nemažai jų esama ir Senajame. Jeremijas ir Lukas šiandien palaiminimus suporuoja su prakeikimais. Juos šiandien girdėjome, dar daugiau jų galime skaityti Izaijo 5 skyriuje.

Grįžkime prie Jeremijo, kuris pradeda prakeiksmu ir sako: „Prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitiki, o ne Dievu, ir ieško stiprybės trapiame žmoguje.“

Be Dievo neįmanoma sukurti tobulą visuomenę. Šv. Augustinui tobula visuomenė buvo Dievo miestas, šv. Tomui Morui UtopijaDievo miesto atgimimas.

Jeremijas – tai Jeruzalės pranašas, išgyvenęs laikus, kurie nulėmė jos tremtį į Babiloniją. Jeruzalės karalius Zedekijas norėjo įveikti babiloniečius karine galia. Jeremijui Dievas kalbėjo, kad žmogus pats vienas negali įveikti savo problemų. Jam reikia pasikliauti Dievu. Koks pranašas mums šiandien pasako šią žinią, taip, kad ją išgirstume?

Jeremijas sakė karaliui: žmonės turi atnaujinti tikėjimą ir pasitikėjimą Jahve, jis išvaduos iš nelaisvės. Mozė, Jozuė, Gideonas ir kiti sėkmingi vadai pasitikėjo Dievu kovoje prieš blogį. Tačiau Jeruzlės karalius Zedekijas savo viltis sudėjo į sąjungą su svetimais žmonėmis ir sudarė aljansą prieš babiloniečius. Jis tiesiog atmetė Dievą. Nes ta sąjunga reiškė, kad žydai turės pripažinti sąjungininkų pagonių dievus, o tai stabmeldystė. Todėl Jeremijas ir šaukia: „Prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitiki, fizine jėga ir nusigręžia nuo Dievo“.    

Ši sąjunga nepadėjo – 588 m. Jeruzalė atiteko babiloniečiams, karalius buvo apakintas ir išvarytas į nelaisvę, o su juo ir darbingi žmonės. Viskas įvyko, kaip buvo sakęs Jeremijas.

 1. Joseph Pelegrino, SJ sako: „Yra daugybė gerų žmonių, kurie iš visų jėgų stengiasi palengvinti žmonių kančias. Per juos Dievo meilė pasiekia ir paliečia daugybę žmonių. Tačiau yra ir geros valios žmonių, kurie klaidingai galvoja, kad gali sukurti geresnį pasaulį, pasikliaudami vien žmogiškomis jėgomis.“

Prieš 100 metų, 1919-tais, I-ąjį pasaulinį karą laimėjusios tautos susitiko Versalyje, kad sudarytų sutartį, kuri užtikrintų, jog daugiau nepasikartos tokio masto karas. Popiežius Benediktas XV sakė - nieko nebus, ši sutartis neveiks ir taika neišsilaikys. Po 20 metų taip ir įvyko, prasidėjo dar baisesnis II-asis pasaulinis karas.

Pasikliovimas vien žmogaus pastangomis yra apgaulingas. Jis neveikė Jeremijo laikais, neveikia ir mūsų.

Jei mes perdėtai pasikliaujame žmonėmis, mūsų gyvenime lieka mažai vietos Dievui, sako. t. Joseph Pelegrino, SJ.

Niekas mūsų neatleidžia nuo geriausių sprendimų ieškojimo ir atsakingo jų priėmimo. Pasikliovimas Dievu anaiptol nereiškia pasyvumo. Tikiu, kad galiausiai iš Dievo ateina ir ramybė, reikalinga teisingų sprendimų priėmimui, ir išmintis, kuri primena poreikį pasitarti su dalykus išmanančiais. Tačiau tuo pat metu, iš savo vidutinio ilgumo patirties manau, kad ir šią savaitę mums gali kilti įtampų, kai teks pasikliovimą Dievu derinti su pasitikėjimu savo ar kitų žmonių gebėjimais.

Todėl mums reikia Dievo malonės. Jos melskime ir stenkimės daryti, kas mums pridera. Šitaip siekdami laimės sau tapsime palaima ir kitiems.

  ___________________

 

2019 vasario 3 d., šv. Jonų bažnyčia
Eugenijaus Puzynios SJ homilija

« AŠ TROKŠTU JUMS NURODYTI DAR PRAKILNESNĮ KELIĄ » (1Kor 12, 31)

O, kaip dažnai savo išankstiniais nusitatymais, savo menamu „visažiniškumu“, savo rafinuota puikybe – „aš pažįstu tave kaip nuluptą“, mes nejučiomis nužudome bet kokią galimybę gimti naujumui, naujai išganymo ir laisvės vilčiai, atvirai ir nuolat bręstančiai meilei... Kodėl tas mūsų tariamai „visažinis“ kritiškumas taip dažnai nužudo kituose, o ir mumyse pačiuose nuolat Dievo dovanojamą galimybę užmegsti tikrą, atvirą dialogą, kuriame ne mes mokome kitus, bet patys mokomės klausytis, girdėti, priimti kitą su visu jo kitoniškumu? Kokia egzistencinė ar psichologinė baimė mus sukausto
užkietiejusiomis kritiškos savigynos grandinėmis, per kurių kurčią žvangesį nebeįstengiame išgirsti švelniai ir vos girdimai prasikalančio tikros tiesos ir laisvės žodžio daigo mūsų ir kitų širdyse?

Šios dienos Luko evangelijos ištraukoje girdime tų, mums visiems labai gerai pažįstamų, žmogiškųjų prieštaravimų užuomazgas, kurios, Jėzaus atžvilgiu, išaugs į atvirą konfliktą ir vėliau netgi į žmogžudystę, arba, kaip mėgtų pasakyti Nyčė – į dievžudystę! Taip, įsivaizuokit - žmogaus negebėjimas mylėti gali netgi nužudyti patį Dievą! Štai kodėl Viešpats drąsina pranašą Jeremiją tapti sutvirtintu ir visa pakeliančiu miestu, geležiniu nepajudinamos vilties stulpu ir visa ištveriančia varine siena, nes jo pranašo misija bus nelengva – reikės ne tik skelbti tiesos žodį, kuris erzina savimi
pasitikinčius ir „visažinius“ žmones, bet ir savo kailiu patirti nuožmaus persekiojimo dėl Dievo žodžio bei atstumto ir nesuprasto vienišiaus dalią.

Tad pagrįstai kyla klausimas: kodėl visų, įžengusių į Dievo tiesos ir meilės kelią, laukia šitoks pasipriešinimas, kas yra tokio Dievo žodyje, kad gali sukelti net pačias aršiausias žmogiškų prieštaravimų bangas ir koks yra šis dar prakilnesis kelias, kuris nevengdamas ir ratu neapeidams tų pačių žmogiškųjų konfliktų, padėtų juos ne tik išspręsti, bet dar ir iš jų išgauti deramą pamoką?

Pirmiausia reikia pastebėti, kad Dievo žodis mus nurengia, nuplėšia mūsų užsisenėjusių ir vis dar pagoniškų įsitikinimų skarmalus, mus negailestingai apnuogina savo tiesa – mes vis dar esame egoistai, kupini savo pačių poreikių, tarsi tie vaikai, trypiantys turgavietėje ir trokštantys, kad kiti šoktų pagal jų dūdelę... O kam patinka būti apnuogintam, išryškintam, be jokių apsauginių figos lapų? Niekam! Šitaip galima bent iš dalies paaiškinti, o gal netgi ir pateisinti gynybines reakcijas. Bet iš kur kyla šitas žiaurumas, nuožmus pasipriešinimas tiesai, kuris kraštutiniu atveju gali netgi peraugti į persekiojimą bei žmogžudystę? Atsakymo nereikia toli ieškoti, jis yra mumyse pačiuose – kad ir kokie geri ar šventi bebūtume, mumyse visuose gyvena blogio daigai, kurie, laiku nepastebėti ir neapgenėti, gali sparčiai suviešėti... Tad pirmas žinsnis yra pastebėti ir nuolankiai pripažinti, kad mumyse visuose gyvena blogis. Tai taip pat suponuoja, kad su kantrumu žveltume ne tik į save, bet ir į kitus. Čia prasideda tobulumo kelias – realistiškai ir su kantrybe, o dar geriau, su viltimi žvelgti į save bei kitus. Niekad sau neleisti pasakyti: “aj, toks jau esu“, arba kitų atžvilgiu, “pažįstu tave kaip nuluptą“...

Kitas žingsnis tobulumo kelyje yra suvokimas, kad Dievo žodžio tiesa yra primiausiai meilės tiesa, kuri nors mus ir apnuogina, bet tuojau pat pasiūlo prabangiausius malonės drabužius! Vienintelė aplinkybė ir tuo pačiu sąlyga, kurioje mes galime drąsiai ir be gėdos būti nuogi, yra meilė. Ir kaip dažnai mes klystame manydami, jog Dievas savo įniršiu prieš blogį nori ir mus pasmerkti... Sakyčiau, jog čia ir slypi ta lemtingoji klaida, ta priežastis, kodėl žmonės taip abejingai reaguoja į Dievo žodį, jam pasipriešindami, jį atmesdami. Juk baimė būti atmestam ir pasmerktam ir yra tikroji kritiškumo bei savigynos, o taip pat ir puikybės priežastis. Tad reikia iš naujo patikėti meile, reikia suprasti, jog Dievas iš tiesų tokšta mus visus tiesoje ir meilėje apvalyti, nuskaistinti, atverti didesnei pilnatvei ir laimei! Meilė yra ta vienintelė jėga, ta vienintelė tikrovė, kuri gali ne tik mūsų, bet ir viso pasaulio blogį perkeisti. Tačiau niekad nepamirškime, jog meilė yra taip pat ir amžinos ugnies žaizdras, į kurį įžengę, neišvengiamai turėsime sudegti, turėsime save prarasti, kad vėl iš naujo save atrastume Kitame, kituose. Štai ko mums tokšta Dievas, štai ko iš tiesų trokšta ir mūsų širdis, štai apie kokį prakilnesnį kelią mums kalba šios dienos Dievo žodis.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „dieviska meile“

___________________

2019 sausio 27 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Lk 1,1-4; 4,14-21

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad šiandienos skaitiniai tik apie įstatymus, elgesio normas, ir potvarkius, o tada dar netikėtesnis raginimas tais įstatymais džiaugtis. Neprisimenu, kad būčiau girdėjęs kad kas džiaugiasi įstatymais, veikiau prieš juos burbame, kritikuojame. Ir tai nieko nauja.

Viduramžiais brolis Alfėjus įstojo į labai griežtą vienuolyną, kuriame per penkis metus vienuoliams buvo galima pasakyti tik du žodžius abatui – vienuolyno vyresniajam. Po 5 metų abatas pasišaukia brolį Alfėjų ir klausia: kokie yra tavo du žodžiai. Alfėjus sako: „Šaltas maistas“. Gerai, - atsako abatas, - dabar tu negalėsi kalbėti 5 metus, o paskui galėsi pasakyti 2
žodžius. Praėjo 5 metai, Alfėjų vėl pasišaukė abatas ir klausia: kokie tavo 2 žodžiai dabar. Alfėjus sako: „Kieta lova“. Gerai, broli, - truputį nusiminęs sako abatas, - tavo kiti 2 žodžiai bus po 5 metų. Po 5 metų abatas vėl klausia: „Alfėjau, kokie dabar tavo 2 žodžiai?". Alfėjus atsakė: „Aš išeinu“. Abatas sako: „Na nėra ko stebėtis, tu gi visus tuos 15 metų vienuolyne tik skundeisi“.

Atrodo, jog burbėti ir skųstis nieko nauja, bet Dievo žodis šiandien kalba apie stulbinančią naują pradžią. Tiksliau apie dvi pradžias.

Šiandien du vyrai atsistoja prieš žmones, išvynioja pergamentus ir skaito Šventraštį - tai Ezra ir Jėzus. Juos skiria apie keturi šimtai metų, bet abu kalba apie naują pradžią. Pirmame skaitinyje Ezra, grįžęs iš Babilonijos tremties skaito iš Dievo įstatymo. 586 metais babiloniečiai užėmė Jeruzalę ir sugriovė šventyklą, o darbingus gyventojus deportavo, ištrėmė į Babiloniją. Kai Persijos karalius Kiras užėmė Babiloniją, tremtinius išleido namo. Jų sugrįžimo kelionė truko apie keturis mėnesius, daugiausia per dykvietes. Daugelis iš sugrįžusių po tremties niekada nebuvo matę nė Jeruzalės, nė šventyklos, tik girdėję apie jos didingą praeitį. Ezra uždega žmones atstatyti sugriautą miestą ir šventyklą, nes tai žydiškos tapatybės dalis, Dievo artumo simbolis, o tai be galo svarbu išrinktajai tautai. Ir štai 516-tais šventykla užbaigta. Ezra užlipa ant tam tyčia padarytos pakylos ir vyniodamas pranašo Nehemijo knygą nuo ryto iki pusiaudienio skaito Dievo įstatymą. Su atstatyta šventykla prasidėjo ir nauja pradžia, tautos ir kiekvieno žydo.

Vienas dalykas krinta į akis šioje Nehemijo ištraukoje – Ezra nuolatos sako savo žmonėms – neliūdėkite, o džiaukitės. Dievo įstatymas neša džiaugsmą, o ne liūdesį. Po 400 metų panašiai ir Jėzus sugrįžta į tėviškę (po 40 parų pasninko gundymų dykumoje) ir pradeda skaityti pranašo Izaijo knygą sinagogoje.  Viešpaties Dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Ir lyg tarp kita ko priduria – Čia ir dabar išsipildė šie rašto žodžiai. Štai čia ir glūdi tos antros pradžios šerdis.

Abu šios dienos skaitiniai sako, kad Dievo įstatymas, jo žodis turi būti priimtas su džiaugsmu, ne liūdesiu. Nes jis nėra skirtas apriboti mano laisvėms, ar teisėms, o kad būčiau labiau žmogumi, žmoniškiau gyvenčiau, būčiau laisvas, tiesoje be baimės būti savimi.

Ko gero dažniau ne taip galvojame apie Dievo įstatymą ar Bažnyčios mokymą... Bet jei norime būti atviri sau, tikriausia, turėtume pripažinti, kad geriau jautėmės, labiau buvome laisvi ir turėjome daugiau dvasinės ramybės bei džiaugsmo, kai vadovavomės Dievo įstatymu, kaip jį bepavadintume, sąžine, morale, išmintimi ir meile...

Užsiminiau apie žydų šventyklą. Joje buvo švenčiausia vieta, kurioje stovėjo sandoros skrynia. Joje buvo saugomos akmeninės plokštės, ant kurių iškalti 10 Dievo įsakymų, duoti Mozei. Bet Jėzus sudarė naują sandorą. Dabar jau nėra vienos skrynios šventykloje, o yra daug žmonių, krikščionių. Su kiekvienu Dievas sudaro naują sandorą (per krikštą) ir jo
įstatymas įrašytas mūsų širdy.

Šiandiena Jėzus atsistojęs savo tėviškės sinagogoje nepasakė, kad įkursiu naują geriausią religiją, ar Bažnyčią, ar įsteigsiu naują sinagogą, ar dar ką nors išoriškai išskirtinio. Jo programinės kalbos akcentai ir gairės - nešti gerąją naujieną vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo, vaduoti prislėgtus ir skelbti Viešpaties malonės metus. Jei šiame sąraše kur nors atrandu ir save, neturėčiau nusiminti, o būti tikras, kad Jėzus atėjo ir dėl manęs, ir man nori skelbti maloningus Viešpaties metus.

Paskutinė detalė. Jėzus sinagogoje stovi žmonių lygyje, ne ant pakylos, ir skaito. Ir lyg tarp kitko pasako esminius žodžius: „Šiandien išsipildė jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Jėzaus misija didesnė nei Ezros. Jeigu Ezros misija buvo didžiulė - uždegti žmones po tremties, atstatyti šventyklą, tai Jėzaus misija dar didesnė – „atstatyti“ žmonių širdis, kad į jas vėl sugrįžtų Dievas.

_____________________

2018 lapkričio 11 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Mk 12,38-44;

 Ir vėl noriu klausti: ką pagalvojote išgirdę evangelijos našlės istoriją?

Man ji priminė ateizmo pamoką pradinėje mokykloje. Tada ateizmo mokytoja papasakojo šią istoriją ir sako: „Matote, koks lupikas buvo Jėzus. Jis iš vargšės našlės ištraukė paskutinius pinigėlius. Tą patį šiandien daro ir jo pasekėjai kunigai.“ Nežinojau kaip, o ir nebūčiau išdrįsęs jai paprieštarauti tada, o šiandien nematyčiau prasmės. Tik įdomus dalykas, kad šiandien ta buvusi ateizmo mokytoja jau vyresnio amžiaus moteris yra maldinga katalikė.

Girdėta našlės istorija vyksta Jėzaus misijos pabaigoje. Jis atvyko į Jeruzalę ir žino, kad jo ten laukia mirtis. Bet dar turi keletą dienų ir šventyklos prieigose moko žmones. Per šį trumpą laiką Jėzus daug ką nuveikia: Išvalo šventyklą, išvarydamas prekiautojus ir pinigų keitėjus, pasako palyginimą apie nederlingą figos medį, apgina savo autoritetą prieš aukščiausią kunigą, žmonėms pasako palyginimą apie vynuogyno nuomininkus, atsako į klausimą apie mokesčius, diskutuoja su sadukiejais apie prisikėlimą, pasako nuorodas apie didįjį įsakymą, o paskui parodo į neturtingą našlę ir iškelia jos pavyzdį, kaip turi elgtis tikri jo sekėjai. Taigi našlės istoriją turėtume matyti šiame įvykių kontekste.

Mokiniams jis sako, kad ir jei turi daryti tą patį dėl Dievo karalystės. Svarbiau ne tai, kiek tu sumoki šventyklai, bet keik tai kainuoja tau pačiam. Kas gali palengvinti tokį aukojimą, kuris kainuoja ir davėjui? Galbūt žinojimas, kad darai prasmingą gerą darbą ir suvokimas, kad galiausiai visa esi gavęs iš Dievo. Su gyvenimo dovana, tau įdiegti gabumai, kuriuos padėjo išugdyti kiti žmonės (tėvai, mokytojai, dėstytojai...), iš Dievo gavai sveikatą, atmintį, protą, valią, gebėjimą ir jėgų dirbti – juk visa tai turime iš Dievo. Su jo malone sutikai tinkamus žmones, partnerius, draugus, gal šio to išmokai ir iš žmonių su kuriais sunkiau sutarei... Ar tikrai turi ką nors, kas absoliučiai būtų tavo? Gal apsisprendimą, laisvą valią pasirinkti?..

Grįžkime prie tekto. Svarbu, kad minėta moteris yra našlė. Ji išgyveno vyro netektį, kartu neteko ir apsaugos, statuso, pajamų ir galiausiai savo visuomenėje tapo stigmatizuota. Šia prasme, ji neturtingiausia pasaulio akimis, bet ne Jėzaus. Koks kontrastas, Jėzus tik ką diskutavo su sadukiejais – aukštuomene, elitu, o čia našlė ji Jėzui svarbi ir tai ką ji daro yra reikšminga. Šito nesuprato anų dienų pasaulis, nesupranta ir mūsų laikų.

Sadukiejai laikė save tiek socialiai, tiek religiškai aukščiau už kitus ką jau kalbėti apie vargšę našlę, ji visiškai nereikšminga. Bet Jėzus apverčia viską aukštyn kojomis ir sako, kad Dievas mato kitaip. Pirmi bus paskutiniai, o paskutiniai pirmi...

Beveik ištisus metus pasaulio jėzuitai bendruomenėse svarstė kokios galėtų būti svarbiausios mūsų tarnystės kryptys ateinančiai dešimčiai metų. Svarstymo, maldos ir pasitarimų rezultatai iš visų žemynų jau keliauja į Romą. T. Generolas su patarėjais apibendrins rezultatus ir suformulavęs 3-5 pirmenybines sritis ateinančių metų sausio mėnesį susitiks su Popiežiumi pasitarti, ką jis mano šiais klausimais, o tada paskelbs visiems jėzuitams ir jų bendradarbiams. Įdomu, kad vienas iš kriterijų pasitikrinant kaip sekasi įgyvendinti tai kas užsibrėžta yra klausias kiek dėmesio ir tarnystės skiriama neturtingiesiems.

Popiežius Pranciškus primena, kad ir mūsų laikų Bažnyčios liga yra klerikalizmas – kai dvasininkai mano, kad jei yra aukštesni už kitus, nori privilegijų...

O duodamas patarimus jaunimui jis sako: „Nė vienas nėra toks neturtingas, kad negalėtų ko nors duoti kitam“.

Suprantame, kad ne visada tai medžiaginiai dalykai ir ne jų dažnai stokoja kitas. Kita vertus, galbūt ir mes patys kartais jaučiamės kaip ta evangelijos našlė, taip mažai turį ką duoti, ir į save žiūrime anų sadukiejų akimis ir save menkiname. Bet Jėzaus elgesys su našle mums sako, kad esame svarbūs, kad galime nors ir nedaug duoti, bet su didele meile.

Jei reikia dar konkrečiau? Galime save paklausti kam ir kiek šią savaitę skirsiu savo laiko, dėmesio, pagalbos, ką norėsiu išklausyti ir kiek pasakysiu gerų, palaikančių žodžių? Mintyse pasakykime konkrečių žmonių vardus ir iki pareisime iš bažnyčios juos įsiminkime, o vakarais galėsime pasitikrinti.

 

 

2018 spalio 21 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Mk 10,35-45;

Šiandien misijų sekmadienis. Vėl siūlosi klausimas. Kaip manote, ar pasaulyje krikščionių daugėja ar mažėja?

The Ctholic Herald 2016 rugsėjo statistika sako: 1950 m. pasaulyje buvo 437 milijonai katalikų; 1970 m. – 650 milijonų, o dabar – apie 1 milijardas 200 milijonų. Ir toks augimas vyksta nepaisant visų priešingumų ir krizių Bažnyčioje, nepaisant ginčų dėl Vatikano II susirinkimo ir sekuliarizacijos. Žinoma, kad tokį augimą pamatytum ar patirtum, turi pažvelgti plačiau nei Europa. Pvz., Filipinuose skaičiuojama apie 80 mln. katalikų. Ten per metus pakrikštijama daugiau nei Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Lenkijoje kartu sudėjus.

Dauguma dar vis galvojame, kad Vakarų Europa yra krikščionybės centras. Tačiau žiūrint į tikinčiųjų skaičių, taip nėra.

Be to ir pirmąjį krikščionybės tūkstantmetį didžiausios ir įtakingiausios Bažnyčios buvo ryčiau Romos. Nuo Kinijos iki Šiaurės Afrikos, o ypač Vidurio Rytuose.

Krikščionybei traukiantis Europoje svarbu išlaikyti platesnį žvilgsnį ir jaustis visuotinės Bažnyčios dalimi.

Šių metų gegužę Popiežius Pranciškus jaunimui kalbėjo apie misijas. Jau tada jis sakė, kad Jaunimo sinodas vyks spalio mėnesį, ir jis vyksta.

Popiežius sakė: Gyvenimas yra misija

Kiekvienas vyras ir moteris yra misija – tai mūsų gyvenimo pagrindas.

Faktas, kad šiame pasaulyje esame ne dėl mūsų pasirinkimo, leidžia pajusti, jog iniciatyva ateina iš aukščiau ir todėl mes esame. Kiekvienas turėtume apie tai pamąstyti. Aš esu misija šioje žemėje. Tai yra pagrindas, kodėl esu čia šiame pasaulyje.

Mes skelbiame Jėzų Kristų.

Bažnyčia skelbdama tai, ką gavo, su jaunais žmonėmis gali dalintis keliais ir tiesa, kuri duoda mūsų gyvenimui prasmę.

Prisiminkime Popiežiaus kalbą ir jos dvasią mūsų jaunimui prieš mėnesį. Laimingas gyvenimas netampa žiūrint į veidrodį. Girdėjau šmaikštų komentarą: Popiežius jauniems žmonėms sakė – pakelk užpakalį nuo sofos ir, užuot bambėjęs, imkis veiklos.

Skleisti tikėjimą iki žemės pakraščių. Popiežius priminė, kad per krikštą visi esame tapę gyvais Bažnyčios nariais ir esame pašaukti skleisti Evangeliją. Jis sako, jog tie žemės pakraščiai šiandien gali būti bet kur, pvz., internetiniai socialiniai tinklai, kurie padeda pasiekti žmones bet kur. Kartais lengviau pasiekti esančius toli nei arti.

Nešti meilės liudijimą. Nė vienas nėra toks neturtingas, kad negalėtų ko nors duoti, bet pirmiausia ir svarbiausia - duoti tai, kas esi (save).

Tai gali būti savanorystė, tarnystė ne tik padedant fiziškai, bet ir dovanojant savo laiką, dėmesį įgytas kompetencijas... Popiežius sakė – niekada negalvokite, kad jūs neturite ką pasiūlyti, ar kad niekam jūsų nereikia. Daugeliui žmonių jūsų reikia. Pagalvokite apie tai, kiekvienas širdyje pagalvokite – mano žmonėms manęs reikia. 

Baigsiu kviesdamas grįžti prie evangelijos. Prisiminkime dviejų Jėzaus mokinių išsišokimą, kai jie siekė užsitikrinti geresnes vietas.

Kokia pirmoji emocija galėtų kilti išgirdus šią istoriją? Gal liūdesys, gal apmaudas? Juk keletą metų ir tiek kartų Jėzus kalbėjo apaštalams apie savo misiją ir Dievo karalystę, o jie vis tiek nesuprato. Paskui gali būti truputį gėda, kad ir aš kartais pagalvoju kaip tie apaštalai. Dar paskui galbūt ateina ramybė, kad Jėzus turėjo kantrybės su apaštalais, tai turi ir su manimi.

                  Jėzui galėjo būti liūdna, nes jis jau keletą metų mokė juos apie Dievo karalystę, kad ji yra kitokia negu pasaulietinės, kad joje viešpatauti reiškia tarnauti. Tačiau jie nepajėgė suvokti, kad tai visai kitokia karalystė ir po senovei mąstė prašydami privilegijos. Jie prašė nesuvokdami ko. Taip, kaip ir nesuvokdami atsakė į Jėzaus klausimą ar gali gerti tą pačią taurę kaip ir jis. Tik vėliau, kai paragaus iš tos taurės, kai patirs persekiojimus ir galiausiai kankinystę už tai, kad skelbė šitą naują Dievo karalystę, tada pradės suvokti kas ji yra. Tada bus visai nesvarbu, kur joje sėdėti, svarbu tik būti su Jėzumi ir tais, kuriuos myli.

Nepamirškime, ta karalystė prasideda jau čia, mūsų gyvenime, kasdienybėje, o aš pats šioje žemėje esu misija.

 _________________________

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „giving food for poor man“

2018 rugsėjo 30 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Mk 9,38-43; 45; 47-48

Šiandien nelengvas uždavinys kalbėtojui ir klausytojui, nes trys stiprūs Biblijos žodžiai: pavydas, netolerancija ir papiktinimai, kažkaip turi perteikti Gerą naujieną.

Nei Mozei, nei Jėzui nerūpi mūsų dienų įstatymai apie autorines teises.

Štai pašalietis ėmė išvarinėti demonus Jėzaus vardu. O mokiniams pikta, kad kažkas kitas naudoja, sakytume, jų prekinį ženklą, t. y. kažkas iš šalies daro nuostabius dalykus jų mokytojo Jėzaus vardu. Galbūt tas žmogus buvo girdėjęs Jėzų ir panoro prisidėti prie gero darbo padėti žmonėms. Mokiniai sakė: “Mes draudėme jam”, o Jėzus klausia, kodėl drausti, jei jis daro gerus darbus?

Panašiai ir pirmajame skaitinyje. Eldadas ir Medadas nebuvo palapinėje su kitais 70 kai nužengė Dvasia, bet ir ant jų dviejų ta pati Dvasia nužengė ir jie pranašavo. Jozuė sakė Mozei – uždrausk jiems. Mozė klausia, kodėl, jei tai Dievo darbas? Ar tu pavydi? Nors ir visa tauta tegul pranašauja, kad tik tai būtų iš Dievo dvasios.
Yra toks pasakojimas apie Abraomą, didį žydų, krikščionių ir musulmonų protėvį. Abraomas pusryčius valgydavo tik tuomet, kai užsukdavo išalkęs žmogus. Vieną rytą užsuko pagyvenęs ir išalkęs pakeleivis. Kaip įpratęs Abraomas jį pakvietė pusryčių. Tačiau šis netikėtai prieš valgį pradėjo pagonišką maldą. Abraomas staiga pašoko, jį pavarė nuo stalo ir išgujo iš savo namų. Vos tik grįžęs vidun, girdi Dievo balsą: „Abraomai, Abraomai – šiam žmogui parūpinu maisto jau 80 metų, o tu negalėjai su juo ištverti nė vienų pusryčių?“

Ši legenda apie toleranciją. Ar mes kartais dėl savo siaurų pažiūrų nemėginame apriboti ir Dievo veikimo, užuot prie jo prisidėję?

Netolerancijos ir kito kitaip manančio nepriėmimo temos nėra tik praeities dalykas. Štai geras katalikas klausia: „Ar dalyvauti dukros vestuvėse, kai ji po bažnytinės santuokos išsiskyrė ir išteka antrą kartą?“ Mat dalyvaudamas jis lyg ir pritartų jos tokiam žingsniui. Tada klausiu, ar ji nustojo buvusi tavo dukra. Sako ne, tai kur problema, juk iš esmės niekas nepasikeitė. Tu ne būtinai turi džiaugtis visais dukros pasirinkimas, bet gali visada parodyti, kad ją myli.

Gaila, bet dar vis pasitaiko, kad kunigas atsisako laidoti žmogų, kuris mirė nuo savižudybės.

Dabar prieiname prie papiktinimų. Ar galime įsivaizduoti žmogų metamą į jūrą su girnų akmeniu ant kaklo? Na gal kokiame kriminaliniame trileryje. Ir vis tik Jėzus sako tokiam žmogui geriau nei papiktintojui. Papiktinimas ne tai, kad kitą sunervini, bet kad kitą įtrauki į blogį, pamokai blogų dalykų...
Vis girdime apie baisius vaikų išnaudojimo skandalus Bažnyčioje ir kitur, apie priekabiavimus, apie korupciją ir godumą tarp dvasininkų, valdininkų ir politikų. Įdomu, kad tokie žmonės vienais atvejais pasirodo visai padorūs. Jie gali būti išsilavinę, kultūringai elgtis, būti draugiški kaimynams, malonūs savo namiškiams. Kalbu apie fragmentuotą arba nevientisą asmenybę. Ne apie žmones sergančius šizofrenija, bet apie “normalius” – kaip mes.

Prieš keletą metų teko dalyvauti susitikime su rašytoju Jimmy Burns. Jis pasakoja tokį fragmentuoto žmogaus atvejį. Jaunas šeimos vyras ryte išeidamas į darbą pabučiuoja žmoną ir vaikus ir sėsdamas į prabangų automobilį, maloniai pasisveikina su kaimynu. Tačiau pakeliui į darbą paskambina meilužei, susitaria susitikti pietų pertraukos metu. Darbe noriai prisideda, kad įvarytų į bankrotą konkuruojančią įmonę, dar pasirašo neskaidrų, bet pelningą sandorį. Šalia to iš savo sąskaitos paremia ir vaikų ligoninę. Turėdamas truputį laiko parašo teismui ieškinį prieš tą patį kaimyną, su kuriuo ryte draugiškai sveikinosi, nes mano, kad jis užėmė keletą centimetrų jo žemės. Per kavos pertrauką parašo žmonai sms, kad ją myli. Vakare grįždamas vėl pasveikina kaimyną, namuose žmoną ir vaikus ir eina vakarienės.
Kaip viskas telpa viename žmoguje klausia Jimmy Burns?

Pavydas, netolerancija ir papiktinimai. Tikriausia visi sutiks jog tai blogis.
Ar kada nors Tėve mūsų maldoj tardamas “gelbėk mus nuo pikto”, turėjau omeny bent kurį iš šių trijų?
Dieve padėk mums bręsti vientisais, nefragmentuotais žmonėmis, tavo vaikais.

_________________________

2018 rugpjūčio 5 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Jn 6,24-35

Man atrodo, jog žmonės per dažnai ir per drąsiai savo kalbas mėgina pagrįsti bibliniais posakiais į juos nė nesigilinę, paėmę be konteksto ar apskritai neišmanydami šventraščio. Net ir šiandienos evangelijos ištrauka nėra tokia paprasta, kaip iš pradžių gali atrodyti.

Pamėginkime įsivaizduoti – jeigu viskas vyko taip, kaip girdėjome evangelijoje, tai kaip tai galėjo atrodyti. Apie 5000 žmonių ieško Jėzaus ir keliasi valtimis per ežerą. Iš kur tiek valčių? Net ir tokio dydžio kariuomenei forsuoti ežerą būtų nemenka užduotis, o čia – paprasti žmonės. Taip pat keistas žmonių reikalavimas, kad Jėzus parodytų ženklą. Juk jie jau matė duonos padauginimą ir net gi jos valgė, o dabar dar reikalauja kito ženklo. Gal nujaučiame, kad pasakojimas nori pasakyti kažką daugiau, kažką kita. Bet ką?

Girdėta dramatiška scena pateikia argumentus krikščionims kalbant su rabinais apie tai, kas yra Jėzus. Kaip dažnai nutinka Jono evangelijoje, pašnekovai atrodo lyg ginčijasi, o iš tikrųjų nori pamokyti skaitytoją. Todėl girdėta ištrauka nėra reportažas apie tai, ką iš tikrųjų tą dieną veikė ir ką žodis žodin kalbėjo Jėzus, o greičiau istorinis skaitymas apie ginčus, kurių jauna krikščionių bendruomenė turėjo su žydų sinagoga. Šitaip šis tekstas atveria langą į pirmojo amžiaus pabaigos religinius disputus tarp krikščionių ir žydų.

Svarbus ir Senojo testamento fonas.

Būtent manos iš dangus pasakojimai Iš 16 ir Sk. 11 turėtų būti atidžiai skaitomi siejant juos su ką tik girdėtu Jono evangelijos tekstu. Senajame testamente skaitome, kad Dievas sakė Mozei – padarysiu, kad jums lytų duona, kurios prisirinksite tai dienai. Šitaip aš išmėginsiu žmones, klausys jie mano nurodymų, ar ne. 78 psalmė sako – jis įsakė aukštoms padangėms ir atidarė dangaus duris, lijo ant jų valgoma mana ir davė jiems grūdų iš dangaus. Mirtingieji valgė dangiškų būtybių duoną...  Jėzaus laikais ši mana buvo suprantama kaip Tora 5 pirmosios Senojo testamento knygos, kurias išrinktai tautai davė Dievas.

Teologinis girdėtos evangelijos ištraukos centras yra „tai Dievo darbas, kad jūs tikėtumėte tuo, kurį jis siuntė“. Tačiau svarbiausias akcentas yra Jėzus. Minios sekę Jį, Jis užlipo į kalną, žmonės sako, kad Jis iš tikrųjų pranašas, Jį nori paskelbti karaliumi... Taigi visa 6 skyriaus kalba sukasi apie Jėzų. Kol galiausiai jis pats pasako – aš esu gyvenimo duona, bet jūs nors ir matote, vis tiek netikite. Panašiai, kaip aną kartą gavę manos iš dangau žmonės nesuvokė, kas jiems davė duonos dykumoje, taip ir šį kartą nesuvokia, kas yra Jėzus.

Parūpindamas maisto izraelitams dykumoje, Dievas davė tai, ko reikėjo ir ko žmonės neturėjo gyvenimui. Tiek parūpindamas maisto 5000 žmonių Jėzus davė tai, ko reikėjo ir ko jie neturėjo. Ar Dievas ir šiandien parūpina mums ko reikia? O mes ar suvokiame, ko mums iš tikrųjų labiausiai reikia?

Ar aš iš tikrųjų noriu gyvenimo duonos? Ar iš tikrųjų trokštu gilesnių, tikresnių santykių su savimi, kitais ir Dievu? Ar tik sakau, kad noriu? Ar nesielgiu kaip tie, apie kuriuos, berods, Einšteinas sakė: „Kartoja tas pačias nesąmones, o tikisi kito rezultato“? Ar iš tikrųjų noriu to, ką sakau? Ar iš tikrųjų ką nors darau dėl to, ko siekiu?

_________________________

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Jesus Feeds the Five Thousand“

2018 liepos 29 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Jn 6,1-5

Pažvelgus į šio sekmadienio evangelijos tekstą pirmoji reakcija buvo: “O ne, ir vėl stebuklas, ir vėl apie duonos padauginimą. Juk prieš porą mėnesių tai jau girdėta”.

Tačiau užuot niurzgėjus galime klausti, o kodėl šis pasakojimas dažnai minimas evangelijose ir skaitomas Bažnyčioje.

Evangelijos kalba apie du duonos ir žuvies padauginimus Mato ir Morkaus evangelijose ir po vieną Luko bei Jono. Šiuos pasakojimus mes girdime du kartus per metus. Tad kodėl šios evangelijų ištraukos taip dažnai skaitomos?

Vienas atsakymų būtų todėl, kad jos kalba apie nuolatinį Dievo rūpestį mumis ir naudoja tuos pačius žodžius, kaip ir Jėzus per paskutinę vakarienę, kuriuos girdime ir Mišiose - Jis paėmė duoną, ją laimino, laužė ir dalino. Galime sakyti jog šios dienos skaitiniai yra Eucharistijos provaizdis.

Kai apie devyniasdešimtuosius metus buvo baiginėjama redaguoti Jono evangelija, jauna Bažnyčia jau buvo įsigilinusi į Eucharistijos slėpinį ir jį brangino, kaip krikščioniško gyvenimo šaltinį ir viršūnę. O kaip mums, ar bendruomenėje švenčiama Eucharistija yra tokia brangi ir prasminga?

Girdėtame pasakojime svarbūs trys momentai:
    1. duonos padauginimo laikas
    2. trupinių, ar likučių surinkimas
    3. nuoroda į 23 psalmę.

Duonos ir žuvies padauginimo stebuklo laikas – žydų Velykos. Tai sakralios žydų vaišės, kai švenčiamas išlaisvinimas iš Egipto vergovės. Jėzaus paskutinė vakarienė įvyko kaip tik žydų Velykų išvakarėse – tai simbolis laisvės ir išganymo, kuriuos dovanoja Jėzus.

Apie surinktus maisto likučius. Čia vėl matome sąsaja su Eucharistija ir ankstyvos Bažnyčios tradicija. Po Mišių likusią eucharistinę duoną surinkdavo ir laikydavo, kad galėtų nunešti bendruomenės nariams, kurie negalėjo dalyvauti sekmadienio Mišiose, pvz. ligoniams... Šitaip ir tie krikščionys patirdavo vienybę su Kristumi ir savo bendruomene, buvo dvasiškai stiprinami. Vėliau iš to išsivystė tabernakulis, adoracijos ir kiti pamaldumai.

Klausimas – kiek eilėraščių ar poemų mokame mintinai - 2; 3; 5; 10? Kai kuriuos eilėraščius gal prisimentume iš vaikystės. Kas nors pamėgęs literatūrą jų mokės gal 50 ar 100. O kiek mintinai mokame Biblijos psalmių, ar bent vieną iš 150.

Amerikietis jėzuitas pamokslininkas sako, jei krikščionis moka vieną psalmę, dažniausiai tai būna 23-ioji. Ji kalba apie neperstojantį Dievo rūpestį mumis visais ir kiekvienu atskirai, kas benutiktų, į kokias tamsumas bepakliūtume, per kokius apleidimo, nerimo ir nežinios slėnius bekeliautume. Ši psalmė gali mums tapti labai palaikančia malda. Tiesa, ja nesunku melstis, kai viskas gerai sekasi. Tačiau ir ištikus dideliam prispaudimui ji gali būti prasminga ir palaikanti. Būtent su ja siejasi šios dienos evangelijos ištrauka.

Kiti kunigai tikriausia geresni, nes jie neužduoda namų darbų, o aš net vasarą užduodu. Šį kartą du.
1. Ar mėginu giliau įsimąstyti į Eucharistiją, ar ji mane kaip nors stiprina per savaitę?
2. Ar nebūtų prasminga iki rudens išmokti bent vieną psalmę?

__________________________

2018 balandžio 15 d., šv. Jonų bažnyčia

III Velykų sekmadienis Lk 24,35-48
Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Ar kam teko atkakliai įtikinėti kitą žmogų ar kelis. Spėju, kad kam nors teko. Aš prisimenu iš žaidimų vaikystėje su kaimo vaikais. Aukščiausias įtikinimo argumentas būdavo – garbės žodis. Nelabai supratome, kas tas garbės žodis, tik buvo aišku, jeigu jau tokiu žodžiu ką nors tvirtini, tai kiti turi patikėti. Jei nuvilsi, sumeluosi, tai kiti tiesiog su tavim nežais, o tai baisiau nei iškristi iš medžio ar pradurti dviražio padangą...

Ieškant šiai dienai istorijos apie įtikinimą, mane suintrigavo viena su užrašu: “Istorija tikra, norite tikėkite, norite ne”.

Veiksmas vyksta buvusioje Jugoslavijoje. Vieną teisėją nutrenkė elektros srovė, jo paties name, ankstyvą rytą, kai jis stovėdamas duše prisilietė elektros jungiklio. Žmona rado jo kūną nukritusį ant grindų. Žinoma ji paskambino draugams medicinos pagalbai ir policijai. Visi nustatė, jog teisėjas miręs ir vakarop jis jau buvo pašarvotas laidojimo rūmuose. Šią žinią pranešė ir vietos radijas. Tačiau laidojimo rūmuose po vidurnakčio teisėjas atgavo sąmonę. Supratęs kur jis yra baisiai persigando, kad vos nenumirė antrą kartą. Paskui susirado rūmų apsaugininką. Bet šis baisiai persigandęs pabėgo.
Pirmoji mintis atėjusi teisėjui į galvą, buvo paskambinti žmonai. Paėmęs laidotuvių rūmų apsauginio telefoną (įsivaizduokim jau po vidurnakčio) skambina žmonai ir sako: “Sveika brangioji, tai aš”. Ši žinoma persigąsta ir numeta ragelį. Tada jis bando skambinti keliems draugams, bet ir šie mano, kad kas nors tyčia naktį skambina, gal koks apsimetėlis sukčius ir taip pat padeda ragelį. Pagaliau teisėjas prisiskambino bičiuliui kitame mieste, kuris dar nieko nežinojo apie jo mirtį. Šiam pavyko įtikinti kitus, kad teisėjas nėra miręs. Atrodo kartais nėra lengva įtikinti, kad esi gyvas.

Šiandienos evangelija sako, kad Jėzui buvo taip pat nelengva įtikinti mokinius, jog jis nėra vaiduoklis, ar dvasia, o tas pats jų mokytojas. Jis rodo rankų, kojų žaizdas, bet tie dar vis abejoja, tada galiausiai Jėzus sako, einam valgyti.

Atrodo, jog šis susitikimas vyko Velykų vakare.

Atrodo, jog Jėzaus sveikinimas – „ramybė jums“ išgąsdino mokinius, kurie buvo susirinkę klausytis kitų dviejų pasakojimo kas jiems nutiko pakeliui į Emausą. Kaip jie pažino Jėzų, kai šis sėdo su jais už stalo laužyti duoną. Istorija truputį kartojasi. Ir šiuo atveju Jėzus pasakoja apie save, bet mokiniai vis abejoja, tada Jėzus sako, sėdame valgyti kartu, kaip anksčiau.

Ši istorija buvo pasakojam ir perpasakojama, paskui Lukas ją užrašė, bent jau dėl trijų priežasčių:

 1. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas yra Dievo planas apreikštas Biblijoje (ST 324 Mesijinės pranašystės)
 2. prisikėlęs Jėzus yra ten, kur laužoma duona – (švenčiame Eucharistija)
 3. prisikėlęs Jėzus su mokiniais nėra fiziškai.

Ramybė atrodo yra viena didžių dovanų, kurias Dievas mums gali duoti. Ji kyla iš bendrystės su Juo, darnos su pasauliu ir savimi ir apima visą žmogaus egzistenciją.

Prisikėlęs Jėzus dovanoja ramybę. Tačiau tai nėra lepus drybsojimas ant sofos prie televizoriaus, o vidinė jėga misijai. Ši ramybė padės mokiniams išlaikyti tikėjimą į Jį ir skelbti jo žinią iki galo, iki kankinystės. Bet dabar net ir matydami jį dar nepajėgia suvokti, priimti, patikėti, kad jis iš tikrųjų gyvas.

Kiekvienas prisikėlusio Jėzaus susitikimas buvo su misija. Panašiai ir mūsų Eucharistijos liturgija vadinama Mišiomis – siuntimu, misija.

Evangelistas Jonas aprašydamas šį įvykį dar pamini, kad kambario durys, kur buvo susirinkę mokiniai buvo užrakintos, nes mokiniai bijojo žydų. Esame girdėję, kad baimės akys didelės, mato tai ko nėra ir nemato to kas yra. Jėzus atėjo per užrakintas duris ir atsistojo jų viduryje su ramybės sveikinimu. Jėzus atėjo ten, kur kaustė baimė. Be Jėzaus mokiniai tikriausia būtų taip ir likę įkalinti savo baimių.

Mes galime klausti, kur mano baimės, kur aš turiu dar jį įsileisti? Kokios mano baimių durys dar vis užrakintos? Kokių ženklų reikia mano tikėjimui ir kur jų ieškosiu?

__________________

2018 balandžio 8 d., šv. Jonų bažnyčia
II Velykų sekmadienis Jn 20,19-31
Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Išgirdus šios dienos evangeliją, ateina mintis: ar Tomas negalėtų būti idealus šventasis mūsų laikais? Būtent mūsų laikui, kai tiek daug taip vadinamų fake news (netikrų naujienų) ir alternatyvių tiesų? Ar nereikėtų mums tokio kaip Tomas, kuris prieš patikėdamas tuo, ką kiti pasakoja kritiškai klaustų ir prašytų įrodymų? Galbūt taip, o gal ir ne visai. Kuo daugiau apie tai galvojau, tuo labiau aiškėja, jog Tomas elgiasi kitaip nei tie, kurie pasiduoda netikrų naujienų poveikiui; o žinia, su kuria susiduria Tomas, yra visai kitokia nei fake news.
Netikros naujienos paprastai nebūna geros. Jos daugeliui įtinka, nes patvirtina jų požiūrį ar įprotį apie kitą galvoti blogai. Fake news stiprina neigiamas nuostatas, perdėtai paryškina visuomenės problemas ir taip lyg suteikia pagrindą prasiveržti mūsų nepasitenkinimui ir pykčiui.
Žinia, kurią išgirdo Tomas yra kitokia. Tai - gera žinia: „Mes matėme Viešpatį!“. Tačiau ji netinka į Tomo realybės minčių planą. Jis žino, kad tas žmogus, kurį jie vadino Viešpačiu, buvo nukryžiuotas ir mirė. Tomo pasaulio paveiksle telpa tik tai, kad Jėzus yra miręs ir jis stengiasi šią kietą tiesą priimti. Jeigu jis draugų pasakyta prisikėlimo žinia patikėtų, galbūt pasijustų išlaisvintas. Geroji evangelijos žinia supurto išankstines Tomo nuostatas ir suteikia pagrindą džiaugsmui. Tačiau ne viskas taip paprasta.
Netikrų žinių vartotojai jomis mielai tiki, nes jos iš jų nieko nereikalauja. Nereikalauja atsisakyti išankstinių nuostatų, pykčio, galiausiai, egoizmo. Tomas nelengvai patiki gera naujiena, nors galbūt ir nujaučia, kad ji atneša jam džiaugsmą. Pirma, jam reikia atsikratyti išankstinių nuostatų, o tai nėra lengva.

Ar nekeista, kad mes esame pasirengę lengviau patikėti tuo, kas mums sukelia pyktį ar liūdesį, negu tuo, kas atneša džiaugsmą? Žinoma, mes atsargiai priimame džiugias žinias, bijodami, kad mumis nepasinaudotų. Tačiau šitaip lengvai tampame skeptiški net ir Gerajai naujienai. Mes to išmokome iš gyvenime patirtų nusivylimų. Bet ar visada turi taip būti? Ar gali būti žinia įtartina tik dėl to, kad ji gera? Tačiau vis dar rūpi, kaip atskirti netikrą gerą žinią nuo tikros geros žinios.

Manau, čia mums gali padėti apaštalas Tomas. Jis remiasi kriterijais, kurie turi būti išpildyti, kad patikėtų Jėzų prisikėlus. Jis nori pamatyti ir paliesti Jėzaus žaizdas. Apie ką čia iš tikrųjų kalbama?
Kai buvo rašoma Jono evangelija, krikščionybei kilo klaidatikių gnostikų ir doketų grėsmė. Mat jie mokė, kad Jėzus nebuvo tikras žmogus, buvo Dievas, o tik atrodė kaip žmogus. Jie lengvai priėmė Jėzaus prisikėlimą, bet nenorėjo pripažinti, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ir tikrai mirė. Taigi ši ištrauka ne vien apie Tomo abejones, bet ir apie to laiko Bažnyčios pavojus, kai daliai tikinčiųjų buvo priimtiniau Jėzuje matyti tik Dievą, o ne Dievą ir žmogų. Užrašant šią evangeliją buvo apie devyniasdešimtieji metai, apaštalo Jono karta jau beiškeliaujanti, niekas iš jaunų krikščionių nebuvo matęs Jėzaus. Negalėjo papasakoti, kaip jis atrodė prieš ir po prisikėlimo. Jono evangelija nori įtraukti ir šią, naują krikščionių kartą ir sako – palaiminti, kurie tiki nematę.

Bet dar sugrįžkime prie Tomo.
Tomas, atrodo, mąsto logiškai ir atsargiai. Kai žinia atrodo per gera, kad būtų tiesa, tada gal verta klausti, ar ji visą blogį ir skausmą tiesiog panaikina? Kaip tik tai būtų nerealu ir tokia žinia mūsų tikrai nepadarytų laimingais. Skausmas, blogybės ir nesėkmės palieka įspaudus mūsų gyvenime ir tampa mūsų savasties dalimi, pirmiausia ne todėl, kad skaudėjo, o todėl, kad mums buvo reikšminga, kad palietė mūsų egzistenciją. Kokia nors tariama laimė, kuri šią mums reikšmingą mūsų dalį kėsintųsi atimti, padarytų mus svetimus patiems sau.
Tomas, norėdamas pamatyti ir paliesti Jėzaus žaizdas, nori sužinoti ar didžiojo penktadienio siaubą Velykos tiesiog ištrynė. Pagaliau, mes nežinome ar jis palietė Jėzaus žaizdas, žinome tiek, kad pamatęs Jėzų jis sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“. Prisikėlęs Jėzus neištrynė kančios, bet šis susitikimas Tomą taip paveikė, kad jis patikėjo neįtikėtina gera žinia.

Išvados peršasi dvi:
- Pirma. Tikrai gera žinia neištrina ir nepaneigia praeityje patirto skausmo ir blogio.
- Antra. Skaudi patirtis mus paveikia visam laikui, bet ji jau yra dalis praeities, prie kurios neturime vis iš naujo grįžti. Svarbu, kad neužstrigtume praeities kančių patirtyse, o kaip nors mėgintume jas ne paneigti, o paleisti.
Tomui tai pavyko.
Gyvename povelykiniu laikotarpiu, bet galime klausti, kokie praeities išgyvenimai vis iš naujo kėsinasi į mano džiaugsmą, ramybę ir laisvę?
Kokius išankstinius nusiteikimus apie žmones ir dalykus man dar reikia paleisti?

Jėzus sako „Štai aš visa darau nauja“.

______________________


2018 kovo 30 d., šv. Jonų bažnyčia

Didysis penktadienis
Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Šiandien vienas pagonis, o paskui ir pati Bažnyčia, nors ir skirtingų motyvų vedini, lyg susitarę, mus ragina daryti tą patį.
„Žiūrėk - Štai žmogus“, sako Poncijus Pilotas.
Ir aš matau žmogų subjaurotą, pažemintą, atiduotą į žmonių rankas. Matau tą, apie kurį šiandien pranašas Izaijas sako: „Jis nebuvo nei patrauklus, nei gražus: matėme mes jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas,
skausmų vyras, apsipratęs su negalia, – toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą“ (Iz 53,2-3).
„Žiūrėk - štai žmogus“, sako Poncijus Pilotas.
Ir aš matau žmogų kenčiantį, nubaustą mirtimi.
„Žiūrėk“  bet aš nenoriu! Aš nenoriu žiūrėti į kenčiantį žmogų: kur jis bebūtų ant kryžiaus, ligoninės lovoje, kare, nenoriu žiūrėti į išbadėjusį, apimtą depresijos, tuo labiau į mirštantį. Aš noriu žiūrėti į linksmus, sėkmingus, laimingus ir besišypsančius jaunus žmones – kokius rodo per televiziją.
Aš nepakeliu net minties apie mirtį.
Aš protestuoju ir nenoriu priimti, kai gydytojas sako: „Mes negalimas daugiau niekuo padėti“  Negaliu ištverti kai girdžiu, jau artėja pabaiga. Tačiau Poncijus Pilotas būtent šito reikalauja iš manęs – žiūrėti į žmogų jo gyvenimo pabaigoje.
Tik prisiversdamas pažiūriu į kryžių.
Kuris provokuoja deginantį klausimą – Kodėl?
Su juo kartu klausia daugelis: Kodėl? Kodėl būtent aš? Kodėl būtent dabar? Kodėl
mamos akivaizdoje? Kodėl Dievas leidžia mums kentėti?
Kryžius nepateikia jokio atsakymo.
Tai tik blogas sapnas, bandau save dar įtikinti.
Deja nemiegu ir nesapnuoju.
Bandau melsti stebuklo.
Bet niekas neatsitinka.
Žmogus miršta.
Stoviu šalia ir negaliu tuo patikėti.
„Žiūrėk, štai kryžius“ sako Bažnyčia. Įsižiūrėk pamažu į visą šį vargą ir nusilenk jam. Būtent tai daryti ji mane šiandien drąsina, bent jau bando.
Drąsina bent kartą pamėginti atsisakyti savęs, desperatiško gyrimosi, išdidumo, ar niekinimo, savęs įtikinėjimo, kad pats vienas turi viską įveikti.
Tai kvietimas valandėlei, per kurią galbūt pavyktų nujausti kas yra išganymas, ką reiškia leistis išganomu.
Ką reikštų pasitikėti, kad Dievas yra. Kad jis yra ten kur kenčia žmogus, kur serga, kur yra vienišas ir nusiminęs, kur be namų, išvarytas, ar jų visai neturėjęs, pagaliau kur miršta. Tai kvietimas pasitikėti, kad Dievas yra su manimi sunkiausią mano valandą.

Kodėl Pilotas sakė: „Žiūrėkite – štai žmogus“, to reikėtų paklausti jo paties. Kodėl Bažnyčia mus šiandien kviečia daryti tą patį? Ne todėl, kad kankintų ir liūdintų, (tą mes puikai sugebame ir be jos). Ji nori mus priartinti prie Jėzaus – Dievo
neatšaukiamos meilė mums.

 

_______________________

2018 kovo 18 d., šv. Jonų bažnyčia
V Gavėnios sekmadienis
Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Senoji sandora, senasis įstatymas gali mus sugėdinti, jis gali mus apriboti, jis gali mus kaltinti, tačiau ar jis pajėgus mus pakeisti? Šiandienė pranašo Jeremijo pamoka mums yra tokia, kad jis skelbia naują įstatymą kuris įrašytas mūsų širdyse. Bet kaip gali Dievo įstatymas būti įrašyta mūsų širdyse?

Naujosios sandoros ženklas yra kryžius. Gavėnios pradžioje skaitėme pranašo Joelio žodžius kuris ragino atsiversti į Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, atlaidus ir geraširdis, jautrus dėl nelaimės. Gavėnios pabaigoje mąstydami apie Kristaus kryžių turime progą dar kartą tai patirti. Ar galima sakyti, kad Naujoji sandora, tai galutinis Dievo mėginimas žmogui parodyti kaip jį myli?

Į pagalbą pasitelkiu buvusį Insbruko teologijos profesorių t. Raimund Schwager, SJ ir jo 5 veiksmų išganymo dramą. Galbūt ji gali padėti giliau suvokti Dievo meilę mums intensyviu liturginiu laiku gavėniai einant į pabaigą.

1 veiksmas. Besąlygiškos Dievo meilės apreiškimas. Laiške žydams skaitome: “Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų”. Jėzus mums apreiškia Dievo meilę, tačiau žmonės ją atmetė.
2 veiksmas. Jėzus bando žmonėms parodyti, ką jie daro, net jo mokymai apie Dievo teismą ne kas kita, kaip siekis juos susigrąžinti.
3 veiksmas. Pats Jėzus teismo pasmerkiamas ir nukankinamas. Dievas eina dar toliau, jei pamokslai buvo nepaveikūs, Jis Kristaus kryžiumi pado, kad jo meilė žmogui tikrai besąlyginė – “Jis numirė, kad mes gyventume” (plg. 1 Tes. 5).
4 Veiksmas. Nukryžiuotąjį Tėvas prikelia iš numirusių. Taip dar kartą patvirtina, kad Dievas žmogui nori gero, nesvarbu kas.
5 veiksmas. Šventoji Dvasia veda tuos, kurie išpažįsta Kristų.

Gal tai buvo sausoka teologinė teorija. Tad pamėginsiu pasakyti panašiai tą patį vieno liuteronų pastoriaus Walter Wangerin šeimos istorija.

Jis pasakoja. Mano sūnus Matas, turėjo įprotį iš bibliotekų ir knygynų vogti komiksų knygas. Nežinau kodėl jis pradėjo jas kolekcionuoti, bet dar mažiau suprantu, kodėl jis jas vogė. Juk galėjome jų nupirkti. Išmėginau įvairius būdus jį pakeisti. Pirmiausia mėginau su juo klabėti gražiuoju, atkalbinėdamas, įkalbinėdamas, gėdindamas, bet man nepavyko.

Kai pirmą kartą jis pavogė knygą iš viešos bibliotekos, pagalvojau - reikia jį sugėdinti ir jis daugiau to nedarys. Nusivedžiau jį į biblioteką, pakviečiau bibliotekininkę ir mes su Matu gražinome knygą. Net gi padrąsinau bibliotekininkę jį pabarti. Taigi atnešus knygą, kaip ir suplanuota bibliotekininkė mėgino Matą sugėdinti ir prigrasino daugiau taip nedaryti.

Kai antrą karta sužinojau, kad jis pavogė komiksų knygą, ėmiausi kitos taktikos. Tada jam priminiau septintą Dievo įsakymą. Nebuvau tikras ar jis žino ką sako septintas įsakymas, todėl garsiai ir tvirtai beveik išrėkiau jam visus dešimt Dievo įsakymų. Ir dar pamokymui, sudeginau visas jo komiksų knygas. Šioms liepsnojant dar gi pasakiau – žiūrėk, ar ši ugnis tau neprimena pragaro? Maniau, kad tokia drastiška priemonė tikrai pakeis mano vaiką ir jis daugiau niekada nevogs tų knygų.

Tačiau Matas ir trečią kartą pavogė keletą komiksų knygų – šį kartą iš parduotuvės. Man tai buvo didžiulė nesėkmė, juk aš mokau kitus žmones Dievo žodžio, o mano sūnus vagia knygas. Aš nesusilaikiau: nutraukiau Matui kelnes, pasiguldęs ant kelių delnu gal 5 - 6 kartus įplojau. O paskui išėjau į kitą kambarį ir apsiverkiau. Tada atėjo žmona apkabino mane ėmė raminti ir guosti. Po kurio laiko važiuodami automobiliu su sūnumi išsikalbėjome. Jis jau nebevogė knygų. Ir lyg tarp kitko paklausė: “O žinai tėti, kodėl aš lioviausi vogęs tas knygas?” Na tikriausia, kad tau įkrėčiau į kailį. “Visai ne” atsakė Matas: “Todėl, kad po to tu apsiverkei”. Ar ir Dievas apsiverkia dėl mūsų dėl pasaulio niekšybių ir neteisybių, žudynių, ligų..?

Artėjame prie Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės kai kryžiaus tema vis iš naujo iškils Biblijos skaitiniuose bei liturgijoje, o mes galbūt vėl klausime, kodėl kryžius. Kodėl jo reikėjo Dievui, kad mus išganytų, kodėl jo reikėjo, kad pasaulyje ir mumyse kas nors pasikeistų?

Žmonių sugalvoti įstatymai reglamentuoja mūsų viešą elgesį (konstitucijos, kelių eismo taisyklės, įvairiausi įstatymai) jų reikia, kad įstaigos veiktų ir visuomenė galėtų gyventi. Tokie įstatymai turi sankcijas... bet jie ne būtinai perkeičia mūsų vidų – mūsų dvasią.

Po Jėzaus kryžiumi, tarsi prisiglaudę prie jo krūtinės, ar apkabinę kojas, pajutę jo užuojautą mums, patyrę jo gailestingumą ir atleidimą, mes galime keistis. Todėl yra prasminga stabtelti ir įsimąstyti, įsižiūrėti, įsiklausyti į tai, ką Dievas dėl mūsų padarė ir daro. Anaiptol tai nėra kvietimas į sentimentalų pamaldumą, o kvietimas giliau suvokti kokį Dievą mums skelbė ir parodė Jėzus.

Pabaigai:
Sąžinės peržvalgos klausimas. Jis subalansuotas jėzuitams, bet gal tiks ir normaliam krikščioniui.
Ką padariau dėl Jėzaus, ką darau dėl Jėzaus ir ką dar padarysiu, tarkim iki gavėnios pabaigos?

 

________________________

2017 gruodžio 17 d., šv. Jonų bažnyčia

III Advento sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Trečiasis advento sekmadienis. Nuo seno vadinamas lotynišku šauksminku „gaudete“ – džiaukitės. Bet ar tai nėra tik dar viena, sena, mažai ką bendra su mūsų gyvenimu teturinti Bažnyčios tradicija?

Ne gi dabar imsi džiaugtis lyg pagal užsakymą, tuo labiau, kai lengvai gali rasti pakankamai priežasčių nesidžiaugti?

Bažnyčia imtųsi klouno vaidmens, jei šį advento sekmadienį jai rūpėtų tik pakelti lankytojų nuotaiką. Gera linksma nuotaika yra dovana, kurią turėtume puoselėti.

Tačiau panašu, kad čia kalbama apie kitką.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog Evangelija mums nesiūlo nieko džiugaus, o veda į dykumą pas Joną krikštytoją.

Pas atsiskyrėlį, Dievo pranašą ir dar daugiau. Jis nieko nebijo ir rėžia tiesą: neveidmainiaukite, nesidangstykite savo kilme, o duokite tikrų atsivertimo vaisių. Įspūdinga, kad nepaisant to, žmonės ėjo pas jį krikštytis ir klausė patarimo ką daryti. O Jis pasisakė prieš bet kokią korupciją: turtingesnius mokė dalintis su stokojančiais, mokesčių rinkėjams sakė būti teisingiems, nepiktnaudžiauti savo tarnybine padėtimi. Žydų kilmės kareiviams tarnavusiems okupantų romėnų armijoje taip pat sakė elgtis garbingai, kitų neskriausti, tenkintis alga.

Kažin, ką Jonas krikštytojas sakytų mums, čia susirinkusiems, mums Jonų bažnyčios bendruomenei ir kiekvienam asmeniškai, jeigu paklaustume, ką daryti? Tik ar išdrįstume jį klausti?

Dar vis neatsakytas klausimas – tai kuo gi čia džiaugtis?

Ieškodamas atsakymo, atsiverčiu 1949 m. Miunchene išleistą knygą. Tai t. jėzuito Alfredo Delpo užrašai iš Berlyno kalėjimo. Ko gero niekas nėra taip giliai aprašęs advento laiko, kaip jis. Jis patį gyvenimą suvokė kaip nuolatinį Adventą. Laukdamas mirties nuosprendžio įvykdymo nacių kalėjime, jis turi laiko rašyti tik apie esminius dalykus. Jis sako, jog tik Dieve žmogus tampa pilnutiniu žmogumi ir atranda savo galutinį tikslą. Nuostabu, kad tokioje situacijoje III advento sekmadienį jis rašo apie džiaugsmą.

Štai ištrauka:

„Kas gi yra tikrasis džiaugsmas? Filosofai sako, kad tai pasitenkinimas ir pakili nuotaika kylanti iš to, kad gali naudotis savo gėrybėmis. Galbūt tai yra vienas džiaugsmo aspektų, bet ne tikras džiaugsmas. O kaip aš galiu džiaugtis savo situacijoje? Ar man apskritai verta apie džiaugsmą galvoti, ar jis nėra vienas iš tų prabangos dalykų, kuriems karo metu nebėra vietos? Tuo labiau kalėjimo kameroje, kur gali žengti tik keletą žingsnių, esi surakintomis rankomis, o galva pilna rūpesčių ir klausimų?

Tačiau ir tokioje situacijoje širdį staiga užlieja neapsakoma gyvenimo ir laimės srovė. Netikėtai ir nežinia kodėl pradedi suvokti, kad vėl ima galioti visi Dievo pažadai...

Svarbiausia, jog suvokęs savo situacijos beviltiškumą, viską galiu patikėti Viešpačiui. Visiškai aišku, jog žmogaus džiaugsmas yra susijęs su Dievu. Kūriniai gali įvairiai pradžiugintžmogų ir suteikti progų džiaugtis, tačiau ar tai iš tikrųjų pavyksta, ar žmogus dar yra pajėgus džiaugsmui? Ir vėl tai priklauso nuo žmogaus santykio su Dievu. Be Dievo žmogus serga ir ši liga atima iš jo džiaugsmą ir gebėjimą džiaugtis. Todėl jis kol dar turi laiko ir kelia tiek daug triukšmo dėl savo džiaugsmo, o ilgainiui nepajėgia nė to.

Kaip gi žmogus turi gyventi, kad pajėgtų tikrai džiaugtis? Jis turi į savo džiaugsmą taip rimtai žiūrėti, kaip į save patį. Net ir tamsioje naktyje ir varge jis turi patikėti savo širdimi ir savo Viešpačiu, kad jis yra sukurtas džiaugsmui.“

Apaštalas Paulius šiandien sakydamas „Džiaukitės Viešpatyje“, primena pirmąją džiaugsmo sąlygą: būti arti Dievo.

Tačiau dar vis galioja klausimas: kas konkrečiai iš manęs atima džiaugsmą ir kas jį man dovanoja?

________________________ 

2017 lapkričio 26 d., šv. Jonų bažnyčia

Kristaus Karaliaus iškilmė

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Nežinau kaip jūs, bet aš kartais noriu rytdienos laikraštį gauti šiandien. Tada jo antraštės man pasakytų, kuo žmonės gyvens rytoj, žinočiau, kur šiandien investuoti laiką, jėgas, pinigus, kaip kalbėti, žinočiau, kas bus svarbu rytoj. Tokios mintys kyla baigiantis liturginiams, bažnytiniams metams, už savaitės prasidedant adventui.

Man pamąstymui į pagalbą ateina poeto ir vertėjo Antano Gailiaus išverstas posmas:

"Viskas prasideda nuo ilgesio, širdyje visuomet yra erdvės gražesniems ir didesniems dalykams..
Tai ir yra žmogaus didybė ir jo bėda: tylos, bičiulystės ir meilės ilgesys. 
O ten, kur ilgesys išsipildo, jis tik dar labiau prasiveržia. Ar ir Tavo tapimas žmogumi, Dieve, neprasidėjo tokiu žmogaus ilgesiu?
Tad leisk, kad mūsų ilgesys prasidėtų Tavęs ieškojimu, o pasibaigtų, suradus Tave."

Tai žydų poetės Nelly Sachs posmas. Būtent ilgesy ji mato žmogaus didybės ir varganumo visumą.

Šiandienos žmonės, t. y. mes, norime kuo daugiau patirti, pasiekti, turėti, o geriausia, kad viską turėtume iš karto dabar ir čia pat. Šiandienos žmogui ilgesys tapo prabangos preke artėjančiam adventui. Marketingo meistrai ir reklamų profesionalai suka galvas ieškodami, kaip užkalbinti žmogų, kaip pažadinti malonumo siekį, kad jis ką nors pirktų. Taip pat ir pamokslininkai suka galvas, kaip baigiantis liturginiams metams, o ypač prasidedant adventui žmonėse Dievo ilgėjimąsi, jei ne pažadinti, tai bent teoriškai parodyti, kad jis yra svarbus. Nors tuo pačiu jie supranta, jog dauguma žmonių bent sąmoningai negyvena ilgėjimusi Dievo.

Nelly Sachs savo eilėraštyje išdrįsta kelti tokį klausimą, kuris pranoksta klasikinį mokymą apie Dievą. Tačiau atrodo jog šis jos klausimas liturginių metų pabaigai ir artėjančiam adventui tinka geriau nei dogminiai dievoti pamokslai porinantys, kad privalome lankyti Bažnyčią ir mylėti Dievą, brukantys vadovėliškai teisingą formą, kuri niekam neužkliūva, bet ir nelabai veikia mūsų gyvenimą.

Ar ir Tavo tapimas žmogumi, Dieve, neprasidėjo žmogaus ilgesiu? Klausia poetė ir išsimoklinusiam religijos filosofui supurto galvą. Teologijos vadovėliai juk sako, kad Dievas tobulas, jis turi viską, todėl jam nei žmonės, nei pasaulis nebūtini. Jis tobulas, patenkintas savimi ir nekintamas. Tačiau ar toks Dievas nebūtų apatiškas, o jo ryšys su pasauliu ir mumis reglamentuotas tik teise. Jis lyg teisingas tarnautojas, neturintis jokio asmeninio, tuo labiau emocinio ryšio su klientu. Tokio Dievo galėtum tik bijoti.

Čia man prisiminė pasakojimas apie Prūsijos imperatorių Vilhelmą II-ąjį, garsėjusį piktumu. Žmonės tiesiog vengė pasipainioti jam po kojomis, kad negautų lazda. Taip vieną popietę imperatorius vaikštinėjo tuščiomis, tikriausia, Potsdamo gatvėmis. Bet vienas žmogus ėjęs siaura gatve pamatė ateinantį imperatorių, kai jau buvo per vėlu apsisukus bėgti, kad nepagalvotų, jog jis nusikaltėlis, bet imperatorių sutikti jis bijojo. Tad apsimetė, kad nori įeiti pro duris į pirmą pasitaikiusį namą. Durų niekas neatidarė ir imperatorius priėjęs paklausė:
- Ar šis gražus namas tavo?
- Ne, - atsakė išsigandęs žmogus.
- Tai kodėl tu mėgini į jį įeiti?
Žmogus dar labiau išsigandęs sako:
- Aš bijojau jums pasipainioti ant kelio, todėl ir mėginau įeiti į namą. Aš jūsų bijau." Tada imperatorius labai supykęs užriko.
- Tu menkas žmogau, kaip tu drįsti manęs, savo valdovo, bijoti! Tu turi mane mylėti! - ir žmogų primušė.

Man kartais atrodo, jog kai kurių katalikų galvose būtent toks Dievo supratimas. Bet ne tokį Dievą norėjo parodyti Jėzus, ne tokį skelbia evangelija ir mūsų krikščioniškas tikėjimas. Nelly Sachs nuojauta sako, kad jis ilgisi žmogaus kiekvieno ir konkrečiai manęs. Ar ir Tavo tapimas žmogumi, Dieve, neprasidėjo žmogaus ilgesiu? Klausia poetė ir priartėdama prie pačios krikščionybės šerdies parodo ateinančio advento prasmę. Kiekvienas esame kviečiami pajusti, suvokti, atsiverti, kad pradėtum nujausti, jog yra tas, kuris manęs ilgisi. Jis ilgisi manęs, visiškai konkretaus žmogaus su vardu, pavarde ir istorija, kampuota praeitimi, vartotojiškais įpročiais, priklausomybėmis ir silpnybėmis ir dar galas žino kuo.

Mums nelengva susigyventi su mintimi, kad yra tas, kuris ilgisi manęs, žmogaus, kuris pats savęs dažnai nemėgsta, kartais net nekenčia, nes nepadarė to, ką privalėjo. Šitaip vėl patenku į griežto teisnio mąstymo spąstus, kurie rodo jog nebuvau sau ištikimas, buvau per silpnas, neturėjau valios ir neišpildžiau dar šimto reikalavimų. O jis ilgisi manęs net ir tokio? Iš tikrųjų lengva patikėti ir priimti, kad yra tas, kuris manęs ilgisi.

Dar daugiau, šis manęs besiilgintis yra Dievas, kuris savo širdyje suteikia erdvės didesniems, svarbesniems dalykams nei tik teisė ir tvarka, nei tik politinis korektiškumas, kad neva ko nors neįžeistų, daugiau nei tik visiems priimtina etika.

Nelengva mums gyventi krikščioniška mintimi, jog Dievo širdyje yra erdvės ir man.

Šiandien, kai dienos dar trumpėja ir tamsėja, esame kviečiami iš naujo atrasti šviesų Dievo ilgesį, kuriuo jis ieško manęs, nes jam malonu į mane žiūrėti. Jau vien jo žvilgsnis neša žmogui palaimą. Ji rodo, kad Dievo ilgesys mūsų gyvenime pildosi ir tai yra mūsų didybė. Nelly Sach užbaigia eilutes: Tad leisk, kad mūsų ilgesys prasidėtų Tavęs ieškojimu, o pasibaigtų, suradus Tave.

Tolesniam pamąstymui mintis iš jos posmo:

"Viskas prasideda nuo ilgesio,
Dieve, tu ilgiesi manęs.
O ko ilgiuosi aš?"

_________________________

 

2017 lapkričio 2 d., šv. Jonų bažnyčia

Vėlinės

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien peržiūrėjau nemažai pamokslų pasiūlymų ir buvo kilusi pagunda paskaityti trumpą paskaitą apie eschatologinę globalizaciją. Paskui apie krikščioniškas vertybes. Tada apie Holivudo filmą „Legionas“, kur žmogus angelui sako: „Aš netikiu į Dievą“, o angelas atsako: „Nieko tokio, ir Dievas tavimi netiki“. Tačiau pasirinkau bendrabrolio jėzuito iš Pietų Tirolio pasakojimą apie savo seserį.

Pasakojimas liūdnas, bet kartu ir šviesus.

Įprasta tradicinių katalikų šeima Pietų Tirolyje. (Beje, tai kraštas, kurio katalikiškos tradicijos giminingos ir mūsų Lietuvai.)
Sutuoktiniai gražiai sugyveno, augino du vaikus. Šeimos verslas buvo miestelio parduotuvė, kurią tvarkė moteris. Taip atsitiko, kad po eilinio gydytojo patikrinimo paaiškėjo, jog ji serga vėžio liga. Turėjo gulėti ligoninėje, o brolis kunigas ją lankė iš kitos šalies gal 3 kartus.

Pirmą kartą aplankius sesuo jautėsi pakankamai gerai ir visą laiką prakalbėjo apie parduotuvę, verslą. Tikėjosi greitai grįžti ir viskas bus kaip buvę. Tačiau liga stiprėjo ir ji ligoninėje užtruko. Antro aplankymo metu sesuo apie parduotuvę pasakė tiek, kad vyras susitvarkys. Gaila vaikų, rūpi, kaip jie, ar pavalgo pusryčius prieš išeidami į mokyklą, ir šiaip vaikams reikia mamos. Atėjo ir mintis, o gal nepasveiksiu. Nors buvo tradiciniai tikinti, apie Dievą nekalbėjo.

Trečią kartą aplankius broliui ji jautėsi silpnai. Nieko neužsiminė apie parduotuvę. Apie vaikus pasakė tiek – gaila palikti vaikus, bet žinau, jie susitvarkys, juk ir aš po karo jauna išėjau iš tėvų namų. Visas pokalbis buvo apie Dievą. Kaip ten anapus, ar Dievas priims, kaip ten su kuo susitiks....

Galime pastebėti, kaip keičiantis situacijai keičiasi ir žmogaus mintys, kalbos temos, dalykų svarba.

Šiandien su meile, dėkingumu ir pagarba prisimename anapilin iškeliavusius mylimus šeimos narius, draugus, kaimynus, bendradarbius. Bažnyčios maldos už mirusius į visus juos kreipiasi, kaip į tikėjimo brolius ir seseris. Ypatingai prisimename VU bendruomenės mirusius ir mokslui paaukojusius savo kūną žmones. Jie gyvi mūsų širdyse, meldžiamės už juos ir su jais. Taigi ribos tarp šiapus ir anapus lyg ir išsitrina. Tai pagal krikščionių tikėjimą ir yra – šventųjų bendravimas (arba įmantriau pasakius – eschatologinė globalizacija). Šioje šventėje lyg persipina laiko juostos, praeities, dabarties ir ateities, ir visos kartu įsilieja į Dievo laiką, o su jomis kartu įsiliejame ir mes, ir mūsų mirusieji, ir būsimos kartos.

Šiandien su meile, dėkingumu ir pagarba prisimename tuos, su kuriais mus siejo krikščioniškos vertybės. Tai ir meilė artimui, ir sąžiningumas, ir gerumas, ir dar trys esminiai dalykai: Jėzus Kristus, tikėjimas į jį ir tas pats krikštas; gyvenimas, kaip jis mokė; ir krikščionių bendruomenė ir bendrystė. Pastaroji šiandien ypač ryški.

Šiandien su meile, dėkingumu Dievui pavedame savo artimus ir nepažįstamus mirusius. Tuos, kurių gerumą patyrėme, tuos, iš kurių ir su kuriais mokėmės, daug kuo dalinomės ir tuos, kurių nepažinojome, tačiau, dėka jų, mūsų pasaulis tapo geresnis. Pavedame tam Dievui, kuris tikėjo ir tiki mumis ir kiekvienu žmogumi, net ir tada, kai jam nesimeldžiame, kai apie jį net pagalvoti pamirštame, kai kiekvienam svarbiau savo parduotuvė. Pavedame tam, nuo kurio meilės mūsų niekas nei šiapus, nei anapus neatskirs. Tam, kuris moko puoselėti pagarbius pasitikėjimo ir meilės ryšius. Jie nenutrūks, tik bus perkeisti.

Kartais sekmadienio homiliją baigiu klausimu, namų darbu. Taip ir šiandien namų darbui pamąstymas: kas man svarbiausia, brangiausia, kas gražiausia iškyla prisiminus kurį nors iš savo brangių mirusių žmonių?

_________________________

 

2017 spalio 22 d., šv. Jonų bažnyčia

Mt 22,15-21

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien įdomi sąsaja tarp pirmo skaitinio ir evangelijos. Pirmiausia girdime apie Kirą. Jis 6a. pr. Kr. savo valdžią išplėtė Artimuose Rytuose. Turėdamas galią, vis tik gerbė valdomų kraštų religijų tradicijas. Nukariavęs Babiloniją jis leido žydams iš tremties sugrįžti į savo kraštą. Nors pats niekada netapo judėjų tikėjimo, bet labai padėjo, kad žydų tikėjimas ir kultūra išliktų. Todėl Izaijas jį ir vadina Dievo pateptuoju, taigi mesiju. Ir čia slypi jungtis su evangelija. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad evangelijos pagrindinė mintis sukasi apie mokesčius. Tačiau galime mėginti žvelgti ir šiek tiek iš kitos perspektyvos.

Mokesčių tema gali padėti.

Įdomu, kad šiandien skaitome apie mokesčius evangelijoje, kurią užrašė pats mokesčių rinkėjas Matas. Prieš tampant Jėzaus mokiniu jo vardas buvo Levis, jis buvo net gi mokesčių rinkėjų viršininkas.

Girdėjome vieną iš trijų pasakojimų, kur Matas aprašo kokie priešiški Jėzui buvo jo visuomenės lyderiai. Jie dar kels daugiau klausimų apie prisikėlimą ir apie didįjį įsakymą. O šiandien jie siunčia delegaciją pas Jėzų.

Lyg įvadui pasakę, kad Jėzus tesisus žmogus, fariziejų mokiniai užduoda suktą klausimą. Mokėti mokesčius Ciesoriui, ar ne? Kalba ėjo apie pagalvės mokestį Romai, kurį turėjo mokėti visos moterys nuo 12 metų, vyrai nuo 14. Bet kuris atsakymas Jėzui būtų pražūtingas. Jei pasakytų, kad nereikia mokėti okupantams mokesčio, fariziejai jį apskųstų romėnams kaip maištininką. Jei sakytų, kad reikia mokėti, tada būtų sukompromituotas prieš savo tautiečius, ypač zelotus – sukilėlius.

Fariziejai nori sugauti Jėzų kalboje ir atrodo sugalvojo tokį klausimą, taip užspendė Jėzų į kampą, kad jis nebeturi išeities. Ir vien žmogiška logika remiantis jos iš tikrųjų nėra. Tačiau Jėzus peržengia šią žmogišką išmintį ir atsako savo būdu, taip jog klausėjai lieka suglumę ir atsitraukia. Šitaip jis parodo, jog Mesijas neturi tilpti į jų nustatytus rėmus ir patenkinti visus lūkesčius. Jis parodo, kad būtent Dievas vadovauja tautai. Ir mes ne kartą mąstome, kaip tie fariziejai, t. y. galvojame, kad Mesijas ar Dievas turi būti toks, kokį įsivaizduojame. Jėzus, kaip mesijas niekaip netilpo į fariziejų rėmus ar įsivaizdavimą. Jie užmiršta pranašą Izaiją, kad Dievas mesiju išrinktajai tautai pašaukė visai ne judėjų tikėjimo žmogų Kirą ir per jį išvadavo tautą. Šiandien misijų sekmadienis, malda ir auka paremsime misionierius įvairiuose pasaulio kraštuose. Visus tuos krikščionis vyrus ir moteris palikusius savo kultūrą, artimus žmones ir išvykusius nešti gerąją Naujieną. Kai pagalvoju apie misionierius, pirmiausia ateina mintis, jog tai drąsūs ir veržlūs žmonės, degantys Dievo ir žmonių meile. Juk jokio kito motyvo pavojingoms misijoms neužtektų.

Vienas iš misijų sunkumų buvo, o gal ir yra tas, kad misionieriui pirmiausia reikia pažinti vietinius žmones, jų kalbą, papročius religiją, kultūrą ir kartu su evangelija nemėginti primesti savo vakarietiško krikščionybės modelio. Ne kartą Bažnyčios istorijoje buvo padaryta tokių klaidų ir sukliudyta skleistis evangelijai. Šia prasme ir mes esame kviečiami giliau pažinti Jėzų, jo Evangeliją, atviriau, plačiau ir pagarbiai žvelgti į kitų tradicijų bei kultūrų žmones. Nes kaip šios dienos Biblijos skaitiniai moko, mesijas, Dievas nesileidžia įspaudžiamas nei į fariziejų nei į mūsų įsivaizdavimo rėmus.

Mums visiems linkiu drąsos ir atvirumo atpažinti Dievą ir jo veikimą ten kur iš anksto nesitikime, o padėti jį atpažinti ir kitiems. Nes krikštu kiekvienas dalyvaujame Jėzaus misijoje. 

____________________


2017 rugsėjo 24 d., šv. Jonų bažnyčia

Mt 20,1-16a

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Vien tik Dievas mato pilną vaizdą. Atrodo, jog šiandien girdėtos tik Mato evangelijoje randamos parabolės įžanga jau pasakyta Izaijo – „Mano mintys nėra jūsų mintys“.

Jėzus buvo puikus psichologas, nors ir nebaigęs psichologijos studijų. Jis žinojo, kaip patraukti žmonių dėmesį. Jis pasakojo istorijas, tikras ir sugalvotas, kad kaip nors pasiektų žmonių protą ir širdį. Vieną tokių intriguojančių istorijų tik ką girdėjome.

Kiekvienas mūsų mėginimas pateisinti tokį darbo vynuogyne apmokėjimą žiūrint vien darbo ir atlygio logikos būtų beviltiškas. Matome, jog vynuogyno savininkas dosnus vėlai pasamdytiems, bet kodėl jis nėra taip pat dosnus ir visą dieną vargusiems? Svarbu pastebėti, kad vynuogyno šeimininkas, kuris simboliškai reiškia patį Dievą, pastebi žmones, kurie buvo palikti, kurių niekas nepasamdė. Taigi šeimininkas juos pastebi ir suteikia galimybę užsidirbti. 

Jėzaus laikais judaizmas tapo perdėm legalistinis, įsigalėjo mintis, kad išganymas gali ir turi būti užsitarnautas. Lyg ir pamišta, jog jis pirmiausia yra dovana. Buvo prigalvota daugybė religinių įstatymų, visuomenė sudalinta į teisius ir neteisius... Jėzus gi parodo, kad visa ši žmonių sugalvota sistema yra klaidinga. Nes meilė neskaičiuoja, ji ištiesia rankas ir duoda kiek reikia, ji ištiesia rankas ir apkabina tiek kartų, kiek riekia – tą patį reiškia ir ištiestos Jėzaus rankos ant kryžiaus.

Vėliausiai pasamdyti žmonės neužsidirbo tokio atlygio, kokį jiems sumokėjo vynuogyno šeimininkas. Paprastai, 1 denaras buvo laikomas teisingu dienos atlygiu už nekvalifikuotą darbą. Visą dieną dirbusiųjų klaida yra pavydas ir manymas, kad jie nusipelnė daugiau.

Maldingam katalikui kartais gali būti nelengva priimti, jog tik gyvenimo pabaigoje atsivertęs nusidėjėlis bus priimtas į tą pačią dangaus karalystę, kaip ir jis. Toks galvojimas būtų lyg komercinis sandoris, bet, ačiū Dievui, kad jo mintys – ne mūsų mintys.

Šituo visai nesumenkinamas ištikimas krikščioniškas gyvenimas ir glaudus santykis su Dievu brangintas ir puoselėtas metų metais, bet jis grįstas ne sąskaitomis, o meile ir tarpusavio pasitikėjimu.

Šiandienos evangelinis pasakojimas nėra darbo kodekso straipsnis. Tai mokymas apie malonę ir pasigailėjimą.

Evangelijos pasakojimai tam, kad turėtų konkretų poveikį mūsų gyvenimui. Man atrodė, jog pabaigai tinka popiežiaus Pranciškaus mintis iš enciklikos Evangelijos džiaugsmas, kurioje jis sako, jog Bažnyčia turi būti laisvai dovanojamo gailestingumo vieta, kur kiekvienas jaustųsi priimtas, mylimas, jaustų, jog jam atleista, jaustųsi padrąsintas gyventi. Kur bebūsime šią savaitę, esame pašaukti dovanoti gailestingumą, kitą priimti ir drąsinti gyventi.

 ____________________

2017 rugpjūčio 13 d., šv. Jonų bažnyčia

Mt 14,22-33

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

  

Evengelistas Matas šiandien mums pateikia gražų pasakojimą. Sakoma, jog pasakojimas yra tokia komunikavimo jėga, kuri nusileidžia tik maldai.  Pasakojimas taip pat yra ir galinga tikėjimo perteikimo priemonė.

Po duonos padauginimo Jėzus išsiunčia mokinius plaukti per ežerą, o pats išeina į kalnus melstis. Galilėjos ežeras yra apie 20 km ilgio, 13 km pločio, jo gylis – 40 m. Ir štai, po trečios valandos, kai vyrauja tamsa, ežere kyla audra. Dvasinis rašytojas Scottas Fitgeraldas sako, jog trečia valanda nakties yra giliausio nusiminimo ir melancholijos laikas. Ir štai tokiu laiku Jėzus ateina pas mokinius, besigrumiančius su audra. Jie, nepažinę Jėzaus, nusigando. Ir šį kartą pirmas pasižymi karštakošis Petras. Jis ne tik iššoka iš valties, bet netgi eina vandens paviršiumi. Tiesa, neilgai. Pamatęs bangas išsigąsta ir pradeda skęsti. Gali būti, kad tik tada iš tikrųjų atsibunda ir ima šaukti „Viešpatie, gelbėk mane!“

Evangelistui Matui šioje istorijoje svarbus Petras. Įdomu palyginti, kur akcentus sudėjo kiti du evangelistai. Morkaus pasakojime Jėzus eina vandens paviršiumi ir tai parodo, jog mokiniai nieko nesupranta. Skaitome: „Jie visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo ir jų širdis tebebuvo nenuovoki (užkietėjusi)“. Evangelistas Jonas rašo, kad mokiniai mielai priėmė Jėzų į valtį, vėjas nurimo ir jie laimingai pasiekė krantą.

Šiandien mes mėginame bent truputį suprasti evangelistą Matą.

Ko gi jis mus moko? Iš esmės to, jog tikėjime pirmiausia ir svarbiausia yra mūsų dėmesys, mūsų žvilgsnis ir sielos troškimas, nukreiptas į patį Jėzų. Ne į save, savo gebėjimus, nuopelnus, išteklius ar ambicijas, tuo labiau ne į vėją ar ežero bangas (kurie gali būti išorinių blaškymų ir grėsmių simboliai).

Ši istorija patraukli ir tuo, kad kuo daugiau ją skaitai, tuo įdomesnė darosi. Jėzus ateina pas mokinius vandens paviršiumi. Šie išsigąsta ir jo nepažįsta. Jie mano, jog tai dvasia, vaiduoklis. Jie mano, kad vaiduoklį jie sugeba atpažinti, lyg žinotų kaip jis atrodo ir kaip elgtis jį pamačius. Jų reakcija yra baimė. Laimei, paaiškėja, kad tai jų mokytojas Jėzus.

Mes, protingi žmonės, taip, kaip tie mokiniai valtyje, šį pasakojimą norėtume laikyti mitu, kad tik nereikėtų priimti, jog Jėzus ateina pas mokinius vandens paviršiumi. Tačiau evangelija sako, kad tai ne vaiduoklis, ne mitinė figūra, o Jėzus, kuris į minėtas kategorijas netelpa.

Galbūt Petras nori patikrinti, ar ir jis gali eiti vandeniu, o gal jis nori būti arčiau Jėzaus, bet išsigąsta bangų. Ar ši istorija sako, kad Jėzus suteikia stebuklingų galių tiems, kurie jį myli? Ko gero, ne. Bet jei pasitiki Jėzumi ir jį laikai dėmesio centre, nesi vienas net ir trečią valandą nakties, net ir tada, kai ištinka melancholija ar apima kitokia tamsa. Mato evangelija moko tikėjimo tiesos. Šis tikėjimas nepanaikina kančios ar tamsos, skausmo bangų, bet gali padėti tikrai melstis, tiesiog išrėkti kaip Petras: „Viešpatie, gebėk mane!”

Ir paskutinė mintis. Ši evangelijos istorija apie plaukimą tamsoje audringu ežeru. Man, kaip ir Scottui Fitgeraldui, ji siejasi su žmogaus sielos naktimi, su vienatve, depresija ir visokia tamsa, o ši – su sekmadienių tikėjimo išpažinimu. Man vis atrodo, kad mes per lengvai ir dažnai nesusimąstę, tik prabėgomis ištariame, kad Jėzus nukankintas ir palaidotas nužengė į pragarus. Nesusimąstom, jog tik po to kėlėsi ir įžengė į dangų. Ką reiškia, kad Jėzus nužengė į pragarus? Jėzus iš tikrųjų nužengė ir į mano tamsybes, į mano trečią valandą nakties, į juodžiausią vienatvę, depresiją, priklausomybę ar kas bebūtų, todėl ir ten man dar lieka Petro malda: „Viešpatie, gelbėk mane“. Ir ten Jėzus tiesia man ranką. Evangelistas Matas šiandien sako: prisimink šitai ir mokėk tai jautriai pasakyti kitam. Todėl mums reikia gerų draugų, reikia tikėjimo bendruomenės.

 ______________________________

 

2017 liepos 9 d., šv. Jonų bažnyčia

XIV sekmadienis Mt 11,25-30

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Pradžiai mintį pasiūlė reklamos. Jos siekia, kad žmogus pirktų vis naują reklamuojamos firmos produktą, imtų reklamuojamo banko paskolą... Vizuali ar garsinė reklama sukonstruojama taip, kad žmogui ji sukeltų stygiaus ar nepakankamumo jausmą, o tada pasiūlomas išsigelbėjimas – prekė, kuri viską išsprendžia. Tu neužtikrintai jautiesi, nes tavo kosmetika ar dantų pasta nepakankamai gera, drabužiai nepakankamai gerai išskalbti, tau nesmagu tarp draugų, jei tavo telefonas ne paties naujausio modelio... Mes žinome, ko tau reikia, kad būtum laimingas. Mes „kompetentingai“ patariame – pirk mūsų prekę ir viskas išsispręs.

Pamokslautojams taip pat kyla pagunda evangeliją supaprastinti iki patarimų lygio. Bet evangelija nėra patarimų rinkinys. Tai – Geroji naujiena. Prie šios temos, tikiuosi, dar sugrįšiu kurį sekmadienį.

Matas šiandien išvardina 3 Jėzaus kvietimus. Mes, krikščionys, jo sekėjai, turėtume juos išgirsti. Jėzaus žodžiai gali padėti įveikti baimes ir nerimus, kurie vienaip ar kitaip mus paliečia. Jie gali įkvėpti drąsos būti savimi ir artintis prie Jėzaus tokie, kokie esame.

Pirmas kvietimas – „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti naštų...“ Mes nevargstame taip, kaip vargsta daugybė žmonių pasaulyje, kaip 60 milijonų pabėgėlių, kaip 150 milijonų vaikų, dirbančių kasyklose ir kituose sunkiuose darbuose, kaip šeimos, gyvenančios karo zonose. Tačiau vienaip ar kitaip patiriame ir sunkių dalykų. Išorinių ar vidinių. Kai kurios naštos susijusios ir su mūsų religija. Ne vienas krikščionis, pamąstęs apie tikėjimą, pirmiausia galvoja apie savo praeities nuodėmes. Ne vienas buvo mokytas, kad prieš akis vis turėtų savo nuodėmes, o ne nuolatinį Dievo atleidimą ir priėmimą. Jėzus kviečia susitikti ir kartu mokytis, ką reiškia Dievo meilė, atleidimas, dovanojama laisvė ir džiaugsmas. Be tokios patirties nebūsi Jėzaus sekėjas. Būsi tik religinių taisyklių įkaitas.

Antras kvietimas: „Imkite mano jungą, nes jis lengvas ir našta lengva“. Kad ir lengvas, bet vis vien jungas. Beje, graikiškas žodis lengvas gali reikšti ir gerai tinkantis. Taigi, Jėzaus siūlomas jungas mums individualiai geriausiai pritaikytas. Bet kas yra jungas? Tai toks įtaisas, kurį uždeda darbiniam gyvuliui ant kaklo, kad jis trauktų, pvz., vežimą ar plūgą... O kas galėtų būti Dievo jungas? Šeimų stovykloje vienas vaikas tai įvardino taip: šitas jungas yra, kai Dievas švelniai apkabina mūsų pečius.

Jeigu įprastai jungas įkinko, prispaudžia, išnaudoja, tai Jėzaus jungas, pats Jėzus, daro žmogaus gyvenimą žmoniškesnį. Ne tik jo paties, bet per jį ir aplinkinių.

Trečiasis kvietimas: „Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies ir rasite savo sielai atgaivą“. Mes turime mokytis iš Jėzaus žmoniškai gyventi. Norint geriau pažinti Jėzų, prasminga skaityti Bibliją, įsigilinti, įsimąstyti, kaip jis meldėsi Tėvui, ką jam reiškė jo valia, kaip suprato savo misiją, kaip elgėsi su įvairiais žmonėmis, pagaliau, kaip jis jautėsi... Jis kviečia sekti juo, nesiūlo lengvų išeičių, tik savo draugystę.

Gal tai ir galėtų būti svarbiausioji žinia? Man ją dar paryškina kita Jėzaus istorija, nutikusi Kafarnaume. Kai jis kalbėjo apie savo kūno ir kraujo sakramentą – Eucharistiją – daugelis klausytojų pasitraukė. Jiems atrodė neįtikėtina ar tiesiog per daug sunku patikėti tuo, ką Jėzus sako. Tada Jėzus kreipėsi į 12 apaštalų. Įsivaizduoju, kaip jis labai susijaudinęs paklausė: gal ir jūs norite mane palikti? Tada Petras spontaniškai, bet, man atrodo, labai giliai egzistenciškai pasakė: „O pas ką mes eisime? Tu turi amžino gyvenimo žodžius“. Galiausiai, ir mes be Jėzaus nelabai turime pas ką eiti. Gal turime šeimą, artimus žmones, bendruomenes... Bet vis tiek šis klausimas išlieka. Todėl, kas benutiktų, kaip gyvenimas besusipainiotų, kaip dvasiškai ar fiziškai blogai besijaustume, tegul niekas mūsų nesulaikys nuo ryžto ateiti pas Jėzų. Pas ką daugiau eisime? Jėzus arba tik patarimai.

  _____________________________

 

2017 birželio 11 d., šv. Jonų bažnyčia

Švč. Trejybė

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 Moderniam žmogui, pasirodo angelas ir Dievo vardu paskelbia pasaulio pabaigą. Žmogus sako: „Aš netikiu į Dievą“. „Nieko tokio, ir Dievas tavimi netiki“ atsako angelas. Tai trumpas dialogas iš amerikiečių katastrofų filmo „Legionas“, atrodo, jis atspindi nūdienę prasmės ir pasitikėjimo krizę.

Man regis, nemaža dalis žmonių religijai abejingi, kita dalis gal klausia, kaip mums tikėti į Dievą, kai jo Bažnyčia mumis netiki ir nei mūsų padėties, nei mūsų pačių nesupranta. Pvz., kaip ji elgiasi su antrą kartą susituokusiais katalikais. Kalba dalykus tolimus nuo gyvenimo ir ne retu atveju atsuka nugarą. Drąsesni bažnyčios hierarchai išdrįsta pasakyti, kad ji nuo mūsų dienų atsilikusi maždaug 200 metų.

Kaip man tikėti Dievu, kai jo Bažnyčioje tiek netvarkos, net gi korupcijos... O kur dar veidmainiai, apsimetėliai šventeivos. Ką daugiau tokiam Dievo neigėjui gali pasakyti bažnytininkas profesionalas kaip tik tai, kad ir Dievas tavimi daugiau nebetiki, jis atitrauks nuo tavęs savo palaimą ir tada tikrai būsi pasmerktas, prakeiktas, sutriuškintas... Stiprūs žodžiai, bet jie ST Pakartoto įstatymo knygos 30 skyriaus.

Neskubėk, neskubėk, pasakytų mano teologijos profesorius, - šitose mintyse kažkur yra kirminas.

Jei tu ir sakytum – netikiu į Dievą, bet Dievas tiki tavimi, net ir tada, o galbūt dar labiau tada, kai tavo tikėjimas ima svyruoti. Jis nepalieka tavęs, net ir tada kai nesimeldi, kai apie jį net negalvoji.

Šiandien Švč. Trejybės šventė. Gali susidaryti įspūdis, kad ji mūsų tikėjimą padaro dar painesnį. Ji kalba apie tokį Dievo slėpinį, kurio protu nei aiškiai įžvelgti nei pilnai suvokti neįstengiame. Ar nepakaktų tikėti Dievu, dievybe, kosmine galia, likimu ar šiaip kuo nors didesniu už mus. Kam dar ta Dievo Trejybėje tikėjimo dogma ir ši šventė?

IV amžiuje Bažnyčioje iškilo konfliktas su Arijumi ir kitais teologais, kurie mokė, kad Jėzus Kristus nėra Dievas, o tik ypatingas žmogus. Bažnyčia turėjo atsakyti į jo mestą iššūkį ir mokė, kad mes tikime trejybėje vieną Dievą Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią. Bažnyčios istorijoje galime atrasti laikotarpių, kai Švč. Trejybės klausimas kėlė nesutarimų. Ir mūsų laikais dėl to esama skirtingų nuomonių. Man kelia įtarimą ypač tos, kurios į sudėtingus klausimus siūlo labai paprastus atsakymus.

Trejybe mes išpažįstame, kad Dievas nėra vienišas, kad jis yra asmuo ir kad Dievo klausimas galiausiai yra santykio klausimas. Ir aš esu asmuo ir man santykių klausimas yra esminis. Štai ir turime sąlyčio tašką.

Ši šventė klausia ir kviečia pamąstyti koks yra mano Dievas.

Ar jis tikrai yra toks, kokį skelbė Jėzus Kristus, kokį išpažįsta krikščionių tikėjimas, o gal aš tikiu, arba netikiu į piktą, mano nuodėmes skaičiuojantį, už gera atlyginantį, bet dar mieliau už bloga baudžiantį Dievą. Ar aš tikiu tą Dievą, kuris iš meilės sukūrė pasaulį, kuris norėjo ir nori, kad visi žmonės, ir aš konkrečiai būčiau laimingas? Ar aš tikiu, ar noriu tikėti tą Dievą, kuris eina ieškoti nuklydusios avelės, laukia sugrįžtančio vaiko ir nieko nepriekaištavęs jį apkabina, ar tikiu tą, kuris moko atleisti ir mylėti net priešus ir pats kryžiuojamas užtaria juos, ar aš tikiu tą Dievą, kuris išlieja savo Dvasią ant viso pasaulio žmonių, skirtingų tautų ir religijų, nes jam brangus kiekvienas žmogus. Ar aš tikiu tą Dievą, kuriam skauda dėl neteisybės, kuris visada skriaudžiamųjų pusėje, nesvarbu kas skriaustų, valstybė, mafija, kaimynas ar Bažnyčios institucija. Ar tikiu į Dievą, kuris yra nepaperkamas, pasiruošęs viską dovanoti ir atleisti?

Baigti turėčiau kukliai, kad Švč. Trejybė, Vienas Dievas yra didžioji paslaptis, o mūsų tikėjimas moko, jog tai nėra anoniminė, beasmenė dievybė ar galybė – tai mus sukūręs, nuolat palaikantis ir konkrečiai mane, tave ir kiekvieną mylintis Dievas. Ir dar, nėra taip, kad aš iš pradžių esu, o paskui jis mane pamilo, jis mane myli, todėl aš ir esu. Į jį galiu kreiptis kaip į kitą, Tu. Jis mane šaukia į amžiną draugystę, Juo galiu pasitikėti, nes jis niekados nenustoja tikėjęs manimi. Truputį sudėtingiau su Bažnyčia, nes ji iš žmonių, tokių kaip aš. Todėl klausdamas apie tikėjimą ja turiu klausti ir apie mano paties patikimumą.

 __________________________________

 

2017 birželio 4 d., šv. Jonų bažnyčia

Sekminės

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 Sekminės – Pentekost – krikščionims reiškia penkiasdešimtą dieną po Velykų. Tai Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė ir Bažnyčios gimtadienis. Skaitiniai mini kaip 3000 žydų įtikėjo Jėzų. Vienas katalikiškas žurnalas prieš kelerius metus minėjo, jog šiuo metu yra apie 34 000 protestantiškų denominacijų, maždaug 69 naujos iškilo kasmet nuo Reformacijos pradžios 1517 m. Tai kieno gi gimtadienį švenčiame? Galima sakyti, jog Sekminės yra gimtadienis tos Bažnyčios kurią Jėzus įkūrė prieš 2000 metų. Tačiau šios dienos skaitiniai primena, jog Sekminės yra tiek praeities, tiek ir dabarties įvykis. Šitaip norima pasakyti, jog Šventosios Dvasios dovana yra tai, kuo reikia dalintis ir šiandien.

Šiandien Mišiose gieda akademiškas jaunimo choras Exaudi iš Kauno jėzuitų šv. Ksavero bažnyčios. Gal nebus visai pro šalį jei į pamokslą įtrauksiu ir muzikinę istoriją.

Daugeliui žinomas didis kompozitorius Giacomo Pucini. Tikriausia daugeliui girdėtas jo vardas ir muzika, tokie kūriniai kaip Madame Butterfly; La Bohema; Tosca. O 1922 metais Pucini pradėjo savo galbūt geriausią kūrinį Turandot. Berašant šią operą jis susirgo vėžio liga. Žinodamas, kad neilgai beliko gyventi, jis keik įstengdamas skubėjo rašyti šią operą, bet liga buvo greitesnė. Prieš mirdamas Pucini pasakė savo mokiniams, kad jis neįstengs baigti operos ir kad jie užbaigtų jo darbą. Taip 1924 metais jis mirė nebaigęs operos.

Po dviejų metų Turandot premjera vyko garsioje Milano koncertų salėje La Scala. Vienas geriausių Pucini mokinių Arturo Toscanini stojo prie dirigento pulto. Opera prasidėjo, muzika skambėjo nuostabiai iki to momento kur baigė rašyti Pucini. Tada dirigentas sustabdė orkestrą, padėjo lazdelę ir pasakė: „Mokytojas prieš mirdamas parašė iki čia.“ Ir  stojo mirtina tyla. Paskui Toscanini susijaudinęs pasakė: „Bet jo mokiniai užbaigė darbą“, ir paėmęs dirigento lazdelę tęsė kūrinį iki pabaigos iki griausmingų plojimų ir audringų ovacijų. 

Pucini mokiniai buvo persmelkti mokytojo dvasios. Užbaigdami jo kūrinį jie apmąstė kiekvieną natą, kiekvieną pasažą, kiekvieną balsą būtent savo mokytojo dvasioje panaudodami įgimtą charizmą ir talentą, kurį jis ugdė.

Panašiai nutiko ir per Sekmines. Jėzus įgalino mokinius tęsti jo pradėtą išganymo darbą. Jo mokiniai tapo apaštalais.

Jeigu mūsų krikštas gali būti laikomas asmeninėmis Velykomis, tai sutvirtinimo sakramentas Sekminėmis. Todėl ir mes kiekvienas asmeniškai esame pašaukti tęsti Jėzaus išganymo darbą.  

Ar kartais nepagalvojame, kaip gi atsitiko, kodėl mes visi šiandien esame čia ir švenčiame Sekminių Eucharistiją? Mes esame čia todėl, kad šventoji Dvasia veikė per kitus žmones, per mūsų tėvus, senelius, gal mokytojus, gal gerų knygų rašytojus ir galiausiai kažkokiu būdu palietė mus pačius. Dievas dovanoja savo Dvasią ir įtraukia žmones, kad jie skelbtų ir gyventų Gerąja naujiena.

Sekminės mus visus kviečia turėti drąsos tęsti Jėzaus išganymo darbą.

Į Sekminių maldas įtrauktas toks prašymas. „Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujink žemės veidą“.

Šiandiene kompiuterių  kalba, tiksliau paplitusiu žargonu tariant mes prašome Dievą „apdeitinti“ krikščionybės programą mumyse.

Pagalvokime ką konkrečiai norėtume apdeitinti (atnaujinti). Gal savo maldą, gal teigiamą žvilgsnį į kitus žmones ir save, gal sutvirtinimo, santuokos sakramento pažadus, gal dar ką nors, kad Viešpaties dvasioje tęsčiau jo darbą kaip tęsė Pucini mokiniai.

 __________________________________

 

2017 gegužės 28 d., šv. Jonų bažnyčia

Šeštinės Mt 28,16-20

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Šiandien klausant, skaitant ir dabar kalbant man taip greitai keičiasi nuotaikos ir mintys, kad net nežinau ar sugebėsiu išlaikyti dėmesį, o klausytojai ar suspės sekti.

Švenčiame Jėzaus žengimo į dangų šventę. Galbūt klystu, bet man atrodo, kad mes šią šventę ne tik kad nelabai suprantame, mes jos visai nesuprantame. Joje tiek paradoksų ir kontrastų, kad galiausiai ją galbūt būtų galima pavadinti „Skaudžiu sudie“. Tad ką švęsti? Tik ką apaštalo Pauliaus laiške efeziečiams girdėjome jo viltingą maldą, kad Dievas apšviestų mūsų dvasios akis ir mes pažintume viltį, į kurią esame pašaukti. Čia vėl persipina dabartis ir ateitis.

Kas yra Jėzaus žengimas į dangų?

Istoriškai, tai įvykis Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios gyvenime, susijęs su Sekminėmis. Tačiau jis tuo pačiu yra ir teologija, ir dvasingumas, ir požiūris į gyvenimą, kurį turime priimti kaip paradoksišką sąveiką tarp gyvenimo ir mirties, tarp buvimo arti ir toli, tarp meilės ir netekties.

Ši šventė kalba apie tokį paradoksą, kuris glūdi mūsų gyvenimo gelmėje, o būtent, kad kiekvienas pasiekiame tokį gyvenimo momentą, kai galime pasilikti arti tik iškeliaudami.

Ką tai reiškia?

Kai Jėzus rengėsi iškeliauti, jis mokiniams vis kartojo: Jums geriau, kad aš iškeliauju. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Jeigu neiškeliausiu, jums nebus atsiųsta Dvasia.

Kodėl kartais geriau, kad mes iškeliautume ar atsitrauktume? Kiekvienas tėvas ir motina išleisdamas savo vaikus girdėjo šiuos žodžius jų išsakytus ar neišsakytus. Kai jauni žmonės palieka savo namus, pavyzdžiui, išvyksta studijuoti, pradeda savarankiškai gyventi ar kuria šeimą, jie iš tikrųjų tėvams sako: Mama, tėti, geriau, kad aš iškeliausiu. Jums, žinoma, dabar liūdna ir skaudu, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Jei neiškeliausiu, aš taip ir liksiu visam laikui jūsų mažyčiu sūneliu, ar dukrele, o jūs negalėsite manimi džiaugtis, kaip suaugusiu žmogumi. Man reikia iškeliauti, kad mūsų meilė, tarpusavio santykiai augtų ir subręstų.

Panašiai ir santuokai skirtuose Šventraščio skaitiniuose skaitome: „Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos...“ Tėvams turėtų būti skaudu girdėti šiuos žodžius. Tačiau kita vertus, visi supranta, jog taip turi būti, taip pasaulis sutvarkytas, kad žmonės pradėtų gyventi savarankiškai, o artimi ryšiai liktų artimi ir brangūs, tačiau kitokie – kaip tarp suaugusių žmonių. Taigi, jei tikrai myli, turi nesisavinti, turi gebėti paleisti, nors nenumaldomai norisi būti, turėti arti.

Šeštinių Mišių maldos kviečia pasimelsti už save pačius, „kad dažniau kreiptume žvilgsnį į dangų, kur nuėjo mūsų Išganytojas“. Bet ir vėl lyg priešingos kryptys. Viena vertus, atrodo šia švente Bažnyčia mums rodo į dangų, o kita vertus, evangelija kalba daugiau apie žemės įvykius.

Įdomu pastebėti, kad tiek nuo atsimainymo kalno, kur mokinai pamatė Jėzų šlovėje, tiek nuo dangun žengimo kalno jie nenorėjo lipti žemyn. Jėzus gi sako eiti į pasaulį ir padaryti jo mokiniais visų tautų žmones. Evangelistas Lukas čia pamini, kad nuo kalno, kur dangus pasiėmė Jėzų, mokiniai „didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę“, taigi grįžo į ten, iš kur buvo atėję. Vienu ir kitu atveju jie nešėsi daug daugiau nei tik paguodą kada nors susitikti su Viešpačiu debesyse. Jiems buvo dovanotas Viešpaties žvilgsnis. Nukreiptas ne į dangų, o į žemę, žmonių planetą amžinos Dievo meilės, amžino jo prisirišimo vietą.

Ir mes po mišių grįšime iš kur atėjome. Grįšime, ko gero, su įvairiomis nuotaikomis. Vieni gal suraminti, kad gerai pasimeldė, kiti gal tikėjęsi kažko daugiau šeštinių šventėje, dar kitiems jau rūpės rytdienos darbai, studentams sesijos egzaminai ir taip toliau.

Nepaisant to, jog šios šventės nepajėgiame iki galo perprasti, ji siūlo džiaugsmą. Jėzaus mokiniai grįžo nuo kalno su dideliu džiaugsmu ir pažadėta jėga iš aukštybių. Kristus savo mokiniams tikrai nežadėjo nenugalimų armijų jėgos, tai nebuvo nė tariamo šventumo ir dorybių jėga, kuri iškeltų virš nuodėmingos žemės ir leistų į kitus žiūrėti iš aukšto. Kristaus žadėta jėga yra malonė, dovana matyti pasaulį Viešpaties žvilgsniu. Mokiniams buvo dovanotas Viešpaties žvilgsnis – tas su kuriuo jis pats žvelgė į savuosius iškeliaudamas, o žvelgė laimindamas ir su meile.

Ar negalėtume šia proga melsti, kad ir mums būtų dovanotas Viešpaties žvilgsnis į savo namiškius, į rytdienos darbus ir sutiksimus žmones, pagaliau ir į save pačius, juk mes kartais nemėgstame savęs ir mums labai stinga palankaus žvilgsnio.

Padovanok mums, Viešpatie, bent kraštelį savo žvilgsnio iki dienos, kai tave aiškiai matysime ir tavyje visa kita.

 ____________________________

 

2017 gegužės 21 d., šv. Jonų bažnyčia

VI Velykų sekmadienis Jn 14,15-21

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Šiandien skaitome praeitos savaitės Jono evangelijos tęsinį. Tai Jėzaus paskutinės vakarienės kalba. Atsisveikindamas jis pažada mokiniams, jog prašys Tėvą ir šis atsiųs jiems užtarėją ar globėją. Anglų kalbos vertimuose jis tiesiog vadinamas advokatu. Ne kartą pagalvoju, kaip gerai būtų turėti dievišką advokatą. Žinoma, Jėzus kalba apie Šv. Dvasią. O čia jau sudėtingiau, nes Dvasios negali kaip nors sunorminti, nuspėti, apibrėžti veikimą. Apie Dvasią dar girdėsime Sekminių ir Trejybės sekmadieniais.

Net ir daug kartų skaitant ar klausant šią Jono evangelijos ištrauką, lengvai galima praleisti kai kurias svarbias aplinkybes.

Svarbu pastebėti kada Jėzus kalba, kokia bendra nuotaika ir kaip viskas vyko. Klausant gryną tekstą, gali susidaryti įspūdis, jog Jėzus dėsto teologijos paskaitą, o mokiniai konspektuoja. Vienas geresnių konspektų ir buvo įtrauktas į Jono evangeliją.

Tačiau pažvelkime truputį giliau.

Jėzus drąsina ir ramina savo mokinius per paskutinę vakarienę, kai ketina iškeliauti. Jėzus ir jo mokiniai buvo žmonės, kaip ir mes. Prisiminkime, kaip išleidome savo artimus mylimus žmones, pvz., gyvenimui, darbui ar ilgesnėms studijoms į užsienį. Ko gero, daugeliu atvejų nebuvo apsieita be ašarų. Taigi emocinė įtampa ir aną vakarą tarp mokinių turėjo būti didelė. Jie juk buvo prisirišę prie Jėzaus, o šis sako, kad ateina metas jam iškeliauti ir dar ten, kur jie negalės eiti. Prisiminkime, kaip tada karštakošis Petras sušuko, kodėl gi negaliu eiti su tavimi, aš net gyvybę už tave guldysiu. Jėzus sako nusiramink, tu pirmas manęs 3 kartus išsiginsi. Taigi Jėzus kalba atsisveikindamas, nors mokiniai visko dar nesuvokia, tačiau galima nuspėti, jog kambaryje tvyrojo įtampa ir baimė, kas bus toliau. Todėl Jėzus ramina mokinius, ir pažada nepalikti jų našlaičiais. Tai turėjo būti emociškai jautrus pokalbis.

Tokioje aplinkoje girdime Jėzų: „Jei mane mylite, laikysitės mano įsakymų“. Svarbu pastebėti kaip sudėtas šis sakinys. Jis sako, jeigu mylime Dievą, tai ir laikysimės jo įsakymų. Paprastai galvojame priešingai. Mes manome, kad įsakymų laikymasis yra pirminė sąlyga Dievo meilei. Mes linkę manyti, kad jei laikomės įsakymų, tai reiškia, jog mylime Dievą. Bet ne taip sako Jėzus. Jei mylėsi Dievą, tai laikysiesi ir jo įsakymų. Pirma myli, paskui laikaisi.

Jei myli Dievą, tai trokšti jam patikti viskuo – mintimis, žodžiais, darbais ir visu gyvenimu. Toks požiūris reiškia, kad mūsų motyvas nėra Dievo baimė, o noras patikti mylimam ir mylinčiam.

Šv. Ignacas mokė, kad meilė turi pasireikšti labiau darbais nei žodžiais. Todėl jėzuitai drąsinami į savo maldą įtraukti 3 klausimus:

- Ką padariau dėl Kristaus?

- Ką darau dėl jo dabar?

- Ką dėl jo darysiu ateityje?

Bet ir šiaip žmonės ko nors prašydami vartoja panašų posakį: Dėl Dievo meilės, padaryk tą ar aną.

O jei pagalvotume, ką konkrečiai galėčiau šią savaitę padaryti dėl Dievo meilės, ko paprastai nedaryčiau?

_____________________________

 

 

2017 gegužės 14 d., šv. Jonų bažnyčia

V Velykų sekmadienis Jn 14,1-12

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Garsus JAV pamokslininkas Billy Graham pasakoja tokią savo karjeros pradžios istoriją. Jis turėjo pravesti seminarą viename Pietų Karolinos miestelyje (JAV). Prireikė nueiti į paštą. Miestelio centre jis paklausė nedidelį berniuką, ir šis mielai nurodė, kaip nueiti iki pašto. Pamokslininkas atsidėkodamas sako, jei ateitum šį vakarą į bažnyčią, aš pasakyčiau tau, kaip nueiti į dangų – į Dievo Tėvo namus. Berniukas atsakė: „Ačiū, ne. Jūs net nežinote, kaip nueiti į paštą, o pasakosite man, kaip nueiti į dangų?“

Taigi vienas šiandienos evangelijos žodžių yra kelias. Jis ne šiaip į kur nors, jis – į Tėvo namus. Kai šv. Joną Chrizostomą atvedė pas imperatorių Arkadijų, kuris jam grasino ištrėmimu, šv. Jonas atsakė: „Jūs negalite manęs niekur ištremti, nes visas pasaulis yra mano tėvo namai.“ „Tada aš tave nužudysiu“, - supykęs sušuko imperatorius. „Ne, jūs negalite, nes mano gyvenimas kartu su Kristaus glūdi Dieve.“ „Tada atimsiu visą tavo turtą“, - niršo imperatorius. „Pone, ir šito jūs negalite, nes mano turtas yra danguje, ten, kur ir mano širdis.“ „Tada aš atskirsiu tave nuo tavo žmonių ir liksi vienas be draugų“, - dar grasino imperatorius. „Ir šito jūs negalite padaryti, nes aš turiu draugą danguje, kurs užtikrino: niekada tavęs neapleisiu, niekada tavęs nepaliksiu.“

Šios dienos evangelijos ištraukoje Jėzus – kelias, tiesa ir gyvenimas – mums užtikrina tą patį: „Mano Tėvo namuose yra daug buveinių, einu jums vietos paruošti ir grįžęs jus pasiimsiu, kad būtumėte su manimi.“

Viltingi ir daug žadantys žodžiai. Tai Jėzus kalba didįjį ketvirtadienį per paskutinę vakarienę. Iškeliaudamas jis moko mokinius, kaip jie galėtų išlaikyti jo atminimą ir tęsti jo misiją. Artėjant paskutinei valandai, jis mokiniams atviru tekstu nusako, kas įvyks. Jis grįš pas savo Tėvą ir atsiųs mokiniams Šv. Dvasią. Galiausiai, jie visi susitiks Tėvo namuose.

Evangelistas Jonas drąsina jauną Bažnyčią, apsuptą nepalankių kaimynų. Jis ragina nebijoti, tikėti Dievu ir tikėti Jėzumi, kuris pats yra kelias, tiesa, gyvenimas.

Šitaip sakydamas Jėzus reiškia didžiules pretenzijas. Apie 700 metų prieš Kristų indai kas rytą melsdavosi taikos malda Šanthi mantra, užrašyta sanskrito kalba: „Iš klaidų vesk mane į tiesą; iš tamsos vesk mane į šviesą; iš mirtingumo – į nemirtingumą. (Asato Ma SathGamaya, Thamaso Ma Jyothir Gamaya, Mrtyjor Ma Amrithama Gamaya).

Praėjus šimtmečiams, Jėzus atsako į jų maldą: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“.

Iš tikrųjų Jėzus perėmė 3 pagrindines žydų religijos idėjas ir tvirtina, kad jos išsipildė būtent jame.

Pagrindinė Jono evangelijos žinia yra tai, kad Jėzus yra ir Dievo apreiškėjas, ir pats apsireiškimas.

Todėl krikščionims prasminga kuo labiau pažinti Jėzų, ir tai ne tik protu, bet ir širdimi, kaip artimą bičiulį, bendrakeleivį, draugą ir Viešpatį...

Jėzaus pastaba Pilypui gal buvo skaudoka – esu tiek laiko su tavimi ir vis dar manęs nepažįsti. Ji galbūt kažkiek paliečia ir mus.

Jeigu mes iš tikrųjų tikime, kad  Jėzus yra kelias, tiesa, gyvenimas, tada kūrybingai surasime būdų išlaikyti gyvą jo atminimą skaitydami Bibliją, melsdamiesi, rinkdamiesi jo vardu švęsti Eucharistiją jo atminimui ir perduodami krikščioniško tikėjimo tradiciją, kuri turėtų poveikį kasdieniam gyvenimui.

Prieš keletą metų vyskupija darė visų bažnyčių plakatus. Reikėjo pristatyti ir šūkį. Ar kas prisimenate, koks mūsų bažnyčios bendruomenės šūkis?

Sąmoningiau tikėti – žmoniškiau gyventi. Amen.

___________________________

2017 gegužės 7 d., šv. Jonų bažnyčia

IV Velykų sekmadienis Jn 10,1-10

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Šiandien gerojo ganytojo sekmadienis ir Motinos diena. Iš pat pradžių dera pasakyti, jog gera mama vaikams būna ir pirmas gerasis ganytojas, ir, nesvarbiausia, ji yra dvasinė motina. Nesvarbu, ar tai biologinė mama, ar priėmusi vaikus iš kitų šeimų. Mišias pradėjome laimindami mamas. Šitaip meldėme, kad jos visur patirtų Dievo artumą ir pagalbą.

Evangelijos tema – Gerasis ganytojas. Nebūtų keista, jei mūsų laikų Vakarų žmogui tokie įvaizdžiai, kaip „geras ganytojas“ ar „klusnios avys“ atrodytų svetimi, o gal ir nepriimtini. Kita vertus, pirmieji Jėzaus paveikslai jį vaizduoja būtent kaip Gerą ganytoją – jauną, giedro veido vyrą pusilgiu apsiaustu, su avele ant pečių.

Gerojo ganytojo tema nėra paprasta.

Pirma, dažnas suaugęs, o ir augantis žmogus pasakys, kam man ganytojas, juk galiu savo protu vadovautis, esu išsilavinęs ir savarankiškas, o jei ko nežinau, pasižiūrėsiu Google ar paklausiu draugų.

Antra, jeigu ganytojais bažnyčios žmonės laiko dvasininkus, tai jiems keliami tokie aukšti reikalavimai, kad vargu ar kuris nors tobulai juos pateisintų. Popiežius Pranciškus kalbėdamas kunigams sako, kad ganytojas turi turėti avių kvapo. Gal tai reiškia, kad ganytojas turi būti arti ganomųjų, tiesiog su jais.

Psalmėje girdime, kad pats Dievas yra mūsų gerasis ganytojas, o žemiški ganytojai tik padeda jam.

 Kiekvienais metais evangelijos ištrauka kreipia mūsų dėmesį vis į kitą Jėzaus kaip gerojo ganytojo aspektą. Vienais metais girdime Jėzų sakant, kad geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę; kitais, kad manosios avys klauso mano balso, štai šiemet girdime iš Jono evangelijos 10 skyriaus, kur Jėzus  sako – aš esu avių vartai.

Visi, kurie ėjo pirma manęs, yra vagys ir plėšikai, jiems avys nerūpėjo. Galime suvokti, kad čia jis minty turi ne tokius pranašus kaip Izaijas, Jeremijas, Ezekielis, kurie šaukė tautą grįžti prie Dievo. Jėzaus, o tikriausia ir visais laikais, esama ir tikrų, ir netikrų pranašų, mokytojų ir ganytojų. Netikrieji galbūt iš pirmo net patrauklesni, kalba tai, ką norime girdėti, bet galiausiai suprantame, kad mes jiems nerūpime.

Evangelijos ištrauką apie gerąjį ganytoją gražiai užbaigia Jėzaus žodžiai.

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.“ Gal ši mintis galėtų įnešti truputį aiškumo, galvojant apie ganytojus. Kiekvienas tėtis ar mama, senelis ar močiutė, geras draugas, kunigas ar mokytojas... bet kas, su kuo pasikalbėjus ar tiesiog pabuvus kartu jautiesi sustiprintas, padrąsintas, nepaliktas vienas, įgauni vilties ir jėgų žengti kitą žingsnį – tas ir galėtų būti mūsų geras ganytojas. Trumpai tariant, tai žmogus, kuriam mes rūpime. Kuriam ne vis tiek, kokie užaugsime, kuriam ne vis tiek, kaip kalbame, jaučiamės, kaip sekasi mokslai, kaip klostosi šeimos gyvenimas ar verslas... Kuris, prireikus, nepataikauja ir išmintingai su meile moka pasakyti pastabą, pagyrimą ar kartu pasidžiaugti. Žinoma, pats Dievas yra mūsų geras ganytojas, bet dėkokime už tuos žmones, su kuriais įgyjame daugiau jėgų ir džiaugsmo gyventi. O šiandien mūsų ypatinga malda ir padėka mamoms.

                      __________________________________

 

2017 balandžio 30 d., šv. Jonų bažnyčia

III Velykų sekmadienis Lk 24,13-35 Į Emausą ir atgal 

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Tai viena įdomiausių Naujojo testamento istorijų. Du nusiminę mokiniai traukia Emauso link. Skirtingi šaltiniai sako jį buvus nuo 3 iki 7 mylių atstumu nuo Jeruzalės. Mėginkime eiti su mokiniais kartu, klausyti, ką jie kalba, galbūt įsijungti į pokalbį. Gali būti, kad kai kuriais momentais atpažinsime ir save, savo patirtis. Anie mokiniai tris metus buvo su Jėzumi. Ir štai, kokia netikėta pabaiga... Jų viltys sužlugo. Gali būti, kad jie jaučiasi nusivylę, pikti, apgauti, praradę trejus metus. Prisiminkime, kaip jaučiamės, kai dėl ko nors veltui sugaištame keletą valandų? Arba, kai per neapsižiūrėjimą kompiuteryje prarandame tai, ką kelias valandas kūrėme, rašėme? Mokinių kalba patvirtina jų nusivylimą. Mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį, o kas iš viso to dabar – jis buvo nukryžiuotas kaip piktadarys.

Galbūt jie net kaltino vienas kitą dėl to, kad apskritai dėjosi su Jėzumi.

Jie tiek įsigilinę į savo mintis ir patirtus išgyvenimus, kad nė nepastebi, neatpažįsta, jog pats Jėzus eina šalia. Čia labai gražiai pasakoma, kad Jėzus ateina ten, kur esame mes – tiesiog į mūsų situaciją. Jis neištraukia mus iš tos situacijos, bet eina kartu su mumis. Toks yra ir krikščioniškasis dvasinis palydėjimas. Šv. Ignacas moko tuos, kurie nori būti palydėtojais pradėti ten, kur žmogus yra, galbūt tai gali būti krizė, nusiminimas, neaiškumas...

Stebėkime, ką daro Jėzus. Jis, kaip geras dvasios palydėtojas, pirmiausia leidžia mokiniams išsiklabėti. Jis klausia, ko jūs tokie liūdni? Taigi, jis suteikia galimybę išsakyti savo jausmus, įvardinti išgyventas patirtis. Jis nesiūlo savo varianto įvykiams paaiškinti. Ir į jų klausimą, „ar tu būsi vienintelis, kuris nežino, kas įvyko šiomis dienomis Jeruzalėje?“ neatsako – „o jūs, kvailiai, kaip aš galiu nežinoti, juk tai įvyko su manimi.“ Gal ir mes kartais bėgame į savo Emausus ir mums reikia, kad kas paėjėtų šalia, turėtų kantrybės ir švelnumo, leistų išsikalbėti, padėtų susivokti, ar tiesiog pabūtų šalia.

Taigi, galime pagalvoti: su kuo aš galiu taip išsikalbėti, kaip mokiniai su Jėzumi? Kas mane taip išklauso ir nesiūlo savo išminties ir receptų, o pirmiausia priima mane tokį, koks esu? Beje, ar aš moku išklausyti kitą?

Girdėjome, jog mokinių akys dar vis lyg migla aptrauktos, jie dar susitelkę tik ties savo išgyvenimais. Jie dar nepažino to, kuris eina su jais, ir vis tik kviečia jį pasilikti, nes jau vakaras.

Čia mes turime sceną, kuri, manyčiau, priklauso gražiausių biblijos scenų grupei.

Vienos gražiausių, jautriausių Naujojo testamento vietų yra aprašymai apie valgymą kartu. Ar tai būtų vestuvės Kanoje, ar Jėzaus ir jo bičiulių vakarienė pas muitininkus, Levį, paskui Zakiejų, ar paskutinė vakarienė, kai Jėzus palieka mokiniams testamentinius žodžius. Pagaliau, šiandien girdėta anų mokinių vakarienė su nepažįstamuoju. Valgant kartu ir dalinantis išgyvenimais, jų širdys užsidega, akys atsiveria ir jie atpažįsta tą patį Jėzų.

Pirmų amžių krikščionys rinkosi dalintis prisiminimais apie Jėzų, laimino, laužė, dalinosi duona, kaip jis buvo mokęs, ir patyrė jį gyvą savo tarpe.

Tą patį darė ir daro milijonai krikščionių jau du tūkstančius metų. Tą patį darome ir mes. Todėl galime klausti: ar mūsų širdys užsidega skaitant jo Žodį evangelijose? Ar mūsų akys atsiveria ir mes atpažįstame jį laužydami duoną bendruomenėje?

Per pastarąsias keletą savaičių mes šventėme daug ir įvairių religinių įvykių, pradedant susitaikymo pamaldomis, didžiuoju tridieniu, Velyknakčiu ir Atvelykiu ir šiandien vaikų pirmosios Komunijos iškilme.  Taip mes minėjome svarbius mūsų tikėjimo slėpinius, mėginome juose dalyvauti, prisiminėme ir mėginome įvardinti geras ir mažiau geras savo patirtis, mėginome atsiverti Dievui, mėginome jį prisileisti arčiau. Visa tai priemonės tam pačiam tikslui – tvirčiau tikėti Prisikėlusįjį ir į savo kasdienybę sugrįžti sustiprintam, tikint, jog tą patį Jėzų galiu sutikti ir ten.

Kur mano Emausai, į kuriuos mėginu atsitraukti?

Kokios miglos kartais aptraukia mano akis? Ir kas jas atveria susitikimui su Jėzumi?

_____________________________

2017 balandžio 16 d., šv. Jonų bažnyčia

Velyknaktis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Šiandien mums kalba daug simbolių ir ilgi skaitiniai, todėl turėčiau kalbėti trumpai, gal 3 minutes. 

Gavėniai, o ir Velyknakčiui, svarbus žodis „Kelionė“ arba „Perėjimas“. Kviečiu po minutę apsilankyti trijuose soduose, apie kuriuos girdėjome didžiosios savaitės skaitiniuose.

Pirmasis – rojaus sodas. Jame Dievas apgyvendino Adomą ir Ievą. Pradžios knyga sako, kad tai gražus sodas, pilnas vaisių ir džiaugsmo, jame yra visko, ko reikia ir dar daugiau. Tačiau kartu tai ir vieta, kur žmogus turėjo pripažinti, jog yra priklausomas nuo Dievo. Bet Adomas ir Ieva patys norėjo būti kaip Dievas. Taip rojaus sodas tapo nuodėmės vieta. Iki šiandien nei vienas žmogus, kaip ir Adomas, negalime nuodėmės nuslėpti nei nuo Dievo, nei nuo savęs, kad ir kiek besistengtume. Todėl nusidėjusiam žmogui negera būti nei pačiam su savimi, nei su kitais, jis neturi ramybės ir, užuot džiaugęsis Dievo kūryba, blaškosi po ją, arba, dar blogiau, ją gadina. Griauna savo ir kitų gyvenimą.

Laimei, Dievas nepaliko nusidėjusio žmogaus be vilties. Girdėjome šlovinimo giesmės žodžius: „Laiminga kaltė, kuri pelnė mums tokį didį išganytoją“.

Iš rojaus gundymų sodo eikime į Getsemanės – iššūkių ir pasirinkimo sodą. Šį sodą iš tikrųjų aplankome dažnai. Tai vietos, kur mus ištinka krizės, pykčiai, kur tenka priimti sunkius sprendimus, ištverti skaudžią tikrovę, nerandat atsakymų „už ką“ ir „kodėl“... Tačiau tai yra ir vieta, kur savo skausmus jungiame su Kristaus kančia, tikėdami, kad Dievas kažkokiu būdu juos perkeis į džiaugsmą ir palaimą.

Getsemanės išmėginimų sodas tikinčiam Jėzų gali tapti vieta augti meilei. Jėzui reikėjo artimųjų palaikymo. Jo reikia ir mums.

Eikime į trečiąjį sodą, kur buvo Jėzaus kapas. Krikštu esame su juo palaidoti, o prisikėlimu kartu su juo prikelti. Krikštas Velykų sakramentas, tai pradžia naujo gyvenimo. Lyg mūsų krikšto pažadų atnaujinimui Paulius sakys – apsivilkite Kristumi: matykite, kalbėkite, gyvenkite kaip prisikėlimo žmonės.

Šiandien įėjome į bažnyčią prieblandoje, o nuo velykinės žvakės, kuri reiškia Kristų, ir nuo jūsų žvakučių tapo šviesu ir jauku. Tegul prisikėlimo šviesa, apšviečia mūsų sielos akis, kad pažintume, kokia yra viltis, į kurią esame pašaukti.  

Rojaus sodo gundymus ir Getsemanės iššūkių agoniją Prisikėlimu nugalėjo Kristus. Jis yra mūsų, o mes Jo per amžius.

 ________________________________________________

 

2017 balandžio 14 d., šv. Jonų bažnyčia

Didydis penktadienis Jn 18,1-19,42

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien tokia diena, kai atrodo, jog pirminio įvykio prisiminimas ir simboliai daugiau pasak nei žodžiai apie jį. Liturgija dėmesį kreipia į kryžių. Ne kaip į baisų kankinimo įrankį, o kad žvelgdami į jį pamatytume, kaip Dievas mus myli. Jis numirė, kad mes gyventume, jis panaikino mūsų nuodėmių skolos raštą, prismeigdamas jį prie kryžiaus – vėliau sakys Paulius. Todėl mūsų mintys šiandien turi krypti ne į savigraužą, o į Dievą, kuris mus taip myli, kad nieko dėl mūsų ir manęs konkrečiai nepagailėjo.

Kviečiu evangelijos apmąstymui.

„Jie išėjo Jėzaus suimti su žiburiais ir ginklais“. Kokia ironija. Su žiburiu ieškoti to, kuris yra Pasaulios šviesa. Viešpatie, būk šviesa mano ir daugybės žmonių tamsybėse, kai reikia priimti kasdienius ir svarbius sprendimus, tuos, nuo kurių priklauso daugybės žmonių gyvenimai ir mano artimųjų savijauta.

„Ko ieškote?“ Tai pirmieji Jėzaus žodžiai evangelijoje. O ko aš iš tikrųjų ieškau, dėl ko blaškausi, dėl ko nerimstu? Viešpatie, padėk man suvokti, kad pirmiausia ieškočiau tavęs.

„Ar aš negersiu taurės, kurią tėvas man duoda“. Nuplovęs mokiniams kojas ir padalinęs duoną bei vyną, kaip savo kūną ir kraują, Tu parodei meilę iki galo. Išlaisvink mane ir padėk tapti įgaliu veikliai mylėti, bent truputį panašiai kaip tu, t. y. labiau darbais nei žodžiais.

„Jie paėmė Jėzų, uždėjo jam kryžių ir nuvedę ant golgotos kalvos nukryžiavo“. O koks mano vaidmuo šitam kely? Daugelis esame socilinių tinklų keliuose – facebookų, twiterių ir kitų – tai prilygtų verkiančioms Jeruzalės moterims. Kai liūdime, užjaučiame žmones, kurių kryžiaus kelias baigiasi ne ant Golgotos, o Viduržemio jūros gelmėse ar teroro išpuolių vietose. Kai mus jaudina dramatiški pabėgėlių vaizdai. Kai mums ne vis tiek, kad smurtaujama prieš moteris ir vaikus.

Kai savo aukomis bent kiek palengviname prislėgtųjų dalią, esame panašūs į Veroniką ištiesusią Jėzui skepetą nusivalyti prakaitą?

Esame kaip Simonas Kirenietis, kai nukentėjusiam bent truputį palengviname naštą.

Viešpatie, kad ir kokį kryžių aš neščiau, Tu jį jau nešei. Kad tik aš nesijausčiau, jog pats vienas nešu savo kryžių.

„Žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų Raštai, Jėzus tarė „Trokštu““. Jėzau, atrodo, Tu prisiėmei viso pasaulio žmonių troškulį. Nuo tuščių ir banalių mūsų troškimų iki giliausio ilgėjimosi teisingumo, taikos, saugumo, orumo ir laisvės.

„Jis mirė ir buvo palaidotas dieną, kuri vadinama pasirengimo diena“. Tu mirei tą dieną, kai šventykloje aukojami avinėliai Paschai. Tu iš tikrųjų numirei ir buvai palaidotas. Kad aš iš nuodėmes iš mirties pereičiau į laisvę, į gyvenimą be baimės. Vaduok mus iš baimių, neveiklumo, nepasitikėjimo savimi ir kitais.

Po ano penktadienio pasaulis tapo kitoks, nei iki tol. Jėzaus kryžius, kančia ir prisikėlimas mums sako, kad niekas nebuvo ir nėra veltui.

Niekas nebuvo veltui:

Pasilieka veikli meilė, kurią dovanojome.

Pasilieka viltis, kurią kitiems širdyje įžiebėm.

Pasilieka tikėjimas, kuris įgalina matyti toliau nei mirtis.

Pasilieka tikrumas, kuriuo dalinomės.

Pasilieka mūsų rankos, kurios kitam padėjo.

Pasilieka kojos, kurios artinosi prie kito.

Pasileika geri žodžiai, kuriuos pasakėme

Visa tai pasilieka – niekas nebuvo veltui.

________________________________ 

 

2017 balandžio 9 d., šv. Jonų bažnyčia

Palmių sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien Palmių sekmadienis. Tik iš kur gausime palių, kai net alyvų šakelių neturime. Gerai, kad kažkas sugalvojo pavadinimą verbų sekmadienis, nes verbų turime.

Paprastai, žmonės prisimena paskutiniąsias gyvenimo dienas tų, kuriuos mylėjo. Jie gali papasakoti, ką šie kalbėjo, planavo, veikė. Lygiai taip į mokinių, apaštalų ir pirmųjų krikščionių atmintį įsispaudė paskutinės Jėzaus gyvenimo dienos. Kiekvienas įvykis, kiekviena detalė buvo įsidėmėta ir pasakojama, o vėliau užrašyta ir skaitoma prieš pradedant laužyti duoną – t. y. švęsti Eucharistiją. Šie pasakojimai tapo pirmąją žodžio liturgija. Šis atminimas kilo ne iš neapykantos Jėzaus žudikams, o iš meilės Jėzui. Dievas mus taip pamilo, kad tapo vienu iš mūsų ir taip jo meilė įveikė neapykantą.

Apmąstome šiuos Jėzaus gyvenimo įvykius, kad būtume su juo palaidoti ir prikelti. Tai išgyventi mums padeda daugybė liturginių simbolių, o ypač krikšto vandens simbolis, per kurį esame prikeliami naujam gyvenimui.

Naujojo testamento pradžioje Jonas krikštytojas Jėzų vadina Dievo Avinėliu, kuris prisiima pasaulio nuodėmes. Dievo Avinėlis pasirodo dar kartą Naujojo testamento pabaigoje, septintajame Apreiškimo Jonui skyriuje. Matome vizijos sceną danguje, kai atnešamas knygos rietimas, kuriame surašytas Dievo planas žmonijai. Angelai šaukia: „Kas yra vertas sulaužyti septynis antspaudus ir atvynioti knygą. Nei žemėje, nei danguje nėra verto tai padaryti. Tik Dievo Avinėlis, kuris savo krauju atpirko žmoniją ir mus padarė karališka ir kunigiška tauta.“ Šis Dievo planas pradeda tapti tikrove ir mes galime prie jo prisidėti.

Būtent tai mus primena ši šventa savaitė, kuri prasideda šiandien.

Ketvirtadienį atminsime Jėzaus paskutinę vakarienę, Eucharistijos įsteigimą ir Jo tarnystę. Jėzaus pavyzdžiu plausime ir šluostysime vieni kitiems rankas. Taip parodydami savo nusiteikimą tarnauti kitam paprastai, su meile.

Didįjį penktadienį apmąstysime Jėzaus kančią, pagerbsime jo kryžių, kuriuo jis mus atpirko.

Didžiojo šeštadienio vakare pradėsime švęsti velyknaktį, Paschos, perėjimo iš tamsos į šviesą, iš mirties į gyvenimą šventę.

Švęskime kartu šią šventą savaitę ne tik apmąstydami praeities įvykius, bet ir savo dabartį jungdami su amžina Dievo dabartimi.

 ______________________________

 

2017 kovo 26 d., šv. Jonų bažnyčia

5 gavėnios sekmadienis Jn 11, 1–45

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Girdėjome beveik visą 11 Jono evangelijos skyrių. Jį klausant gali kilti įvairių klausimų: Lozorius buvo Jėzaus Draugas, bet kodėl jis dvi dienas delsė, sužinojęs, kad bičiulis serga? Kodėl Dievas delsia išpildyti ir mūsų maldas? Kodėl jis būna toli tuomet, kai jo artumo taip reikia? Kodėl jo darbo kalendorius nesutampa su mūsų poreikiais? Kai pagaliau Jėzus pakviečia mokinius eiti kartu į Jeruzalę, o pakeliui užsukti ir į Lozoriaus namus, mokiniai ima jį atkalbinėti, primindami, jog ten neseniai jį norėta užmušti akmenimis. Visgi Jėzus eina. Tačiau lyg džiaugiasi, kad nebuvo ten, kai Lozorius mirė, nes dabar turės progą padaryti ženklą, kad mokiniai įtikėtų.

Netgi Lozoriaus sesuo Marija sako Jėzui, jei būtum čia buvęs, nebūtų taip atsitikę. Tiesa, ji tiki, kad jos brolis prisikels paskutinę dieną, bet kad tai įvyks dabar, to jau per daug – to ji nepajėgia suvokti.

Dalį klausimų apie pasakojimą kelia mūsų smalsumas, bet ar ne svarbiau šią istoriją suvokti taip, kad ji ir mums taptų gerąja naujiena, ar bent jau ką prakalbėtų šiandien?

Du žodžiai ateina į galvą. Pirmasis tai tikėjimas.

Mokinių tikėjimas, kurį Jėzus šiuo ženklu nori sustiprinti,

Mortos tikėjimas, kurį Jėzus iš praeities ir ateities perkelia į dabartį. Ir tai yra labai svarbus momentas. Tikėti dabar, tai pamatyti išsipildymą ateityje. Mes mieliau viską apverstume, norėtume pirma pamatyti, o po to gal ir patikėtume, bet ar tai būtų tikėjimas, apie kurį klaba Jėzus? 

Minimas ir susirinkusių prie Lozoriaus kapo žydų tikėjimas.

Be abejo, svarbus ir mūsų tikėjimas dėl Jono liudijimo ir malonės, kuri mums duota.

Nors žinome, kad evangelijos nėra Jėzaus biografija, tačiau, ko gero, nesunku tikėti, kad viskas vyko panašiai, kaip Jonas aprašė.

Daugelis ten buvusių žydų įtikėjo, bet kiti nuėjo pas fariziejus ir papasakojo įvykį, o šie jau pradėjo rengti susidorojimo su Jėzumi planą.

Girdėjome, kad Jėzus šiuo ženklu norėjo sustiprinti mokinių tikėjimą. Jau kitą sekmadienį skaitysime Jėzaus kančios aprašymą, kai mokinių tikėjimas bus labai susilpnėjęs. Vienas išduos, kitas išsigins, dar kiti išsibėgios, o likusiųjų po kryžiumi tikėjimas bus bandomas kančios ugnimi.

Galima sakyti, Jėzus palaipsniui rengia savo mokinius ir mus tikėjimo išbandymui, kai ateis Jo kančios valanda, kai ateis mokinių ir mūsų kančių, abejonių, išmėginimų valanda. Juk nelengva patikėti, kad Dievas būtent dabar veikia pasaulyje ir mano gyvenime, o ne tik veikė praeityje ar galbūt veiks kažkada ateityje. Gavėnia ir šia evangelijos ištrauka Jėzus mus moko tikėjimo.

Kitas žodis, tai Jėzaus paliepimas Lozoriui „išeik!“.

Lozorius buvo kape, suvyniotas drobe. Jo kapas tikriausia buvo kaip urvas, užristas akmeniu. Tolesnė pamokslo dalis subalansuota vyrams, gal kažkiek tiks ir moterims.

Anglų kalba turi tokį posakį mans cave – vyro urvas. Paprastai, tai tokia vieta namuose, kur vyras gali pasitraukti nuo visų ir gerai jaustis. Tai gali būti garažas, sandėliukas su žvejybos įrankiais, kambario kampas su kompiuteriu ir pan. Moteris ten paprastai nepageidautina, nebent atneštų šalto alaus ar picą.

O kas galėtų būti moters urvas? Google paieška sako: galbūt virtuvė, kartais parduotuvė, veidrodis su staliuku kosmetikai. Vyras ten nepageidautinas, šuniukas – taip. Nepriimkime už gryną pinigą. Taip sako tik Google.

Lozoriaus kapas nebuvo patogi vieta pabėgimui nuo aplinkos, tai buvo kapas.

Tačiau į jį kažkuo panašūs yra mūsų urvai, iš kurių Jėzus ragina: „išeik“. Kas tai bebūtų – kokia nors priklausomybė, netvarkingas prisirišimas, savigaila, graužatis dėl praeities nuoskaudų, nevertumo, neatleidimo našta...

Nesvarbu, kokiame urve belindėtum, Jėzus šaukia: „išeik!“. Jis galingesnis už bet ką, kas galėtų mus sulaikyti, supančioti.

Kai Lozorius išėjo iš kapo, jis buvo dar surištas. Seserims Mortai, Marijai ir aplinkiniams Jėzus sakė: „atriškite jį“. Tai gali reikšti ir išlaisvinimą gyvenimui.

Pagaliau namų darbas: pamąstyti iš kokio urvo Jėzus kviečia išeiti mane? 

Kas man padeda išsilaisvinti iš varžančių apraišiojimų ir kaip aš galėčiau padėti kitam atrišti jo supančiojimus?

 ______________________________


                         

2017 kovo 26 d., šv. Jonų bažnyčia

4 gavėnios sekmadienis Jn 9, 1–41

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Jėzaus mokiniai pakelėje mato aklą žmogų. Deja, jų rūpestis baigiasi tik klausimu – kas nusidėjo, jis ar jo tėvai? Kas kaltas dėl jo vargo? Lyg atsakymas sumažintų įtampą ir būtų galima lyg niekur nieko keliauti tolyn.

Taip mokiniai išsako visuomenėje gajas dvi klaidingas mintis: tai, kad Dievas baudžia vaikus už tėvų nuodėmes ir tai, kad liga yra nuodėmės pasekmė.

Atrodo, ir mokiniai bus užmiršę pranašą Ezekielį. Jis Dievo vardu klausia: „Ką jūs manote, kartodami patarlę apie Izraelio žemę: „Tėvai valgė rūgščių vynuogių, o vaikams atšipo dantys?“ Kaip aš gyvas, - tai viešpaties Dievo žodis, - ši patarlė nebus daugiau kartojama Izraelyje“. Kiekvienas už savo gyvenimą atsakingas pats. Tačiau ir Jėzaus mokiai ir fariziejai vis tiek kartojo tą posakį, gali taip ir galvojo.

Ligai ar nelaimei ieškome paaiškinimo ir kartais kyla pagunda manyti, kad tai yra bausmė už nuodėmes. Kas gi baudžia už nuodėmes? Žinoma, Dievas. Jeigu šitaip galvotume, tai elgtumės kaip pagonys. Be to, Dievą įsivaizduotume labai iškreiptai. Jį susikurtume pagal save.

Apie neregį pakelėje Jėzus sako. Nei jo tėvai nusidėjo, nei liga yra bausmė už nuodėmę. Dar daugiau, Jėzus parodo, jog ir šioje situacijoje žmogus gali patirti Dievo palankumą. Tik kaip jį pamatyti?

Gal jau  laikas anekdotui. Jei kas mėgstate Šerloko Holmso istorijas, gal būsite girdėję. Holmsas su draugu Vatsonu stovyklavo. Po stiprios vakarienės ir butelio viskio palapinėje gerai įmigo. Po kiek laiko, Holmsas atsibudęs žadina draugą: „Vatsonai, pažiūrėk į dangų ir pasakyk man, ką matai?“ Vatsonas sako: „Matau milijonus žvaigždžių“. „Ir ką tau tai sako?“, vėl klausia Holmsas. Vatsonas pasvarstęs tęsia: „Astronomiškai sako, kad ten yra milijonai galaktikų ir, ko gero, milijardai planetų. Astrologiškai, jog Saturnas yra Liūto žvaigždyne. Laiko atžvilgiu sako, jog dabar galėtų būti ketvirtis po trečios. Teologiškai, aišku, jog Viešpats yra visagalis, o mes maži ir nereikšmingi. Meteorologiškai, atrodo, rytoj turėsime gražią dieną. O ką sako tau, Holmsai?“ Šis patylėjęs atsiliepia: „Vatsonai, tu idiotas, kažkas juk pavogė mūsų palapinę.“ Taigi, Vatsonas išmanė apie tolimas žvaigždes, bet nepastebėjo to, kas čia pat paprasta ir aišku. Evangelija šiandien kalba apie daugybę žmonių, kurie nepastebėjo svarbiausio dalyko – kad Jėzus išgydo neregį ir tai yra Dievo veikimo ženklas.

Praregėjęs žmogus atpažįsta Jėzų, nors prieš tai jo niekada nėra nematęs. Tuo tarpu daugelis kitų, liko Jėzui akli. Fariziejai iš anksto užsimerkė, kad nematytų Jėzaus gero darbo ir užsispyrę kartojo: mes žinome, kad jis nusidėjėlis, žinome, kad Dievas nusidėjėlio neišklauso. Ar toks „žinojimas“ nėra aklumas? Ar tai ne priminimas dėl neigiamų išankstinių nuostatų? Fariziejams atrodė per daug paprasta ir tuo pat metu per sunku priimti Jėzaus mokymą, kad Dievas trokšta žmonėms ne bausmės, o sveikatos, palaimos, gyvenimo.

Ši mintis galbūt sprogdina ir kai kurias mūsų nuostatas apie Dievo teisingumą, bausmę ir atsilyginimą už nuodėmes. Ar nereikia, kad Dievas mums atvertų akis, kad matytume nuostabius Jo darbus aplink mus ir mumyse? Gailestingumas yra viena nuostabiausių jo savybių. Mišių malda sako: „Dieve, tavo visagalybė labiausiai pasireiškia, kai tu pasigaili ir atleidi.“ Ne kai kuri pasaulį, galaktikas, jų gigantiškas jėgas, nuostabias gyvybės formas ir kita, o kai pasigaili ir atleidi.

Bažnyčia įžvelgė šį svarbų slėpinį, jį nori priminti ir mums. Beje, balandžio 6 d. mūsų bažnyčioje sutaikymo pamaldos – Dievo gailestingumo šventė. Turėsime progos leisti, kad jis mus paliestų, turėsime progos priimti jo atleidimo dovaną. O tuo tarpu, melskime šviesos šią savaitę pastebėti nuostabų Dievo veikimą.

   ______________________________

 

 2017 kovo 19 d., šv. Jonų bažnyčia

3 gavėnios sekmadienis Jn 4, 5–42

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Evangelijoje pasakojama apie moterį, kurios nežinome nei vardo, nei amžiaus, bet jos pokalbis su Jėzumi Evangelijoje ilgiausias. Todėl turime progą jungtis į šį pokalbį, bent jau kaip aktyvūs klausytojai.

Buvo vėlyva popietė. Suplukęs ir ištroškęs Jėzus stabtelėjo prie užmiesčio šulinio, kurį sakoma iškasė protėvis Jokūbas. Tuo tarpu mokiniai nuėjo į miestelį maisto. Lyg tyčia prie šulinio pasirodo ir moteris su ąsočiu samarietė. Ją atpažinti buvo galima iš aprangos ir dialekto. Jėzus nepaiso papročių ir ją paprašo vandens. Ir čia prasideda įdomybės.

To meto paprotys neleido vyrui kalbinti vienos moters, kai šalia nėra jos vyro ar brolio. Jėzus nori atsisakyti šių taisyklių, bet moteris atrodo dar nedrįsta. Ji primena, jog žydui nedera kalbėti su samariete ir dar ko nors prašyti.

Sena ir įdomi žydų ir samariečių įtampos istorija. Samarija tai šiaurinės Izraelio karalystės sostinė, pastatyta dar IX a. prieš Kristų prie pagrindinio šiaurės pietų kelio. Vėliau šiuo vardu pavadinta visa sritis. IIX amžiuje Samariją užėmė asirai, vietinius gyventojus ištrėmė, o į jų vieta atsikėlė kolonistai. Vietinių žydų likutis susimaišė su atėjūnais, su kultūromis maišėsi ir religijos. Įtampa su kitų sričių žydais dar paaštrėjo, kai žydai atmetė samariečių aukas šventyklos atstatymui Jeruzalėje. Atseit mums nereikia netikrų izraelitų paramos. Tada samariečiai pasistatė savo šventyklą. Naujojo Testamento laikais žydai darydavo didžiulį lankstą, bet nevykdavo per Samariuos žemę. Taigi nuoskaudos ir neapykanta buvo įsisenėjusi ir stipri.      

O Jėzus štai eina per Samarijos žemę ir bendrauja su niekinamos tautos moterimi. Tuo stebėjosi net jo mokiniai, kitiems žydams tai turėjo atrodyti skandalas.

Kaip viskas būtų vykę, jeigu Jėzus nebūtų priėjęs prie šios moters ir nebūtų paprašęs vandens. Tikriausiai nieko ir nebūtų. Arba mes šiandien skaitytume „Ištroškęs Jėzus turėjo praeiti pro šulinį neatsigėręs, nes tuo metu prie jo sukiojosi samarietė.“ Bet vargu toks sakinys būtų gerosios naujienos žinia.

Kartais, išgyvename nepakankamumo sindromą. Jog mes nepakankamai geri, nepakankamai šventi ar nepakankamai gerai jaučiamės, nes mums kai ko trūkta. Tokį jausmą dar pakursto reklamos, aplinka, blogi prisiminimai. Paskui seka priekaištai sau: esu ne pakankamai aukštas, ne pakankamai plonas, ne pakankamai sumanus, apsukrus... Galbūt galvojame, esu ne pakankamai populiarus todėl netapsiu lyderiu. Esu nepakankamai šventas, todėl negaliu skaityti ar dalinti Komuniją per mišias. Kartais jaučiamės nepakankamai šaunūs, ne pakankamai turime pinigų, ir manome jei turėčiau tai būčiau laimingas...

Kartais aplinka mums sako: ji per tamsi, o jos plaukai per šviesūs, jis per daug konservatyvus, ar per daug liberalus, per jaunas, per senas, nepakankamai šventas, išsiskyręs, gėjus, ar ji besilaukianti moteris... Koks bebūtum, vis tiek būsi nepakankamai geras.

Jėzus šiandien sako pakanka. Gana visų tų nuogąstavimų ir žmonių pastatytų užtvarų, kurie atskiria ar net supriešina žmones.

Evangelijoje Jėzui tie užtvarai  ar taisyklės, net žmonių sugalvoti įstatymai nesvarbūs, jeigu jei tarnauja žmonių atskirčiai, susvetimėjimui. Jam nerūpi tradicijos, jeigu jos kitą žmogų žemina. Evangelijoje girdėjome, Jėzui pirmiausia rūpi ta moteris. Jėzus žodžiais ir veiksmais parodė, jog nesvarbu ką ji galvojo, nesvarbu ką manė visuomenė, nesvarbu net ir ką sakė įstatymas, jo akyse ji buvo pakankamai gera užkalbinti ir net kviesti tapti mokine. Girdėjome, jog prie Jėzaus susirinko nemažas būrys samariečių. Taigi ši moteris turėjo gerus ryšius savo miestelyje ir daug kam papasakojo apie Jėzų.

Ar Jėzus ne lygiai taip elgiasi ir su mumis? Nesame tobuli, ir vis tik jis kalba su mumis. Juk tikime, kad Biblija jo žodis, jis užkalbina mus ir dar daugeliu būdų.

Apie savo nevertumą prieš Komuniją  sakome, jog nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tu tari žodį ir mano siela pasveiksta ir priimu tave. Šitaip Jėzus patvirtina tu pakankamai geras.

Jis sako, esi pakankamai geras, ne kad nieko neveiktum, bet kad tave mylėčiau.

O kai maldų pabaigoje tariame amen, tai įsipareigojame stengtis kitus žmones taip priimti, kaip Jėzus priima mus kaip pakankamai vertus, kaip to paties Tėvo vaikus.

Aš esu pakankamai geras, kad žengčiau kitą žingsnį. Aš gaunu pakankamai Dievo meilės ir malonės, kad pasitikėčiau juo ir savimi.

Pabaigai grįžkime prie Jėzaus ir samarietės.

Jėzus nesistebėjo moters praeitimi, nepriekaištavo ir nesmerkė, bet prašė jos patarnavimo. Ar įsivaizduočiau save samarietės vietoje ir Jėzų mane ko nors prašantį? Ką pirmiausia galvočiau, ar kad esu nevertas, nuodėmingas, ar kokia palaima susitikti su Jėzumi ir kad jis mane ko nors prašo?

Susitikimas su Jėzumi samarietei atnešė palaimą. Ko reikia, man kad susitikimai su Jėzumi ir žmonėmis atneštų palaimą?

                                                                                                _______________________________

2017 kovo 12 d., šv. Jonų bažnyčia

2 Gavėnios sekmadienis

Atsimainymas, Mt 17,1-9

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kasmet antrąjį gavėnios sekmadienį Bažnyčia prisimena keistą įvykį. Mes jį vadiname Jėzaus atsimainymu, Rytų Bažnyčia – metamorphosis.

Viskas prasideda įspūdingai, lyg pasaka ar fantastinis filmas. Nežinia kur esantis bevardis kalnas, spindintis Jėzaus veidas ir drabužiai, pasirodo ir žymūs Senojo testamento veikėjai. O baigiasi viskas tyliai – visi nusileidžia nuo kalno ir lyg nieko nebūtų buvę.

Ir kam gi kiekvieną gavėnią skaitome aprašymą įvykio, kurio nei pilnai suvokti, ne tuo labiau paaiškinti negalime? Net ir šv. Rašto žinovai vieningai nesutaria, ar atsimainymas yra istorinis įvykis, vidinis apaštalų išgyvenimas ar ankstyvosios Bažnyčios sukurtas simboliškas paveikslas. Štai evangelistas Matas jį vadina tiesiog regėjimu, kai debesis apgaubė Jėzų. Kalnas ir debesis izraelitams reiškė Dievo artumą. Debesis yra tai, ką matome, bet kartu jis ir kažką paslepia nuo mūsų akių.

Taigi mums belieka atsimainymą priimti kaip slėpinį ir jame ieškoti teologinės prasmės. O teologai sako, kad net ir tie trys artimiausi Jėzaus mokiniai nelabai suprato kas vyksta. Jie nori statyti pastoges ir niekur neiti, jie mano, kad čia jau kelionės pabaiga, kai tuo tarpu tėra tik pradžia.

Labiau pasigilinę pastebėsime, jog gavėnia – kontrastų susitikimas. Tarsi susiliečia du kalnai – Atsimainymo kalnas ir Golgotos. Bet štai koks netikėtas posūkis. Balti šlovės rūbai ant Atsimainymo kalno tampa mirties pranašu, o nuo Golgotos kryžiaus prabyla gyvybė ir viltis.

Bažnyčios istorija pilna tokių kontrastų. Panašių kontrastų, galbūt yra pasitaikę ir mūsų gyvenime. Juk būna, kad kartais sunku susivokti, ar, pvz., džiugus įvykis nėra pabaigos pradžia, o skaudus įvykis – vilties pranašas.

Atsimainymo istorija sako, jog kartais atsitinka dalykai, kurių iki galo nesuvoki, tuo labiau negali tinkamai paaiškinti kitam, bet jie veikia tavo gyvenime. Ar ne panašiai nutinka, kai žmonės įsimyli, susituokia ir toliau jų meilė skleidžiasi, nors jie negalėtų paaiškinti pašaliniam asmeniui, kodėl jie vienas kitą myli? Ar ne panašiai nutinka, kai žmogus atpažįsta savo pašaukimą ir jį priima? Ar ne panašiai nutinka ir su mūsų tikėjimu, kai jį priimi iki galo visko nesuvokdamas? Atrodo, yra dalykų, kurie aiškėja tik tada, kai juos patiri, jais mėgini gyventi. Kartais juos suvoki tik pažvelgęs iš laiko perspektyvos. Kai kurie jų taip ir lieka slėpiniu, bet patirtis ir nuojauta sako, jog tai geras slėpinys.

Panašiai nutiko ir su trim mokiniais. Jie ne pilnai suprato kas vyksta ant Atsimainymo kalno ir kokia visko prasmė. Jie nebūtų galėję tinkamai paaiškinti įvykio kitiems, net jei Jėzus ir būtų leidęs apie tai kalbėti. Vis tik nusileidę nuo kalno jie ėjo su Jėzumi. Sekė juo ir į kitą – Alyvų – kalną. Tiesa, iki tol dar ginčysis, kuris didesnis, užmigs Alyvų sode, o išsigandę neišstovės po jo kryžiumi,  tačiau galiausiai visą savo gyvenimą atiduos jam ir Evangelijai.

Taip ryškėja dar viena atsimainymo prasmė – egzistencinį saugumą, viltį, prasmę (ar dar kitaip galime tai įvardinti) mums duoda ne tiek žinios ir faktai apie Jėzų, o pats Jėzus, tikras santykis, draugystė su juo. Tai visai nemenkina žinių ir faktų svarbos.

Mintį namų darbams pasiūlė Popiežius Pranciškus. Jis sako, jog šioje evangelijos ištraukoje svarbu ir užlipti į kalną, ir nuo jo nulipti. Atsimainymo kalnas gali būti mūsų maldos, tylos, ramybės minutės, kai jaučiame, jog gera būti arti Dievo. Mums reikia tokių kalnų. Bet Jėzus nepritarė Petro minčiai ten statyti pastoges ir pasilikti. Visi turėjo nulipti žemyn, iš kur atėjo. Panašiai, kaip ir mes po Mišių. O Dievo kvietimą klausyti jo mylimo Sūnaus galime priimti kaip padrąsinimą sugriauti iliuzijų pastoges ir leistis su Jėzumi kiekvienas nuo savo kalno į prasidedančią savaitę. Ten irgi vyksta Jėzaus atsimainymas / metamorhposis, kitais pavidalais gal paprastesnis, bet nemažiau nuostabus ir tikras. Amen.                                                                                                                                                                                                                                             

 ______________________________

 

 

2017 kovo 1 d., šv. Jonų bažnyčia

Vidmanto Šimkūno SJ homilija 

Pelenų diena

Šiandien pradedame keturiasdešimties dienų kelionę Velykų link. Ji dar vadinama gavėnia. Neturėtume stebėtis, jei nerasime spalvingų gavėnios reklamų, tik pelenus. O viena kita užuomina apie ją viešumoje veikiau rodys kokia ji nepopuliari. Beje, kaip ir Bažnyčios raginimas pasninkauti bei susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų.

Tai ką mums daryti, negi dabar boikotuosime Kaziuko mugę? Neskubėkime nurašyti gavėnios. Krikščioniui ji nori dovanoti laiką, kai iš naujo gali atrasti save ir kitus, gali peržvelgti savo santykį su Dievu ir žmonėmis. Jau ir šios dienos skaitiniai iškelia nemažai klausimų pamąstymui ir maldai.

Pirmas svarbus žodis yra DABAR. Mes kartais atidėliojame dalykus, apsigaudinėjame iliuzija, kad kas nors tikra, svarbaus įvyks vėliau, kai bus geresnė nuotaika, kai baigsiu mokslus, kai turėsiu daugiau pinigų ar laisvo laiko ar net kai išeisiu į pensiją... Gavėnia sako čia ir dabar yra svarbu.

Kur gi aš esu dabar, kad mane kviečia sugrįžti? Pas ką sugrįžti ir prašyti atleidimo?

Kokia mano širdies dalis dar vis yra užslėpta nuo savęs, nuo artimiausių, nuo Dievo?

Ką man reiškia atsiversti iš visos širdies? Ką reiškia imti Dievo malonę veltui ir ne veltui?

Kur yra mano gyvenimo lūžiai ir žaizdos, kurias reikia gydyti, kad tapčiau vientisas – nepasidalinęs? Šiuos ir kitus svarbius klausimus keldamas Dievo Žodis mus lydės krikšto pažadų atnaujinimo ir Velykų link. Jis nesiūlys saviplakos, bet mūsų sielos akis kreips į tą, kuris yra maloningas ir atlaidus, geraširdis ir jautrus dėl nelaimės. Beje, praėjusį sekmadienį klausiau vaikų pirmosios išpažinties. Kažkuris užmiršo žodį „nuodėmė“ ir sako: pasitaikė trys nelaimės. Dievas tikrai jautrus dėl žmogaus nelaimės.

Gavėnios kelionę pradedame pasibarstę pelenais – atgailos – atsivertimo ženklu.

Tradiciškai per gavėnią būdavo dažniau kalbama apie tris gerus darbus: maldą, pasninką ir išmaldą.

Mūsų laikų kalba sakant, Bažnyčia tuo nori atkreipti dėmesį į esminius dalykus, kad nesileistume blaškomi smulkmenų. Kviečia saugoti savo gyvenimą ir kitų.

Malda – mano santykis su Dievu. Ko reikia, kad jis būtų tikresnis, šiltesnis? Beje, į jį galiu įtraukti ir man brangius žmones. Gal man reikia minutės tylos, kad galėčiau susitelkus nurimti. Žinome, kad dažnai ją turime tiesiog išsikovoti.

Pasninkas – nesiblaškyti, dėl smulkmenų, negadinti santykių dėl jų, žiūrėti esminių dalykų. Pasninkas – nukreipti žvilgsnį nuo savo egoizmo, nuo nebūtinų poreikių ir surasti laiko ir erdvės kitam. Susivaldymas nuo kokio nors maisto – tik savitvardos priemonė. Gavėnia lyginama su išėjimu į dykumą, kai turi apsieiti be įprastų patogumų, su kukliu maistu ir sutrumpintu poilsiu. Tačiau kartais dykuma pati ateina pas mus neišvengiamai. Kaip ją sutikti, kaip ištverti?..

Išmalda – pagalba stokojančiam – yra veikli meilė, išreikšta konkrečia pagalba, solidarumas. Svarbiau dalintis, negu sušelpti, nes visa esame gavę, ir esame kviečiami dalintis. Kuo ir kaip dalinsiuosi? Tai ne tik pinigai, bet ir mano laikas, dėmesys...

Pasistenkime pastebėti esminius dalykus, o gaveninės maldingumo praktikos ir kiti ženklai tegul primins ir padės veikliai atsiliepti į kvietimą tapti naujais žmonėmis, panašesniais į Kristų.

 _______________________________

 

2017 vasario 26 d., šv. Jonų bažnyčia

 Vidmanto Šimkūno SJ homilija

8 sekmadienis Iz 49,14-15; Mt 6,24-34

Pirmojo skaitinio pirmojoje eilutėje girdime, kaip Izraelis skundžiasi, esą Dievas jį atmetė ar apleido. Ir, atrodo, tam yra pagrindo, nes tauta tremtyje. Tačiau jau antroje eilutėje pranašas Izaijas ją guodžia: „Net jei ir motina užmirštų savo vaiką, Dievas tavęs neužmirš. Antraip jis nebūtų Dievas.“ Tokiu švelniu įvaizdžiu pranašas sako – Dievas yra daugiau nei tu pajėgi įsivaizduoti. Paskui jis dar priduria: „Žiūrėk, Dievas yra įrėžęs tavo vardą savo rankos delne. Tai kaip gi jis gali tave užmiršti?“

Kai mus ištinka išmėginimai, kai užeina kitokia tamsa ar kas nesiseka, tada lengvai grįžta ir praeities nuoskaudos. Tokiais atvejais mes dažnai imame tiesiog nemėgti savęs. Taigi tam tikra prasme atmetame, apleidžiame save. Dar daugiau – tada galvojame, kad su mumis taip pat elgiasi ir Dievas. Tokie jausmai yra žmogiški, bet ir jie gali būti proga melstis.

Evangelijoje Jėzus, atrodo, mus ramina pernelyg nesijaudinti dėl rytdienos. Ir, atrodo, kontrastuoja su mums įprastu elgesiu. Tikriausia kiekvienas turime pakankamai priežasčių jaudintis, bent taip galvojame. Vienas JAV žurnalas rašė: apie 90% amerikiečių pergyvena dėl to, kas bus, kai jie išeis į pensiją; apie 30% patiria didelį stresą, nemaža dalis iki 3 val. kasdien. Tačiau Mičigano universiteto tyrimai parodė, jog 60% mūsų rūpesčių tušti, 20% jau praeities dalykai, 10% yra visai nereikšmingos smulkmenos, tik 4% dėl pateisinamų rūpesčių, bet tik pusę jų mes galime kiek nors pakeisti. Taigi, tikrų, pagrįstų rūpesčių telieka tik 2%. Suprantu, jog mes ir toliau pergyvensime ir mums rūpės daugelis dalykų, tačiau gal kaip nors ateis į minti, jog ir Dievas apie tai žino ir yra neabejingas mūsų reikalui. Evangelijos žinia yra apie tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, o ne apie lengvabūdišką savo neveiklumo ar tingumo pateisinimą prisidengus jo vardu.

Jėzaus atvirai sako, jog negali tarnauti dviem ponams. Atrodo, vienas pasirinkimas yra Dievas, o kitas – materialūs dalykai. Ir man atrodo, jog čia galima vieta anekdotui. Kaip žinoma, vienuoliai daro 3 įžadus, vienas jų yra neturtas. Ypač neturtu garsėja pranciškonai. Eina pranciškonas keliu ir pamato pamestą piniginę. Atrodo su nemaža suma. Paniekinęs mamoną praeina pro šalį, patenkintas, kad netarnauja pinigui. Netrukus tuo pačiu keliu eina jėzuitas ir randa tą pačią piniginę. Pamato, apsidžiaugia ir sako: „O, pinigai – paimsiu didesnei Dievo garbei!“. Net ir be šio anekdoto nujaučiame, jog svarbus yra požiūris ir nuostata.

Jėzus šiandien kalba savo artimiausiems mokiniams ir apie vidinį rūbą. Kas pasirenka tarnauti Dievui, įgyja tokią tapatybę, kuri nors nepastebima išorėje, tačiau yra tikra ir galiausiai atpažįstama iš paties gyvenimo. Tik nemanykime, jog čia kalbama apie užsidarymą vienuolyne ar kitokį atsiribojimą nuo pasaulio ir vengimą atsakomybių.

O tarnauti pinigui, reiškia klaidingai tikėtis, kad išoriniais dalykais paremsi savo trapų vidinį pasaulį. Nėra trečios galimybės – niekam netarnauti.  Jei kas taip sakytų, apgaudinėtų pats save.

Jėzus ragina mokinius nesijaudinti dėl valgio, jie turės jo pakankamai. Jis taip pat sako, kad jie darys daug gera, bet susilauks religijos vadų priešiškumo. Jie turės mokyti keistų dalykų apie priešų meilę, kaip atleisti begalybę kartų, kaip kas dieną nešti savo kryžių. Jie nebus lepinami populiarumu ir nebus priimami sveikinimų šūksniais. Todėl jų ego alks ir trokš įvertinimo ir pripažinimo. Jėzus sako, jog būtent dėl šitų dalykų jie neturi pergyventi. Tai vienas sunkiausių mokymų šiame skaitinyje.

Jėzus mus kviečia augti ir bręsti tikėjime, kad pajėgtume apvaldyti įtampas, kad išmoktume melsti kasdienės duonos ir lygiai taip melsti, kad įvyktų jo valia, kad ateitų jo karalystė ir patys ją artintume. Ši malda gali brėžti gaires mūsų savaitei, kai turėsime derinti kasdienius rūpesčius ir pasitikėjimą Dievu.

  ______________________________

 

2017 vasario 19 d., šv. Jonų bažnyčia

kun. Vidmanto Šimkūno SJ homilija

7 sekmadienis Mt 5,38-48

Visi 3 šios dienos skaitiniai sako: pasaulis neturi būti neapykantos, pykčio ir smurto vieta. Istorija neturi būti vien nesibaigiančių karų istorija. Darbo vieta neturi būti intrigų ir neteisybės vieta, kurioje sugriaunama žmonių sveikata ir gyvenimas. Mokykla neturi būti patyčių ar žeminimo vieta. Valstybinės institucijos turi saugoti teisingumą. Galime klausti, o kaip su šeima, namais, kokia vieta turėtų būti jie? O kaip su Bažnyčia, kokia ji turėtų būti?

Su studentais ir kitais žmonėmis teko atlikti nemažai apklausų apie Bažnyčią. Visoms bendra tai, kad kunigui keliami dideli reikalavimai, o grafa, kurioje pažymimas savo indėlis į bendruomenės gyvenimą atrodo kukliausiai. Bet apie tai galbūt kitą kartą. Grįžkime prie evangelijos.

Jėzus norėdamas parodyti kitokį gyvenimo būdą, pateikia radikalius pavyzdžius. Gali atrodyti, kad jis iš savo mokinių ir mūsų reikalauja herojiškų dorybių. Vien žmogiškai žiūrint atrodytų, kad jau pakankamai daug darai, jeigu nekeršiji. O ką sako Jėzus?

Tik vienas momentas. Jei kas tave verstų nueiti mylią, nueik su juo 2. Kas galėjo versti Jėzaus amžininkus nueiti mylią? Okupacinės Romos kariai. Bet kurį sutiktą vyrą jie turėjo teisę versti paimti kareivio nešulį ar ginklus ir nešti 1 mylią. Tai buvo okupacinės valdžios įteisinta praktika, žinoma neteisinga. Bet Jėzus sako tu nueik su juo 2 mylias, ir šitaip parodyk, kad jis neteisingai elgiasi ir apskritai visa sistema yra neteisinga.

Evangelijos ištrauka paimta iš Jėzaus kalno pamokslo. Ten jis kviečia žmones pažvelgti į save. Jeigu leisimės užvaldomi piktų minčių, nebūsime taikdariai. Jeigu vis prisiminsime nuoskaudas ir sužeidimus, nejučia įtikinsime save, jog turime teisę kerštauti, o mūsų gyvenimas taps nuolatiniu maištu. Koks džiaugsmas gyventi karo stovyje? Jėzus kviečia naujai pažvelgti ir naujai veikti. Tai priešinga pasaulio siūlomam veikimo būdui. Jėzus moko mylėti net priešus, taikiai sugyventi net su tais, kurie mūsų nekenčia. Ar jie pasikeis ar ne mes nežinome, bet neturime leisti, kad jų elgesys keistų mūsų nuostatas ir mus pačius. Neturime leisti, kad kas nors iš mūsų atimtų džiaugsmą ir ramybę kuri kyla iš artumo su Jėzumi.

Kartais nedidelėje bendruomenėje, darbo kolektyve ar kitoje grupėje atsiranda vienas šviesus žmogaus, kuris savo teigiamu požiūriu duoda pradžią naujai nuotaikai ir pagarbiam bendravimui.

Šv. Ignacas moko. Jeigu nežinai kodėl kitas netinkamai pasielgė, ar pilnai nesupranti jo motyvų – pirmiausia stenkis į tai žvelgti teigiamai.

Kiek apkalbų, įtarinėjimų, išankstinių blogų nuostatų išvengtume mėgindami pirmiausia teigiamai žiūrėti į kitą. Tam reikia ir drąsos ir nuolankumo, tačiau verta surizikuoti, nes galiausiai laimi visi.

Prisimenu praktiką didžiulėje Baltimorės ligoninėje, kur pavadavau kapelioną. Mano pareiga buvo kas rytą aplankyti visus katalikus, ypač naujai paguldytus. Paprastai visi maloniai sutikdavo. Tik kartą vienas katalikas supyko ir grubokais žodžiais išvarė mane iš palatos. Per kapelionų pasitarimą mėginau pasiguosti. Viena krikščionių kapelionė, užuot užjautusi, man sako: „Na ir kas, kad nepriėmė. Prisimink, jog ne tu, o ligoniai čia svarbiausi, esi čia, kad jiems padėtum. Todėl po pietų vėl nueisi pas tą žmogų. Tau nėra ko pykti, nėra ko nusiminti, nes nežinai kaip jis jautėsi, gal ką skaudėjo, gal naktis buvo sunki, gal artimieji neaplankė ar dar kas nors....“ . Nueiti pas jį nebuvo lengva, bet verta. Mes maloniai pasikalbėjome. Taigi laimėjo abi pusės. Esu labai dėkingas tai kapelionei už pamoką.

Namų darbas šiai savaitei mums visiems galėtų būti pirmiausia teigiamas požiūris į kitą. Pamėginkime ir stebėkime kaip jaučiamės patys ir žmonės aplink mus.

   ______________________________

 

2017 vasario 12 d., šv. Jonų bažnyčia

kun. Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien Jėzus mus moko, kas yra religijos esmė. Viena vertus, jis, kaip geras žydas, neatmeta religinių apeigų ir įstatymų, bet, kita vertus, sako, jog nepakanka apsiriboti jų išoriniu išpildymu. Tikras tikėjimas turi paliesti visą žmogų, visus jo gyvenimo aspektus ir nuostatas. Žinoma, tam reikia gairių, bet priemonės nėra tikslas.

Prieš keletą mėnesių man teko privilegija dalyvauti žymaus žurnalisto Jimmy Burns paskaitoje. Jis yra ir knygos „Pranciškus, gero pažado popiežius“ autoriaus. Jis kalbėjo apie tai, kaip popiežiaus Pranciškaus „švelnumo revoliucija“ keičia institucinės Bažnyčios suvokimą, netgi krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo akcentus.

Kviečiu pamąstyti, kaip popiežiaus Pranciškaus asmenybė ir vadovavimo būdas galėtų praturtinti mūsų / mano, kaip krikščionio, požiūrį į kitus žmones ir daiktus, bendravimą, gyvenimo būdą ir tikėjimą? O gal pasiūlytų ir naujų įžvalgų.

Jau daugiau nei trejus metus popiežius Pranciškus traukia daugelio - tiek Bažnyčios žmonių, tiek pasaulio žiniasklaidos - dėmesį. Jis nebijo kelti vis naujas kontroversijas, šitaip susilaukdamas nemažai palaikymo ir nemažai kritikos. Jam tenka didžiuliai iššūkiai: būti globaliu asmeniu susiskaldžiusiame pasaulyje, prisiimti mokytojo, pamokslininko misionieriaus ir net pranašo vaidmenį. Tai, ką jis pradėjo, būtų galima pavadinti „švelnumo revoliucija“, kuria užsimojo perkeisti institucinę Bažnyčią, kad ji taip paveiktų visuomenę, jog ir ši keistųsi į gera. Štai Enciklikoje „Laudato si“ jis kalba apie ekologiją, tačiau nestinga dėmesio ir neturtingiesiems, ir konkrečiam žmogui. Popiežius rašo tiesiai: „Jeigu į kitų žmonių vargą bei kančią neišmoksime žiūrėti kaip savo, ar bent ją laikyti tokia pat skaudžia – mūsų pasaulyje niekas nesikeis. Galime kurti deklaracijas, rezoliucijas, ką tik norime. Pirmiausia turime keisti savo egoistinį, godumo paveiktą požiūrį“, - sako popiežius.

Popiežius Pranciškus nuo pat pradžių savo apranga, žodžiais, kūno kalba ir tolesne veikla atsisako būti Bažnyčios monarchu. Jis drąsus ir tvirtas, o tuo pačiu ir švelnus. Apie jo drąsą teologas Hans Küng sako: „jeigu nė vienas popiežius iki tol nepasirinko Pranciškaus Asyžiečio vardo, tai tikriausiai dėl to, jog atrodė, kad lūkesčiai pasirinkus šio šventojo vardą bus per dideli. Nes Pranciškus Asyžietis siejasi su neturtu, nuolankumu ir paprastumu. Sklando gandai, kai Bergoglio išrinktas popiežiumi turėjęs iškilmingai pasirodyti balkone, atsisakė raudonų batų, kitų puošmenų sakydamas: „Teatras baigėsi“.

Šis popiežius pradėjo kai ką nauja ir ne vieną tai erzina. Pranciškus pabrėžia bendrą darbą ir atsakomybę su kitais vyskupais. Ir tai ne vienam nepatinka, nes eksportuoti problemas į Romą buvo paprasčiau ir „saugiau“, nei jas spręsti vietoje. Jis pirmiausia klauso žmonių, paskui atsiliepia, kaip tai vyko rengiantis šeimų sinodui, ar viešnagės Švedijoje metu.

Popiežius Pranciškus kviečia atrasti Evangelijos ir krikščionybės žmoniškumą. To žmoniškumo reikalauja ir iš institucinės Bažnyčios. Ji turi būti ne muitinė, o Tėvo namai, lauko ligoninė. Pvz., net jei kas neatitinka Bažnyčios doktrinos, vis tiek ieškoti būdų, kaip gyventi toliau, užuot užsikirtus, susipriešinus. Geras to pavyzdys jo gairės išsiskyrusiųjų ir antrą kartą susituokusių sielovadai.

Pabaigai keletas žurnalisto Jimmy Burns minčių apie popiežių Pranciškų remiantis enciklika „Meilės džiaugsmas“. Skaitant šį dokumentą tampa aišku, jog Pranciškui rūpi ne tik stilius, bet gelmė. Tekstas kelia iššūkį, kaip mums vertinti doktriną ir kaip autentiškai atsiliepti į tai, kas yra gailestingo ir atjaučiančio Dievo apreikšta. Jau pats pavadinimas sako, jog meilė ir džiaugsmas eina kartu. Mums reikia susigrąžinti evangelijos žmogiškumą ir mūsų krikščioniškąjį optimizmą, o Bažnyčia turi gręžtis nuo doktrinos dusinamo klerikalizmo į misionierišką Bažnyčią. Ji turi būti vedama sąžinės ir išlaisvinančio Šventosios Dvasios potyrio, veikiančio mūsų protuose su meile ir parodančio, jog darniam sugyvenimui svarbu pagarba ir atjauta, jog svarbūs ir maži dalykai bei nuoširdūs žodžiai, tokie kaip „prašau“, „ačiū“, „atsiprašau“.

Popiežius Pranciškus pabrėžia, jog svarbus dialogas, svarbu klausyti ir spręsti vengiant moralizavimo, kuris kitą žemina, skaudina ir palieka sužeistą.

Gal Jėzaus pamokymas apie religijos apeigas ir įstatus, ir tai, kaip jie siejasi su gyvenimu, bei žvilgsnis į popiežiaus Pranciškaus vadovavimo būdą gali būti padrąsinimas šią savaitę nesitenkinti minimumu, klausti, ką dar galiu padaryti dėl to, kurį myliu – žmogaus ir Dievo tuo pačiu.

Kviečiu skaityti šią encikliką ir atrasti Meilės džiaugsmą. 

  ______________________________

 

Mt 5,1-12, Jonai 2017 01 29

kun. Vidmato Šimkūno homilija

 

Gal truputį neįprasta girdėti kitokį evangelijos tekstą, nei skelbiama Mišių lapeliuose. Tai naujasis Mato evangelijos vertimas. Kas buvote trečiadienį ekumeninėse pamaldose, gavote šį naują vertimą. Pirmiausia pastebime, jog vietoj įprasto kreipinio „palaiminti“ girdime „laimingi“. Vertėjams atrodė, jog žodis laimingi labiau išreiškia kontekstą ir geriau atitinka graikišką originalą makarios, kuris reiškia ir palaimintas, ir pasiturintis, ir laimingas, o čia – dar ir mylimas.

Kalno pamokslu Jėzus pradeda savo kalbas. Jose bus apstu simbolių apie naujai kuriamą bendriją, kurią vėliau vadinsime Bažnyčia. Paminėta, jog mokiniai prisiartina prie jo šį kartą ne ko nors klausti, o nusiteikę klausyti. Taip pasakomi svarbūs dalykai, jog Bažnyčia prasideda ten, kur mokiniai klauso Jėzaus žodžio, ji pašaukta būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Miestu ant kalno, skaitome tolesnėse eilutėse.

Matas mums išvardija sąrašą laimingųjų. Gal išgirdę pirmąjį jau žinome, kas bus toliau. Man ši laimingųjų litanija anaiptol nėra viena iš lengvųjų gerosios naujienos vietų.

Norisi, bet kartu ir nedrąsu, klausti, o kaip su manimi, ar aš patenku į tą laimingųjų sąrašą, ar jau lieku už brūkšnio?

Tikriausiai rastume savo aplinkoje žmonių, kurie galėtų būti įrašyti ir ne į vieną laimingųjų kategoriją. Bet vis tiek galėtume klausti, ar iš tikrųjų jie jaučiasi laimingi ir spinduliuoja laime, ar viskas jiems sekasi ir lengva gyventi?

Kiekvieną dieną vienokiu ar kitokiu būdu sužinome apie tuos, kurie liūdėjo ir jų niekas nepaguodė. Ir žemę taip pat pirmiausia užvaldo anaiptol ne romieji, o apsukrieji, smarkieji, turintys galios ir pažinčių. Ir taip galėtume vardinti ir vardinti kitą, Mato laiminguosius kompromituojantį, netgi daug ilgesnį sąrašą.

Gal kas mėgintų gelbėti Matą sakydamas, girdi tik amžinybėje bus išdalyti apdovanojimai, ten patirsime džiaugsmo, kuris buvo žadamas patekusiems į laimingųjų sąrašą. Tiesa, tik ten tapsime, kuo turėjome būti, tik ten mus pasieks Viešpaties pažado pilnatvė. Bet mano kasdienai tokios tolimos dangiškojo laimikio vilties per maža, nes viską suvedus tik į laimingą amžinybę, ne vienas numojo ranka į krikščionybę, pavadinęs ją liaudies opiumu.

Taip mąstant, iš tikrųjų nelabai drąsu su šiuo laimingųjų sąrašu išeiti iš bažnyčios, o išeiti reikia, nes toks mūsų pašaukimas.

Vatikano II susirinkimas prieš 70 metų kvietė atverti Bažnyčios langus, kad įeitų šviežio oro. O šiandien popiežius Pranciškus kviečia atverti Bažnyčios duris, kad Jėzus galėtų išeiti už jos ribų. Kitaip sakant, kad mes jį atrastume už šio pastato ribų, už pamaldų ir savo maldų laiko.

Grįžkime prie laimingųjų sąrašo. Jis užrašytas Šv. Rašte ir skaitomas, kad taptų ir kiekvieno mūsų gerąja žinia.

Pamėginkime į pagalbą pasitelkti evangelistą Luką ir leiskime Jėzui savo pamokslą tęsti toliau. 6 skyriuje skaitome: Nelaimingi, kurie niekada neverkė ir neliūdėjo dėl kito, kurie juokėsi iš širdies tyrumo ir nė nenujautė, nepatyrė vargdienio dvasios. Kurie kėlė vaidus ir paniekino romumą, kurie buvo žiaurūs ir negailestingi, kurie pelnėsi iš karo ir nebrangino taikos šeimoje, bendruomenėje ir tarp valstybių. Nelaimingi, kurie nebuvo persekiojami ar skriaudžiami, ar pajuokiami dėl to, kad laikėsi tiesos, o visada su viskuo taikėsi ir viskam buvo abejingi, išskyrus savo egoizmą. Nelaimingi ir tušti, nors patys sau atrodytų protingiausi ir švenčiausi.

Tiesa, kas gali pasakyti, kada jų nelaimė, lygiai kaip ir pirmųjų laimė, taps apčiuopiama. Tačiau šitaip žvelgiant į Mato ir Luko sąrašą, drąsiau išeiti iš bažnyčios, nes jis kažkaip padeda nujausti, jog galiausiai yra laimingas tas, kuris padaro kitam gera nieko už tai nesitikėdamas, laimingas, kuriam ne vis tiek, kaip jaučiasi kitas.

  ______________________________

 

Mt 4,12-23, Jonai 2017 01 22

kun. Vidmato Šimkūno homilija

Evangelija atkartoja pirmo skaitinio eilutes ir piešia Jėzaus viešosios veiklos geografinius rėmus.

Paskui pasakoja apie pirmųjų mokinių pašaukimą. Apie žvejus, kurie išgirdę Jėzaus kvietimą, viską paliko ir Juo nusekė. Petras, Andrius, Jokūbas, Jonas nebuvo žmonės kuriuos kiti laikytų ypatingai religingais. Jie buvo paprasti žmonės – žvejai. Jų kaimo žmonėms neatrodė, kad šie vyrai, galėtų kuo nors įtikinti kitus, jie buvo paprasti žvejai, kaip ir kiti to kaimo vyrai. Niekas nemanė, kad jie galėtų būti lyderiais ar vadovais. Bet jie atsiliepė ir Dievas per juos nuveikė nuostabių dalykų.

Tiesa, jie 3 metus mokėsi Jėzaus mokykloje, bet ir ten ne viskas sekėsi. Iš pradžių jie buvo net fanatiškai nusiteikę – šaukėsi ugnies iš dangaus Samarijos kaimui, kuriame jų nepriėmė; ginčijosi, kuris bus didesnis dangaus karalystėje, paskui išsigandę paliko Jėzų ant kryžiaus ir pabėgo. Jie nebuvo lengvi mokiniai, tačiau išmoko Jėzaus pamokas ir todėl mes esame Bažnyčia.

Bet tą susitikimo dieną turėjo kažkas atsitikti, kad jie taip iš karto viską paliko nekeldami nė klausimo. Gal tai nutiko taip, kaip nutinka įsimylėjus iš pirmo žvilgsnio. Mes galime tik svarstyti. Galbūt jiems nelabai sekėsi žvejoti, gal jau reikėjo taisyti tinklus, o gal turėjo problemų šeimoje? Spėju, jie buvo girdėję apie Jėzų, jo didžius darbus ir galbūt norėjo prisijungti prie jo. Galbūt iš pradžių jie pamanė, kad Jėzus kviečia tiesiog tą popietę pasivaikščioti kartu. Bet evangelija mums nieko daugiau nepaaiškina. Vienaip ar kitaip Jėzus įėjo į jų gyvenimą ir viską apvertė aukštyn kojomis.

Kai kuriems žmonėms Jėzus buvo patrauklus anuomet. Yra ir šiandien. Vieniems jis patinka dėl to, kad išgydydavo sergančius. Kitiems patinka jo mokymas. Dar kiti laikosi Jėzaus kaip bilieto į dangų. Dar kitiems jis visai nepatrauklus.

O kas mane traukia prie jo? Taip klausti tikriausia galima, nes antraip nebūčiau čia. Atsakyti nėra paprasta. Nes vieno aiškaus dalyko gal ir nėra.

Mąstydami apie draugystę su Jėzumi vėl susiduriame su paradoksu.

Viena vertus, norėtume būti arti Jėzaus, o kita vertus, suvokiame, kad nesame ir negalime būti taip arti kaip norėtume. Gal panašus jausmas iškyla tėvams išleidžiant vaikus į studijas, ar į santuoką. Tėvams norisi vaikų artumo, bet jie supranta, kad juos turi paleisti.

Pastebėkime, Jėzus pašaukė anuos vyrus tokius, kokie jie buvo. Jis visada šaukia žmogų tokį, koks jis yra. Aną kartą Jėzus lyg sužaidė tų žvejų ambicijomis, ir pasakė, kad didžiausia jų gyvenime sužvejota žuvis bus draugystė su juo.

Tiesa, jo mokiniams tai buvo tik draugystės kelionės pradžia ir jiems dar reikės daug ką atrasti, pamažu suvokti kaip jų draugystė keisis, gilės ir bręs. Visiems ir pačiam Petrui dar reikės ne vienos pamokos, kol pasakys Jėzui: „pas ką mes daugiau eisime, jie ne pas tave“, kol ištars širdies sakinį: „Viešpatie tu visa žinai, tu žinai, kad tave myliu“. Kaip Petro, taip ir mūsų kelyje pasitaiko atkarpų, kuriose išblėsta malonūs jausmai ir belieka sukaupus visą valią ištesėti įsipareigojimą, ištikimybę. Bet gal būtent taip bręsta draugystė, kuri perauga į meilę?

Anų žvejų pašaukimo į draugystę su Jėzumi istorija sako, jog į tą pačią Jėzaus draugystę esame kviečiamai ir mes. Tačiau kaip jie, taip ir mes tuo pačiu esame ir išsiunčiami į žvejonę, ką tai bereikštų. Turime prisiminti patirtą Jėzaus artumą, bet neturime sustoti, nes esame pašaukti gyventi įtampoje, kai nori vis didesnio artumo ir tuo pat metu esi siunčiamas su misija tolyn.

Pamąstykime kiekvieną vakarą ar rytą, kur yra mano artumo su Jėzumi momentai ir į kokias misijas jis mane kiekvieną dieną išsiunčia? Beje, ir pats paslaptingai eidamas kartu.

   ______________________________

 

Jn 1,29-34, Jonai 2017 01 15

kun. Vidmato Šimkūno homilija

Šiandien pamokslas trečdaliu ilgesnis nei paprastai. Jei kas klausysite, pabaigoje pasakysiu ir mažytę paslaptį.

Šiandien susitinka abu mūsų bažnyčios globėjai – Jonas Krikštytojas ir Jonas Apaštalas–Evangelistas. Galime manyti, kad Jonas Apaštalas buvo prie Jordano tuo metu, kai atėjo Jėzus ir girdėjo, o vėliau užrašė Jono Krikštytojo žodžius.

Juos esame girdėję daugybę kartų. Per kiekvienas mišias girdime, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir ne bet kaip naikina, o praliedamas savo kraują – taurė naujosios ir amžinosios sandoros, kraujo, kuris išliejamas nuodėmėms atleisti.

Mes esame atpirkti Jėzaus (Dievo Avinėlio) krauju. Šitas teiginys atrodo paprastas. Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio. Pasaulio teologai suka galvas ieškodami paaiškinimo, kaip Kristaus Kraujas atleidžia mūsų nuodėmes.

Išpirkimo teorija sako, kad Dievas supyko dėl mūsų nuodėmių ir norėjo mus nubausti. Kas nors turėjo prisiimti šią bausmę. Dievo Sūnus Jėzus Kristus ją prisiėmė vietoj Tėvo ir vietoj mūsų.

Šią teoriją žydai kritikuoja. Jie sako, kad ji prieštarauja tam, ką darė Abraomas. Abraomui buvo liepta paaukoti ne savo sūnų, o  kai ką menkesnio – avinėlį. O jūs, krikščionys, atrodo, einate priešinga kryptimi ir mokote, kad Dievas paaukojo savo sūnų.

Šios teorijos problema yra ta, kad ji Dievą laiko kerštingu, kuris reikalauja, kad kas nors būtų nubaustas už nuodėmę. Mes turime pasitikrinti, koks yra mūsų Dievas. Tačiau klausimas, kaip Kristaus kraujas mums nupelnė nuodėmių atleidimą, dar neatsakytas.

Jonas Krikštytojas sako – štai Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Dievo Avinėlis Naujajame Testamente suvokiamas kaip atpirkimo ožys, tik esama esminio skirtumo. Atpirkimo ožys suprantamas, kaip tas, kuriam užkraunamos visų kaltės.... Maištingas ir iš tikrųjų neigiamas personažas. O kas yra Dievo Avinėlis? Mūsų kalba iki galo neatskleidžia, jog tai paties Dievo vaikas, jis yra teigiamas, nekaltas, ir, būdamas Dievo, gali parodyti visai priešingą aukos kryptį. Dabar galime klausti, kas gi galiausiai reikalauja aukos. Ar jos reikalauja Dievas? Ar Dievas didįjį penktadienį piktai šaukė – „Ant kryžiaus jį“? Kas reikalavo, kad Jėzus mirtų? Minia. Taigi tam tikra prasme – ir mes. Dievas tik prašė, kad Jėzus išliktų ištikimas iki galo.

Dar vis lieka klausimas, kaip Dievo Avinėlis naikina pasaulio nuodėmes? Gal tiksliau būtų sakyti, pasaulio nuodėmę – vienaskaitos forma.

Senose pasaulio religijose būdavo nuodėmių naikinimas. Pvz., visa gentis apeiginiu veiksmu sukraudavo nuodėmes paprastai ant kokio nors gyvulio ir jį išvarydavo iš kaimo arba pakardavo, ir tai darydami jautėsi teisūs. Ir čia mes turime sąsają tarp mito ir evangelijos. Evangelija sako: jis mirė, kad sunaikintų pasaulio nuodėmes, o mitas sako – mes sunaikiname pasaulio nuodėmes, kai vienas dėl to miršta (nužudomas). Visos religijos vienokia ar kitokia forma nori sunaikinti pasaulio nuodėmes. Viena tų formų – sukrauti jas ant atpirkimo ožio ir jį išvaryti iš bendruomenės, kad žūtų.

Kas gi yra „nuodėmės“?  Visa, kas kyla iš pavydo, godumo, neapykantos, kitų nevaldomų troškimų. Tai kasdieniai dalykai, kurie vyksta beveik nepastebimai aplink mus, nes su daug kuo esame apsipratę. Tai ir nuodėmingos struktūros, prekyba ginklais, žmonėmis, narkotikais, gamtos niokojimas, pelnymasis iš karų, neturtingųjų engimas ir panašiai.

Tačiau kažkuriuo momentu šiame nedorumo sūkuryje prasideda kaltinimai, vis daugiau žmonių į juos įsitraukia ir nejučia pradedama ieškoti atpirkimo ožio. Teologai, sociologai sako: Kristaus atveju kažkaip netikėtai visi susivienija ir pasijunta teisūs apkaltinę vieną, jam sukrovę visas nuodėmes. Taigi šitas nuodėmingas sūkurys tarsi magiška mašina visų nuodėmingumą paverčia teisumu. Ir kas įdomiausia, nė vienas to nepastebi.

Dabar jau galime įžvelgti skirtumą tarp pasaulio nuodėmės ir nuodėmių. Daugelis pasaulio nuodėmių, tai visa, kas sukasi tame verpete, o pasaulio nuodėmė, tai pati ta mašina, kuri šį verpetą įsuka, kuri aptemdo akis savo nuodėmingumui, kad pradedi jį laikyti teisumu ir už visą blogį kaltini kitą.

O ką gi veikia Dievas? Jis per Savo Sūnų šaukia mus iš to įsisukusio rato, ateina susitikti su mumis pačiame verpeto centre ir sako, pamėginkime dar kartą, pamėginkime kitaip.

Pamokslo pabaigai ir savaitės pradžiai paskaitysiu maldą apie klausymą.

O Dieve, kaip dažnai mes tavęs neišgirstame.

Kartais mes tiesiog per daug užimti, išsiblaškę, įnikę į savo rūpesčius.

Kartais mūsų triukšmingas pasaulis užgožia tai, ką sakai.

Kartais mes girdime ne tai, ką tu turi omeny.

Kartais nesuprantame to, ką girdime ir nesigiliname.

Kartais visai negirdime, ką tu mums šnabždi, mes negirdime tavo tylos.

Kartais mes klausome atbuline data, manome, kad svarbiau tai, ką kalbėjai prieš šimtmečius, bet ne tai, ką sakai mums šiandien.

O kartais mes bijome klausyti, mes bijome, kad nieko daugiau neišgirsime, kaip tik savo vienišą tuštumą.

Laimei, tu mokai mus, kad gebėjimas išgirsti tave siejasi su gebėjimu išgirsti žmogų esantį šalia. Gydyk mūsų kurtumą, padėk išgirsti tavo kvietimą: pamėginkime dar kartą.

O pradžioje minėta paslaptis yra ta, kad šitą pamokslą jau sakiau čia lygiai prieš 6 metus ir 1 dieną. Ne taip svarbu, ar kas ką nors prisiminėte, svarbiau, ar kas nors per tuos 6 metus mumyse pasikeitė į gerą?

Gal pamėginkime dar kartą. Amen.

  ______________________________

 

2017 sausio 1 d., šv. Jonų bažnyčia

kun. Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandienos iškilmė ir Šventraščio skaitiniai pasiūlo daugybę minčių ir temų.

Su visuotine Bažnyčia švenčiame Marijos Dievo Motinos iškilmę. Įdomi šios šventės kilmė ir jos teologija. Šalia to, šiandien švenčiame ir Jėzaus vardadienį. Šiandien taip pat pasaulinė maldos už taiką diena, o Šventraščio skaitiniai kalba apie vardo ir veido reikšmę ir su jais susijusį palaiminimą ir dar apie įsūnystę bei Dievo veido šviesą.

Negali visko aprėpti, tenka pasirinkti kurį nors vieną momentą.

Per didesnes šventes įprasta kelti taures, sakyti tostus ir linkėjimus. Galbūt ir vakar girdėjome ar sakėme linkėjimus brangiems žmonėms. Žinome, kad vieni linkėjimai išsipildo anksčiau, kiti vėliau, o dar kiti taip ir lieka gražiais palinkėjimais. Tai visai nemenkina jų vertės, nes jais išsakome savo širdies palankumą, o gal ir pasirengimą padėti mylimiems žmonėms.

Galbūt į šios dienos šventraščio skaitinius galėtume pažvelgti kaip į Naujametinį Dievo palinkėjimą mums.

Apaštalas Paulius kalba apie įsūnystę, kurią įgyjame priklausydami Dievo Sūnui ir apie jos pasekmes. Dvasios įkvėpti mes Dievą vadiname Tėvu, o su šia įsūnysite susijęs ir paveldas. Ką paveldime, išreiškia ST kunigų palaiminimo žodžiai: „Viešpats telaimina ir tesaugo tave, tenušviečia tave savo veidu, tebūna tau maloningas, te atsisuka į tave veidu ir tesuteikia tau ramybę.“ Du kartus minimas žodis VEIDAS, nors žinome, kad niekas negali matyti Dievo veido. Net Mozei nebuvo suteikta ta malonė. Kaip tad suprasti šį palaiminimą?

Žydai jį suprasdavo iš įvykių. Jei tautai gerai sekdavosi, galėdavo ramiai gyventi, nebijodama maro, karo, neteisingumo, tai suprasdavo, kad Dievas į juos atsigręžęs veidu, Jis tautą laimina ir saugo.

O kaip mums suprasti šį palaiminimą, jis gi paveldo teise priklauso ir mums? Evangelijoje girdėjome – berniukui bus duotas Jėzaus vardas. Šis vardas ir reiškia „Dievas gelbsti“. Jėzus pažadėjo būti su mumis visais laikais. Taigi jis ir yra tas mums suteiktas Dievo palaiminimas. Per jį Dievas atgręžė į mus savo veidą visiems laikams. 

Čia jau ir būtų galima dėti tašką, tačiau šiandienės iškilmės teologija sako, jog per Mariją amžinas Dievo Žodis tapo ir tikru žmogumi – vienu iš mūsų. Kur dabar mes galime ieškoti Jėzaus veido ir Dievo palaiminimo? Belgų teologas Edvardas Schillebeecksas gražiai sako: žmogus nemato savo veido – tai ženklas, jog jis skirtas atsigręžti į kitą. Jeigu Dievo veido negalime regėti tiesiogiai, gal tai reiškia, jog esame  pašaukti jį atpažinti kitų veiduose? Kiekvienas krikščionis pašauktas būti palaiminimu kitam, būti veikliu Dievo palankumo ženklu, jo malonės įrankiu. Jei norime, bent retsykiais galime pasitikrinti, kaip jaučiasi žmonės šalia mūsų. Ar mus sutikę pasijunta laimingesni, įgauna daugiau drąsos, pasitikėjimo savimi? Ar jaučiasi stipresni dorotis su savo sunkumais, atranda daugiau vilties, o gal priešingai – išsigąsta, nusimena, nuliūsta... Į ką turiu atkreipti dėmesį, kad mano per krikštą ir kitus sakramentus gautas palaiminimas pasiektų ir aplinkinius?

Ar esu pasirengęs priimti tokį naujametinį Dievo linkėjimą? Ar noriu būti jo palaiminimu kitiems? Ar pats esu nusiteikęs priimti Jo palaiminimą per kitus? 

Tegul Viešpats mus laimina ir giedru veidu težvelgia visus 2017 metus.

 ______________________________

 

2016 gruodžio 25 d., šv. Jonų bažnyčia

Kalėdos

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kalėdoms įprasta bažnyčiose įrengti prakartėles – atvaizduoti Jėzaus gimimo sceną. Tradiciniai personažai: kūdikėlis Jėzus, Marija, Juozapas, piemenys ir jų gyvuliai – visa pirmoji Jėzaus draugija.

Austrijoje, Insbruke, jėzuitų bažnyčioje įrengiama prakartėlė, kurioje šalia tradicinių personažų dar pavaizduota, kaip jaunuolis prie prakartėlės veda pagyvenusį aklą žmogų, o juos abu lydi angelas. Aišku, jog abu šie žmonės ieško Jėzaus, kaip ir užėjusieji į bažnyčią. Tačiau įdomu tai, kad Jėzaus figūrėlės ėdžiose nėra. Zakristijonas ją padeda ant didžiojo altoriaus. Ten jis, kaip ir visi maži vaikai, tiesia rankas į žmones. Taigi atėjusieji pamatyti prakartėlę turi dar paieškoti, kur yra Jėzus. Sumanymo idėja – Jėzus nori būti atrastas. Lyg vaizdu perteikiant tai, ką evangelija sako tekstu: „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.“ Taigi jis atėjo pas mus, pas savuosius, o mes, nors jam ir savi, jo neatpažinome arba dažnai neatpažįstame, nes esame blaškomi įvairiausių niekniekių, smulkių konfliktų ir... Leidžiamės tiek išblaškomi, kad nepastebime nuostabiausio stebuklo.

Prancūzų poetas Jean Anouilh sako: Vaikeli Jėzau, kur esi, negalime tavęs matyti, tavo ėdžios tuščios, tik stovi jautis ir asilas. Matau ir tavo Motiną, ir Juozapą, ir tris išminčius iš Rytų, tik nematau tavęs, vaikeli Jėzau, kur esi tu?

Prieš keletą mėnesių Hamburge, konferencijoje, jėzuitai kalbėjomės apie sielovadą mieste. Vienas iš mūsiškių perpasakojo pokalbį su jaunuoliu, kuris švenčia tradicines krikščionių šventes. Kai kunigas paklausė, ar jis yra krikščionis, šis atsakė „Ne“. Tai ar esi ateistas? - klausė kunigas. „Ne. Aš esu normalus“, - sakė žmogus.

Taigi švęsti krikščioniškas šventes atrodo normalu. Bet būti krikščioniu vis mažiau normalu. Ar tai negalėtų būti paskatinimas, būti dar tikresniu krikščioniu, kokiu esi pašauktas per krikštą?  

Ne vienas galėtų šiandien pritarti minėtam poetui. Gausu ženklų, kalėdinių giesmių ar dainų, paveikslėlių ir prakartėlių. Tačiau žmogumi tapusio Dievo dažnai nepajėgiame atpažinti, o gal kaip tik bažnyčiose.

Ir popiežius Pranciškus, lyg turėdamas minty šį poetą ir ieškodamas atsakymo, kur yra vaikelis Jėzus, sako:

Aš esu širdyse neturtingų, užmirštų, ligonių ir vienišų. Esu ir širdyse pagonių, kurie neturi vilties. Taigi Jėzus lyg ir maištingai pabėgo iš prakartėlės ėdžių, ieškodamas bendrystės ir ją surado su tais, kurių širdys sužeistos, kurie niekam nerūpi, kurie net patys save užmiršo, dėl ligos ar priklausomybių. Jėzus nori būti atrastas akyse tų, kurie jau nė ašarų verkti neturi, tapo lyg be žado ir be jausmų. Ar dar vis tikiu, ar noriu tikėti, kad Dievas tapo žmogumi ir yra ten su savais, ar mes dar jaučiamės jam savi?

Popiežius Pranciškus neseniai šventuoju paskelbė jėzuitą Petrą Faberį. Apie jį pasakojama tokia kalėdinė istorija. Prieš Kalėdas jam kildavo didžiulis stresas. Viena nesėkmė po kitos. Prie Kalėdų stalo jis sėsdavo nusiminęs ir nuliūdęs, visai be šventinės nuotaikos. Kartą netikėtai jis išgirdo vaikišką balsą: „Petrai, Petrai, sako jam Jėzus. Nesisielok, nesikrimsk dėl visokių kvailysčių, kurių pridarei per gyvenimą. Nieko nebijok ir nesigėdink. Aš vis vien gimiau. Tavo širdies tvartelyje.“

Kur tu, Vaikeli Jėzau? Kito širdy ar ir mano? Net ir tada, kai pats sau tampu svetimas ir tolimas, užmištas ar nemėgstamas. Jis yra mano širdy ir sieloje. Jis dėl to gimė. Ar gali būti didesnis stebuklas visatoje kaip tai, kad Dievas tapo žmogumi? Kaip tas aklas žmogus prie prakartėlės Insbruko jėzuitų bažnyčioje, melskime palydėjimo, kad patikėtume, jog šis visatos stebuklas skirtas ir man. Visatos Kūrėjas ir Viešpats gimė žmogumi. Taip Dievo ir žmonijos, taigi ir mano, likimas persipynė su juo amžiams.  

  ______________________________

 

2016 gruodžio 24 d., šv. Jonų bažnyčia

Kūčių vakaro Mišios

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Jau pradedame švęsti Kalėdas, vieną laukiamiausių švenčių. Tai įvykis, iš esmės pakeitęs visatos ir pasaulio istoriją. Šiandien ne tik prisimename aną praeities įvykį, bet švenčiame kaip mūsų dabartį ir ateitį. Šio slėpiningo įvykio gelmės mes tikriausia niekada nepajėgsime pilnai suprasti, bet nujaučiame, kad tai meilės paslaptis, prie kurios esame kviečiami artintis taip pat su meile.

Girdėjau sakant, kad mūsų šventės, yra tokios, kokie esame mes patys.

Tik per šventes mūsų lūkesčiai dar ryškesnėmis spalvomis nusidažo ir garsiau prabyla. Tai artumo, jaukumo, saugumo, troškimo būti mylimu, ateities, laimės lūkesčiai.

Kalėdos siejasi ne tik su dovanomis ir sveikinimais. Nors mes nė vienas nepragyvename iš dovanų, bet malonu, kai kas pasveikina, o ir maža dovanėlė atneša džiaugsmo, nes nuoširdžiai dovanota. Mes kiekvienas gyvename savo gyvenimą, bet malonu, kai kas palinki gero, sėkmės, sveikatos, paklausia kaip sekasi.

Per šventes mes lyg norime tapti kitokiais, bent trumpam, norime kad mus pastebėtų, jautriau išklausytų, šilčiau priimtų, norime būti su brangiais žmonėmis, prisiminti, kas buvo gera, galbūt kartu svajoti apie geresnę ateitį… Viskas gražu, viskas dera šventei. 

Ar ši šventė negalėtų mus paskatinti vieni kitus labiau branginti ne tik per šventes, būti pagalbesniais, jautresniais vieni kitiems ištisus metus?

Prisiminė vienos krikščionių pamokslininkės mintis. Ji sako, jeigu mes tiek laiko melstumės, kiek spoksome į televizorių, kiek tuščiai naršome po internetą, apkalbame, skundžiamės ir kritikuojame kitus – mūsų pasaulis tikrai pasikeistų į gera. Galbūt šiandien yra ta diena, kai mano gyvenime gali kas nors pradėti keistis į gera.

Jau ir per šias Kalėdas turėsime progą patikrinti, ar teisinga sakyti, kad mūsų šventės yra tokios, kokie esame patys. Bet mes kaip krikščionys visada esame kviečiami siekti daugiau. Todėl Kalėdos kreipia mūsų žvilgsnį į Jėzų, į pasaulio šviesą, kuri spindi tamsybėse. Tos tamsybės visais laikais buvo bauginančios, jų nestinga ir šiandien – Alepas, Berlynas, Ukraina... O kur dar visokie mūsų aplinkos, mūsų pačių baimės, šešėliai... Tačiau žvilgsnį kreipkime į Jėzų, į šviesą.

XII-XIII amžių sandūroje gyvenęs popiežius Inocentas III sako: Kalėdomis mes švenčiame Jėzaus dievišką amžiną gimimą iš Tėvo; jo kūnišką gimimą iš Marijos ir dvasinį – žmonių širdyse.

Jo amžininkas vokiečių vienuolis Eckartas jam antrina: „Jei kas nors paklaustų manęs, kodėl mes meldžiamės, pasninkaujame, kodėl atliekame visokius darbus, kodėl esame pakrikštyti ir, svarbiausia, kodėl Dievas įsikūnijo, atsakyčiau: tam, kad Dievas galėtų gimti sieloje, o siela galėtų gimti Dieve. Dėl šitos priežasties buvo parašytas Šv. Raštas, dėl šitos priežasties Dievas sukūrė pasaulį ir angelus. (...) Vien tam, kad Dievas galėtų gimti sieloje, o siela galėtų gimti Dieve. Per Kalėdas mes laike švenčiame amžinąjį Jėzaus gimimą, kuris turi nuolat atsikartoti mūsų geruose darbuose. Taip Dievas gimsta žmoguje ir žmogus Dieve.“  

Visą adventą mąstėme, ką tai galėtų reikšti. Šiandien žvelgdami į prakartėlę turime progą dar kartą pagalvoti, ką konkrečiai tai reiškia man.  

 ______________________________

 

2016 gruodžio 18 d., šv. Jonų bažnyčia

IV Advento sekmadienis Mt 1,18-24

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Artėja Kalėdos. Tikriausiai daugelis jau pradėjome rašyti kalėdinius sveikinimus. Kokių Kalėdų linkime: šventų, jaukių, šiltų, baltų ar linksmų?.. Pasiūlysiu dar vieną palinkėjimą, o tuo tarpu, pamąstykime apie šv. Juozapą. Jis šiandien daugiausia minimas. Vėliau evangelijos apie jį lyg ir nutyla.

Pirma mintis apie Juozapą – tai Dievui atviras ir stiprus žmogus.

Jis kelia provokuojančius klausimus ir mums, kurie laukiame Kalėdų, o gal net labiau jų jaukumo ir kitų „šalutinių produktų“.

Ar mes tikrai išdrįstame laikytis Dievo pažado, kai atrodo, kad jo išsipildymui nėra vilties, kai žmogiški argumentai kalba priešingai?

Biblija šiandien mums pasakoja apie Mesijo atėjimą. Pranašai Jeremijas ir Izaijas skelbia viltį, kai situacija tam visai nepalanki.

Dovydo dinastija tapo korumpuota ir, atrodo, visai netinkama, kad per ją ateitų Mesijas.

Dovydo sostą užėmė bedieviu tapęs Ahazas, silpnas, niekam tikęs Zedekijas. Kaip Dievas gali likti ištikimas savo pažadui iš Dovydo giminės iškelti teisųjį Mesiją?

Bet pranašai vis tik tikėjo, kad Dievas gali ir iš apmirusio Jesės kelmo išželdinti naują atžalą. Ir taip galiausiai įvyko. Bet ne viskas taip paprasta.

Pažvelkime į Mariją ir Juozapą, kaip tokio pasitikėjimo Dievu pavyzdžius.

Santykių tarp Marijos ir Juozapo kontekstas, kiek mes jį galime atkurti, galėjo būti toks: pagal to meto paprotį, paauglė mergina, jos tėvų sutartomis vedybomis, būdavo pažadama vyrui. Paprastai, keleriais metais vyresniam už ją. Šitaip pora susižadėdavo, bet dar keletą metų nepradėdavo gyventi kartu. Žydų įstatymas buvo labai griežtas, nurodantis sutuoktiniams sužadėtuvių laikotarpiu išlikti skaistiems. Tuo metu mergina ir toliau gyvendavo su savo šeima, o vyras įgydavo amatą, kad galėtų išlaikyti žmoną, ir statydindavosi namą.

Kai Marija tapo nėščia, jie su Juozapu buvo legaliai vedę, bet dar negyvenantys kartu. Juozapas žinojo, kad vaikas ne jo. Kaip ir kiekvienam vyrui kilo klausimas – jeigu vaiko tėvas ne jis, tai kas? Kad išsaugotų savo reputaciją, jis galėjo reikalauti viešo išsiaiškinimo. Tuo atveju, Marija būtų apkaltinta svetimavimu. O tai galėjo jai reikšti mirties nuosprendį. Vis tik Juozapas nusprendė „ją tylomis atleisti“. Sakytume, pasirinko mažesnį blogį, ir tai jau yra kilnus poelgis. Tačiau po angelo apreiškimo, Juozapas sutinka parsivesti Mariją į namus kaip žmoną ir vaiką priimti kaip savo. Šitaip Juozapas apsaugo Mariją nuo nešlovės. Jis suteikia fizinę, socialinę ir religinę erdvę vaikui gimti ir augti. Tuo pačiu jis padaro dar kai ką, kas mums nėra iš karto aišku: jis parodo pavyzdį, kaip pasielgia iš tikrųjų tikintis žmogus, visiškai ištikimas savo religinei tradicijai ir tuo pat metu atviras slėpiniui, pranokstančiam tiek žmogišką, tiek religinį supratimą bei taisykles.

Evangelijų užrašymo metu būtent tai ir buvo problema bet kuriam krikščioniui, įskaitant patį evangelistą Matą. Jie buvo pamaldūs žydai, kurie nežinojo, kaip integruoti Kristų į savo religijos sistemą. Ką daryti, kai Dievas įsiveržia į gyvenimą naujais, iki tol neįsivaizduotais būdais? Kaip dorotis su neįmanomais dalykais?

Juozapas mus moko gyventi atsidavus ir ištikimai laikantis viso, kas yra žmogiška ir religiška, ir tuo pat metu būti atviriems Dievo slėpiniui, kuris kviečia eiti toliau nei visos mūsų religinės praktikos, sąvokos ar įsivaizdavimai. Ar tai nėra vienas iš besitęsiančių Kalėdinių iššūkių? Man kartais atrodo, kad labiau laukiame ne šitaip suprastų Kalėdų, o jų šalutinio produkto, kuris irgi yra geras, tik gal nereikėtų šių dalykų sukeisti vietomis.

Artėjant Kalėdoms, visiems mums linkiu drąsos į savo gyvenimą įsileisti neįmanomą Dievą.

Gal kas šalia įprastinių sveikinimų ant atviruko užrašysite palinkėjimą ir „Drąsių Kalėdų“. Amen.

 ______________________________

 

2016 gruodžio 11 d., šv. Jonų bažnyčia

III Advento sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kaip mums žinoti, kad Dievo karalystė artinasi?

Aklas, kurčias, luošas ir nebylus. Beveik negyvas. Šitaip Izaijas bei psalmininkas ir evangelistas Matas apibūdina pasaulį be Dievo. Girdėti žodžiai kalba apie  nutrauktus ryšius ir jų troškimą.

Jei negalėčiau matyti, galbūt nežinočiau, kokiame santykyje esu su pasauliu ir su kitais. Negalėčiau skaityti veido išraiškų ir kūno kalbos, kurie yra bendravimo su kitu dalis. Galbūt užsidaryčiau savy ir savo supratime, negalėdamas suvokti kitų artumo.

Jei negalėčiau girdėti, mano pasaulis būtų tylus su savo paties mintimis. Nepajėgčiau suvokti kito žmogaus kalbos intonacijos. Galbūt nesuprasčiau, kai kiti nori kreiptis į mane, net jei šauktų iš visų jėgų. Nepajėgčiau priimti žinią, kurią man nori pasakyti.

Jei negalėčiau judėti, negalėčiau eiti kartu su kuo nors. Galbūt stebėčiau, girdėčiau apie kito patirtis keliaujant, bet negalėčiau dalintis savosiomis. Būčiau priklausomas nuo kitų elementariuose dalykuose. Negalėčiau savęs išreikšti judesiu, nesijausčiau pasitikintis savimi.

Jei negalėčiau kalbėti, negalėčiau dalintis savo mintimis bei jausmais su kitais. Nedainuočiau su kitais ir nesijuokčiau. Galbūt jausčiausi, jog niekas manęs nevertina, nes negaliu už save kalbėti. Paklaustas negalėčiau atsakyti, negalėčiau atsiliepti ir telefonu.

Šitaip aprašytas pasaulis be Dievo tolimas ir svetimas.  O su Dievu - jis artimas ir mielas, tarpusavio bendravimas ir santykiai geri, o tai labai svarbu.

Tikriausia teko girdėti apie Harvardo Granto tyrimą. Jis prasidėjo dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, 1938-aisiais ir tęsiasi iki šiol. Imta stebėti 268 jaunus vyrus.  Stebimos įvairios sritys: politinės ir religinės pažiūros, išsilavinimas, karjeros pasiekimai, šeiminė padėtis. Rezultatai rodo, jog laimingiausi žmonės yra tie, kurie teigiamai nusistatę kitų atžvilgiu ir geba puoselėti gerus santykius, kurie buvo mylimi vaikai šeimoje, gerai sutarė su tėvais, broliais seserimis, aplinkiniais. O tokie dalykai, kaip didesnis turtas, galia ar žinomumas nedaro žmogaus laimingesniu, rodo šis tyrimas.   

Advento skaitiniai taip parinkti, kad pamažu pateiktų vis daugiau ženklų apie besiartinančią Dievo karalystę. Kartais jų kalba simbolinė ir nelengvai suvokiama. Tik prisiminkime praėjusio sekmadienio Izaijo taikos viziją – liūtas ės šiaudus, jo jaunikliai taikiai ganysis su veršiukais, vaikui bus saugu žaisti prie kobros urvo ir t. t.

Šiandien vėl susitinkame Joną Krikštytoją, apie kurį girdėjome ir praėjusį sekmadienį. Jis skelbė Mesijo atėjimą ir rodė į Jėzų – štai Dievo avinėlis. Bet šiandien šis kietas vyras, šis Dievo žmogus, kalėjime. Nuogirdos apie Jėzų pasiekia ir jį, bet jis nori būti tikras, kad neapsigavo ar Jėzus tikrai yra Mesijas, kurį jis pats skelbė, ar jau ateina, ar jau tikrai prasidėjo tas nuostabus įvykis Dievo karalystė? Jis siunčia savo mokinius pas Jėzų paklauskite tiesiai šviesiai ar jis ir yra tas lauktasis Mesijas ar dar laukti kito. O Jėzus neįrodinėja, jis tiesiog sako: žiūrėkite kas darosi – aklieji praregi, kurtieji girdi, raupsuotieji pasveiksta ir vėl priimami į bendruomenę. Jei šitie nėra Dievo artumo ženklai, tai kas tada yra?

O kaip mums šiandien žinoti, iš kokių ženklų nujausti, kad Dievo karalystė artinasi?

Grįžtant prie Izaijo vizijos galime sakyti, jei manyje rimsta egoizmo ir pavydo grobuonis, jei labiau apvaldau pyktį ir pagiežą bei kitas žvėriškas savybes, kurios kelia pavojų labiausiai pažeidžiamiems aplink mane, tai ženklai, kad mano širdy prasidėjo Dievo karalystė.

Jeigu mano nuostatos darosi atviresnės, požiūris platesnis, jautriau atsiliepiu, turiu daugiau kantrybės ir malonumo kitam, psichologai gal sakytų, jei kito iš anksto ne stigmatizuoju ir ne demonizuoju, o stengiuosi puoselėti gerus santykius, tai irgi yra ženklai, kad artinasi Dievo karalystė. Mums visiems linkiu pastebėti šių ženklų aplink save ir patiems jais tapti.

Kad ir kam šią savaitę pasiryžtume, nepamirškime, jog prireiks ir Dievo pagalbos. Jos ir melskime.

 ______________________________

 

2016 gruodžio 4 d., šv. Jonų bažnyčia

II Advento sekmadienis Mt 3,1-12

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 Šiandien evangelija mus suveda su Jonu Krikštytoju, tuo karštu charizmatišku pamokslininku. Keturis šimtus metų Izraelitai neturėjo pranašo. Kai prabilo Jonas Krikštytojas, visi pagalvojo, kad pagaliau Dievas pralaužė tylą ir spietėsi Jono pasiklausyti, ėjo paskui jį net į dykumą. Vieni juo žavėjosi, kiti nekentė ar bijojo, bet daugelį jis kažkokiu būdu traukė.

Evangelistas Matas sako, kad Jonas primygtinai ragino savo klausytojus: atsiverskite, taisykite Viešpačiui kelią. Atrodo, Izraelitai laukė Mesijo pasyviai. Jonas Krikštytojas sako, kad to neužtenka: jūs turite kai ką daryti, kai ką savo gyvenime keisti, tai bus tikras laukimas.

Ką mums, laukiantiems Kalėdų, reiškia Jono kvietimas atsiversti, gal ir mums reikia kai ką keisti? Gal reikia užpilti tingumo duobes, nukasti susipriešinimo kalvas, ištiesinti širdies kelius? Tik nepamirškime, kad tikrasis kelias, tikroji tiesa ir gyvenimo versmė yra Kristus. Su juo kartu mėginkime lyginti tuos kelius ir užpilti duobes. Popiežius Pranciškus apie Bažnyčią sako, jog ji nėra tik dar viena nevyriausybinė organizacija tarp kitų. Joje svarbiausia – Kristus. Tas pats galioja ir kiekvienam krikščioniui. Be Kristaus jis, ko gero, būtų nesusipratimas.

Jono Krikštytojo klausytojai pagrįstai didžiavosi, kad jie yra Abraomo vaikai, bet Jonas sako, kad to nepakanka. Kiekvienas pats turi gręžtis į Dievą.

Tačiau kai nori savo gyvenime ką nors keisti, paprastai susiduri su įvairiais priešiškumais tiek savyje, tiek ir iš išorės. Net ir paprastuose dalykuose. Tarkime, nusprendžiu, kad nuo pirmadienio laikysiuosi dietos, mankštinsiuosi ar pusvalandį skirsiu maldai. Tada kaip mat atsiranda daugybė priežasčių to nedaryti ar bent jau atidėti. Ir taip mažai ką pakeičiame.

Jonas Krikštytojas, nepatogus Dievo žmogus, išėjęs į dykumą šaukia savo žmonėms ir mums, kad pažiūrėtume į savo vidų. Ir jei sakome, kad norime atsiversti, tai turime parodyti ir to atsivertimo vaisių. Tada prieš dvasios akis gali iškilti kalnas taisytinų dalykų, gali vėl būti gundomas nieko nesiimti – vis tiek visko neįveiksi, tai gal geriau palikti taip, kaip yra. Juokais sakoma, jei kils nenumaldomas noras ką nors veikti, ką nors keisti – pažiūrėk televizorių ir praeis.

Bet taip nieko nepasieksi, sako Regina Brett, knygos „Dievas niekada neužsimerkia“ autorė. Vienas knygos skyrelis vadinasi „Jei abejoji, ženk vieną teisingą žingsnį“. Ji rašo: „Norite numesti svorio – užsisakykite ne skrudintų bulvyčių, o salotų. Norite būti geresnis draugas – paskambinkite. Trokštate parašyti romaną – prisėskite ir parašykite pirmąją pastraipą. Dideli pokyčiai gąsdina, bet ryžtis vienam žingsneliui dažniausiai nesunku. Žingsnis po žingsnio – taip užauginame vaikus, baigiame studijas, parašome knygas ir nuveikiame viską, ko trokšta širdis“.

Taigi, koks kitas tavo žingsnis? – klausia Regina Brett ir Jonas Krikštytojas.

  ______________________________

 

 

2016 lapkričio 27 d., šv. Jonų bažnyčia

I Advento sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Pradedame Adventą. Jis reiškia atėjimą ir laukimą. Paprastai mes, bent jau aš, nemėgstu laukti. O adventas mėgina mus nuteikti keturioms laukimo savaitėms. Ko gi lauksime? Atsakymai turbūt įvairūs: vienas lauks kalėdinių dovanų, kitas kalėdinių nuolaidų ar pelno iš pardavimų, dar kitas lauks brangaus žmogaus grįžtančio Kalėdoms iš užsienio. Šį gerų laukimų sąrašą galėtume tęsti ir tęsti. Tačiau šiandien esame kviečiami prisiminti, kad Adventas pirmiausiai yra Kristaus laukimo ir pasirengimo jo gimimui metas. Per šį laiką mes taip pat kviečiami mėginti atpažinti, kas yra mums siūlomas pigus optimizmas, o kas tikroji viltis.

Galbūt kam nors kilo klausimas, kodėl šį iš esmės džiugų laukimo laiką pradedame tokiais baisiais Šv. Rašto skaitiniais. Viena vertus jie primena mums nepasiduoti tariamam optimizmui, ir sako, kad daugelis dalykų, kurie laikomi pastoviais ir svarbiais iš tikrųjų nėra jau tokie pastovūs, nėra jau tokie svarbūs. O kita vertus baisybes aprašančios Šv. Rašto ištraukos parodo, kad ne baisybės, ne katastrofos, o Dievas turi paskutinį žodį. Todėl esame kviečiami atsitiesi ir pakelti galvas. Taip nuskamba paradoksiškas raginimas beviltiškoje situacijoje atrasti jėgų vilčiai.

Šiandien evangelija kviečia budėti, nes ateina Žmogaus sūnus, tai vienas iš Jėzaus titulų. Kai išsikalbame išsipasakojame kaip daug kas mūsų aplinkoje ir pasaulyje yra blogai, kas nors turi pakartoti Dievo pažadą, o jis visada pasako ką nors nauja. Tai gali mums parodyti išeitį iš užburto rato. Esame kviečiami būti advento žmonėmis ir kai aplinkoje įsismagina apkalbos, priekaištai, kritika, pesimizmą keliančios mintys – pasakyti ką nors teigiamo, džiugaus ir viltingo.

Šiandien uždegame pirmą adventinę žvakę ir pašventiname vainiką. Tegul jis mums iš naujo vis primins pasitikrinti ar tarp kitų gerų dalykų mes labiausia laukiame Kristaus atėjimo į pasaulį, į mūsų širdis, mūsų namus...

Mes žinome, kad žvakė pati neužsidega, ją turi kas nors uždegti. Tačiau kartą uždegta ji skleidžia šviesą ir jaukumą. Nuo jos galima uždegti kas žvakes. Adventinio vainiko žvakė tai simbolis Kristaus, kuris yra pasaulio šviesa. Tegul jis apšvies mūsų mintis ir žodžius, kad teigiamai žvelgtume į kitą. Šios žvakės primena ir mūsų pašaukimą būti šviesa, gautą šviesą nešti kitiems.

Žalios vainiko šakos tai gyvybės simbolis, jos įpintos į vainiką reiškia bendruomenę, mūsų Bažnyčią. Tai primena, kad kiekvienas esame bendruomenės narys, kaip žalia šaka įpinti į Bažnyčią. O apvali vainiko forma simbolizuoja tobulumą ir mūsų pašaukimą amžinybei ir patį Dievą, be pradžios ir pabaigos.

Šis vainikas gražiai parodo Viltį ir pasitikėjimą Jėzumi Kristumi, svarbu būti uždegtam jo ugnies, svarbu kurti bendruomenę ir puoselėti gyvenimą. Ir galiausiai primena, kaip svarbu išlaikyti viltį, kad pasieksime amžinybę ir būsime Dievo artumoje, kad tas, kuris yra šviesa ir gyvenimas gyvenimą dovanoja mums visiems.

Praėjusį mėnesį Romoje buvo išrinktas naujas jėzuitų vienuolijos vadovas Arturo Sosa. Ta proga Il Gesu bažnyčioje jis sakė pamokslą, kuris laikomas lyg jo programine kalba. Kam įdomu, galbūt ką nors apie tai skaitėte ar skaitysite. Neketinu jus laikyti jėzuitų naujokyno auklėtiniais, bet viena jo mintimi drįstu pasidalinti. Jis ragino jėzuitus turėti drąsos ir dėl bendro gėrio siekti ne tik neįtikėtinų dalykų, bet ir neįmanomų.

Esate jauni veržlūs žmonės, jums nestinga drąsos ir kūrybingumo – tad siekite ne tik neįtikėtinų, bet neįmanomų dalykų. Advento pradžia gali būti proga paklausti, koks bus mano pirmas konkretus žingsnis.

  ______________________________

 

2016 lapkričio 20 d., šv. Jonų bažnyčia

Kristus Karalius

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

2 Sam 5, 1-3; Lk 23, 35-43

Šiandien Kristaus karaliaus iškilmė. Ji gali atrodyti prieštaringa, nes gyvename demokratijos laikais, kai karaliai labiau primena pasakas, senus laikus ar šalis, kuriose dar rasime simbolinių karalių, o gal kai kur ir tikrų tironų, save vadinančių karaliais. Bet dar keisčiau, kad mūsų šventės karalius yra ant kryžiaus.

Prieštaringos mintys apie karalių kyla ne tik mums, bet ir ST Izraelitams.

Samuelio knygoje skaitome, kodėl karaliumi tapo Dovydas, nes jis Izraelį išvedė į mūšį ir vėl parvedė namo. Jis - karo vadas, Dievo pateptasis ir tautai vadovauja jo vardu. Tačiau kaip nutiko, kad Izraelis įsitaisė karalių? Samuelio knyga mums pateikia teologinę įžvalgą ir pasakoja, kaip izraelitų tikėjimas nuo pat pradžių kritiškai vertina karalių.

Iš pradžių Izraelis neturėjo karaliaus, jų karalius buvo pats Dievas. Tautai vadovavo jo skirti teisėjai, vienas svarbiausių buvo Samuelis. Kai jis paseno, teisėjais paskyrė savo sūnus, o šie valdė jau neteisingai ir kurstė tautą išsirinkti karalių. Samuelis visaip bandė perkalbėti žmones: 1 knygoje 8 skyriuje skaitome kaip elgsis karalius: Jis ims jūsų sūnus ir siųs kovos vežimų priekyje, jie turės arti jo laukus, dirbti jam karo reikmenis, ims jūsų dukteris kvepalų dirbėjomis, virėjomis, jis paims geriausius jūsų laukus, vynuogynus, alyvmedžių sodus ir atiduos savo dvariškiams, ims dešimtadalį jūsų derliaus, paims jūsų vergus ir galvijus, galiausiai jūs patys tapsite jo vergais. Ateis diena, kai skųsitės karaliumi, kurį išsirinkote.

Bet Samuelio niekas neklausė.

Jei anksčiau pats Dievas buvo tautos karalius, tai dabar jie nori žemiško karaliaus. Tam yra du motyvai: norime būti kaip kitos tautos ir norime karaliaus, kuris mus vestų į karus. Galiausiai Samuelis karaliumi patepa Saulių, Dovydas perėmė iš jo valdžią.

Jis Biblijoje vadinamas didžiu, tačiau išlieka prieštaringa asmenybe, kaip pati karaliaus institucija. Izraelis nori karaliaus, kuris juos vestų į karą ir kad jie būtų kaip visi. Ryškėja du esminiai momentai – galia ir prisitaikymas.

Šias įtampas jaučiame ir šiandien švęsdami Kristaus karaliaus iškilmę. Kas gi naudojasi galia? Ne Kristus, o jo žudikai. Kas yra prisitaikėlis, ne Kristus, o tie kurie šaukė „ant kryžiaus jį“ ir tie, kurie gynėsi „aš jo nepažįstu“. Noras prisitaikyti, būti kaip visi yra toks stiprus, kad iš Jėzaus tyčiojasi net vienas kartu nukryžiuotų. Neprisitaikėlis, kuris nepriima religinių ir politinių daugumos normų yra Jėzus. Jis nenaudoja ir galios ar prievartos. Jo Tėvas, nesiunčia legionų angelų nubausti žudikus.

Kristaus Karaliaus šventė vis tiek kelia nevienprasmes mintis, nes jei kas mėgina Kristų Karalių laikyti tokiu, kaip ir kiti karaliai, prezidentai, valdovai, paverčia jį ir karo dievu. Gaila, ir Bažnyčioje būta tokių nukrypimų, neatsilaikyta pagundai būti kaip visi.

Džiugu, kad popiežius Pranciškus aukščiausiu lygiu pradėjo Romos kurijos pertvarką, nuo bažnytinio dvaro į tarnaujančią instituciją. Pirmiausia jo paties žodžiai, kūno kalba ir apranga, visa sako – baigėsi pompastikos laikas, Bažnyčia turi būti arčiau žmonių, Tėvo namai, o ne muitinė... Dieve duok, kad jo pradėtas darbas būtų sėkmingas ir žemesniuose lygiuose.

Šiandienos šventė drąsina nebijoti būti kitokiu, ne dėl paties kitoniškumo, o kad būtum tuo, kas esi – augti ir bręsti teisingu žmogumi, Dievo vaiku.

Kristus Karalius nepažada savo sekėjams nei privilegijų, nei karjeros, nei ypatingos apsaugos nuo ligų, nelaimų, net nuo pagundų ar klaidų. Bet jis palieka pavyzdį ir malonę, kurios paliesti galime su nukryžiuotuoju nusidėjėliu melstis: Atmink mane, kai būsi savo karalystėj.

Simboliška, kad Jėzaus atsakymu jam „tu dar šiandien su manimi ten būsi“ baigiasi šios dienos, o tuo pačiu ir bažnytinių metų evangelijos ištrauka. Nežinau kaip jūs, bet aš gyvenimo pabaigoje labai norėčiau išgirsti šiuos Jėzaus žodžius.

 ______________________________

 

2016 lapkričio 6 d., šv. Jonų bažnyčia

XXXII sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Lk 20, 27-38

 Šiandien Lukas mums pasakoja apie Jėzaus ir sadukiejų susitikimą. Sadukiejai - aristokratų judėjų partijos atstovai, šventyklos prižiūrėtojai. Jie, priešingai nei fariziejai, netiki pomirtiniu gyvenimu ir nemėgsta Jėzaus. Atrodo, jie rado progą ir mėgina jį pričiupti suktu klausimu. Tačiau Jėzus klausiantiesiems tarsi sugrąžina jų pačių klausimą, kaip ir jie, remdamasis Moze, kalba apie gyvųjų Dievą.

Gal tai visai neblogas būdas valdyti konfliktus, įtampas kai skiriasi požiūriai ar net principai...

Jėzus sumaniai nesileidžia į supriešinimą – aš prieš juos, o pokalbį perkelia į kitą lygį. Jis tiesiog sako, kad danguje jau nebegalios mūsų logika ir taisyklės.

Jau tiksliai nepamenu dogmų ar moralinės teologijos dėstytojas sakė, mes čia studijuojame, bandome viską išsiaiškinti, sudarome taisykles, o kai nueisime pas Dievą, pamatysime, jog viskas totaliter aliter – viskas visai kitaip.

Atrodo, Jėzus sako, jog dalykai, dėl kurių šiandien tiek klausimų ir problemų, su kuriomis ir Bažnyčia nežino ką daryti, amžinybėje bus visiškai nesvarbūs: netekėjusios, nevedę ir našliai nebus vieniši, nebus ir problemos su antrą kartą vedusiais, nebus našlaičių ir atstumtųjų, nebus ir bažnytinės hierarchijos. Ir dar daugelis dalykų, kurie mums šiandien kelia susipriešinimą ar įtampas neturės prasmės.

Bažnytiniams metams einant į pabaiga, vis dažniau iškyla eschatologinės temos apie laikų pabaigą. Tačiau mums neduota galimybė praskleisti mirties uždangą ir pažiūrėti, kaip ten bus.

Biblija moko pasitikėti Dievo gerumu, meile ir tada, kai mūsų protas nepajėgia suvokti, kalba surasti žodžių, o vaizduotė vaizdų ateities gyvenimui, jau ne mūsų, o Dievo laike. Žmonių smalsumo apie dangų klausimai baigiasi Pauliaus atsakymu korintiečiams. Dievas parengė jį mylintiems tai, ko žmogaus akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į mintį neatėjo; o aš dar pridedu – ir visa kita.

Ir dar kartą galime pasikviesti apaštalą Paulių, jo Himno meilei pabaigos eilutės sako: „Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.“

Šitaip esame kviečiami tikėti, jog gyventi ne vien sau ir mirti į Dievo rankas yra vertingiau ir geriau, negu gyventi sau ir mirti į niekur. Palaiminti per amžius, kurie gyveno ir gyvena ne vien sau. Su meile ir malda šiandien juos prisimename.

______________________________

 

2016 spalio 30 d., šv. Jonų bažnyčia

XXXI sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Lk 19, 1-10

Kada paskutinį kartą buvome įlipę į medį? Vaikystėje galbūt ne vienas laipiojome po medžius, o kai suaugome, dingo ir poreikis. Gal atrodė, kad tai nelabai solidus užsiėmimas. Na, nebent dėl sporto.

Tik Lukas užrašė šį vyriausiojo muitininko Zachiejaus ir Jėzaus susitikimą. Iš pradžių gali atrodyti, jog istorija visai paprasta, vaizdžiai aprašyta ir aiški. Tačiau vis tiek galime klausti, kas gi joje svarbiausia? Ir tai jau ne taip iš karto aišku. Laimei, pats Lukas pateikia mums kontekstą, kuris mums pagelbsti. Ankstesniame jo skyriuje skaitome: „Kas netaps kaip vaikas, neįeis į dangaus karalystę“; paskui skaitome apie pareigūną, apakintą savo turtų; paskui Jėzus išgydo neregį, pripažinusį, kad jam reikia to išgydymo; ir tada – Zachiejaus istorija. Čia sutinkame dar vieną turtingą žmogų, kuris turi ir kažką vaikiško. Jis iš smalsumo nori pamatyti Jėzų ir išdrįsta įlipti į medį. Šitoks jo poelgis gali būti jo atvirumo ženklas.

Tai išties įdomi istorija ir jos dinamika. Susitinka Jėzus ir vienas iš labiausiai nekenčiamų žydų žmonių svetimos, okupacinės valstybės mokesčių rinkėjų viršininkas. Jau pats vardas Zchiejus reiškia teisųjį, o tuo tarpu muitininkai, buvo laikomi viešais nusidėjėliais, nes lupikavo iš savo tautos žmonių.

Iš tikrųjų Zachiejus visai nenorėjo susitikti su Jėzumi, o tik jį pamatyti. Gal buvo apie jį girdėjęs. Tačiau viskas vystosi taip, kad iš atokaus stebėtojo jis tampa pagrindiniu veikėju. Tikriausiai Zachiejus nė nemanė, kad viskas gali taip pakrypti visai nenumatyta linkme.

Galime sakyti, tai pasakojimas, kaip asmeniškas susitikimas su Jėzumi keičia žmogaus gyvenimą.

Dar vienas svarbus momentas. Kai aplinkiniai murma, kad Jėzus lankosi pas nusidėjėlį, Jėzus pasako svarbų dalyką. Jog ir šis nusidėjėlis yra Abraomo palikuonis. Taigi Jėzus ir pačiam Zchiejui primena kas jis toks yra. Būtent – ne Romos statytinis (tu esi ne vien tai, ką darai), o Abraomo palikuonis. Ar mes kartais netapatiname kokios nors žmogaus savybės su juo pačiu, ar savo nesėkmės, nuodėmės su pačiais savimi?

Graži istorijos pabaiga – į Zachiejaus namus šiandien atėjo išganymas. Kas gi iš mūsų nenorėtų, kad ir į jo namus šiandien ateitų išganymas, darna, susiklausymas, žmoniškas šeimyniškas bendravimas, ar širdies ramybė.

Jėzui kiekviena diena yra „šiandien“. Jis kiekvieną dieną siūlosi į svečius, kviečia mus kiekvieną išlipti iš savų medžių. Ar tai būtų artumo baimė, ar kokia neatleista nuoskauda, ar užsidėta ir susigyventa kaukė, ar dar kas nors. Jis kviečia atsistoti ant žemės, būti tokiais, kokie esame ir kuo esame Dievo akyse. O esame mylimi Jo vaikai. Ir tai yra svarbiausia.

 _____________________________________

 

2016 spalio 23 d., šv. Jonų bažnyčia

XXX sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Lk 18, 9-14

Jau kelintą sekmadienį evangelijose girdime apie maldą. Praeitą girdėjome kaip ištvermingai reikia melstis, o šiandien girdime, apie tai, kaip neturėtume melstis.

Nathan Ausubel, aprašo gal Baltarusijos ar Lenkijos miestelio žydų pasakojimą. Miestelio bendruomenė džiaugėsi mylimu rabinu. Bet štai kartą jis sunkiai susirgo. Bendruomenė surengė atgailos ir pasninko dieną, už rabino sveikata. Taigi visi miestelio žydai pasninkavo. Tą dieną į miestelio smuklę užeina vienas bendruomenėje žinomų girtuoklis ir prašo taurelės degtinės. Smuklės šeimininkas neparduoda ir sako: “Ką tu nežinai, kad mūsų rabinas sunkiai serga, todėl šiandien pasninkas”. Girtuoklis negavęs degtinės nueina į rabino namus ir nuoširdžiai meldžiasi: “Brangus Dieve, grąžink mūsų rabinui sveikata, kad aš galėčiau išgerti”. Stebėtinai greitai rabinas pasveiko, o visi manė, kad būtent dėl girtuoklio maldos. Atėjus šeštadieniui pasveikęs rabinas meldėsi sinagogoje: “Brangus Dieve, suteik šiam girtuokliui ilgą gyvenimą, nes jo malda išgelbėjo mane. Pasakojimas baigiasi tuo, kad girtuoklio malda buvo išklausyta, o rabino ne, nes viena buvo nuoširdi, o kita ne.

Jėzus kalba savo laiko žmonėms ir mums. Atrodo, kad fariziejus ateina tiesiog pranešti Dievui, koks doras ir teisus jis yra. Jis tiesiog giriasi, jis jau pats susikūrė savo teisumą ir jam Dievo nelabai tereikia, nebent kad ir jis jį pagirtų. Dar didesnė bėda ta, kad fariziejus ima save lyginti su kitu žmogumi ir spręsti, kas teisus, kas ne. Girdėjome, kad jo malda nebuvo išklausyta. Tiesa jis nieko neprašė, jis neva dėkojo Dievui, taigi atrodo tokia padėka, Dievo nedžiugino. Galime klausti: ar Dievas gali rasti vietos žmoguje, kuris sklidinas savimi? Galbūt, jam vienam žinomu būdu. Pagaliau tai jo reikalas.

Vėl klausimas, kuris ištraukos personažas patrauklesnis, su kuriuo tapatinuosi? Galbūt jaučiamės labiau panašūs į nuolankų muitininką, negu į tą fariziejų. Tačiau neskubėkime. Galime galvoti, jog norime tapatintis su muitininku, bet tuo pat metu imti kalbėti kaip nemėgstame tų išdidžių, apsimetėlių fariziejų. Jei norime, nesunkiai randame konkrečių žmonių, kuriems bent mintyse galėtume klijuoti fariziejaus etiketę. Ironija yra ta, kad mes nė nepajusdami galime pradėti melstis, kaip fariziejus, kurio nemėgstame: “Dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip tas kvailas fariziejus”. Vėl ta pragaištinga pagunda save lyginti su kitais.

Ar ši evangelijos ištrauka negalėtų praplėsti mūsų žvilgsnį, širdį ir suvokimą, kad Dievas nori kiekvieno žmogaus išganymo. Apaštalas Paulius sako, jam brangus kiekvienas žmogus. Dievas nesidžiaugia, muitininko praeitimi, kaip nesidžiaugia ir fariziejaus laikysena.

Svarbu ne tik ar aš meldžiuosi, bet ir kaip meldžiuosi, nes tai atspindi mano giliąsias nuostatas Dievo ir žmonių atžvilgiu. Jei jaučiame simpatijų evangelijos muitininkui, tai pastebėkime jis savęs nelygina su kitais ar kitu didesniu nusidėjėliu už save. Teisumas priklauso vienam Dievui tai Jis mus nuteisina. Tiesa, kad esame nusidėjėliai bet mylimi, mus iš tikrųjų padaro laisvus.

Tačiau lieka klausimas: Ką su savo laisve darysiu šią savaitę?

Gal iki išeinant iš bažnyčios sugalvosiu ką konkretaus?

 

_____________________________________

 2016 spalio 16 d., šv. Jonų bažnyčia

XXIX sekmadienis Lk 18, 1-8

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien misijų sekmadienis. Išgirdę apie misijas ar misionierius paprastai pagalvojame apie tolimus kraštus, gal Jėzaus evangelijos nepažįstančias tautas ir kunigus bei vienuolius mėginančius jas atversti į tikrąjį tikėjimą. Misionieriai -evangelijai pasišventę žmonės, dėl jos palikę namus, kultūrą ir leidęsi į pavojingas keliones.

Jau nuo pat apaštalo Pauliaus misijų kilo klausimas kokią krikščionybę jie turi atnešti, kas joje yra esmė, o kas išraiškos formos. Taip pirmojo amžiaus krikščionybė susidūrusi su išsimokslinusiais romėnais ar graikais turėjo prisitaikyti prie jų, surasti kitą kalbėjimo būdą nei paprastiems izraelitams.

Nepaskysiu nieko naujo daugeliui, jog pasaulyje nėra grynos krikščionybės. Ji nuo pat pradžių susijusi su žmonių kultūra pvz. žydiška, graikiška – bizantiška ar lotyniška. Kai tobulėjo laivai, kai prekybos keliai darėsi judresni jais iš Europos keliavo ir misionieriai į Indiją, Kiniją, Okeaniją, Amerikas. Tarp jų ir jėzuitai. Iš karto iškilo klausimas ar jie kitų kultūrų šalyse turi skelbti europietišką krikščionybę, kuri dažnu atveju atėjo su kolonistais. Kai kas manė taip. Tačiau jėzuitai buvo vieni iš tų, kurie mėgino krikščionybę pritaikyti vietinei kultūrai, perimant gerąsias tradicijas, prisitaikant prie vietinių papročių, suteikiant jiems krikščionišką turinį. Vienas tokių pavyzdžių jėzuitas Mate Ricci, Kinijos misionierius, tiltų tarp Kinijos ir Vakarų statytojas. Matydamas jog evangelija sėkmingai skelbiama gali būti tik kinams savomis formomis, jis drąsiai jas perėmė, pats rengėsi, ne kaip vakarų kunigas, o kaip kinų didikai, išmoko kinų kalbą, o supratęs, kad Konfucijaus mokslas kinams labai svarbus, krikščionybę pradėjo aiškinti Konfucijaus sąvokomis, net Dievo vardą pritaikė, o pastebėjęs kokia stipri pagarba mirusiems, ją susiejo su pagarba šventiesiems. Ir kiti jėzuitai misionieriai pritaikė liturgines apeigas Kinijos kultūroms. Gaila, kad Europoje įtakingiems Bažnyčios žmonėms atrodė, jog jau per daug nutolta nuo krikščionybės ir jos buvo uždraustos, o tuo pačiu ir sužlugdytas krikščionybės plitimas Kinijoje.

Nedidelę dalelę apie krikščionybės įkultūrinimą galėsite pamatyti t. Antano surinktų paveikslėlių parodoje, kurią skautai parengė bažnyčios gale. Visada nuostabu pastebėti, kad krikščionybė platesnė, nei mūsų vakarietiška jos išraiška.

Įdomu, jog misijų globėjai du skirtingi šventieji. Didysis Indijos misionierius jėzuitas Pranciškus Ksaveras ir uždaro karmelitų vienuolyno sesuo Kūdikėlio Jėzaus Teresė. Ji visą gyvenimą skyrė maldai, už misijas taip pat.

Šiandien skaitiniai apie maldą ir ne bet kokią, o ištvermingą. Įdomu, kas iš čia esančių šį rytą meldėtės. Toliau klausčiau, buvo trumpa ar ilga malda. Aš meldžiausi ir mano malda buvo labai trumpa ir labai nuoširdi. Prabudau, pažiūrėjau ir sakau: “O Jėzau, jau septynios!”.

Grįžkime prie evangelijos.

Ir iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, Jėzus ragina ilgai ir atkakliai melstis, ypač jei malda prašomas svarbus dalykas.

Krikščioniška malda - pokalbis su Dievu. Biblija drąsina mus kalbėtis su Dievu apie viską, kas mums rūpi, išsakyti ir kitų žmonių ir pasaulio reikalus. Ne, kad jis jų nežinotų, bet, kad ir mes giliau suvoktume, jog toks pokalbis su Dievu drąsina mus, stiprina mūsų tikėjimą, palaiko tuos, už kuriuos meldžiamės....

Jeigu galvotume, jog svarbiausia, kad melstumės ilgai ir daug, tai kaip skaitysime Mato evangeliją (Mt 6:7-8) kur Jėzus sako nedaugiažodžiaukite kaip pagonys, kurie tikisi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Jūsų Tėvas žino ko jums reikia, dar jums neprašius.

Ir vis tik atrodo Jėzus šiandien giria ištvermingą maldą. Tačiau kas yra ištverminga malda ir kas joje svarbiausia?

Evangelijos našlė, kad ir kokia šauni atrodytų, gali nukreipti mūsų mintį nuo to, ką nori pasakyti Jėzus. Nes lyg ir savaime peršasi mintis, kad būtent našlė, jos ištverminga malda svarbiausia ištraukoje. Tačiau kad ko nors atkakliai siektum nereikia būti tikinčiu. Jėzus mūsų žvilgsnį veda toliau. Jis nori pasakyti, koks yra Dievas, jį priešpastatydamas nedoram teisėjui. Jei net nedoras teisėjas išklausė našlės prašymą, tai nepalyginamai jautriai girdi ir išklauso mūsų maldas maloningasis Dievas. Manau, kaip tik čia ir yra šios ištraukos grūdas.

Mūsų trumpesnė ar ilgesnė malda pirmiausia reikalinga mums patiems, kad geriau suvoktume koks Dievas yra, kad sugebėtume priimti jo valią ir tada, kai ne viską suprantame, kai bijome..., kaip pajėgė Jėzus. Dievas juk neatlygina mums už mūsų pastangą melstis taip lyg jis būtų neišgirdęs pirmos maldos, todėl reikia kartoti ir kartoti. Lyg jis nenorėtų mums padėti ir jį reikia ilgai įkalbinėti. Taigi ir meldžiantis išlieka klausimas ar labiau pasikliauju savo malda ar pasitikiu Dievu su kuriuo kalbuosi.

Galbūt mūsų maldai galėtų padėti 103 psalmė, kuri kviečia: Šlovink viešpatį ir nepamiršk, koks jis geras: Jis atleidžia visas tavo nuodėmes; išgydo visas tavo ligas; jis atperka tavo gyvastį, jis apgaubia tave meile ir gailestingumu.

 

_____________________________________

2016 spalio 2 d., šv. Jonų bažnyčia

XXVII sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Lk 17, 5-10

Baisūs dalykai dėjosi Izraelyje pranašo Habakuko laikais, apie 600 m. prieš Kristų. Babiloniečiai nugalėjo Asiriją ir grasino Judo karalystei. Tuo tarpu žydų didžiūnai patys buvo susiskaldę ir kovojo vieni su kitais. Prievarta ir smurtas tvyrojo krašte, ir blogiausia, jog tai darėsi normalu. Tai matydamas Habakukas šaukia: Viešpatie, ar nematai kas dedasi? Mes visi būsime išžudyti arba išsižudysime patys!

Ir mūsų laikais ne vienas pasiskundžia, jog pasaulis eina velniop. O koks Dievo atsakymas – tik turėk tikėjimą, nes teisusis gyvens tikėjimo dėka. Lyg ir nelabai padedantis atsakymas. Ir vis tik?

Kažkada girdėjau interviu su viena lietuve, daug iškentusia Sibiro tremtine. Žurnalistė klausia: „Kaip jūs tokiomis sunkiomis sąlygomis išsaugojote tikėjimą?“ Moteris atsakė: „Tai tikėjimas išsaugojo mus“.

Tiek Habakuko, tiek mūsų amžiaus tremčių, tiek ir šiomis dienomis pasaulyje apstu baisybių, o tikėjimo svarba nė kiek nemenkesnė. Šiandienos skaitiniai daug apie jį kalba. Jei kas keliavote per dykumas ar jų prieigas, kur žmonės dar verčiasi žemdirbyste, turėjote pastebėti, koks svarbus jiems yra vanduo, lietus. Indijos regione, prie Punos, kur daug metų dirbo ir lietuvis jėzuitas Donatas Slapšys, pastaruosius 3 metus nelijo. Draugai jėzuitai iš to regiono pasakojo, jog pasitaiko atvejų, kai vyrai netgi nusižudo iš nevilties, nes negali išlaikyti šeimos ar grąžinti paskolų. Tai dėl to, kad nėra derliaus. Taigi vanduo, šiuo atveju lietus, susijęs su žmonių išgyvenimu. Nenuostabu, kad ir krikščioniškų bažnyčių pastoriai organizuoja maldų dienas prašant lietaus. Taip viena bendruomenė sutarė artimiausią šeštadienį melsti lietaus, o pastorius paprašė atsinešti kokį nors daiktą, simbolį, kuris įkvepia jų tikėjimą. Sutartą valandą miestelio aikštę užplūdo parapijiečiai. Vieni sakė sutapimas, kiti – stebuklas, bet tiesiog pamaldų metu pradėjo lynoti. Pastorius sako: „O dabar iškelkite į viršų savo atsineštą tikėjimo simbolį. Iškilo daugybė žvakių, kryžių, paveikslėlių, maldaknygių ir statulėlių. Bet gražiausia buvo, kai gal 9 metų vaikas iškėlė skėtį. Jo tikėjimo simbolis kalbėjo už save.

O kai aš meldžiuosi, kai ko nors prašau Dievą sau, mylimiems žmonėms ar pasauliui, koks būtų mano tikėjimo simbolis?

Jėzaus mokiniai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. O jis atsakė: „Pasitikėkite manimi“. Atrodo, nelabai padedantis atsakymas.

Ir mes susiduriame su iššūkiais, problemomis ir krizėmis. O šios dienos skaitiniai sako, kad Dievas apie visa tai žino. Taigi, turėk tikėjimą. Lengva pasakyti. Tikrovėje sunkiau. Bet ar kas nors turi geresnį pasiūlymą?

Vėl įdomus evangelijos kontekstas. Jei skaitytume ankstesnes eilutes matytume, jog mokiniai prašo sustiprinti jų tikėjimą po to, kai Jėzus mokė juos atleisti 7 kartus po 7 - tiek, kiek riekia. Kad šitai būtų įmanoma, mokiniai prašo sustiprinti jų tikėjimą.

Be abejo, mūsų krikščioniškam gyvenimui yra svarbus tikėjimas ir jo turinys. Norėdami jį pažinti ir gilinti, turime tam skirti laiko. Tačiau taip pat turime ir nepamiršti, jog jis pirmiausia yra paties Dievo dovana.

Tikėjimo temą pasirinkome ir mūsų bendruomenės šūkiu: sąmoningiau tikėti, žmoniškiau gyventi. Mes norime savo tikėjimą gilinti, malda ir pažinimu, kad jis būtų ne bet koks, o toks, kokio mokė Jėzus. Taip pat norime jį sieti su gyvenimu. Nebijokime į savo maldas įtraukti prašymą – Viešpatie, sustiprink mano tikėjimą. O jei padėtų, galime pagalvoti, koks mano tikėjimą įkvepiantis simbolis galėtų būti šią savaitę.

 

 _____________________________________

 

 2016 rugsėjo 25 d.,  šv. Jonų bažnyčia

XXVI sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Lk 16, 19-31

Kaip dažnai, taip ir šiandien noriu paklausti, kokia pirmoji spontaniška mintis jums kilo išgirdus šiandienos evangeliją? Man tai prisiminė anekdotas. Tikintis krikščionis skambina pažįstamam netikinčiam ir klausia „Ar yra Dievas?“ Netikintis atsako: „Nėra“. „O kada bus?“, vėl klausia tikintis.

Šiandien evangelijos ištraukoje nėra Dievo. Yra turtuolis, Lozorius ir Abraomas, bet Dievo nėra. Tai kada bus?

Luko 15 ir 16 skyriuose Jėzus pasakoja 5 palyginimus, apie 5 prarastus dalykus: pasiklydusią avį, nuklydusį sūnų, pamestą pinigą, prarastą darbą ir prašvilptą gyvenimą. Visos šios istorijos yra vaizdingi pasakojimai, beveik kaip filmai, bet ne dokumentiniai. Taigi ir į šiandienos pasakojimą neturėtume žiūrėti kaip Discovery kanalo laidą ar Vikipedijos straipsnį apie pomirtinį gyvenimą. Nemažai Šv. Rašto tyrinėtojų mano, jog Jėzus pasakojo ne visą istoriją, kuri užrašyta Luko evangelijoje. Dalis jos pasiskolinta iš liaudiškų pasakojimų ir graikų mitologijos. Ir vis gi neskubėkime nuvertinti šio pasakojimo, nes visi Jėzaus pasakojimai, taip pat ir šis, mums neša galingą žinią ir nori pasakyti kažką svarbaus apie dabartinį mūsų gyvenimą.

Vienas teologas sako, kad šios dienos evangelija pasiūlo tris dalykus išsinešti. Įdomi paralelė su restoranu. Ten gali gauti kavos išsinešti, sumuštinių, picą... O teologas sako, kad ir mintys ar idėjos gali būti paruoštos išsinešti. Tuo pačiu įspėja, kad iš tų 3 šios dienos evangelijos minčių „išsinešimui“ 2 gali būti netinkamos. 

 1. Mintis: pragaras – amžina sąžinės graužaties vieta. Nors mūsų vertime pavartotas žodis „pragaras“, tekstas apie pragarą nekalba. Čia minimas Hadas visai nėra pragaras, tai judėjų šeolas – mirusiųjų buveinė. Taigi ši evangelijos ištrauka ne apie pragarą.
 2. Mintis: Hadas / šeolas turi du skyrius, kaip, pvz., restoranai rūkantiems ir nerūkantiems. Turtuolis pateko į blogąjį skyrių, o Lozorius į gerąjį, ten yra ir Abraomas. Ši geroji dalis ir vadinama Abraomo prieglobsčiu. Tačiau Biblijoje nekalbama apie du skirtingus hado / šeolo skyrius. Yra ir daugiau keblių teiginių. Žydų hade / šeole nėra ir ugnies, kurią mini Jėzus. Žydai hadą suprato kaip tamsos ir tylos vietą, tai skaitome 31 ir 115 psalmėse, o Jėzaus pasakojime turtuolis kalbasi su Abraomu. Kaip tik šiame jų pokalbyje ir galime aptikti viso pasakojimo šerdį.
 3. Mintis išsinešti: Dievo malonė yra didesnė už mirtį – rinkis malonę. Girdėtas pasakojimas mums labiau prakalbėtų, jeigu mes būtume judėjų tikėjimo, nes Jėzus taiko į 49 psalmę, kuri buvo žinoma Jėzaus ir Luko klausytojams.

Psalmė prasideda kreipiniu į visus pasaulio žmones, didžiūnus ir prastuolius, turtuolius ir vargšus. Psalmininkas, kaip ir Jėzus, pateikia pasakojimą, kurio esmė ta, kad turtingieji pasitiki savo turtais ir jais didžiuojasi prieš kitus, bet mirdamas nė vienas su savimi nepasiims nieko. Nė vienas jų negali pinigais išgelbėti savęs ar brolio nuo mirties. „Žmogaus gyvasties kaina per aukšta“, sako psalmininkas. Ir dar daugiau stiprių žodžių jis pasako tiems, kurie perdėm pasitiki savo turtais. O paskui jis išsako paguodą ir viltį: „Bet mano gyvastį Dievas atpirks iš Šeolo nagų, nes jis teiksis mane pasiimti“.

Tai nuostabi žinia tiems, kurie pasitiki Dievu. O visa, kas mus blaško nuo pasitikėjimo juo – neverta mūsų.

Šv. Ignacas sako, kai abejoji ką pasirinkti (kokį veiksmą, poelgį, darbą...), pamėgink stabtelėjęs save paklausti, ką norėtum būti pasirinkęs mirties valandą.

Galbūt priimdami jau ir šios savaitės pasirinkimus – svarbius ir kasdienius – galime savęs klausti: ką pasirinkęs jaučiuosi ramesnis, labiau pasitikiu Dievu ir esu laimingesnis su kitais?

Tai gali būti Dievo ženklai, subtilus kvietimas – trečioji mintis išsinešti.

 

  _____________________________________

 

2016 rugsėjo 4 d., XXIII sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Lk 14,25-33

 Šiandienos evangelijos ištrauka nepašykšti stiprių žodžių. Iš Antiochijos, taigi iš Sirijos, kilęs Lukas savo mieste, kuris buvo prekybos kelių sankirtoje, matė ryškių visuomenės kontrastų ir juos išlaikė ir savo kalboje.

Ką reiškia Jėzaus sąlyga norintiems juo sekti? Kas atsitiko su ketvirtuoju Dievo įsakymu, liepiančiu gerbti tėvą ir motiną?

Mes juk mylime savo šeimą, savo artimuosius. Rūpinamės jais visada, o ypač, kai kuris suserga ar šiaip prireikia pagalbos. Mes ramia širdimi manome, jog tai yra krikščioniška mūsų priedermė. Argi Jėzus ragina mus apleisti savo artimuosius? Manau, kad ne.

Jei Luko evangeliją pradėtume skaityti keletu skyrių prieš šios dienos ištrauką, pastebėtume įdomią dinamiką.

Jėzus keliauja Jeruzalės link. Visi žinome, tikriausiai ir jis pats nujaučia, kas jo ten laukia. Pakeliui tai vienas, tai kitas žmogus pasisiūlo eiti kartu. O Jėzus lyg užuominomis juos atkalbinėja. Sako, žiūrėkite, lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti. Paskui turtingam jaunuoliui, norėjusiam jį sekti sako: „Pirma parduok ir išdalink visą turtą, tada seksi“. Dar kitas vaikinas lyg ir būtų tinkamas sekti, bet nori pirma palaidoti tėvą. Beje, tėvas nėra miręs, gal po 10, 20 ar daugiau metų mirs, tada jis sektų Jėzų. Bet šiandien, kai paskui Jėzų susidaro didelės minios, jis rėžia tiesiai šviesiai. Kas nori eiti paskui mane turi išsižadėti šeimos, artimųjų, net savęs, imti kryžių ir tada eiti paskui mane...

Šitaip Jėzus sako, jog statydamas į pirmą vietą ne Dievą, o kažką kitą, nepasieksi to, ko labiausiai trokšti. Kaip ir statytojas, pradėjęs bokštą gali jo taip ir neužbaigti, ar karalius, neapskaičiavęs savo karinės galios gali nelaimėti mūšio. Mūsų tikslas nėra pastatyti bokštą, tuo labiau laimėti mūšį.

Beje, o koks mūsų tikslas?

Turėti dvasinę ramybę, kad sektųsi mokslas, darbas, šeimos gyvenimas, kad ilgai gyvenčiau pats ir artimieji, kad visi būtų sveiki ir t.t. Visa tai, be abejo, labai geri dalykai, ir mums jų reikia. Tačiau galima sakyti, jog jie yra šalutinis produktas. Kad ir kaip įmantriai išvedžiotume, vis vien niekas kitas, net ir visas pasaulis nepasotins giliausio žmogaus troškimo, tik Dievas. „Solo Dios basta“ –  vien Dievo gana, sakydavo šv. Teresė Avilietė.

Berods, Kenijoje vieną misijų stotį aplankė garsi aktorė amerikietė. Jau neprisimenu jos pavardės. Ji ten sutiko vienuolę, vaikų gydytoją, dirbančią ir gyvenančią visai šalia lūšnyno. Aktorė stebėdamasi klausė seserį vienuolę: „Kaip tu, išsilavinusi amerikietė, gali čia dirbti ir gyventi? Aš to nedaryčiau už visus pasaulio pinigus.“ „Aš ir gi“, - atsakė vienuolė.

Šią savaitę atkreipkime dėmesį į tuos dalykus, kuriuos darome ne dėl pinigų ar kitokios naudos. Gal tai ženklai, kad sekame Jėzumi, gal jie stiprins ir drąsins mus klausti, o ką dar galiu padaryti dėl to, dėl tų, kuriuos myliu.

 _____________________________________

 

2016 m. rugpjūčio 28 d., XXII sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Lk 14,1; 7-14

 Kartais atrodo, jog evangelijų pasakojimai yra veikiau pamokymui sugalvotos istorijos nei tikri atsitikimai. Taip gali atrodyti išgirdus ir šiandienos pasakojimą. Kur girdėta, kad šeimininkas persodinėtų svečius prie vaišių stalo. Jei jau taip nori reitinguoti, tai vietų sužymėjimu pasirūpina iš anksto, kad išvengtų įtampų. Tai labiau įprasta oficialiuose priėmimuose, nei šeimos šventėse.

Visai netikėtai perskaičiau tokią istoriją, kuri nutiko pradedant ilgą skrydį iš Johanesburgo, Pietų Afrikoje. Viena prabangiai apsirengusi moteris turėjo sėdėti šalia juodaodžio vyro. Dėl to ji buvo labai nepatenkinta ir tai garsiai ir nepagarbiai išsakė skrydžio palydovei. „Aš negaliu sėdėti šalia šitos žmogystos, prašau surasti man kitą vietą.“ Palydovė bandė paaiškinti, jog visos vietos ekonominėje klasėje užimtos, bet ji pamėgins pažiūrėti verslo ar net pirmojoje klasėje ir, su kapitono leidimu, galbūt galės padėti. Taip ir padarė. Visos ekonominės ir verslo klasės vietos buvo užimtos, bet viena vieta išskirtinėje pirmojoje klasėje dar buvo laisva. Ji grįžo prie moters ir sako: „Turiu jums džiugią žinią – pirmojoje klasėje yra viena laisva vieta.“ Moteris, žinoma, apsidžiaugė. Tada palydovė kreipėsi į juodaodį vyrą: „Malonėkite pasiimti savo daiktus ir pereiti į pirmąją klasę.“ Visiems plojant vyras taip ir padarė.

Mano galva šis ir evangelijos pasakojimas gali pamokyti tiek tikro nuolankumo, tiek ir per daug nesureikšminti kitų nuomonės apie mus. Nors kitų žmonių nuomonė apie mus ir svarbi, ji vis tik neapsprendžia mūsų vertės bei orumo. Prieš Dievą visi esame lygūs. Apaštalas Paulius mėgino tai pasakyti galatams, bet ir mes dar, regis, nelabai išmokome šią pamoką. 

Kažkurios Azijos šalies patarlė sako: „Tau nereikia taip pūstis, nes nesi toks menkas“.

Kaip žmonės reaguoja, kai kuris nors jų aplinkoje išpuiksta? Tokie žmonės tiesiog kitus pykdo, tiesiogiai ar netiesiogiai kitus menkina. Tik prisiminkime, kaip jautėmės, kai kas nors prieš mus lindo be eilės, pavyzdžiui, į kabinetą pas gydytoją. Arba kas nors „gudresnis už kitus“, pažeidžiant kelių eismo taisykles, užlindo pirma kitų...

Eidamas pabaigos link paskaitysiu ištrauką iš 14-os Kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio priesakų keturiolikmečiam sūnui Irenėjui Oginskiui, 1822 m. išvykstančiam studijuoti į Italiją.

 1. Visų pirma įsisąmonink paprastą tiesą – žmogus nėra atsitiktinumo padarinys, jis negimsta be tikslo. Už viską jis turi būti dėkingas savo Kūrėjui – Dievui. Tikėjimas – pirmoji jo pareiga, be jo žmogus yra niekas, tik nereikšmingas skaičius. Tad pirmiausia būk krikščionis, nes šią religiją žmonėms davė pats Dievas, paprasčiausiai tikėk, paskui tikėjimas taps tavo pasaulėžiūra. Tai, ką aš aiškinu, tau pernelyg sudėtinga, bet ateis diena, kai viską suvoksi ir įsitikinsi, jog šiuose priesakuose yra viskas, ko reikia, kad būtum laimingas šioje žemėje.
 2. Nė akimirką nepamiršk, už ką turi būti dėkingas savo pirmajai geradarei – Motinai, nes ji tave pagimdė ir be galo myli, nors tu jos švelnumo dar nenusipelnei, bet, jei kiekvieną dieną stengsiesi būti jos vertas, jį nusipelnysi ir pateisinsi Motinos pasitikėjimą. Jei tikrai norėsi jį pelnyti, tai tik nuo tavęs priklauso, pavyks ar ne: nesiimk jokių žygių, nekalbėk ir nedaryk nieko prieš tai savęs nepaklausęs: „Ar mano Motina už tai pagirs?..“ Jei į šį klausimą sąžinė tau atsakys: „Mano Motina pritartų“, veik ryžtingai, nes nuojauta tavęs neapgaus. Jei vidinis balsas sakys priešingai, - nedaryk to, ką ketinai, ir išvengsi klaidos bei graužaties.

Man regis, šios dienos Evangelijos skaitiniai moko: prisimink, kas esi ir kas nesi. Prisimink, jog esi Dievo apdovanotas, tai padės tau jaustis Jo ir kitų žmonių mylimam, tai padės tau išlaikyti vidinę ramybę. 

To linkiu ir meldžiu mums visiems pradedant mokslo metų savaitę.

_____________________________________

 

2016 birželio 31 d. šv. Jonų bažnyčia

XIV sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Lk 10, 1-20

Įdomu, ar šios dienos evangelija kam nors ką nors primena? Man ji primena Čikagą, 1992-uosius, kai ten studijavau. Tą vasarą ten vyko ir pasaulio lietuvių šokių šventė. Mudu su t. Antanu ir koks tūkstantis šokėjų salėje šventėme sekmadienio Mišias. Buvo skaitoma ši ištrauka. Man labai patiko, mišių aplinka ir nuotaika ir tai, kad jose, berods, Darius Polikaitis grojo akordeonu, o žmonės nuotaikingai giedojo.

Sakoma, vasara atostogų ir kelionių metas. Jėzus šiandien duoda keletą patarimų kelionei.  

Jis išsiunčia 72 mokinius į misijas. Neduoda žemėlapių ar GPS, kuri padėtų visais atvejais.  Jis tik pateikia keletą pagrindinių nuostatų – pernelyg nesiblaškyti, padėti, kam tik gali, skelbti Žodį ir nenusiminti, jei jo nepriims. Jis tiesiog meta iššūkį – eiti pasitikint, kad Dievas motiniškai globos. Nežinome tų mokinių vardų ir tai, ar jie visi buvo vyrai, o gal jų tarpe buvo ir moterų. Žinome viena, iš msijos jie grįžo kupini džiaugsmo, mielai dalinosi patirtimi ir įspūdžiais, kaip sekėsi. Jėzus čia pat priminis, jog tai dar ne kelionės pabaiga, tikrasis džiaugsmas dar laukia.

Jėzus išsiunčia mokinius Ten, kur pats ketino vykti. Man įsiminė tas beveik magiškas žodis „ten“.

Jėzui būti Ten, kartais reiškia labiau būseną nei vietą. Ten gali būti visur, kur patiriame nesaugumą. Ten yra kur pradedame pasitikėti Dievu. Tai visai nereiškia, kad suaugę žmonės neturime atsakingai rengtis kelionėms. Tačiau bet koks mūsų pasirengimas yra ribotas ir pasitikėjimas Dievu nepakeičiamas. Panašiai kaip vaikų pasitikėjimas tėvais.

Gal kas iš vaikystės prisimenate, kai tekdavo ilgai važiuoti automobiliu, pvz., atostogauti prie jūros, pas močiutę ar kitur. Paprastai vaikai sėdi ant galinės sėdynės ir nekantriai laukia, kol atvažiuos Ten. Važiavimas kartais prailgsta kaip amžinybė ir vaikai klausia ar jau tuoj atvažiuosim. Abu priekyje sėdintys tėvai ramina, kad jau ne už ilgo būsime Ten. Kai tas nepadeda, tada siūlo skaičiuoti vėjo malūnus, kai šie baigiasi, siūlo skaičiuoti pakelės karves, gal ir gražius debesis. Žodžiu daro viską, kad tik vaikai išlauktų. O vaikai nori būti Ten jau dabar. Tačiau į Ten reikia nukeliauti per Čia. Beje, ir suaugusiems kartais nelengva būti dabar ir čia. Tai neprieštarauja planavimui, bet nuolatinis nerimas ir gyvenimas vien ateitimi arba įsikibus į praeitį, gali būti mėginimas pabėgti nuo esamos tikrovės.  Šitas Čia kartais pilnas abejonių, nesaugumo ar įtampų. Ar mes kelionei turime geresnį sprendimą, kaip pasitikėti Dievo motiniška globa?

Visokiose mūsų kelionėse pastebėkime Dievo artumo ir padrąsinimo ženklus. Gal tai nebus vėjo malūnai ar pakelės karvės, bet nemažiau nuostabūs ir palaikantys. Gerų vasaros kelionių prasidėjusią savaitę – kitų, savęs ir Dievo link.  

 

 ________________________________

2016 gegužės 22 d. šv. Jonų bažnyčia

Švč. Trejybės sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kiek bekalbėčiau apie Trejybėje vieną Dievą, vis tiek tai liks tikėjimo slėpinys. Apie jį tegalime kalbėti ir mąstyti tik žmogiškomis analogijomis. Viena tokių, jog Trejybė tai tobulas ir amžinai tvarus, persipinantis dieviškų asmenų meilės santykis. Mes tikime jog Dievas yra asmuo, asmenys esame ir mes. Galbūt kaip tik čia galime ieškoti sąlyčio taškų su šia švente ir Trejybe, nes ir mes esame asmenys, ir mums svarbūs santykiai, gal net labiau, nei manome.

Šiandienos pamąstymui pasitelkiu vieną iškilią austrų poete.

Mes žinome, jog patyčios yra blogas dalykas, su jomis kovojama vaikų darželiuose, mokyklose, universitetuose ir darbovietėse, o jų vis pasitaiko. Jau mokykloje patyčias kentė ir ji neįgali mergaitė. „Žiūrėkit žiūrėkit, ateina ragana“, - šaukdavo vaikai. Ji buvo neįgali. Gydytojų diagnozė – savarankiškai gyventi nepajėgi. Negalia ir ligomis nuo gimimo paženklinta ir pasmerkta gyventi toliau, kartą ji savo geriausiai draugei rašė: „Aš niekada nebuvau jauna ir niekada nė truputį patraukli“. Ji kentė kūno skausmus, ir depresiją, vėliau beveik apako, mėgino žudytis, išgyveno tikrą pasaulio atskirtį. Atrodo jog vienatvė buvo artimiausias šios didžios austrų poetės palydovas. Tai Kristina Lavant 1970 m. gavusi valstybinę Austrijos literatūros premiją.

Ši poetė ginčijosi su Dievu, jį keikė ir tuo pat metu jo ilgėjosi. Ji nuolatos klausė: Ar Dievas žino apie mane?

Ar Dievas žino apie mane, ar aš jam rūpiu, klausiame ir mes ir kiti, nė netardami Dievo vardo. Vis tiek visų mūsų ilgesys orių, tvarių santykių yra realus.

Kristina Lavant kentusi vienatvę apie Trejybę rašo gražiai ir dramatiškai: „Atleisk man, Dieve Tėve, Dieve Sūnau ir Dieve Dvasia. Jūs tai trejybė, o aš tokia viena“. Šitaip trūkumą santykio su kitais išreiškia poetė. O kaip santykį su kitais ar jo trūkumą išreiškiame ar užgniaužiame mes?

Man regis poetė pataiko į vieną giliausių žmogaus ilgesių. Sociologai sako, kad Vakarų žmonės susvetimėjo. Net ir modernios priemonės, socialiniai tinklai ne visada padeda. Jie lyg ir įgalina komunikuoti su esančiais toli, bet atitolina esančius arti. Mobilų telefonų naudojimas visur ir visada, parodo viena vertus žmogiško santykio ilgesį, o kita vertus negebėjimą bendrauti tiesiogiai. Bet tai ne tik jaunosios kartos požymis. Ilgesys tikro santykio žmogaus nepalieka niekad. Pagaliau ir mūsų maldos paremtos santykiu su artimais ir kitais žmonėmis, jomis ieškome santykio ir su Dievu. Pagalvojus apie žmonių santykius, man vis prisimena vieno Suvalkijos miestelio autobusų stotelė. Lyg kryžių kalnelis iškilo rodyklės į įvairias pasaulio šalis su kilometrais iki Londono, iki Čikagos, Melburno, Dublino. Į ten išvyko to miestelio vyrai, tėvai, dukros, anūkai. Likusieji laukdami autobuso stovi po rodyklėmis lyg po kryžiais, skaito miestų pavadinimus ir ilgesingai žiūri ton pusėn. Ar ne tas pats trūkumas santykio su brangiu žmogumi?

Jau minėjau, jog Trejybė tai dieviškas santykis.

Švęsdami Trejybės iškilmę švęskime Dievo svajonę dovanoti mums tobulą santykį su pačiais savimi, su artimais ir kitais žmonėmis ir žinoma su Dievu, kuris vienas bet ne vienišas. Suprantama, jog tobuli, amžinai tvarūs santykiai įmanomi tik perkeistame pasaulyje, bet jau čia ir dabar tegul jie skleidžiasi ir darosi vis žmoniškesni. Nes be santykio nėra ir paties žmogaus.

O su poete Kristina Lavant galime melstis ir šitaip: Ačiū tau, Dieve Tėve, Dieve Sūnau ir Dieve Dvasia, kad esi Trejybė, nes būtent todėl ir aš nesu ir nebūsiu viena.

 

________________________________

 

2016 balandžio 17 d. šv. Jonų bažnyčia

IV Sekmadienis  Jn 20,27-30

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

IV Velykų sekmadienis Gerojo Ganytojo ir maldų už dvasinius pašaukimus diena. Jono evangelijos 10 skyriuje Jėzus pasakoja apie save kaip apie gerąjį ganytoją.

Buvo gruodis, taigi žiema, galbūt Hanukos šventė, primenanti žydų vado Judo Makabiejaus pergalę prieš Sirijos valdovą Antijohą 165 m. pr. Kr. Jėzus ėjo į šventyklą pro rytinę pusę, kur siena saugojo ją nuo šalto dykumų vėjo. Žydai susispietė apie jį. Jie nebuvo tikri ar Jėzus tikrai yra pažadėtasis Mesijas ar ne. Mat tuo laiku netrūko keliaujančių pamokslininkų, kurie mokė ir gydė. Todėl žydų klausimas Jėzui buvo tiesus: „ar tu esi Mesijas?“ Vietoj tiesaus atsakymo Jėzus sako – „aš esu Geras ganytojas“ ir toliau aiškina, koks ganytojas yra geras.

Evangelijos užrašytos po Velykų. Tarp kitų dalykų jos mėgina atsakyti pirmiesiems krikščionims ir mums kaip gyventi po Jėzaus prisikėlimo. Šiandienos ištrauka moko – gyventi klausant ir sekant gerąjį ganytoją Jėzų. T. y. įsiklausant į jo žodį, įsigilinant, kaip jis gyveno, bendravo su maloniais ir mažiau maloniais žmonėmis, koks buvo jo santykis su Tėvu, kaip meldėsi, kaip išmoko Juo pasitikėti tada, kai sekėsi ir kai išgyveno sunkumus.

Istorikai iki šiandien svarsto, kaip atsitiko, kad po Jėzaus prisikėlimo per gana trumpa laiką maža jo sekėjų grupelė išplėtė savo tikėjimą po visą Romos imperiją.

Prisiminkime pirmuosius povelykinius skaitinius. Jėzaus mokiniai buvo sutrikę, nežinojo kuo užsiimti. Tik gavę Šv. Dvasią tapo drąsiais apaštalais. Tačiau jų buvo tik saujelė, o teologija moko, jog malonė veikia per prigimtį. Taigi pradžia kukli.

Kas gi patraukė dalį žydų, graikų, romėnų ir kitų įvairių socialinių sluoksnių žmonių priimti krikščionių Jėzų ir jo tėvą – Dievą?

Pirma, krikščionys mokėjo megzti socialinius tinklus. Dar nebuvo feisbukų ir tviterių, bet krikščionių socialiniai tinklai jau veikė. Jiems buvo svarbūs asmeniniai ryšiai, kuriuos stiprino laiškai ir malda vienų už kitus. Jei reikėjo, gyvą bendrystę palaikė ir medžiaginė pagalba. Net persekiojimai ir teologinių klausimų sprendimai pasitarnavo tų ryšių stiprinimui. Tenka pripažinti, vėliau neišvengta ir skaldymosi.

Antra, žmones mylintis krikščionių Dievas atrodė patrauklesnis už daugybę bejausmių tolimų graikiškų ar romėniškų dievybių. Jėzaus Dievas nėra tolimas, jam rūpi žmogus, juo gali pasikliauti, turėti prisikėlimo viltį. Šis Dievas dovanojo žmogui laisvę, taigi svarbi ir asmeninė atsakomybė, svarbu kaip gyveni.

Pagaliau apaštalo Pauliaus mokymas, jog visi žmonės yra lygūs, antikos laikams buvo tiesiog revoliucinis. Tikėjimas, jog kiekvienas žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą padėjo įveikti socialinę atskirtį tarp pirmųjų krikščionių. Šitas mokymas ne mažiau aktualus ir šiandien.

Svarbiausia, jog visa tai krikščionims nebuvo vien gražios idėjos, bet veikė praktiškai. Krikščionys patys prižiūrėjo pagyvenusius žmones ir ligonius, jie buvo svetingi, jų šeimos tvarios, vaikai priimami, kaip Dievo dovana.

Iš pradžių krikščionys rinkdavosi sinagogose ir ten kalbėjo apie Jėzų. Kai pradėjo rodyti palankumą pagonims, žydai išstūmė juos ir atsitolino. Tačiau krikščionys liko atviri visiems.

Ankstyvoji krikščionybė išgyveno ir tai, ką šiandien popiežius Pranciškus iš naujo primygtinai siūlo tikintiesiems: eiti į paribius, padėti neturintiems galimybių, įtraukti nepritampančius ir išstumtus į užribį.

Gal šiandien tai ir reiškia klausyti Gerojo Ganytojo balso? Dar lieka klausimas, ką praktiškai dėl to ketinu nuveikti šią savaitę?

 

2016 kovo 27 d. šv. Jonų bažnyčia

Velykos Jn 20,1-9

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 Ankstų sekmadienio rytą Marija Magdalietė eina prie Jėzaus kapo. Dar prietemoje pamato Jėzų, bet palaiko jį sodininku. Ir tai iš dalies suprantama, juk ji tikėjosi Jėzų pamatyti kape. Ji nori grįžti į praeitį, o praeitis jau pasikeitusi. Tikriausia ji išsigąsta, bet užkalbinta vardu iš karto atpažįsta mokytoją. Asmeninė patirtis tiek mūsų tikėjime, tiek bendravime yra labai svarbi. Dievas žino ir kiekvieno mūsų vardą, krikšto vardą ir kažkokiu būdu mus užkalbino, pakvietė ir mes esame čia, kartu švenčiame Velykas. Jis tikrai mus kalbina ir kitomis dienomis.

Atrodo Magdalietė apsidžiaugia. Bet štai netikėtas posūkis. Jėzus sako: nelaikyk manęs, eik pas mano brolius ir pasakyk, kad matei mane prisikėlus.

Tai galime suprasti, kaip Jėzaus drąsinimą nesilaikyk įsikibus to, kas buvo. Prisikėlimas neatsuka laiko atgal prieš nukryžiavimą, o pradeda kai ką visiškai nauja, visai naują laiką.

Jei noriu švęsti prisikėlimą ir viltį, kurioje skleidžiasi ir mano prisikėlimas, turiu išdrįsti kai ką paleisti. Paleisti kaltės jausmą, kad neįvykdžiau gavėnios pasiryžimų, palikti nuoskaudas, kurių vis tiek negaliu pakeisti, paleisti viską, kas mane apribojo, įvyko praeityje, bet kėsinasi į mano džiaugsmą dabar.

Kardinolas Audrys Bačkis sako: net didžiausias skeptikas trokšta, kad Velykų stebuklas būtų tiesa. Galbūt dažnai šitas troškimas viešumoje neparodomas, bet, man regis, būtent jis tiesiog šaukia iš piktų komentarų internete, iš nusivylusių sielų, mėginančių slėptis už agresyvumo ar tuštybės.

Velykų džiaugsmas yra mums dovana ir įpareigojimas. Jis turi paliesti ir kitą žmogų gerumu, kad taptų reikšmingas patiems mums.

Galbūt gyvenimo tikrovė vėl mėgins mus įtraukti į savo sūkurį taip, lyg Velykų nė nebūtų buvę, bandys įtikinti, kad visi kiti dalykai svarbesni.

Tegul Prisikėlimo šviesa apšviečia mūsų dvasios akis, kad pažintume, kokia yra viltis, į kurią esame pašaukti, kaip meldžia apaštalas Paulius. Švęsdami Velykas, Jėzaus prisikėlimą, švenčiame viltį ir tikėjimą, kad ne blogis, tamsa, neteisybė, liga ir mirtis taria paskutinį žodį, o Dievas tiek mūsų gyvenime, tiek pasaulyje.

Nauja geroji Prisikėlimo žinia yra ta, kad ten, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė ir gailestingumas. Jie skirti mums, žmonėms.

Kelintą kartą prisimenu Velykų ryt1, kai dirbau didžiulėje parapijoje Klaipėdoje. Kalbėjau apie Velykas, Kristaus prisikėlimą, ir kaip esame kviečiami jį skelbti.

Po Mišių priėjo vienas patarnautojas ir sako, bet kaip aš paskysiu namie, kad Kristus prisikėlė. Šeima švenčia Velykas, bet nelabai tikintys. Tada turėjau greitai sugalvoti teologinį paaiškinimą. Jis buvo toks: jus tikriausiai aplankys svečiai, bus skanios vaišės, po jų padėkok mamai ir tėčiui ir tiesiog neprašytas nueik į virtuvę ir suplauk indus. Gal tai bus tavo geriausias Prisikėlimo liudijimas.

O koks bus mano/tavo?

 

 

2016 kovo 24 d. šv. Jonų bažnyčia

Didysis ketvirtadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Eilinės darbo dienos vakaras, kaip anie mokiniai, taip ir mes galbūt jau jaučiame nuovargį. Ir vis tik susirinkome švęsti Eucharistiją, nes norime paminėti, norime dalyvauti tame, kas mums svarbu. Ačiū jums, kad atėjote, tokią svarbią dieną.

Šiandien minima paskutinė vakarienė, kai Jėzus sėda su mokiniais prie stalo, tiksliau ant kilimo, kaip įprasta, bet šalia įprastų dalykų vyksta ir neįprasti. Tiesa, juos mokiniai suvoks vėliau, o dabar jie vakarieniauja, švenčia kasmetinę Paską. Vienos gražiausių, jautriausių Šv. Rašto vietų vienaip ar kitaip siejasi su vaišėmis. Štai Jėzus Kanos vestuvėse, padaro pirmąjį stebuklą, padauginą vyną, štai jis vakarieniauja pas muitininką Levį ir šis tampa apaštalu Matu, vėliau, pakeliui į Emausą, Jėzus prisijungs prie dviejų nusiminusių mokinių kaip nepažįstamasis, o vakarieniaujant kartu anų širdys atsivers, tarsi žvynai nukris nuo akių ir jie pažins Jėzų. Ir per paskutinę vakarienę Jėzus pasako tai, ko nėra sakęs, patarnauja taip, kad stebina mokinius. Vėliau jie suvoks, ką Jėzus sakė, ką darė ir kodėl.

Galbūt kam nors kilo klausimas, kodėl Didžiąją savaitę, pradedant Verbų sekmadieniu, pamaldos ilgesnės nei įprastai?

Manau šio laiko ilgesnes pamaldas galima palyginti su šeimos vakariene, kai visi ilgiau pasilieka prie stalo, kalbasi apie dabartį ir praeitį, svajoja apie ateitį. Bene svarbiausias dalykas, ypač vaikams, yra vyresniųjų pasakojimai, prisiminimai. Taip jie daugiau sužino apie savo tėvus, jų jaunystę, kaip jie susipažino, susituokė... Išgirsta apie senelius, jų gyvenimą ir išgyvenimus, apie kilmės vietas, aplinkinius žmones... Šitoks praeities įvykių šventimas padeda jaunajai kartai susivokti, kas jie yra iš kur ateina, kas yra jų šeima ir jų pačių tapatybė. Taip ir mes švęsdami išganingų Kristaus įvykių atminimą turime progą geriau suvokti, kas esame, kokiai šeimai priklausome, ką gavome, kaip labai esame mylimi ir kam kviečiami. Šitaip švenčiant praeities įvykį, jis tampa dabartiniu ir prasmingu.

Šiandien ypatinga diena, kai Jėzus įsteigė Eucharistiją, o numazgodamas mokiniams kojas, paliko tarnystės pavyzdį lyg testamentą. Popiežius Pranciškus šią dieną sakė: Jėzus mus mokė padėti vieni kitiems ir aš tai darau iš visos širdies, nes tai mano pareiga. Kaip kunigas ir vyskupas aš turiu jums tarnauti. Tačiau ši pareiga kyla iš mano širdies, aš myliu ją, nes jos mane išmokė Viešpats. Bet ir jūs vienas kitam iš visos širdies padėkite, šitaip padarysite gera.

Didįjį tridienį gausu liturginių simbolių. Jų užduotis yra išreikšti tikėjimą ir jį gilinti. Ir šiandien simboliais norime išreikšti ir sustiprinti savo nusiteikimą sekti Jėzumi. Todėl netrukus kviesime prieiti prie altoriaus ir nuplauti rankas vienas kitam: sutuoktiniui, broliui, sesei, kaimynui, pažįstamam ar mažiau pažįstamam. Jei kas manytumėte, kad toks simbolis nepriimtinas, galite pasilikti savo vietose. Kunigai ir seserys vienuolės nušluostysime jums rankas. Tegul tai bus ženklas, kad dėkinga ir džiaugia širdimi norime vieni kitiems tarnauti šioje bendruomenėje ir kasdien sekti Kristaus pavyzdžiu.

 

 

2016 kovo 20 d. šv. Jonų bažnyčia

Verbų sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien įžengiame į didžiąją šventąją savaitę. Ją šventa padaro įvykiai, kuriuos švenčiame –  tai Jėzaus paties savęs dovanojimas mums ir už mus. Šioje šventėje visko tiek daug – tekstų, simbolių, gestų. Tad norint geriau suvokti visumą, reikia lyg žingsnį atsitraukti ir pažvelgti iš toliau. Pašventintos palmių ar kitų žolynų šakelės gali būti raktinis simbolis. Jos yra bent kažkas, ką apčiuopiamą galime turėti prieš akis šią savaitę.

Palmių šakelės, viena vertus, išreiškia džiaugsmą, kad ateina Atpirkėjas, o, kita vertus, gali reikšti ir tai, kad mes dar nevisiškai pasirengę leistis į šią šventą savaitę. Žmonės, kurie klojo palmių šakas Jėzui dar nebuvo supratę jo ir tikėjosi kitokio mesijo. Nors jų hosanna reiškė „Dieve, ateik mus išgelbėti“, ne už ilgo šauks „ant kryžiaus jį“. Šitos verbos galėtų priminti ir mūsų dvilypumą, pasiryžimų trapumą. Ir mes laikydami verbas rankose ar pasidėję ant suolų klausėme Jėzaus kančios pasakojimą. Paskui parsinešime verbas namo ir galvosime, ką gi su jomis daryti.

Vienas bendrabrolis jėzuitas sako: šiais metais nulaušiu mažą verbos šakelę ir įsidėsiu į švarko kišenę. Nulaušiu ir dvi didesnes, vieną pasidėsiu ant staliuko prie lovos, o kitą ant darbo stalo prie kompiuterio. Noriu, kad tas verbos simbolis man prakalbėtų kas kartą, kai ranką kišiu į kišenę, kai eisiu miegoti ar kelsiuosi ir kai sėsiu prie darbo stalo. Aš noriu, kad tos palmių šakelės primintų man mano maldą, „Dieve, ateik mane išgelbėti“. Bet taip pat noriu, kad jos primintų man apie mano trapumą, dvilypumą, kaip lengvai pasiduodu minios nuotaikoms ir pradedu galvoti, kad man Dievo nereikia, na, bent jau ne visada reikia, juk pats galiu susitvarkyti.

Aš noriu, kad tos verbos mane lydėtų į didįjį ketvirtadienį ir mokytų gilesnio dėkingumo Dievui už jo pasiaukojančią meilę, mokytų tarnavimo, kaip tarnavo Jėzus. Aš noriu, kad tos palmės lydėtų mane per didįjį penktadienį ir šeštadienį, kad tikrai dėkingai priimčiau Jėzaus gyvenimo dovaną už mus visus ir konkrečiai už mane. Aš noriu tas verbų šakeles turėti Velykų sekmadienį, kad prisiminčiau, jog ir mano kryžiai nešami kartu su juo vedą į prisikėlimą ir nesibaigiantį gyvenimą.

Pagaliau ištisus metus tos verbų šakelės mano kambaryje gali būti man nuolatinis priminimas apie tai, kaip labai Jis mane myli ir kaip aš noriu Jam atsiliepti, gali būti kaip malda: „Dieve ateik manęs išgelbėti“.

Įžengiame į didžiąją ir šventąją savaitę ne tik apmąstydami praeities įvykius, bet ir savo dabartį jungdami su amžina Dievo dabartimi.

 

 

2016 kovo 6 d. šv. Jonų bažnyčia

IV gavėnios sekmadienis (Lk 15, 1-3; 11-32)

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kaip manote, kurią savaitės dieną lengviausia eiti išpažinties? Yra tokia diena, kai lengviau tiek išpažįstančiajam, tiek kunigui. Kuri tai diena ir kodėl, šį kartą dar nesakysiu.

Biblijos skaitymų tema šiandien – susitaikymas ir atleidimas. Švento rašto skaitinys pasakoja apie Išrinktosios tautos susitaikymą su jos Dievu prie Gilgalio. Keturiasdešimt metų dykumoje tauta maištavo prieš Dievą ir Mozę. Nepaisant to, Dievas atleisdavo kiekvieną kartą, kai tik tauta gręžėsi į jį. Šitas pasakojimas izraelitams tapo ypač svarbus kai 587 m. jie buvo išvaryti į Babilono vergovę. Jis priminė, jog Dievas jų protėvius išvedė iš Egipto nelaisvės, todėl, tikėtina, atleis neištikimybes, išvaduos ir iš Babilono. Supaprastintai galima sakyti, net jei 40 metų nebuvai susitaikinimo sakramento, jei po to ir vėl patekai į savų babilonų vergoves, vis vien gali tikėtis atleidimo, nes Dievas ištikimai laikosi savo pažado atleisti. Tiek kartų, kiek reikės.

Eikime prie evangelijos pasakojimo, kurį Charles Dickensas vadina pasaulyje nuostabiausiu trumpu pasakojimu, evangelijų evangelija...

Kompozitorius Prokofjevas jo pagrindu sukūrė siuitą. Dailininkai Rembrantas ir Köderis nutapė įspūdingus paveikslus.

O man po ranka pasitaikė trumpa Ernesto Hemingvėjaus istorija „Pasaulio kapitonas“. Ispanų laikraštis „El Liberal“ išspausdino jaudinančią istoriją apie tėvą ir sūnų. Paauglys Pako susikivirčijo su turtingu tėvu ir pabėgo iš namų. Iš pradžių tėvas įpyko. Po kelių dienų sūnui negrįžus suprato, kad šio ketinimai rimti. Tėvas penkis mėnesius jo ieškojo, kur tik įmanoma. Viskas veltui. Galiausiai, nusiminęs, kad jo neranda, į Madrido laikraštį įdėjo tokią žinutę: „Brangus Pako, susitikime antradienį, vidurdienį viešbutyje „Montana“. Viskas atleista. Aš tave myliu. Tavo tėvas.“ Antradienį į viešbučio vestibiulį susirinko virš 800 vaikinų ir vyrų vardu Pako. Visi ieškojo savo tėvo atleidimo.

Kiekvienas trokštame atleidimo, nors nelengvai tai pripažįstame, visi esame kaip Pako. Gali sau kiek nori įsiklabėti, kad viskas gerai, bet niekas taip neišlaisvina, kaip tikras atleidimas, kai jį priimi ir kai dovanoji taip pat.

Evangelijos pasakojime ryškėja trys veikėjai: atgailaujantis jaunesnis sūnus, atleidžiantis tėvas ir save nuteisinantis vyresnis sūnus. Gal kai kuriais gyvenimo momentais, ir mes esame truputį panašūs į kiekvieną iš jų. Nemanau, kad reikia perpasakoti šią istoriją. Paminėsiu tik keletą momentų.

Mes nusidedame dažniausiai dėl to, kad mėginame save įtikinti, jog tai, ką suvokiame esant bloga, šiuo momentu kažkaip yra gera. Jei turime pakankamai drąsos tai pripažinti, pajuntame, kad jau nebesame laimingi. Nes negalime būti karo stovyje su Dievu ir tuo pat metu taikoje su savimi. Galime mėginti, bet nepavyks. O kai nesame taikoje su savimi, savo karo stovį perkeliame ir į santykius su kitais. Tada sunku pamatyti, pajusti kažką gražaus ir gero aplink. Tačiau jei atrandame drąsos ištarti žmogui ir Dievui „Atleisk“ ir patiriame, jog mums atleista, pasijuntame laisvi ir atviri pasaulio gėriui, grožiui, džiaugsmui. Gal tai yra dalelė to, ką reiškia būti laimingu?

Tėvas pamatęs grįžtantį sūnų išbėga jo pasitikti. Nelaukia, kol šis pareis, nelaukia, kol užbaigs savo išpažintį. Jis tiesiog netveria džiaugsmu, kad sūnus grįžo.

Vyresnysis sūnus, regis, turi priežastį nuliūsti. Jis visą gyvenimą dorai gyveno, dirbo savo paveldo žemę, jam turėjo būti skaudu, kai jaunėlis paniekino mylimą tėvą. Juk pikta, kai skaudinamas tavo mylimas žmogus. Tačiau jis leidosi užvaldomas pykčio. Vaišės, tėvo kvietimas, niekas negali pramušti šio pykčio ir apmaudo. Jis nepajėgia atleisti broliui.

Jėzui priekaištaudavo, kad jis priima nusidėjėlius ir valgo su jais. Ir ačiū Dievui, nes dėl to ir mes turime šansą į jo vaišes čia ir per amžius.

O jeigu kam rūpi, kuri savaitės diena geriausia išpažinčiai, kviečiu į Didžiojo Tridienio pamaldas. Gal išgirsite ir apie tai.

 

_______________

 

2016 vasario 14 d., šv. Jonų bažnyčia

I gavėnios sekmadienis, 13 val. Mišių homilija

t.V. Šimkūnas SJ

 Kartais gavėnia lyginama su keturiasdešimties dienų kelione. Todėl šiandien galėtume klausti: kaip keliausiu per gavėnią – kaip turistas ar kaip piligrimas?

Turistas paprastai nori patogios kelionės. Kur bekeliautų, jis visur aplink save nori turėti jam pakankamai įprastą pasaulį, kiek įmanoma mažiau pavojų ar iššūkių. Maistas, viešbutis, kalba, pinigų atsargos… visa turi būti panašiai kaip namuose. Tai kelionės, kurias agentūros siūlo kaip „Viskas įskaičiuota“.  Po tokios kelionės turistas grįžta namo su fotografijomis, suvenyrais ir maloniais prisiminimais. Gal esame panašių patirčių turėję ir daug kas mėgstame vienaip ar kitaip keliauti kiek išgalime.

Piligrimas gi taip pat iškeliauja, tačiau kelionėje ieško kažko daugiau, kas pranoktų jo aplinką. Taigi savo esme piligrimystė yra kelionė į nežinią, kai gali nutikti kas nors nauja, nenumatyta. Piligrimui reikia tikėjimo išdrįsti atsiduoti į Dievo rankas. Jis nusiteikęs nepatogumams, gal net pavojams. Piligrimas taip pat kai ką parsineša namo, bet tai antraeiliai dalykai. Piligrimystės esmė, kad žmogus namo grįžta kažkiek pasikeitęs. Šitaip rašo Jean Dalby Cliff.

Kaip gi keliausime per gavėnią, kaip turistai ar kaip piligrimai? Turistui gavėnia gal nebus labai įdomi, be šiandienės šv. Valentino dienos, Kaziuko mugės ir velykinių nuolaidų nelabai kas viešumoje patrauks akį.

Jeigu išdrįsčiau į gavėnios kelionę leistis kaip piligrimas. Gal jau šiandien galėčiau pagalvoti, kaip sudėliosiu savo kelionės akcentus.

Centrinis Naujojo Testamento įvykis taip pat yra piligriminė kelionė, į kurią leidžiasi Jėzus. Jis keliauja per gyvenimą, per kančią, mirtį ir grįžta namo pas Dievą su Didžiojo penktadienio randais ir Velykų garbe. Tam tikra prasme jis grįžta pasikeitęs, nes su juo grįžtame namo ir visi mes – jo atpirktieji žmonės.

Evangelijų pasakojimas apie Jėzaus gundymą tik patvirtina jo piligrimystę. Paprastai turistai neina į dykumą keturiasdešimčiai dienų, kad būtų taip išmėginti. Be to, Jėzus buvo Dvasios nuvestas ir taip pasitikėjo Dievu, jog ilgai galėjo išbūti keistoje atšiaurioje aplinkoje. Iš dykumos jis grįžo būdamas kitoks žmogus – bandytas, bet nenusidėjęs. Po šių keturiasdešimties dienų jis jau pasirengęs tęsti piligriminę kelionę į nežinomybę per išdavystes, apleidimą, kentėjimus ir netgi mirtį. Jis pasirengęs vesti savo tautą į naują galutinį egzodą, kurį vadiname išganymu.

O kaip mes? Ar nesuksime galvos ir gyvensime kaip turistai, mėgindami pro viską praeiti per giliai neužkabindami, kad nepatirtume diskomforto vidinio ar išorinio? O jei galvočiau apie piligriminę gavėnios kelionę, tai ką nors turėčiau keisti, koreguoti požiūrį, akcentus, peržiūrėti kam ir kiek skiriu laiko, dėmesio, kaip su mano kalba ar ji pagarbi, kaip su mano mintimis ar jos ne per daug apie mane patį, ar įtraukiu ir kitus, ar mano elgesys teisingas....

Pagaliau ar mūsų nepopuliari gavėnia ir paskelbti gailestingumo metai su siūlymais pereiti per 7 bažnyčių duris ir kitos religinės praktikos mums padės kiek nors labiau tapti tikrais piligrimais, o ne religiniais turistais?

Negalvoju, kad mes dabar mesime studijas, darbus, šeimas ir išeisime į Labanoro ar Varėnos miškus. Tačiau kita vertus, gal ši gavėnia, šis sekmadienis, parodantis Jėzų tokį žmogišką ir artimą piligrimą gali pasiūlyti ir man imtis ko nors, kad ir nedidelio, bet tikro žmoniško – krikščioniško.

Linkiu geros kelionės savaitei. Tikiu, iš Dievo malonės ji tokia ir bus. O kaip keliausiu per ją, kaip turistas ar kaip piligrimas, jau priklausys ir nuo manęs.

 

  

2016 vasario 7 d., šv. Jonų bažnyčia

V eilinis sekmadienis Iz 6, 2-8; 1 Kor 15, 1-11; Lk 5, 1-1

tėvo V. Šimkūno SJ homilija

Šiandien Biblijos skaitiniai moko, jog Dievas mus myli, gydo ir skiria misiją. Tiesa, šiuos tris dalykus suvokti užtrunka kone visą gyvenimą.

Pirmame skaitinyje Izaijas sako: „Esu žmogus, nešvariomis lūpomis, kaip man skelbti Dievo žodį?“ Jis buvo išgydytas. Kai Dievas klausia, ką gi jam pasiųsti, Izaijas jau turi ryžo atsakyti „Aš čia – siųsk mane“.

Korinto krikščioniams Paulius kukliai prisipažįsta – esu mažiausias iš apaštalų, nė nevertas apaštalo vardo. Bet čia pat priduria: „Dievo malone, esu kas esu ir jo man suteikta malonė neliko bergždžia“. Paulius žino, kad jis yra mylimas, kad jam atleista, o dabar yra siunčiamas skelbti Jėzų.

Tą pačią temą Luko evangelijoje pratęsia ir apaštalas Petras. Galima numanyti, jog Petras buvo matęs, girdėjęs Jėzų anksčiau ir tikėjo, jog jis turi galių, nes išgydė jo uošvę. Nors ir pavargęs po naktinės  žvejybos, jis tikriausia maloniai klausėsi Jėzaus. Tačiau šį kartą viskas kitaip. Jėzus kreipiasi į jį ir kviečia vėl plaukti į ežerą, užmesti tinklus. Galime tik spėlioti, kokios mintys kilo Petrui, žvejui profesionalui, po nesėkmingos žvejybos. Jėzus buvo šventas žmogus, jis žinojo apie Dievą, bet Petras žinojo apie žuvis. Vis tik Petras paklausė Jėzaus ir išplaukė į antrą žvejonė. Staiga tinklai pilni. Bet vėl paradoksas. Žvejai palieka gausų laimikį, savo valtis, tinklus ir nueina paskui Jėzų nė nežinodami, kas bus toliau. Lyg ir graži istorijos pabaiga, bet šį kartą man labiau įstrigo nesėkminga Petro žvejonė, prisiminė ir kitos jo nesėkmės. O svarbiausia tai, jog nepaisant nieko, Jėzus vis tiek Petrą pasirenka savo apaštalu.

Pora istorijų apie pašaukimą. Tiesa, kunigišką. Bet manau, jos tiktų ir mąstant apie kitus pasirinkimus. Pvz., svarstant kaip atpažinti, kam Dievas mane kviečia? Kaip pasirenkame profesiją, gyvenimo būdą, sutuoktinį. Kaip galime atpažinti iš naujo, jog esi ten, kur ir turi būti, jog pasirinkimas teisingas.

Dviejų laimingų,  jėzuitų istorijos:

Vienas pasakojo: Kai žiūriu į savo vienuolišką – kunigišką pašaukimą atrodo, jog jis dėliojosi pamažu, kaip vaikų dėlionė iš mažų detalių. Pavienės jos nelabai ką reiškia, o tinkamai sudėjus gauname gražų vaizdą. Taip vyko ir mano gyvenime. Augau katalikiškoje šeimoje, močiutė meldėsi ir mane išmokė. Tėvai meldėsi rečiau, vis neturėjo laiko. Tiesa, šeimos šventes šventėme katalikiškai. Paskui buvo parapija, Pirmoji Komunija, turėjau gerą tikybos mokytoją. Paskui buvau padykęs, bet kai reikia ir drausmingas Mišių patarnautojas. Išmokau tvarkingai rengtis, nevėluoti... Atėjo laikas rinktis studijas, profesiją. Su draugu kunigu kalbėdami peržiūrėjome gyvenimo įvykius, kaip dėlionės detales. Pradėjau suvokti, kad Dievas mane kviečia tapti kunigu ir jėzuitu. Kai juo esu jau 15 metų, galių dėkoti Dievui, kad siuntė ženklus, tinkamus žmones ir kvietė tarnystei, į kurią sugebėjau atsiliepti: Aš čia, Viešpatie, siųsk mane.

Kitas jėzuitas pasakojo. Gerai baigęs prestižinę gimnaziją įstojau į prestižinį universitetą. Pasirinkau ekonomiką ir finansus. Bendrakursiai svajojo apie sėkmingas verslininkų karjeras, o aš nežinojau, ko noriu. Tikriausia, kaip ir visi, norėjau būti laimingu. Tik nežinojau kaip. Tokie teoriniai dalykai kaip viso gyvenimo prasmė, ko gero, suvokiami tik žvelgiant atgal, o jaunam žmogui reikia ko nors konkretesnio. Kartą sau pasakiau, jog noriu tokio gyvenimo, kad rytą atsibudus būtų prasmė dėl ko keltis. Taip pradėjau dirbti Raudonojo kryžiaus organizacijoje Austrijoje, pasisiūliau į Balkanus karo metu. Buvo nelengva, bet džiaugiausi, kad galėjau padėti žmonėms. Dabar kas dieną džiaugiuosi galėdamas būti naudingu kitiems kaip kunigas ir jėzuitas.

Pabaigai grįžkime prie Izaijo, Pauliaus ir Petro.  Visi trys kai kada pasirodė kaip nevykėliai. Ką reškia tai patirti tikriausia žinome visi. Laimei, tokie žmogaus apibūdinimai kaip „nevykėlis“ ar madingiau tariant „lūzeris“ (angl. looser) yra mūsų aplinkos, o ne Dievo žodžiai. Jo žodis yra NEBIJOKITE. Šį žodį jis kartoja nuolat, o ypač tada, kai mums kas nesiseka ar reikia imtis ko nors naujo. Jis randa būdų švelniai pasakyti, aš tave išsirinkau ir pašaukiau.

Mūsų medijos ir ne tik jos tikėjimą Dievu dažnai sieja su sėkme. Finansine ir kitokia. Siūlomas supaprastintas pasaulio ir žmonijos modelis, kur tėra tik dvi žmonių kategorijos – sėkmingieji ir nevykėliai. Dievui gi nėra nei sėkmingųjų nei nevykėlių. Jo logika ir vertinimas kitoks. Giliai suvokti, jog esi Dievo mylimas, priimtas ir siunčiamas dirbti jo darbą. Tai nuostabus dalykas. Dar daugiau, tai stebuklas, nes jei šitai nėra stebuklas, tai tada kas?

 1. Kurią iš savo baimių, Dievą prašysiu įveikti šią savaitę, kad labiau būčiau savimi ir drąsiau patarnaučiau kitiems?
 2. Ar mane drąsins ir stiprins Pauliaus žodžiai: „Dievo malone esu kas esu“.

 

 

2016 sausio 17 d., šv. Jonų bažnyčia

II eilinis sekmadienis.  Jn 2,1-11 Vestuvės Kanoje

Tėvo V. Šimkūno SJ homilija

Trečią dieną Kanoje buvo vestuvės. Nuo kokio įvykio tai trečia diena? Kurią vestuvių dieną baigėsi vynas, kai vestuvės švenčiamos visą savaitę? Kodėl Jėzus su savo mama taip šaltai kalba? Ar Jėzus savo stebuklų pradžiai negalėjo pasirinkti ko nors solidesnio nei vandens pavertimas vynu? Ir dar, šis stebuklas vadinamas ženklu. Tačiau ženklas nėra pats sau – kieno ir kam tai skirtas ženklas? Galiausiai kas nors vis tiek tiesmukai paklaus: tai padarė Jėzus vyno iš vandens ar ne, o jei padarė, tai kiek?

Vien šis klausimų kratinys parodo, kad evangelijos ištrauka anaiptol nėra tik paprastas pasakojimas apie vestuves ir nevisai vykusį jų organizatorių.

Ji kaip geras romanas ar filmas turi kelis sluoksnius ir prašosi dėmesio, dvasinio supratingumo ir, žinoma, tikėjimo.

Pradėkime nuo paprastesnių dalykų.

Vestuvės vyko trečią diena po to, kai Jėzus susitiko Natanaelį, tapusį jo mokiniu.

Perkeisto vyno buvo apie 600 litrų.

Dėl šio įvykio galbūt kam nors norėtųsi Jėzų pristatyti kaip magą. Bet Jėzus ne magas. Jis padarė ne šou, o pirmą ženklą.

Jei nori šią istoriją gali pritempti ir feministiniam aiškinimui. Štai kokia supratinga ir atjaučianti yra ši evangelijos moteris, ji pastebi ko žmonėms trūksta ir geriau už patį Jėzų žino, kada jo valanda.

Beje, šiame tekste galime aptikti net ir antikatalikiškos polemikos pėdsakų. Mat reformatorius Cvinglis Jėzaus šaltoką atsaką savo motinai „kas man ir tau, moterie“,  suprato kaip nuorodą, jog Bažnyčioje neturi būti garbinama Marija.

Vienaip ir kitaip ši evangelijos ištrauka ne vienam lyg akibrokštas ar užsigavimo akmuo. O tokiu atveju ir paradoksas, nes evangelijos užsigavimo akmuo vienų atmetamas, bet Dievo pasirenkamas kertiniu akmeniu. Pamatiniu akmeniu ir mūsų tikėjimui.

Ši istorija gali atrodyti kaip akibrokštas ir todėl, kad ją užrašė vienas iškiliausių evangelistų – Jonas. Tik prisiminkime, kaip prasideda jo evangelija. Pradžioje buvo Žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas... Ir staiga antrame skyriuje tokia banali istorija. Per vestuves baigėsi vynas... Pastebėkime, istorija baigiasi be jokio moralo.

Neskubėkime – Jonas išties išmintingas ir labai gilus žmogus. Jis pasakoja mums istoriją, kur nuostabiai ir netikėtai Kalėdų teologiją pristato gyvenimiškai artimai: Dievas tapo žmogumi ir apsigyveno tarp mūsų. Jis tapo mano kaimynu, svečiu.  Šiandien sakytume – atklydusiu pabėgėliu. Tapo tuo, su kuriuo vienaip ar kitaip sueina ir mano kelias.

Nelengva tai suvokti kasdienės tikrovės kontekste, kur žmonės kasdien gimsta ir kasdien miršta, kur visi turime savo rūpesčių, mažų ir didesnių džiaugsmų, planų, svajonių, klaidų ir vėl naujų pradžių. Kur čia dar Dievas... Jis tikriausia patogiai toli ir iš ten pasiklauso mūsų maldų.

Kas gali suvokti, priimti, kad Dievas pats yra tarp žmonių ir parodo paprastų ir nuostabių ženklų, jog gyvenimas perkeičiamas.

Evangelsitas Jonas pasitelkia vestuvių pasakojimą, kad mums po truputį praskleistų kokia nuostabi yra Dievo tapimo žmogumi paslaptis.

Bet ką iš šios istorijos galime išsinešti?

Gyvenimas – kaip didžiulės vestuvės. Marija jose yra tai, kas laiku pastebi stygių, pastebi, jog trūksta gyvenimo džiaugsmo ir kokybės. Ji nekelia panikos, nerašo skambių antraščių, nedaro sensacijos ir neieško kaltų. Stebuklai šitaip nevyksta, tik skandalai. Ji pasidalina rūpesčiu su kitu – ji įtraukia Jėzų. Ji paragina Jėzaus klausyti sutrikusius ir nežinančius ką daryti tarnus. Šie gi iš esmės turi tik gerai atlikti savo darbą.

Taip vanduo perkeičiamas į vyną, dar geresnį, nei buvo. Tiesa, iš pradžių svečiai to nė nepastebi. Jie nė vyno stygiaus, nė jo padauginimo stebuklo nepatyrė. Jie toliau valgo ir geria, kaip įprasta.

O ir mes kartais nepastebime pagerėjimų. Atrodo lyg savaime suprantama, jog mums turi sektis, turi nutikti tik geri, malonūs dalykai.

Marija ir Jėzus vestuvėse niekuo neišsiskyrė, atrodė kaip visi svečiai. Elgėsi, kalbėjo kasdieniškai, paprastai prašė tarnus pripilti vandens...

Visai kaip ir mūsų kasdienos darbai: apsipirkimas, valgio gaminimas, namų valymas, vaikelio ar ligonio priežiūra. Ką visa tai reiškia? Mes šiandien darome tai, ką darė anie tarnai Kanoje. Mes semiame vandens ir duodame artimiesiems ir tik retai kada pastebime, jog kitam jis kaip geras vynas. O ir kitas dažnai nepastebi, nes lyg ir savaime suprantama, kad gavai vandens, kad padėta sriuba... Ir šitaip gali praeiti pro stebuklą, jo nepatirdamas.

Vestuvių sąrangą galime atpažinti savo gyvenime ir pasaulyje. Žmogumi tapęs Dievas šoka globalaus kaimo vestuvėse ir konkrečiai mūsų gyvenime, nepastebimas ir paprastas. Jis įsimaišo tarp nesuskaitomų svečių ir perkeičia vandenį į vyną žmonėms nė nenujaučiant. Jis įkvepia ir padrąsina įvairių specialybių tarnus, kad šie atliktų savo pareigas kaip pridera.

Jis džiaugiasi tokiais žmonėmis kaip Marija, kurie atjaučia, supranta ir pastebi, kai kitam ko stinga. Kurie nelaiko savaime suprantamu dalyku kasdienio gyvenimo dovanos.

Mūsų gyvenimas – kaip vestuvės, kuriose atliekame įvairius vaidmenis. Dažniausiai, ko gero, esame geriantys svečiai. Dažnai – dirbantys tarnai. Kartais gal mokiniai, o gal net Marija. Nenustebčiau, jei po visų teologinių svarstymų kas nors vis tiek prisimins tiesmuką klausimą – tai pavertė Jėzus vandenį vynu, ar ne?

Manau esamasis laikas tiktų geriau. Perkeičia Jėzus vandenį į vyną šiandien, ar ne?

Atsakyčiau taip: palaiminti, kurie kasdien, kai viskas vyksta lyg savaime suprantamai, sugeba įžvelgti Dievo buvimo ir veikimo ženklus.

 

 

 

2016 sausio 3 d., šv. Jonų bažnyčia

Trys karaliai

tėvo Vdmanto Šimkūno SJ homilija

Vienas vaikas sako: Pagaliau iš tikrųjų švenčiame Jėzaus gimtadienį, pagaliau JIS gauna dovanų. Mat per Kalėdas, Jėzaus gimimo šventę, dovanas dovanojomės vieni kitiems, ne Jėzui.

Evangelijos pasakojimas apie tris Rytų išminčius įkvėpė ne vieną legendą ir filmą. Minime tris karalius Kasparą, Melkijorą, Baltazarą pagal tris dovanas. Rytų Bažnyčia moko jų buvus 12. Mano profesorius sako, sunku pasakyti kiek jų buvo, ar jei buvo karaliai, ar mokslininkai, astrologai ar magai… Viena aišku, kad jie buvo vyrai. Kaip manote, iš ko jis taip sprendžia? O gi iš dovanų. Nes jie atnešė Jėzui aukso, smilkalų ir miros. Moterys būtų atnešusios gal sauskelnių, kremo ir dar ko nors, ko reikia dešimties dienų kūdikiui.

O jei rimčiau, tai tie Rytų išminčiai atneša dovaną ir mums – žinią apie Jėzų, tikėjimo liudijimą, atvirumo ir drąsos pavyzdį. Iš pradžių Rytų išminčiai ieškojo naujo karaliaus sostinėje Jeruzalėje, rūmuose, kur gi daugiau. Bet ten rado tik okupantų romėnų statytinį, Erodą. Tačiau jų atkaklumas, juos vedė toliau. Nuostabu, kad jie sugebėjo priimti ir nusilenkti karaliui, rastam ėdžiose.

Ar tai nemoko mūsų atvirumo ir drąsos sutikti Dievą visai ne ten, kur iš anksto tikiesi, kur įprasta. Gal prisimename atvejų, kai pagalbos, gero žodžio, palaikymo sulaukėme iš tokio žmogaus, iš kurio visai nesitikėjome. Gal tai buvo visai nepažįstamas žmogus, ne mūsų draugas? Ar tai negalėtų būti netikėtas Dievo veikimo ženklas ir dovana mums?

Kartą JAV mokykloje mokinių paklausė, kodėl jiems patinka knygos ir filmai apie Harį Poterį? Dažniausiai atsakydavo: „Kad niekada nežinai kas nutiks toliau“. Ta pati nuostaba ir nenuspėjamas kitas žingsnis lydėjo ir Išminčių kelionę pas Jėzų. Jų istorija kursto mūsų smalsumą, kad ir mes išvystume apsireiškiantį Dievą ir gal kaip tik ten, kur nesitikime. Šią mintį pravartu girdėti metų pradžioje, kai dar nežinai, kokie jie bus, kas nutiks ir kur turėsi progų sutikti Dievą.

Įdomu, kad Izraelis laukė Mesijo. Šventraštis bemaž penkis šimtus kartų kalba apie Mesijo atėjimą ir Rašto aiškintojai bei fariziejai tai žinojo, o jam atėjus jo neatpažino. Jį surado ir atpažino – Rytų astrologai gal Babilonijos astronomai, gal Persijos kunigai, taigi – pagonys. Bet kuriuo atveju tai kitų tautų ir rasių žmonės.

Truputis istorijos. Ši šventė Bažnyčioje žinoma graikišku žodžiu epifanija – apsireiškimas. Šalia Velykų tai seniausia šventė, siekianti II amžių. Rytų Bažnyčioje švenčiama viena Viešpaties apsireiškimo šventė. Ji apima Kalėdas, Trijų karalių ir Jėzaus krikšto šventę. Vakarų Bažnyčia išskaidė ją į tris atskiras šventes. Sausio 6  diena buvo parinkta Viešpaties Apsireiškimo diena, nes ji buvo žiemos saulėgrąžos diena, kai švenčiamas pagonių saulės dievo gimtadienis. 331 metais žiemos saulėgrąža buvo perkelta į gruodžio 25 d. Bet sausio 6 d. ir toliau buvo švenčiama kaip Viešpaties apsireiškimo diena. Taip Kalėdos atsiskyrė nuo apsireiškimo. Vis vien pagrindinė mintis – gimęs kūdikis yra Mesijas ir ši džiugioji naujiena skirta visiems žmonėms.

Apie išminčių dovanas: auksą, smilkalus, mirą. Tai pranašiški Jėzaus ateities ženklai.

Auksas – kaip karaliui, smilkalai – kaip Dievui (jie aukojami šventyklose), mira – kvapnus tepalas, kaip žmogui. Mirą naudojo kunigai, ja būdavo tepamas ir mirusio žmogaus kūnas.

Dovanos buvo brangios, kita vertus patogios transportuoti. Gal Juozapas jas pardavė, kai reikėjo pinigų bėgant į Egiptą. Čia vėl duodama erdvės žmonių fantazijai.

Išminčių vardai: Kasparas, Melkijoras, Baltazaras. Tai VI a. siekianti italų tradicija. Taip pat tradiciškai šventinama kreida. Ja krikščionys ant savo namų durų užrašo tris išminčių vardų raides K. M. B. ir metus. Tai ir gi Jėzaus apsireiškimas: tiems, kas pro tas duris praeis bus ženklas, jog už jų gyvena krikščionys. O ten gyvenantiems tai bus kaip malda lotyniškų jos žodžių pirmos raidėsChristus mansionem benedicat – Tegul Kristus namus laimina.

O drąsūs karaliai ar išminčiai tegul mums primins, kad Dievą galime sutikti ir ten, kur visai nesitikėsime. Nesustokime jo ieškoję ir tikrai nenusivilsime. Tuo labiau, kad jis mus jau yra suradęs.